Pulje til styrkelse af forskerkompetencer - forskervurdering 2022

Kunstområde :

Frist

    23.09.2022, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Statslige og statsanerkendte museer. 

Slots- og Kulturstyrelsen vil i fordelingen af puljemidler prioritere ansøgninger fra museer, der endnu ikke har fastansatte videnskabelige medarbejdere på ph.d.-niveau eller derover. 
Sekundært fra museer med flere faglige ansvarsområder (det vil sige kulturhistorie, kunsthistorie og/eller naturhistorie), der allerede har medarbejdere på ph.d.-niveau inden for et ansvarsområde, men ønsker at opkvalificere medarbejdere inden for et andet ansvarsområde. 
 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at styrke forskerkompetencerne ved statslige og statsanerkendte museer med henblik på at gøre disse museer kvalificerede til at kunne søge forskningsmidler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU). 

KFU stiller krav om, at den projektansvarlige som minimum enten besidder en ph.d.-grad eller er vurderet til at være på ph.d. niveau (det vil sige har en forskningsproduktion bag sig, der i omfang og kvalitet svarer til det, der forventes af en person, der har gennemført et ph.d.-studie).

Slots- og Kulturstyrelsens puljemidler til forskning skal derfor anvendes til at opkvalificere fastansatte videnskabelige medarbejdere til ph.d. niveau.

Puljen skal ses i sammenhæng med ændring af museumsloven, som blev vedtaget i december 2012. Ændringen indebærer bl.a., at de midler, som Slots- og Kulturstyrelsen hidtil har fordelt til konkrete forskningsprojekter ved statslige og statsanerkendte museer, fra 2014 gradvist bliver overflyttet til Kulturministeriet til fordeling af KFU.
 

Sådan vurderes din ansøgning

Bedømmelsesudvalget læser ansøgerens indsendte forskningsmateriale og foretager en samlet vurdering af, hvorvidt forskningsproduktionen er på ph.d.-niveau.  
Puljen støtter ikke ansøgninger om forskervurdering til museer, som ikke har konkrete planer om at søge forskningsmidler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU).
 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Puljen skal søges gennem Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsportal med NemID /MitID. Når du søger på vegne af en institution, skal du benytte en medarbejdersignatur.
Ansøgere skal via tilskudsportalen anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema samt projektskabelon. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der vedhæftes i pdf-format.

Derudover skal ansøgere indsende materiale bestående af: 

  • Forskningsproduktion svarende til ca. 2 års fuldtidsforskning, dvs. 1-2 monografier eller 5-7 videnskabelige artikler el. lign. (eller en tilsvarende kombination af monografier og artikler) Hvis de indsendte publikationer er skrevet i samarbejde med andre, skal der medsendes en medforfattererklæring (Word). 
  • CV med angivelse af evt. andre relevante videnskabelige publikationer, udlandsophold, deltagelse i internationale konferencer, undervisningserfaring, deltagelse i forskningsprojekter, kursusaktiviteter el. lign.
     

Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgningen med udgangspunkt i disse dokumenter. Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil modtage et administrativt afslag. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet ikke er fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Der skal ikke søges om konkret tilskud, idet Slots- og Kulturstyrelsen fuldfinansierer forskervurderingen. Finansieringen udgør det honorar, som udbetales til bedømmelsesudvalget.  

Hvornår får du svar?

Resultatet af forskervurderingen kan forventes inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt en ansøgning, kan du downloade en kvittering fra din browser. Bemærk, at du ikke modtager en kvittering i din indbakke. Du kan altid se din ansøgning og dens status i tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når ansøgningen er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt". 
Slots- og Kulturstyrelsen sender dig en bekræftelse per mail, så snart det fysiske materiale (forskningsproduktion svarende til ca. 2 års fuldtidsforskning og CV) er modtaget. 
 

Lovgrundlag

Tilskud til erhvervelser ydes efter museumslovens § 17 b om udvikling af museumsområdet: Kulturministeren kan yde tilskud med henblik på udvikling af museumsområdet herunder tilskud til museernes erhvervelser af værker og genstande.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Hvis bedømmelsesudvalget indstiller ansøgeren til at modtage en forskervurdering, kvalificeres institutionen til at kunne søge forskningsmidler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU).
Forskervurderingen er således ikke ensbetydende med en videnskabelig titel, såsom ph.d.-grad, doktorgrad eller lignende, men gør alene den forskervurderede i stand til at søge Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) om midler til forskningsprojekter. 
 

Hvem vurderer ansøgningen

Den konkrete forskervurdering foretages af et bedømmelsesudvalg, som er nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen efter indstilling fra et rådgivende udvalg. Bedømmelsesudvalget kan bestå af repræsentanter fra både universiteter og museer og er minimum på lektorniveau (har en ph.d.-grad).
Det udpegede bedømmelsesudvalg læser det fremsendte forskningsmateriale igennem. Herefter skriver bedømmerne en vurdering, hvoraf det fremgår, om ansøger har dokumenteret forskningspublicering svarende til ph.d.-niveau.
 

Opdateret 20. september 2022