Kulturministeriet

Puljen til en tidlig kulturstart

Støtte til børns møde med kunst og kultur i dagtilbud gennem nye partnerskaber. Puljen fordeles af Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af en faglig vurdering foretaget af relevante fagpersoner.

Område:

Frister:

  15. januar 2019

Hvem kan søge?

 • Kommuner, klynger af kommuner, kulturregioner, dagtilbud, kulturinstitutioner, uddannelses- og forskningsinstitutioner fx professionshøjskoler og repræsentanter fra civilsamfundet, som ønsker at etablere nye partnerskaber.
 • Allerede eksisterende partnerskaber mellem fx dagtilbud og kulturinstitutioner, som ønsker at inddrage flere partnere.

Dagtilbud er forstået som dagplejen, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede dagtilbud for børn i alderen 0-6 år.

Enkeltpersoner eller (enkelt)institutioner kan ikke søge puljen jf. puljekravet om minimum to partnere i projektet.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er at bidrage til:

 • At øge antallet af og kvaliteten af kunst- og kulturmøder, der er målrettet børn i dagtilbud.
 • At skabe nye varige samarbejder og lærende partnerskaber med dagtilbud. 
 • At udvikle nye og udbygge eksisterende strategier og planer for børns møde med kunst og kultur i dagtilbud.

Partnerskaberne kan fx være mellem dagtilbud, kommunale forvaltninger, kulturinstitutioner (fx museer, musik- og kulturskoler og biblioteker), uddannelses- og forskningsinstitutioner og civilsamfund.  Civilsamfund forstås i denne sammenhæng som foreninger, klubber, organisationer, almennyttige fonde og andre repræsentanter for kunst og kultur, der ikke er statslige eller baseret på kommercielle markedskræfter. 

Et lærende partnerskab er et ligeværdigt samarbejde, hvor man gensidigt ønsker at udvikle kompetencer og praksis hos alle aktørerne ved, at man kontinuerligt deler viden og læring. Ligeværdighed opstår ved, at alle partner bidrager aktivt, når man udvikler, implementerer og forankrer projekter.

Puljen er oprettet med afsæt i Kulturministeriets samlede indsats på børne- og ungeområdet.  

Hvad kan der søges om?

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

 • Udvikling, afholdelse og udbredelse af nye projekter med fokus på børns møde med kunst og kultur af høj kvalitet i dagtilbud.
 • Aktiviteter, der understøtter partnerskaber mellem og kompetenceudvikling hos voksne, der arbejder med børns møde med kunst og kultur i dagtilbud.
 • Videndelingsaktiviteter med fokus på børns møde med kunst og kultur i dagtilbud.      

Der kan søges støtte til flerårige projekter, som er afsluttet senest i år 2021. 

Puljen støtter ikke: 

 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger (forstået som ikke-projektrelaterede).
 • Uspecificerede projektomkostninger.
 • Diæter.
 • Udgifter til anskaffelse af inventar.
 • Udgifter til indkøb af digitalt udstyr og udvikling af digitale tjenester. 

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør puljens fordeling på de indkomne ansøgninger på baggrund af en faglig vurdering foretaget af relevante fagpersoner. 

Ansøgninger til puljen skal opfylde følgende krav:

 • Minimum 40 % medfinansiering fra ansøgerne fra andre kilder end statslige puljemidler. Et eksempel på egenfinansiering fra dagtilbud er pædagogernes timer.
 • Minimum 2 partnere i projektet (en kulturinstitution og et repræsentativt udsnit af kommunens dagtilbud).
 • Alle parter skal være involveret i udviklingsfasen.
 • Ansøgningen skal forholde sig til den styrkede pædagogiske læreplan.
 • Ansøgningen skal tage udgangspunkt i en eksisterende eller i udviklingen af en strategi for børns møde med kunst og kultur.
 • Ansøgningen skal inkludere en plan for, hvordan projektet skal gå i drift efter udløb af projektperioden. 

Ved uddeling af midlerne vil der blive prioriteret på baggrund af følgende kriterier (tilfældig rækkefølge):

 • Projektets i inddragelse og diversitet af kulturarv og kunstarter.
 • Projektets antal deltagende børn.
 • Projektets repræsentative fordeling og typer af dagtilbud.
 • Projektets fokus på nytænkning, kvalitet og kreativitet.
 • Projektets fokus på et lærende partnerskaber mellem aktørerne, herunder kompetenceudvikling og praksisudvikling.
 • Projektets bud på forankring af aktiviteterne efter projektperioden.
 • Spredningen af de samlede puljemidler på kulturarv, kunstarter og geografi.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal udfylde Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske skabeloner, herunder:

Alle felter skal udfyldes. Ansøgninger vurderes med udgangspunkt i disse dokumenter. Alle dokumenter skal vedhæftes i pdf-format. 

Ansøgninger, som ikke opfylder disse krav, vil ikke blive behandlet. Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet, skabeloner til projektbeskrivelse, budget og samarbejdsaftale(r) ikke er fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Den samlede pulje til en tidlig kulturstart er i alt på 5,5 mio. kr., som fordeles ved én uddeling i 2019.  

Ansøgninger på under 0,5 mio. kr. (ansøgt beløb) vil ikke blive behandlet. 

Det er en forudsætning for bevilling, at ansøger bidrager med en medfinansiering på min. 40 % fra andre kilder end statslige puljemidler. 

Medfinansiering kan være ansøgers egne midler (inkl. kapitaliseret arbejdskraft) og eksterne midler. Slots- og Kulturstyrelsen dækker projektrelaterede lønudgifter svarende til max 34.000 kr. pr. måned, inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v. 

For projektansøgninger, som modtager tilsagn, gælder, at det pågældende projekt skal igangsættes senest 6 måneder efter modtagelse af tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat senest på dette tidspunkt, bortfalder bevillingen. 

Tilskudsmodtagere forventes at indgå aktivt i puljerelateret videndeling og netværksaktiviteter, som Slots- og Kulturstyrelsen koordinerer. 

Ved tilskud over 500.000 kr. skal regnskabet være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan der udfører revision for kommuner eller regioner. Regnskab og beretning skal indsendes elektronisk via www.slks.dk Udgifter til revision af projektet kan indgå i det samlede projektbudget. 

Tilskud bliver som hovedregel bagudbetalt og finder sted efter aflagt evaluering, beretning og regnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning. Der kan undtagelsesvis ske forudbetaling af rater.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse kan forventes inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Tilskud fra puljen ydes af midler afsat til ”Kultur for børn og unge” på aktstykke nr. 89 af 29/5/2017 og nr. 122 af 7/6/2018 (Udlodningsaktstykket), jf. også Lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (Udlodningsloven).

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til Bek nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

 • aflægge regnskab og beretning, efter de krav, der er angivet i bevillingsbrevet.
 • evaluere de støttede projekter efter SMART-kriterierne (pdf).
  Evalueringen skal sikre videns- og erfaringsindsamling fra de støttede projekter.
 • være opmærksom på, at tilskuddet bliver reguleret, så kravet om 40 % medfinansiering opretholdes, ligesom evt. overskud over 1.500 kr. bliver reguleret.

Hvis du har spørgsmål til puljen, så finder du måske svarene i denne opsummering med ordforklaringer og uddybninger.

Vedr. projektbeskrivelsen og det elektroniske ansøgningsskema (Stamoplysninger) og samarbejdsaftaler

De 15.000 anslag kan fylde mere end 6,25 sider for at sikre, at projektbeskrivelsen er læsevenlig. Dog skal antallet af anslag stadig overholdes. Udgangspunktet for beregningen er, at en normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum. Dermed svarer 15.000 anslag til 6,25 sider.

Vær opmærksom på, at det elektroniske ansøgningsskema (Stamoplysninger) har også et felt, hvor I skal udfylde projektbeskrivelsen med maks. 500 tegn inkl. mellemrum. Denne opsummering af projektbeskrivelsen anvendes sammen med stamoplysningerne i vores økonomisystem, når vi opretter en sag.

Med samarbejdsaftalerne dokumenterer I, at der er tale om et ligeværdigt samarbejde, hvor både pædagoger og personalet fra kulturinstitutionen (og andre aktører) i praksis er med i projektudviklingen fra start til slut. I må gerne lade fx en centerchef eller klynge- eller områdeleder underskrive en samarbejdsaftale på vegne af flere dagtilbud og/eller dagplejen for at gøre det mere enkelt – under forudsætning af, at der reelt er kontakt til og et samarbejde med de enkelte dagtilbud.

Når der spørges til procedure for en evt. annullering af samarbejdet, så er det fordi erfaringer fra andre projekter viser, at det er en god afklaring at gøre sig på forhånd. Det kan gøres kort eller mere detaljeret. Det er op til jer at bedømme, hvad der er relevant.

Generelt kan man anføre fx ”I tilfælde af, at samarbejdet skal opsiges, inden projektperiodens ophør, skal leder fra xx kontakte leder fra xx.” I kan også vælge fx at tilføje detaljer omkring økonomien i en sådan situation. Hvad gør I? Og hvem har ansvaret? Nogle dagtilbud har måske specifikt brug for at markere, at de fx efter et år evt. kan trække sig ud af projektet. Hvad gør man så? Og hvem har ansvaret for at finde et andet dagtilbud, der kan indgå i projektet?

Normalt omfang på en samarbejdsaftale er 1-2 sider.

Den juridisk ansvarlige er ansøgerinstitutionen. Vi beder også om navn og telefonnummer til en kontaktperson fra ansøgerinstitutionen.   

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)