Kulturministeriet

Retrokonverteringspuljen

Formålet med bevillingen er at yde tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registranter.

Område:

Frister:

    15. oktober 2019, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Kulturministeriets biblioteker samt andre institutioner, der arbejder med retrokonvertering af ældre danske kataloger, databaser og andre registranter, primært dem der arbejder med Nationalbibliografien.

Er du berettiget til at søge?

Kulturministeriets biblioteker samt andre institutioner, der arbejder med retrokonvertering af ældre danske kataloger, databaser og andre registranter, primært dem der arbejder med Nationalbibliografien her mulighed for at søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Jævnfør Finansloven (§ 21.31.03.50) er formålet med ordningen at yde tilskud til retrokonvertering, metadatakonvertering og formatmæssig tilpasning af væsentlige danske kataloger, databaser og andre registranter

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af bevillingen på vegne af Kulturministeriet. Ansøgningen behandles af to faglige sagsbehandlere fra Slots- og Kulturstyrelsen, og beslutning om tilskud sker ved indstilling i styrelsen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen udformes således, at projektet beskrives med formål, projektets mål, omfang, tidsplan og budget.

Det er væsentligt, at ansøgningen beskriver katalogernes beskaffenhed. Der skal også gøres rede for hver katalogs indholdsmæssige sammensætning og katalogiseringens hovedprincipper.

Bevillingsforudsætninger

Tilskud bevilges under forudsætning af:

  • At de bibliografiske poster bliver umiddelbart tilgængelige for såvel interne som eksterne brugere. Det forventes ligeledes, at de bibliografiske poster bliver tilgængelige via bibliotek.dk gennem samarbejdet i DanBib. Husk at det for at komme med i bibliotek.dk er nødvendigt at det materiale som de beskrevne poster henviser til er frit tilgængeligt.
  • At bevillingen anvendes i henhold til det i projektet fremlagte budget og projektets tidsplan.
  • At Slots- og Kulturstyrelsen umiddelbart informeres om principielle ændringer i projektet.
  • At tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke anvendes som angivet i henhold til ansøgningen, ovenstående bemærkninger eller evt. senere aftalte ændringer.

Ansøgningsblanket

Du skal anvende den digitale ansøgningsblanket, som du finder på denne side ved at klikke på den sorte boks, hvor der står ANSØG.

Kravene til udformningen af ansøgningen fremgår af den digitale ansøgningsblanket. Du kan se blanketten i en pdf-version via et link nederst på denne side. Vi anbefaler du orienterer dig i den og forbereder hvad du vil skrive, inden du udfylder den elektroniske ansøgningsblanket.

Den digitale ansøgning skal være underskrevet med institutionens digitale signatur. Husk at I skal anvende NemID nøglekort.

For sent modtagne ansøgninger kommer ikke i betragtning.

Økonomi

Der er afsat 2,5 mio. kr. på Finansloven til retrokonvertering.  For at se tidligere bevillinger, se Projektbanken.

Retrokonvertering medfører lettelse og rationaliseringer i bibliotekernes arbejdsgange samtidig med, at brugerne får en bedre service. Som en generel regel er gamle håndskrevne kataloger dyrere at konvertere end nyere maskinskrevne kataloger ligesom små kataloger er dyrere per post end store kataloger.

Tilskud vil blive fastsat på baggrund af ansøgningens beskrivelse af retrokonverteringsprojektet samt budgettet.

Det skal dog tilføjes, at der kan findes kataloger, der er uforholdsmæssigt dyre at konvertere. Dette vil ofte først blive klart når projektet og katalogernes beskaffenhed er beskrevet. Slots- og Kulturstyrelsen vil derfor i princippet være fleksible med hensyn til fastsættelse af tilskuddets endelige størrelse.

Tilskud udbetales til Nemkonto.

Hvornår får du svar?

Ansøgere kan forvente svar på ansøgningerne indenfor 6 – 8 uger efter 15. oktober.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget af Slots- og Kulturstyrelsen, får ansøgere en elektronisk kvittering. 

Lovgrundlag

På Finanslov for finansåret 2018 er der optaget en bevilling, § 21.31.03.50 Retrokonvertering, på 2,5 mio. kr. I overslagsårene 2019, 2020 og 2021 er ligeledes anført 2,5 mio. kr. Efter aftale med Kulturministeriet varetager Slots- og Kulturstyrelsen administrationen af bevillingen.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Tilskud bevilges under forudsætning af:

  • At du anvender tilskuddet i henhold til budget og tidsplan i den projektbeskrivelse, som du har skrevet i ansøgningen.
  • At tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke anvendes som angivet i ansøgningen, i hht. ovenstående bemærkninger eller evt. senere aftalte ændringer.
  • At det ved enhver omtale af projektet på egen hjemmeside eller ved publicering af resultaterne i dags- og fagpresse fremgår, at projektet gennemføres med tilskud fra Retrokonverteringspuljen.

Regnskab og revision

Se de generelle bestemmelser her.

Se bestemmelser for aflæggelse af regnskab og revision her.

Udbetaling

Foruden regnskab skal projektet indsende en faglig slutrapport til projektets faglige konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen senest 3 mdr. efter projektets afslutning.

Sagsbehandlingstiden er herefter maksimal 8 uger.

Faglig resultatformidling af igangværende forsøg

Projektets faglige slutrapport publiceres i Projektbanken.

Offentligheden skal have mulighed for at følge udviklingen af projektet og tilskudsmodtager skal derfor publicere information om projektet og projektets faglige slutrapport i Projektbanken.

Juridisk og økonomisk ansvar for projektet

Vær opmærksom på at den projektansvarlige har det juridiske og økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet. Den projektansvarlige har ansvaret for, at al relevant lovgivning overholdes, og at projektet ikke strider imod administrativt fastsatte regler.

Hvem vurderer din ansøgning?

Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af bevillingen på vegne af Kulturministeriet. Ansøgningen behandles af to faglige sagsbehandlere fra Slots- og Kulturstyrelsen, og beslutning om tilskud sker ved indstilling i styrelsen. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)