Statens Kunstfond

Scenekunst: Pludseligt opståede internationale aktiviteter

Tilskud til pludseligt opståede aktiviteter med internationalt indhold inden for scenekunstområdet.

Frister:

 • 16. marts og 1. september 2020

* Note: Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Hvem kan søge?

 • Aktører der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter kan ansøge.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

 • Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. kapitel 8, § 18, stk. 1 i lov om scenekunst.  Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.
 • Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge, hvis uddannelsen ikke er afsluttet inden ansøgningsfristen.

Du kan ikke søge tilskud til:

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond skal fremme scenekunsten i Danmark og dansk scenekunst i udlandet. 

For at imødekomme behovet for at kunne yde tilskud til pludseligt opståede aktiviteter har Projektstøtteudvalget for Scenekunst besluttet at have flere årlige mindre frister for tilskud på op til 30.000 kroner.

Ordningen støtter udelukkende aktiviteter, som er pludseligt opståede. Det vil sige aktiviteter, som ikke har kunnet planlægges i god tid, og som har akut brug for tilskud for at kunne gennemføres. 

For projekter, der ikke er pludseligt opståede, og/eller hvor der ansøges om mere end 30.000 kroner, henviser vi til puljen 'Internationale aktiviteter'. Puljen har to årlige frister, 1. maj og 1. november.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med et internationalt scenekunstmiljø. Dette opnås gennem støtte til:

Aktiviteter i Danmark

 • Internationale gæstespil
 • Netværksopbygning og research (herunder også gæster til forestillinger i Danmark)
 • Internationale residencies i Danmark

Aktiviteter i udlandet

 • Turnévirksomhed
 • Netværksopbygning og research (herunder deltagelse i workshops som oplægsholder) med henblik på internationale samarbejder f.eks. co-produktioner
 • Residencies i udlandet

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges der vægt på at støtte:

 • høj kunstnerisk kvalitet
 • ansøgninger, hvor aktiviteterne understøtter teatrets/aktørens samlede aktiviteter og kunstneriske profil
 • aktiviteter, der tydeligt skal bruges i ansøgers videre arbejde
 • gæstespil/turnéaktiviteter, der rummer flere forestillinger og yderligere tilknyttede aktiviteter (netværk, workshop/master classes, research)
 • aktiviteter, hvor der er en dokumenteret gensidighed i forhold til ressourcer og interesser, samt hvor der er indtænkt gensidighed i kulturudvekslingen med henblik på fremtidigt samarbejde
 • aktiviteter, hvor der er indtænkt erfaringsudveksling med et dansk scenekunstmiljø

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention 
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg forhold til relevans for publikum/modtager, overvejelser om præsentationsformat, præsentationssted og tilgængelighed

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Bemærk, at aktiviteterne ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • Kort projektbeskrivelse, herunder en redegørelse for i hvilken forstand aktiviteten er pludseligt opstået (maksimum 2500 tegn). 
 • Links til relevant information om f.eks. festival, residency eller samarbejdspartnere. Du har selv ansvaret for, at eventuelle links virker.
 • Datoen/perioden for projektets gennemførelse skal fremgå klart af din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Budget og angivelse af mål/aktiviteter (brug denne skabelon)
 • CV på deltagerne inkl. billede (maksimum én side per person)
 • Dokumentation for aftale med udenlandsk partner og/eller invitation

I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning. Det kan for eksempel være:

 • Turnévirksomhed/gæstespil: Antal opførelser, antal publikummer, antal relaterede aktiviteter (workshops eller andet).
 • Netværksopbygning og research: Antal nye relevante kontakter, antal møder med kunstnere og/eller institutioner (netværksopbygning og research).
 • Residencies: Antal nye relevante kontakter (nøglepersoner, institutioner), antal visninger (ikke obligatorisk), antal relaterede aktiviteter (workshops, masterclasses mm.)

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst foretager en vurdering af støttebehovet i det ansøgte projekt. I forhold til de forskellige projekttyper prioriteres særligt følgende udgiftsposter:

 • Internationale gæstespil i Danmark - opholdsudgifter og indenlandsk transport
 • International turnévirksomhed - primært rejse- og transportudgifter
 • Netværksaktiviteter - rejse- og opholdsudgifter på op til 15.000 kroner.
 • Internationale gæster til danske forestillinger, dog maksimalt 2.000 kroner per gæst.
 • Residencies over tre uger kan ud over rejse og ophold inkludere diæter og honorar (op til 10.000 kroner per måned), hvis ansøger ikke modtager driftsstøtte

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Pengene bliver udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 3 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013) og kapitel 8, § 18 i lov om scenekunst.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)