Kulturministeriet

Styrkelse af forskerkompetencer - forskervurdering - Museer

Område:

Frister:

    01. oktober 2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Statslige og statsanerkendte museer.

Slots- og Kulturstyrelsen vil i fordelingen af puljemidler prioritere projekter fra museer, der endnu ikke har fastansatte videnskabelige medarbejdere på ph.d.-niveau.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at styrke forskerkompetencerne ved statslige og statsanerkendte museer med henblik på at gøre disse museer kvalificerede til at kunne søge forskningsmidler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU). KFU stiller krav om, at den projektansvarlige enten besidder en ph.d.-grad eller er vurderet til at være på ph.d. niveau (det vil sige har en forskningsproduktion bag sig, der i omfang og kvalitet svarer til det, der forventes af en person, der har gennemført et ph.d.-studie).

Slots- og Kulturstyrelsens puljemidler til forskning skal derfor anvendes til at opkvalificere fastansatte videnskabelige medarbejdere til ph.d. niveau.

Puljen er oprettet med afsæt i museumsloven, hvis formål er gennem fagligt og økonomisk bæredygtige museers virksomhed og samarbejde at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle betydningen af disse i samspil med verden omkring os.

Puljen skal ses i sammenhæng med ændring af museumsloven, som blev vedtaget i december 2012. Ændringen indebærer bl.a., at de midler, som Slots- og Kulturstyrelsen hidtil har fordelt til konkrete forskningsprojekter ved statslige og statsanerkendte museer, fra 2014 gradvist bliver overflyttet til Kulturministeriet til fordeling i KFU.

Sådan vurderes din ansøgning

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

  • Forskervurdering

Den konkrete forskervurdering foretages af et af de tre faglige paneler, der er nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen til at foretage disse vurderinger: Panelet for nyere tids kulturhistorie, kunsthistorie og arkæologi.

Panelerne er sammensat af både repræsentanter for universiteterne og for museerne, og medlemmerne er minimum på lektorniveau (har en ph.d.-grad). Panelerne er sammensat, så de fagligt dækker det pågældende område bredt.

Det relevante faglige panel udpeger to bedømmere, der læser det fremsendte materiale igennem. Herefter skriver bedømmerne en vurdering, hvoraf det fremgår, om ansøger har dokumenteret forskningspublicering svarende til KFU's krav om ph.d.-niveau.

Vurderingen kan ikke danne grundlag for, at ansøger kan påberåbe sig videnskabelige kvalifikationer svarende til universitetsgrader såsom ph.d.-graden, doktorgraden eller lignende.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal indsende en forskningsproduktion svarende til ca. 2 års fuldtidsforskning, dvs. 1-2 monografier eller 5-7 videnskabelige artikler el. lign. (eller en tilsvarende kombination af monografier og artikler). Formidlingspublikationer indsendes ikke, medmindre de tillige har karakter af forskning.

Hvis de indsendte publikationer er skrevet i samarbejde med andre, skal der medsendes en medforfattererklæring (Word).

Ansøger skal desuden indsende CV med angivelse af evt. andre relevante videnskabelige publikationer, udlandsophold, deltagelse i internationale konferencer, undervisningserfaring, deltagelse i forskningsprojekter, kursusaktiviteter el. lign.
Alt materiale til forskervurderinger skal indsendes i 3 eksemplarer til:

Slots- og Kulturstyrelsen, Hammerrichsgade 14, 1611 København V, Att: Rune Lundberg.
Ansøgere skal derudover anvende Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema og projektbeskrivelsesskabelon (Word).

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet ikke er fuldstændigt udfyldt.

I ansøgningen skal der oplyses om aktiviteter og aktivitetsmål. Dvs. en angivelse af de konkrete aktiviteter der ønskes gennemført og omfanget heraf. F.eks. gennemførelse af en forskervurdering.

Økonomi

Der skal ikke søges om konkret tilskud, idet Slots- og Kulturstyrelsen fuldfinansierer den konkrete forskervurdering. Ansøgere skal derfor ikke vedhæfte et budget.

Hvornår får du svar?

Resultatet af forskervurderingen kan forventes inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en oversigt over fremsendte bilag og materiale.

Lovgrundlag

Tilskud fra puljen ydes efter museumslovens § 17b om udvikling af museumsområdet: Kulturministeren kan yde tilskud med henblik på udvikling af museumsområdet [...].

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)