Slots- og Kulturstyrelsen

Puljen til samlingsvaretagelse

Støtte til kvalificering af museernes samlingsvaretagelse.

Område:

Frister:

  11. september 2019, kl. 23:55

Hvem kan søge?

Statslige og statsanerkendte museer, der er omfattet af museumsloven. 

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at styrke kvaliteten af museernes samlingsvaretagelse, herunder museernes bevaringsforhold, samlingernes kvalitet og bevaringstilstand samt tilgængelighed via de centrale registre, SARA eller Specify.

Puljen er oprettet med afsæt i museumsloven, hvis formål er gennem fagligt og økonomisk bæredygtige museers virksomhed og samarbejde at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle betydningen af disse i samspil med verden omkring os.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør puljens fordeling på de indkomne ansøgninger efter indstillinger fra Slots- og Kulturstyrelsens Museumsudvalg for Kulturhistorie, Kunsthistorie og Naturhistorie.

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

 • Samlingsgennemgang med henblik på udskillelse af genstande, værker og præparater fra samlingen uden museumsfaglig værdi. Projektet skal inddrage både museumsfaglige (kunst-, kultur-, eller naturhistoriske) og konserveringsfaglige betragtninger. Der ydes fortrinsvis støtte til koordinerede indsatser mellem museer (fx med beslægtede ansvarsområder og samlinger). Der kan i særlige tilfælde ydes støtte til samlingsgennemgang på enkelte museer (alene hvis der er tale om samlinger, der gør koordination med andre museer irrelevant).
 • Projekter vedrørende fællesmagasiner og udvikling af andre fællesmuseale bevaringsinitiativer, der omfatter flere statslige og/eller statsanerkendte museer. Projektet skal inddrage både museumsfaglige (kunst-, kultur-, eller naturhistoriske) og konserveringsfaglige betragtninger.
 • Konvertering af data fra lokale samlingsdatabaser med henblik på indberetning til SARA og Specify. Der skal redegøres for, at projektet vedrører en vigtig og velregistreret samling som gennemføres ved professionel it-ekspertise.
 • Konservering af truede genstande, værker eller præparater af særlig væsentlig betydning i museernes samlinger. Projektet skal inddrage både museumsfaglige (kunst-, kultur-, eller naturhistoriske) og konserveringsfaglige betragtninger. Det skal begrundes, hvorfor de aktuelle genstande, værker eller præparater har særlig væsentlig museumsfaglig betydning, og redegøres for nødvendigheden af en konserveringsindsats. Herudover ydes der ikke støtte til konkrete konserveringsarbejder.

I vurderingen af ansøgninger lægger styrelsen især vægt på i hvilken grad:

 • Projektet løser et akut behov.
 • Projektet er koordineret mellem flere aktører.
 • Projektets udbytte og omfang står mål med ressourceforbruget.
 • Projektet og dets udbytte bliver forankret i institutionen.
 • Projektet kommer det samlede museumsvæsen til gode.

Der ydes ikke tilskud til:

 • Registrering og digitalisering af museernes samlinger.
 • Museumsfaglig bearbejdning, kvalitetsforbedring eller komplettering af eksisterende digitale samlingsdata.
 • Udgifter til basisopgaver, som forventes at kunne varetages inden for museets ordinære drift, herunder udgifter til almindeligt magasininventar, transport, håndtering, emballering, pakning, magasinering, oprydning, rengøring, fotografering og scanning.
 • Uspecificerede projektomkostninger.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal udfylde Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskabelon og budgetskabelon, som findes på styrelsens hjemmeside.

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgningen med udgangspunkt i disse dokumenter. Alle dokumenter skal vedhæftes i pdf-format. Ansøgninger, som ikke opfylder disse krav, vil ikke blive behandlet.

Ansøgning om støtte til eksterne ydelser skal indeholde to tilbud fra leverandører, der vedhæftes som bilag.

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er fuldstændigt udfyldt.

I ansøgningen skal der oplyses aktiviteter og aktivitetsmål. Dvs. en angivelse af de konkrete aktiviteter, der ønskes gennemført og omfanget heraf. F.eks. gennemgang af samling på x antal genstande mhp. udskillelse; indretning af fællesmagasin til x antal genstande sammen med x andre museer.

Økonomi

Ansøgninger på under 200.000 kr. vil ikke blive behandlet. Der er ikke en øvre grænse for, hvor stort et beløb der kan søges om.

Det er en forudsætning for tilskud, at ansøger bidrager med en medfinansiering, der viser ansøgers engagement, og at denne står i forhold til museets og evt. andre deltagende museers samlede økonomi. Medfinansiering kan være museets egne midler, eksterne midler eller kapitaliseret arbejdskraft. Slots- og Kulturstyrelsen dækker lønudgifter svarende til 34.000 kr. pr. måned, inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.

For projektansøgninger, som modtager tilsagn, gælder, at det pågældende projekt skal igangsættes inden for et år efter modtagelse af tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat senest på dette tidspunkt, bortfalder bevillingen.

Tilskud bliver bagudbetalt.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse kan forventes inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Tilskud fra puljen ydes efter museumslovens § 17b om udvikling af museumsområdet: Kulturministeren kan yde tilskud med henblik på udvikling af museumsområdet […].

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Du skal aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)