Pulje til kvalitative undersøgelser af nye brugergrupper

Kunstområde :

Frist

  05.10.2022, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Statslige og statsanerkendte museer. Ansøger kan være et enkelt museum eller en række museer, der har indgået en samarbejdsaftale om undersøgelsen. På samme måde kan museet samarbejde med ikke-statsanerkendte museer, institutioner, foreninger eller interesseorganisationer, hvis det er relevant for undersøgelsen.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen skal give de statslige og statsanerkendte museer viden om nye brugergrupper med henblik på at udvikle deres formidling, relevans og aktualitet for flere.

Med nye brugergrupper menes underrepræsenterede brugergrupper dvs. borgere som ikke eller sjældent kommer på museerne set i forhold til befolkningens sammensætning.

Hvad støtter puljen?

Puljen støtter kvalitative undersøgelser af underrepræsenterede brugergrupper med henblik på at gøre museernes formidling og øvrige tilbud mere relevante for et bredere udsnit af befolkningen.

Der gives ikke støtte til:

 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger.
 • Uspecificerede projektomkostninger.
 • Diæter.
 • Udgifter til tryk og indkøb af materiale.
 • Udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr.

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen af ansøgningerne lægger styrelsen især vægt på:

 • Projekter, der bidrager til en professionel udvikling af museernes formidling til nye brugergrupper.
 • Projekter, der bidrager til udvikling af den samlede museumsverden gennem væsentlig viden- og erfaringsdeling.
 • Projekter, der gennemføres i samarbejde mellem flere museer eller mellem museet og relevante institutioner, foreninger eller interesseorganisationer.
 • Projekter, der forholder sig til relevant forskning, projekter og/eller andre kvalitative undersøgelser af underrepræsenterede brugergrupper.
 • Projekter, der forholder sig konkret til museets/museernes brugerundersøgelse/-r som afsæt for projektets mål.
 • Projektets metodiske fundering.
 • Projekter, der forankrer den nye viden og resultater på den/de deltagende institution/-er efter projektets udløb.
 • Projekter, hvis udbytte og omfang står mål med ressourceforbruget. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal via Tilskudsportalen anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema samt projekt- og budgetskabeloner. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der skal vedhæftes i pdf-format.

Slots- og Kulturstyrelsen behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger eller hvor projektbeskrivelsesskabelon, budgetskabelon eller samarbejdsaftale/-r ikke er anvendt eller fuldstændigt udfyldt, vil modtage administrativt afslag.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at eftersende dokumenter efter fristens udløb.

Ny tilskudsportal

Denne pulje skal søges gennem Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsportal med NemID/MitID. Når du søger på vegne af en institution, skal du benytte en medarbejdersignatur: https://slks.dk/tilskud/ny-tilskudsportal-for-ansoegere/

Økonomi

Der kan minimum ansøges om 100.000 kr. og maksimalt 500.000 kr. Projektet skal have en medfinansiering på mindst 20 % fra andre kilder end statslige puljemidler. Det kan f.eks. være støtte fra kommunen, fra fonde eller sponsorater, eller egenfinansiering ved fx kapitaliserede lønmidler.

Ansøgninger med ansøgt beløb på under 100.000 kr. og over 500.000 kr. eller hvor egenfinansieringen er under 20 % vil ikke blive behandlet.

Vær opmærksom på, at såfremt projektets egenfinansiering i løbet af projektet må nedjusteres, opretholdes kravet om min. 20 % medfinansiering dvs. sige at tilskuddet bliver nedjusteret relativt, hvis egenfinansieringen nedjusteres.

Puljen dækker projektrelaterede lønudgifter på maks. 34.000 kr. pr. måned (inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.). Hvis ansøger er momsregistret, skal de ansøgte beløb (der indeholder moms) angives ekskl. moms.

Projekter, der modtager tilsagn, skal være igangsat senest seks måneder efter tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat på dette tidspunkt, bortfalder tilskuddet med mindre der ansøges om begrundet udsættelse.

Tilskud bliver udbetalt, når afrapportering for tilskuddet er godkendt.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse kan forventes inden for 12 uger efter ansøgningsfristen via Tilskudsportalen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen via Tilskudsportalen.

Lovgrundlag

Tilskud fra puljen ydes efter museumslovens § 17b om udvikling af museumsområdet.

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til Slots- og Kulturstyrelsen jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet, som du modtager via Tilskudsportalen. 

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen fordeler puljens midler ud fra en samlet prioritering. Det sker på baggrund af en behandling og vurdering af de indkomne ansøgninger i samråd med et rådgivende udvalg.

Opdateret 31. maj 2022