Kulturministeriet

Tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed

Puljen åbnes først i foråret 2021.

Område:

Frister:

  16. maj 2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Der kan ydes tilskud til landsorganisationer, der organiserer daghøjskoler.

Hvad er formålet med ordningen?

Slots- og Kulturstyrelsen kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.

De gældende fordelingsprincipper, der blev fastlagt i 2004, er:

 • Foreningen af Daghøjskoler i Danmark får af den afsatte bevilling forlods 40 pct. (svarer til tilskuddet reguleret i forhold til den afsatte bevilling i tilskudsåret og sidste års bevilling).
 • Resten af bevillingen fordeles således til alle ansøgere:
  • 75 pct. af tilskuddet er medlemsbestemt og fordeles i forhold til antal medlemsskoler pr. 31. december i kalenderåret før tilskudsåret. Daghøjskoler, der er medlem af to tilskudsberettigede organisationer, tæller med et halvt medlemskab begge steder.
  • 25 pct. af tilskuddet er aktivitetsbestemt og fordeles i forhold til aktivitet målt på konsulenttid i kalenderåret før tilskudsåret og angivet i konsulentårsværk (1 konsulentårsværk = 1924 timer

Sådan vurderes din ansøgning

Din ansøgning behandles på baggrund af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning §45a, stk 4. Puljen fordeles på baggrund af et budget over de forventede udgifter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal læse ansøgningskriterierne, og have de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen.

OBS: Ved ansøgning om støtte skal der vedhæftes:

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen.
Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.  

Økonomi

Se fordelingsprincipperne under afsnittet 'Hvad er formålet med ordningen?'.

Hvornår får du svar?

Du vil modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen, kort tid efter du har indsendt den.

Når alle ansøgninger er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail.

Når du har indsendt ansøgningen

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet vil blive udbetalt samtidig med at du modtager mail om tilskuddets størrelse. Tilskuddet udbetales kun til din NEM-konto.

Afregning af tilskud

Regnskabet skal opfylde kravene i Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. I praksis betyder det, at regnskabet skal opfylde kravene i Bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Kravene til regnskab og beretning fremgår af bekendtgørelsens §§ 2-4.
Kravene til revision afhænger af tilskuddets størrelse:

 • Regnskab for tilskud på under 100.000 kr. skal ikke være revideret.

 • Regnskab for tilskud på mere end 100.000 kr. men højst 500.000 kr. skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

 • Regnskab for tilskud på mere end 500.000 kr. skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Revisionskravene fremgår af §§ 10-14 i bekendtgørelsen.

Afrapportering

Regnskab for året før skal indsendes sammen med fornyet ansøgning om tilskud eller senest ved ansøgningsfristens udløb.

Hvem vurderer din ansøgning?

 Ansøgningen behandles af Slots- og Kulturstyrelsen.

En samlet liste over tilskudsmodtagere vil være at finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside efter afgivet tilsagn.

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister