Pulje til styrkelse af forskerkompetencer – anden opkvalificering 2022

Kunstområde :

Frist

  14.09.2022, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Statslige og statsanerkendte museer.

Slots- og Kulturstyrelsen vil i fordelingen af puljemidler prioritere projekter fra museer, der endnu ikke har fastansatte videnskabelige medarbejdere på ph.d.-niveau eller derover. 

Sekundært fra museer med flere faglige ansvarsområder (det vil sige kulturhistorie, kunsthistorie og/eller naturhistorie), der allerede har medarbejdere på ph.d.-niveau inden for et ansvarsområde, men ønsker at opkvalificere medarbejdere inden for et andet ansvarsområde. 
 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at styrke forskerkompetencerne ved statslige og statsanerkendte museer med henblik på at gøre disse museer kvalificerede til at kunne søge forskningsmidler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU). 

KFU stiller krav om, at den projektansvarlige som minimum besidder en ph.d.-grad eller er vurderet til at være på ph.d.-niveau (det vil sige har en forskningsproduktion bag sig, der i omfang og kvalitet svarer til det, der forventes af en person, der har gennemført et ph.d.-studie).

Slots- og Kulturstyrelsens puljemidler til forskning skal derfor anvendes til at opkvalificere fastansatte videnskabelige medarbejdere til ph.d.-niveau.

Puljen skal ses i sammenhæng med ændring af museumsloven, som blev vedtaget i december 2012. Ændringen indebærer bl.a., at de midler, som Slots- og Kulturstyrelsen hidtil har fordelt til konkrete forskningsprojekter ved statslige og statsanerkendte museer, fra 2014 gradvist bliver overflyttet til Kulturministeriet til fordeling af KFU.

Ansøger skal være i et ansættelsesforhold med den ansøgende institution på projektets starttidspunkt. Det kan f.eks. være en fastansættelse, en deltidsansættelse eller en projektansættelse. Dette krav er begrundet i et ønske om at styrke forskningsindsatsen på den forskende institution. Det forskningsprojekt, der ansøges om støtte til, skal derfor også udføres på den pågældende institution, så forskningsmiljøet på institutionen styrkes.

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

 • Opkvalificerende forskningsprojekter, der bidrager til, at en videnskabelig medarbejder opnår en tilstrækkelig samlet forskningsproduktion til efterfølgende at kunne blive forskervurderet
 • Frikøb i forbindelse med sammenskrivning af artikler (sammenlægningsafhandling)
 • Forberedelse af ph.d.-ansøgninger (der støttes med max 3 mdrs. frikøb)
 • Deltagelse i ph.d.-kurser eller andre aktiviteter, der kan bidrage til at ansøger opnår ph.d.-niveau.

Puljen støtter ikke: 

 • Almindelig drift, administrationsomkostninger, diæter og uspecificerede projektomkostninger
 • Udgifter til tryk og publicering
 • Anskaffelse af inventar og it-udstyr
 • Medfinansiering af ph.d.-stipendier
 • Projekter, der allerede er dækket af en af Kulturministeriets øvrige puljer.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør puljens fordeling på de indkomne ansøgninger efter indstillinger fra et rådgivende udvalg. Ansøgningen vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Projektets overvejelser om teori, metode og problemformulering
 • Projektets forventede resultat, herunder hvordan projektet vil bidrage til at opkvalificere ansøger til at blive forskervurderet eller opnå ph.d.-grad, så museet kvalificeres til at kunne søge forskningsmidler fra KFU (Kulturministeriets Forskningsudvalg)
 • Eventuelle samarbejdspartnere, herunder redegørelse for dialog med potentiel vejleder, hvis der søges om forberedelse af ph.d.-ansøgning (dokumentation vedlægges som bilag)
 • Projektets relevans for museets vedtægts- eller lovbestemte ansvarsområde
 • Projektets relevans for medarbejderens tidligere forskning
 • Videndeling af projektets resultater i relevante faglige miljøer
 • Projektets tidsplan og overvejelser om publicering. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Puljen skal søges gennem Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsportal med NemID/MitID. Når du søger på vegne af en institution, skal du benytte en medarbejdersignatur.
Ansøgere skal via tilskudsportalen anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema samt projekt- og budgetskabeloner. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der vedhæftes i pdf-format.

 • Projektbeskrivelsesskabelon
 • Budgetskabelon
 • CV og publikationsliste (med angivelse af fagfællebedømte artikler) for den medarbejder, der skal udføre projektet 
 • Hvis der søges til forberedelse af ph.d.-ansøgning, skal ansøgningen vedlægges dokumentation for en interessetilkendegivelse fra en relevant vejleder. 

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil modtage et administrativt afslag. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Det er en forudsætning for bevilling, at ansøger bidrager med en medfinansiering, der viser ansøgers engagement og står i forhold til museets samlede økonomi. Projekter der ikke har en medfinansiering på minimum 20% af det samlede budget vil få et administrativt afslag. Medfinansiering kan være museets egne midler, eksterne midler eller kapitaliseret arbejdskraft.

Slots- og Kulturstyrelsen dækker lønudgifter svarende til 34.000 kr. pr. måned, inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.

Projekter, som modtager tilsagn, skal være igangsat inden for et år efter modtagelse af tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat på dette tidspunkt, bortfalder tilskuddet. 

Tilskud bliver bagudbetalt efter indsendt afrapportering. 
 

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse kan forventes inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt en ansøgning, kan du downloade en kvittering fra din browser. Bemærk, at du ikke modtager en kvittering i din indbakke. 
Du kan altid se din ansøgning og dens status i tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". 
Når ansøgningen er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt". 
På din sag i tilskudsportalen, kan du også se de bilag, der er vedhæftet ansøgningen. 
Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge ansøgningen godt igennem.
 

Lovgrundlag

Tilskud til erhvervelser ydes efter museumslovens § 17 b om udvikling af museumsområdet: Kulturministeren kan yde tilskud med henblik på udvikling af museumsområdet herunder tilskud til museernes erhvervelser af værker og genstande.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal indsende en afrapportering via tilskudsportalen efter de krav, der er angivet i det tilsagnsbrev, du modtager via tilskudsportalen.   

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse efter indstilling fra et rådgivende udvalg med repræsentanter fra både universiteterne samt ansatte ved statslige og statsanerkendte museer inden for kulturhistorie, kunsthistorie og naturhistorie. 

Opdateret 31. maj 2022