Slots- og Kulturstyrelsen

Pulje til styrkelse af museernes relevans for nye brugergrupper

Område:

Frister:

  29. oktober 2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Statslige og statsanerkendte museer. Ansøger kan være et enkelt museum eller en række museer, der har indgået en samarbejdsaftale om et projekt. På samme måde kan museet samarbejde med ikke-statsanerkendte museer, relevante institutioner, foreninger eller interesseorganisationer, hvis det er relevant for projektet.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen skal styrke de statslige og statsanerkendte museers relevans og aktualitet over for underrepræsenterede brugergrupper gennem udvikling af ny viden, nye metoder, formidlingsformater og tværfaglige samarbejder, der styrker museernes udvikling og gør dem i stand til at nå ud til et bredere udsnit af befolkningen med hensyn til køn, alder, uddannelse, sociale, kulturelle og religiøse baggrunde.

Hvad støtter puljen?

Puljen støtter projekter, der involverer og engagerer nye brugergrupper eller brugere, som sjældent kommer på museerne, med henblik på at gøre museerne relevante for et bredere udsnit af befolkningen.

Der gives ikke støtte til:

 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger
 • Uspecificerede projektomkostninger
 • Diæter
 • Udgifter til tryk og indkøb af materiale
 • Udgifter til teknisk udvikling af digitale platforme
 • Udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr 

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen fordeler puljens midler ud fra en samlet prioritering af puljens midler. Det sker på baggrund af en behandling og vurdering af de indkomne ansøgninger i samråd med et rådgivende udvalg.

I vurderingen af ansøgninger lægger styrelsen især vægt på:

 • projektets bidrag til en professionel udvikling af museernes formidling og samproduktion af viden med sine brugere.
 • projektets inddragelse af brugerne i projektets definitions- og udviklingsfase.
 • projektets originalitet og nyskabelse.
 • at projektet gennemføres i samarbejde mellem flere museer eller mellem museet og relevante institutioner, foreninger eller interesseorganisationer.
 • projektets bæredygtighed, dvs. at projektets resultater kan implementeres i de deltagende institutioners drift efter projektets udløb og at projektet udvikler metoder eller formater, der kan komme det samlede museumsvæsen til gode.
 • at projektets udbytte og omfang står mål med ressourceforbruget.

Ansøgningen til puljen skal derudover opfylde følgende krav

 • ansøgningen skal forholde sig til eksisterende forskning og erfaringer med inddragelse af underrepræsenterede grupper i den danske og internationale museumsverden.
 • ansøgningen skal forholde sig til museets brugerundersøgelse(r), som afsæt for det konkrete samarbejdsprojekt.
 • ansøgningen skal redegøre for, hvordan museet vil involvere projektets brugergrupper, og afspejle museets kendskab til den/de brugergruppe (r), som indgår i museets projekt.
 • ansøgningen skal beskrive, hvorledes museet vil evaluere, videndele og forankre projektet efter projektets afslutning. Herunder mulige strategier for organisationsudvikling og forankring af mere permanent karakter.
 • der kan minimum ansøges om 500.000 kr. og maksimalt 1 mio. kr. Projektet skal have en medfinansiering på mindst 40 % fra andre kilder end statslige puljemidler.
 • ansøgningen skal indeholde en tidsplan for projektet samt en beskrivelse af projektdeltagernes kompetencer i forhold til projektet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema samt projekt- og budgetskabeloner. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der skal vedhæftes i pdf-format.

Slots- og Kulturstyrelsen behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger eller hvor projektbeskrivelsesskabelon, budgetskabelon eller samarbejdsaftale(r) ikke er anvendt eller fuldstændigt udfyldt, vil modtage administrativt afslag.

Ansøgninger med ansøgt beløb på under 500.000 kr. vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Det er en forudsætning for tilskud, at ansøger bidrager med en medfinansiering på min. 40 % fra andre kilder end statslige puljemidler. Det kan f.eks. være støtte fra kommunen, fra fonde eller sponsorater, eller egenfinansiering ved fx kapitaliserede lønmidler.

Vær opmærksom på, at såfremt projektets egenfinansiering i løbet af projektet må nedjusteres, opretholdes kravet om 40 % medfinansiering, hvormed tilskuddet tilsvarende vil blive nedjusteret.

Puljen dækker projektrelaterede lønudgifter på maks. 34.000 kr. pr. måned (inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.). Hvis ansøger er momsregistret, skal de ansøgte beløb (der indeholder moms) angives ekskl. moms.

Projekter, der modtager tilsagn, skal være igangsat senest seks måneder efter tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat på dette tidspunkt, bortfalder tilskuddet.

Tilskud bliver udbetalt i rater. Første rate udbetales ved projektstart, og efterfølgende rater udbetales primo hvert af de følgende projektår mod indsendelse af statusrapport. Sidste rate udbetales, når afrapportering for tilskuddet er godkendt. 

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 9 uger efter ansøgningsfristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Tilskud fra puljen ydes efter museumslovens § 17b om udvikling af museumsområdet: Kulturministeren kan yde tilskud med henblik på udvikling af museumsområdet.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Du skal aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)