Pulje til styrkelse af forskerkompetencer - Forskervurdering

Kunstområde :

Frist

    14.09.2021, kl. 23:55

Hvem kan søge?

Statslige og statsanerkendte museer.

Slots- og Kulturstyrelsen vil i fordelingen af puljemidler prioritere ansøgninger fra museer, der endnu ikke har fastansatte videnskabelige medarbejdere på ph.d.-niveau eller derover.  

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at styrke forskerkompetencerne ved statslige og statsanerkendte museer med henblik på at gøre disse museer kvalificerede til at kunne søge forskningsmidler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU).

KFU stiller krav om, at den projektansvarlige som minimum enten besidder en ph.d.-grad eller er vurderet til at være på ph.d. niveau (det vil sige har en forskningsproduktion bag sig, der i omfang og kvalitet svarer til det, der forventes af en person, der har gennemført et ph.d.-studie).

Slots- og Kulturstyrelsens puljemidler til forskning skal derfor anvendes til at opkvalificere fastansatte videnskabelige medarbejdere til ph.d. niveau.

Puljen skal ses i sammenhæng med ændring af museumsloven, som blev vedtaget i december 2012. Ændringen indebærer bl.a., at de midler, som Slots- og Kulturstyrelsen hidtil har fordelt til konkrete forskningsprojekter ved statslige og statsanerkendte museer, fra 2014 gradvist bliver overflyttet til Kulturministeriet til fordeling af KFU.

Sådan vurderes din ansøgning

Den konkrete forskervurdering foretages af et bedømmelsesudvalg, som er nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen efter indstilling fra et rådgivende organ. Bedømmelsesudvalget kan bestå af repræsentanter fra både universiteter og museer og er minimum på lektorniveau (har en ph.d.-grad.)

Det udpegede bedømmelsesudvalg læser det fremsendte forskningsmateriale igennem. Herefter skriver bedømmerne en vurdering, hvoraf det fremgår, om ansøger har dokumenteret forskningspublicering svarende til ph.d.-niveau.

Forskervurderingen er ikke ensbetydende med en videnskabelig titel, såsom ph.d.-grad, doktorgrad eller lignende, men gør den forskervurderede i stand til at søge Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) om midler til forskningsprojekter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema og projektbeskrivelsesskabelon.

Derudover skal ansøgere indsende fysisk materiale bestående af:

  • Forskningsproduktion svarende til ca. 2 års fuldtidsforskning, dvs. 1-2 monografier eller 5-7 videnskabelige artikler el. lign. (eller en tilsvarende kombination af monografier og artikler) Hvis de indsendte publikationer er skrevet i samarbejde med andre, skal der medsendes en medforfattererklæring.
  • CV med angivelse af evt. andre relevante videnskabelige publikationer, udlandsophold, deltagelse i internationale konferencer, undervisningserfaring, deltagelse i forskningsprojekter, kursusaktiviteter el. lign.

Det fysiske materiale indsendes i tre eksemplarer til:

Slots- og Kulturstyrelsen
Att: Museer og Folkeoplysning
Hammerichsgade 14
1611 København V 

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgningen med udgangspunkt i disse dokumenter. Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil modtage et administrativt afslag. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet ikke er fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Der skal ikke søges om konkret tilskud, idet Slots- og Kulturstyrelsen fuldfinansierer forskervurderingen. 

Hvornår får du svar?

Resultatet af forskervurderingen kan forventes inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en oversigt over fremsendte bilag og materiale. 

Lovgrundlag

Tilskud fra puljen ydes efter museumslovens § 17b om udvikling af museumsområdet: Kulturministeren kan yde tilskud med henblik på udvikling af museumsområdet [...]

Har du brug for hjælp?

Kontakt fuldmægtig Stine Haarløv via mfo@slks.dk

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 12. januar 2022