Slots- og Kulturstyrelsen

Pulje til kultur i udsatte boligområder 2020

Puljens formål er, med udgangspunkt i kulturel deltagelse, at fremme beboere i udsatte boligområders detagelse, engagement og integration i samfundet.

Frister:

  Ingen aktuel ansøgningsfrist

Hvem kan søge?

Partnerskaber mellem kulturelle og boligsociale aktører kan søge puljen.

Ansøger skal have hjemme i det udsatte boligområde, mens samarbejdspartneren/-partnerne kan være en eller flere eksterne aktører, f.eks. en kulturinstitution eller en boligsocial aktør.

Kulturelle aktører er f.eks. museer, biblioteker og folkeoplysende foreninger.

Boligsociale aktører er f.eks. boligforeninger, beboerforeninger, relevante afdelinger i kommuner, daginstitutioner, skoler og klubber, der er tilknyttet de udsatte boligområder og helhedsplaner. Det er afgørende, at projektet har lokal forankring.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen skal fremme kulturelt medborgerskab blandt beboere i udsatte boligområder gennem projekter, der anvender kunstneriske og kulturelle redskaber. Projekterne skal bygge på demokrati og dialog og skabe kulturelle fællesskaber og integration i samfundet.

Puljens målsætninger

 • At beboere i udsatte boligområder engagerer sig i kunst- og kulturarv og dermed udvikler fællesskaber på tværs af sociale, kulturelle og religiøse forskelle.
 • At etablere nye former for samarbejde mellem boligsociale aktører og kulturaktører i udsatte boligområder.

Hvad støtter puljen?

Puljen støtter projekter inden for et bredt defineret kulturbegreb. Det omfatter folkeoplysning og kulturarv, herunder billedkunst, film, teater, litteratur, musik, dans, arkitektur og design.

Puljen støtter desuden projekter, der blander kultur og idræt, men ikke projekter, der alene drejer sig om idræt.

Puljen støtter både projekter med specifikke målgrupper og projekter, der går på tværs af generationer. Projekter, der modtager støtte, skal indgå i vidensdeling- og netværksaktiviteter.

Der gives ikke støtte til:

 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger
 • Uspecificerede projektomkostninger
 • Diæter
 • Udgifter til anskaffelse af inventar og udstyr.

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen træffer beslutning om tilskud ud fra en samlet prioritering af puljens midler. Det sker på baggrund af en behandling og vurdering af de indkomne ansøgninger i samråd med et tværfagligt rådgivende udvalg. Udvalgets sammensætning dækker det boligsociale og det kulturelle område samt medborgerskabsperspektivet.

Ansøgningen vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Projektets grad af diversitet blandt deltagerne med hensyn til køn, alder, uddannelse, samt sociale, religiøse og kulturelle tilhørsforhold.
 • Deltagernes ejerskab og aktive deltagelse i forhold til kunstneriske og kulturelle praksisser.
 • Nye metoder eller arbejdsmodeller.
 • Bæredygtighed efter projektperioden.
 • En geografisk spredning af puljemidlerne.

Ansøgningen til puljen skal derudover opfylde følgende krav:

 • Projektet skal bygge på et partnerskab bestående af minimum to partnere, som er involveret både i udviklings- og afviklingsfasen. Der skal foreligge en skriftlig, forpligtende aftale mellem de involverede parter.
 • Projektet skal finde sted i et af de udsatte boligområder, der fremgår af "Liste over udsatte boligområder" pr. 1. december 2019.
 • Projektansøger skal have adresse i et af de udsatte boligområder, der fremgår af "Liste over udsatte boligområder" pr. 1 december 2019.
 • Ansøgningen skal indeholde en omverdensanalyse, der forholder sig til eksisterende projekter og initiativer i området.
 • Der skal minimum ansøges om 500.000 kr., og projektet skal have en medfinansiering på mindst 40 % fra andre kilder end statslige puljemidler.
 • Projektets tidsperspektiv skal minimum være 3 år.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske skabeloner. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der skal vedhæftes i pdf-format.

Slots- og Kulturstyrelsen behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger eller hvor projektbeskrivelsesskabelon, budgetskabelon eller samarbejdsaftale(r) ikke er anvendt eller fuldstændigt udfyldt, vil modtage administrativt afslag. Ansøgninger med ansøgt beløb på under 500.000 kr. vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Det er en forudsætning for tilskud, at ansøger bidrager med en medfinansiering på min. 40 % fra andre kilder end statslige puljemidler. Det kan f.eks. være støtte fra kommunen, fra fonde eller sponsorater, støtte fra boligselskabet eller egenfinansiering ved kapitaliserede lønmidler. Vær opmærksom på, at såfremt projektets egenfinansiering i løbet af projektet må nedjusteres, opretholdes kravet om 40 % medfinansiering, hvormed tilskuddet tilsvarende vil blive nedjusteret. Puljen dækker projektrelaterede lønudgifter på max 34.000 kr. pr. måned (inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.). Hvis ansøger er momsregistret, skal de ansøgte beløb (der indeholder moms) angives ekskl. moms.

Projekter, der modtager tilsagn, skal være igangsat senest seks måneder efter tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat på dette tidspunkt, bortfalder tilskuddet.

Senest tre måneder efter projektets afslutning skal modtager indsende procesevaluering, beretning og regnskab. Der kan undtagelsesvist ske forudbetaling af rater.

Tilskud bliver udbetalt, når projektet starter samt primo hvert af de følgende projektår mod indsendelse af statusrapport. Sidste rate udbetales, når regnskabet er godkendt.

Regnskab skal aflægges i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor, da det er et krav for tilskud på over 500.000 kr. 

Indsend regnskab og beretning elektronisk via www.slks.dk. Udgifter til revision af projektet kan indgå i det samlede projektbudget.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 12 uger efter ansøgningsfristen. Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Der er afsat midler til puljen på Finansloven 2020, konto § 21.11.23.62. Kunst og kultur i udsatte boligområder. Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til BEK. nr. 1479 af

22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)