DEFF

Større projekttilskud til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker

Tilskud til aktiviteter og projekter større end 150.000 kr. med relation til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) uddeler tilskuddene.

Område:

Frister:

  19. oktober 2018

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker og foreninger med relationer til samme.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen har til formål at støtte udviklingsprojekter på tværs af fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker og at opnå en række mål indenfor følgende af DEFF’s indsatsområder 2018-19:

1. Digitale informationskompetencer på tværs af undervisningsinstitutionerne

2. Forskningsdata management

3. Fremtidens publiceringsøkonomi og forskningsoutput

4. Næste generations forskningsevaluering, indikatorer og metrikker

5. Citizen Science

Opfyldelse af strategiens mål

Hvert af disse indsatsområder har en række mål. Projekterne skal bidrage til opfyldelsen af et eller flere af disse mål, hvorfor der udelukkende ydes tilskud til projekter, der bidrager til denne opfyldelse og indsender:

 • Klart formulerede og konkrete projektmål i overensstemmelse med indsatsområdernes mål
 • En klar redegørelse for, hvorledes opfyldelsen af de konkrete projektmål vil blive dokumenteret.

Sådan vurderes din ansøgning

Styregruppen vurderer ansøgningerne og prioriterer imellem indsendte projektansøgninger, der kan efterleve ovenstående krav om projektmål, ud fra følgende vurderingskriterier:

 • inddrager projektet flere institutioner (=samarbejdsprojekt)
 • har projektet blivende værdi
 • styrker projektet netværk og samarbejde på tværs af institutioner
 • har projektet en plan for kommunikation af projektets resultater til institutionerne samt andre interessenter
 • indeholder projektet en fuldt udfoldet forretningsmodel for finansiering og organisering efter projektperioden
 • kan projektet realiseres uden støtte fra DEFF
 • bygger projektet videre på tidligere aktiviteter og resultater, hvor dette giver mening
 • har projektet aktivt involveret/taget stilling til FAIR-data (findable, accessible, reusable & interoperable data), hvor dette giver mening?

Indsatsområde:

Digitale informationskompetencer på tværs af undervisningsinstitutionerne

Mål for indsatsområdet:

 • DEFF ønsker at støtte projekter, der forbedrer informationskompetencer på tværs af undervisningsinstitutionerne
 • DEFF ønsker at støtte projekter, der forbedrer den digitale dannelse for studerende på de danske uddannelsesinstitutioner
 • DEFF ønsker at støtte projekter, der opkvalificerer informationskompetencerne hos undervisere og forskere på alle niveauer i det danske uddannelsessystem.

Indsatsområde:

Forskningsdata management

Mål for indsatsområdet:

 • DEFF ønsker at støtte projekter, der fremmer en indførelse af FAIR-principperne for forskningsdata i Danmark i overensstemmelse med den europæiske udvikling
 • DEFF ønsker at støtte projekter, der fremmer en sammenhængende infrastruktur på området for data management

 • DEFF ønsker at sikre projekter, der udbreder kendskab til og kompetencer udi FAIR data management til målgrupper, der har eller vil få glæde af dette.

Indsatsområde:

Fremtidens publiceringsøkonomi og forskningsoutput

Mål for indsatsområdet:

 • DEFF ønsker at støtte projekter, der fremmer teknisk understøttelse af fremtidens forskningsoutput
 • DEFF ønsker at støtte projekter, der fremmer kompetence- og formidlingsunderstøttelse af denne udvikling med tiltag fra gymnasieskolerne, erhvervsskolerne samt universiteterne.

Indsatsområde:

Næste generations forskningsevaluering, indikatorer og metrikker

Mål for indsatsområdet:

 • DEFF ønsker at støtte projekter, der udvikler forskningsevaluering, der i højere grad støtter en international Open Science-udvikling.

Indsatsområde:

Citizen Science

Mål for indsatsområdet:

 • DEFF ønsker at støtte projekter, der på et teknisk niveau kan understøtte udbredelsen af Citizen Science i Danmark
 • DEFF ønsker at støtte projekter, der øger kendskabet til Citizen Science.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det er et krav til projektansøgningerne, at de formulerer konkrete projektmål inden for et eller flere af områderne under indsatsområderne, samt at projekterne ved gennemførelsen dokumenterer opfyldelsen af det eller de konkrete mål.

Ansøgningen skal vedlægges følgende:

 1. Budgetskema
 2. Ansøgningsskabelon

Budgettet skal specificere følgende:

 • Lønudgifter
 • Udgifter til møder og rejser
 • Udgifter til projektledelse
 • Udgifter til konsulentbistand
 • Udgifter til effekt-dokumentation (der ikke indgår i de ovenstående udgiftsposter)
 • Andre udgifter

Projektbilagets punkter skal udfyldes. Dette omhandler informationer angående:

 • Hvilket indsatsområde hører projektet under?
 • Overordnet beskrivelse af projektet med de vigtigste elementer og tilknytning til det valgte indsatsområde

 • Inddrager projektet flere institutioner?

 • Hvordan vil projektet formå at opnå blivende værdi?
 • Hvordan vil projektet styrke netværk og samarbejde på tværs af institutioner?
 • Beskriv projektets plan for kommunikation af projektets resultater til institutionerne samt andre interessenter?
 •  Beskriv projektets forretningsmodeller for finansiering og organisering efter projektperioden?
 • Gøre rede for, hvorfor projektet ikke kan gennemføres uden støtte fra DEFF?
 • Bygger projektet videre på tidligere aktiviteter og resultater, hvor dette giver mening?
 • Har projektet aktivt involveret/taget stilling til FAIR-data (findable, accessible, reusable & interoperable data), hvor dette giver mening?
 • Tidsplan

Det er tilladt at vedhæfte yderligere bilag, dog totalt ikke mere end 15 sider. Ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Puljen henvender sig til projekter, der søger tilskud større end 150.000 kr.

 • Der kræves minimum 40% egenfinansiering af lønsum samt overhead heraf til projektdeltagelse. Ansøgerinstitutionerne kan yde denne medfinansiering med lønmidler.
 • Overhead kan udelukkende beregnes på lønudgifter. Overhead må maksimalt udgøre 20 % af lønsummen.
 • Der kræves ikke egenfinansiering af andre omkostninger.
 • Udgifter til projektledelse må maksimalt udgøre 20 % af lønudgifterne. Der forlanges ikke egenfinansiering af lønudgifter (eller overhead) til projektledelse.

Vi henviser til denne side for en eksemplificering af ovenstående krav.

Hvis det ønskede projekttilskud er mindre end 150.000 kr., henviser vi til: Mindre projekttilskud til danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

Hvornår får du svar?

Ansøgerne får svar senest 8 uger efter frist.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Svar på ansøgningen udsendes pr. email.

Lovgrundlag

Finansloven § 21.11.11.20: Sekretariatet for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ministeret for Børn, Ligestilling og Uddannelse samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde.

DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter og udvikling af infrastruktur samt administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter. Slots- og Kulturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Udbetalingen af tilskud sker til institutionens eller foreningens Nemkonto.

Alle tilskudsmodtagere skal afrapportere for tilskuddet, når aktiviteten er afsluttet. Dette sker ved at udfylde et elektronisk afrapporteringsskema via DEFF.dk.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er DEFF's styregruppe, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)