Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse 2023

Det er nu muligt at søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed fra puljen til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse. Ansøgningsfristen er fredag den 16. juni 2023. Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Kunstområde :

Frist

  16.06.2023, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Tilskudsberettigede organisationer er:

 1. Landsdækkende oplysningsforbund
   
 2. Landsdækkende idrætsorganisationer
   
 3. Landsdækkende idébestemte og samfundsengagerende organisationer
   
 4. Sammenslutninger af folkeoplysende organisationer (paraplyorganisationer) for de i nr. 1-3 nævnte organisationer, hvis formål er at være fællesrepræsentation.

De i nr. 1-3 nævnte organisationer skal som medlemmer have folkeoplysende foreninger, jf. lovens § 3, i alle landets 5 regioner. Derudover skal de i nr. 1-4 nævnte organisationer have en foreningsstruktur med egne vedtægter og egen økonomi.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at støtte konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse inden for det folkeoplysende område.

Læs vejledningen til Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse (pdf)

Sådan vurderes din ansøgning

Tilskud til konsulentvirksomhed

Der kan ansøges om tilskud til konsulentvirksomhed, når den ydes til ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening, der med kommunale tilskud gennemfører virksomhed efter folkeoplysningslovens kap. 4 eller 5. Konsulenten skal være ansat og direkte lønnet af organisationen, og udgiften skal indgå i organisationens regnskab.

Konsulentvirksomhed omfatter følgende aktiviteter:

 1. Rådgivning og vejledning af ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening om forhold vedrørende lovens kap. 4 og 5
 2. Tilrettelæggelse og afholdelse af medarbejderuddannelse vedrørende lovens kap. 4 og 5
 3. Udviklingsarbejde vedrørende lovens kap. 4 og 5.

Ved ansøgning om tilskud oplyses det faktiske (for nye ansøgere det forventede) antal konsulentårsværk og den faktiske (for nye ansøgere det forventede) lønudgift til konsulenter. Et konsulentårsværk udgøres af 1924 timer. Årsværket angives med en decimal. Et konsulentårsværk udregnes således: ansættelsesuger x timetal =årsværk 1924.

Ved opgørelse af lønudgift til konsulenter medregnes alene den del af lønudgiften, der vedrører den folkeoplysende del af konsulentarbejdet. En konsulent med konsulentfunktioner på flere lovgivningsområder eller lignende, kan i opgørelsen af antal konsulenter således ikke medregnes for konsulenttid anvendt med henblik på organisationens virke inden for anden lovgivning (fx serviceloven, lov om specialundervisning for voksne, arbejdsmarkedslovgivningen) eller ved virksomhed, der ikke er reguleret ved lov (fx administration, salg af kurser uden offentlig støtte, internationalmvirksomhed, eventuelt med støtte fra EU). Udgiften fratrækkes en eventuel lønrefusion fra anden side, f.eks. en anden organisation.

Tilskud beregnes på baggrund af det faktiske (for nye ansøgere det forventede) antal konsulentårsværk. Der gives alene tilskud til de dele af et årsværk, der kan henføres til folkeoplysningsloven. Administrative opgaver, der hører under organisationens daglige drift, kan ikke indgå i tilskudsgrundlaget. Eneste undtagelse er, når en organisation kun har ansat en medarbejder i alt. Da kan vedkommende for en mindre del af sit arbejde beskæftige sig med administration og alligevel tælle som en fuldtidskonsulent.

En sekretariatsleder eller tilsvarende af en organisations kontor vil således typisk ikke kunne medregnes i opgørelsen af antal konsulenter, med mindre vedkommende rent faktisk udøver en konsulentfunktion, der kan henføres direkte til loven. I givet fald vil kun denne del af virksomheden (årsværket) kunne medregnes. 

Der kan ikke indregnes frivillige medarbejdere i opgørelsen over konsulenter.

Tilskud til medarbejderuddannelse

Der kan ansøges om tilskud medarbejderuddannelse i form af kurser, seminarer og lignende, som er et led i uddannelse eller fortsat uddannelse for ledelse, ansatte og tilsvarende med en fast tilknytning til en lokal medlemsforening, der med kommunale tilskud gennemfører virksomhed i henhold til lovens kapitel 4 og 5. Kurset skal være relevant for den pågældendes funktion i foreningen.

Der kan ansøges om tilskud til kursusvirksomhed, som forestås/arrangeres af den landsdækkende organisation, og som ligger ud over organisationens almindelige virke i forhold til det aktive medlem i en lokalforening. 

Kursusregnskabet skal indgå i organisationens regnskab. Kurset skal afholdes inden for landets grænser, og antallet af undervisningstimer må ikke overstige 12 timer pr. døgn. Ved ansøgning om tilskud oplyses det faktiske (for nye ansøgere det forventede) antal deltagertimer og de faktiske (for nye ansøgere det forventede) kursusudgifter. Tilskud til medarbejderuddannelse gives på baggrund af antallet af deltagertimer. Deltagertimerne (kursister x timer) skal opgøres for hvert enkelt kursus for sig. 

Kursusudgifterne udregnes som nettobeløb. Deltagerbetaling og eventuel anden medfinansiering skal trækkes fra. Tilskud beregnes på baggrund af det faktiske (for nye ansøgere det forventede) antal deltagertimer.

I medarbejderuddannelse/kursusvirksomhed medregnes ikke uddannelse af ansatte i ansøgers egen organisation

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Denne pulje søges gennem Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsportal med NemID-signatur. Når du søger på vegne af en institution, skal du benytte en medarbejder-signatur. Det er vigtigt, at man er i god tid, hvis man for eksempel skal have bestilt en medarbejdersignatur. På den måde kan man sikre, at man har adgang til at søge puljen inden fristen.

Læs mere om tilskudsportalen og find hjælp til den

Ansøgere skal via tilskudsportalen anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema samt vedhæfte følgende bilag:

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er fuldstændigt udfyldt.

Vær opmærksom på, at hvis du har oprettet en ansøgning i portalen, men endnu ikke indsendt den, så skal du logge ind i tilskudsportalen via portalens hovedside.

Tilgå Tilskudsportalens hovedside

Økonomi

Puljens samlede beløb er på 6,3 mio. kr.

Hvornår får du svar?

Når alle ansøgninger er blevet behandlet, vil svarbrevet blive sendt via tilskudsportalen og E-boks senest primo oktober 2023. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgning, får du en skærmkvittering, som du kan downloade. Du modtager ikke en kvitteringsmail. Du kan altid se ansøgning og dens status i tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger”.

På din ansøgningssag i tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge ansøgningen godt igennem. 

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler, skal du skrive via kontaktformularen på sagen i tilskudsportalen. 
 

Lovgrundlag

§ 44, stk. 1, 1. pkt., i folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse LBK nr. 1115 af 31/8 2018 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet.

Du skal aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i bevillingsbrevet.
 

Tidligere modtagere af puljen

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013                                                                                                                

2012

2011

Opdateret 31. marts 2023