Kulturministeriet

Styrkelse af forskerkompetencer – anden opkvalificering - Museer

Område:

Frister:

  01. oktober 2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Statslige og statsanerkendte museer, der er omfattet af museumsloven.

Slots- og Kulturstyrelsen vil i fordelingen af puljemidler prioritere projekter fra museer, der endnu ikke har fastansatte videnskabelige medarbejdere på ph.d.-niveau eller højere niveau. Sekundært fra museer med flere faglige ansvarsområder (dvs. kulturhistorie, kunsthistorie eller naturhistorie), der allerede har medarbejdere på ph.d.-niveau inden for et ansvarsområde, men som ønsker at opkvalificere medarbejdere inden for et andet ansvarsområde.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at styrke forskerkompetencerne ved statslige og statsanerkendte museer, der er omfattet af museumsloven og gøre disse museer kvalificerede til at kunne søge forskningsmidler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU). KFU stiller krav om, at den projektansvarlige enten besidder en ph.d.-grad eller er vurderet til at være på ph.d. niveau eller højere (det vil sige har en forskningsproduktion bag sig, der i omfang og kvalitet svarer til det, der forventes af en person, der har gennemført et ph.d.-studie).

Slots- og Kulturstyrelsens puljemidler til forskning skal derfor anvendes til at opkvalificere fastansatte videnskabelige medarbejdere til ph.d. niveau.

Puljen er oprettet med afsæt i museumsloven, hvis formål er gennem fagligt og økonomisk bæredygtige museers virksomhed og samarbejde at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle betydningen af disse i samspil med verden omkring os.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør fordelingen af midlerne på baggrund af de indkomne ansøgninger efter indstillinger fra Slots- og Kulturstyrelsens Museumsudvalg for Kulturhistorie, Kunsthistorie og Naturhistorie.

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

 • Konkrete, opkvalificerende forskningsprojekter, der bidrager til, at en videnskabelig medarbejder opnår en tilstrækkelig samlet forskningsproduktion til efterfølgende at kunne blive forskervurderet.
 • Frikøb i forbindelse med sammenskrivning af artikler.
 • Forberedelse af ph.d.-ansøgninger (der støttes med max 3 mdrs. frikøb).
 • Deltagelse i ph.d.-kurser el. lign.
 • Andre aktiviteter, der kan bidrage til at opnå ph.d.-niveau.

Puljen yder ikke støtte til:

 • Almindelig drift, administrationsomkostninger og uspecificerede projektomkostninger.
 • Udgifter til trykning, publicering.
 • Anskaffelse af inventar og it-udstyr.
 • Diæter.
 • Medfinansiering af ordinære ph.d.-stipendier.
 • Projekter, hvis formål allerede er dækket af en af Kulturministeriets øvrige puljer.

Slots- og Kulturstyrelsen lægger vægt på, at den viden projekterne skaber, forankres i museerne. Puljen skal ses i sammenhæng med ændring af museumsloven, som blev vedtaget i december 2012. Ændringen indebærer bl.a., at de midler, som Slots- og Kulturstyrelsen hidtil har fordelt til konkrete forskningsprojekter ved statslige og statsanerkendte museer (ca. 10 mio. kr. årligt), fra 2014 gradvist vil blive overflyttet til Kulturministeriet til fordeling af KFU.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal udfylde Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskabelon (word) og budgetskabelon (exel), som findes på styrelsens hjemmeside.

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgningen med udgangspunkt i disse dokumenter. Alle dokumenter skal vedhæftes i pdf-format. Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er fuldstændigt udfyldt.

I ansøgningen skal der oplyses aktiviteter og aktivitetsmål. Dvs. en angivelse af de konkrete aktiviteter, der ønskes gennemført og omfanget heraf.

Ansøgere skal i projektbeskrivelsen gøre rede for:

 • Hvorledes forskningsprojektet lever op til det almene forskningsbegreb om transparens, gyldighed og originalitet. Det vil sige redegørelse for projektets problemformulering, forskningsmæssigt perspektiv, valg af teori og metode, bidrag til ny viden/perspektiv i forhold til eksisterende forskning på området.
 • Projektets perspektiv i forhold til museets ansvarsområde og medarbejderens tidligere forskning.
 • Tidsplan og budget for projektets gennemførelse.
 • Overvejelse om publicering.

Ansøgere skal endvidere gøre rede for, hvordan ph.d.-niveauet på sigt forventes opnået, for eksempel gennem:

 • Samarbejde med universitet om kursusforløb, vejledningsforløb el. lign.
 • Senere forskervurdering.
 • Indlevering af afhandling efter ph.d.-bekendtgørelsens §15, stk. 2.

Økonomi

Det er en forudsætning for bevilling, at ansøger bidrager med en medfinansiering, der viser ansøgers engagement, og som står i forhold til museets og evt. andre deltagende museers samlede økonomi. Medfinansiering kan være museets egne midler, eksterne midler eller kapitaliseret arbejdskraft.

Slots- og Kulturstyrelsen dækker lønudgifter svarende til 34.000 kr. pr. måned, inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.

For projektansøgninger, som modtager tilsagn, gælder, at det pågældende projekt skal igangsættes inden for et år efter modtagelse af tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat senest på dette tidspunkt, bortfalder tilskuddet.

Tilskud bliver bagudbetalt.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse kan forventes inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Tilskud fra puljen ydes efter museumslovens § 17b om udvikling af museumsområdet: Kulturministeren kan yde tilskud med henblik på udvikling af museumsområdet [...].

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Du skal aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevetbrevet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)