Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse

Det er nu muligt at søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed fra puljen til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse. På grund af de landsdækkende restriktioner som følge af Corona-pandemien har åbningen af puljen været udsat. Som følge af corona-situationen i 2020 skal 2019 benyttes som grundlag for ansøgningen om tilskud om medarbejderuddannelse. For tilskud til konsulentvirksomhed skal 2020 benyttes som grundlag for ansøgningen. Det sker, fordi året 2020 ikke gav lige vilkår til puljens ansøgere.

Kunstområde :

Frist

  01.12.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Tilskudsberettigede organisationer er:

 1. Landsdækkende oplysningsforbund.
   
 2. Landsdækkende idrætsorganisationer.
   
 3. Landsdækkende idébestemte og samfundsengagerende organisationer.
   
 4. Sammenslutninger af folkeoplysende organisationer (paraplyorganisationer) for de i nr. 1-3 nævnte organisationer, hvis formål er at være fællesrepræsentation.

De i nr. 1-3 nævnte organisationer skal som medlemmer have folkeoplysende foreninger, jf. lovens § 3, i alle landets 5 regioner. Derudover skal de i nr. 1-4 nævnte organisationer have en foreningsstruktur med egne vedtægter og egen økonomi.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at støtte konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse inden for det folkeoplysende område.

Læs vejledningen til Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse (pdf)

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal anvende Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema og vedhæfte følgende bilag:

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Puljens samlede beløb er på 6,3 mio. kr.

Hvornår får du svar?

Ansøgningens afgørelse kan forventes senest medio december 

Lovgrundlag

§ 44, stk. 1, 1. pkt., i folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse LBK nr. 1115 af 31/8 2018 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler som om Folkeuniversitetet

Du skal aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i bevillingsbrevet.
 

Tidligere modtagere af puljen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013                                                                                                                

2012

2011

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)