Kulturministeriet

Pulje til erhvervelser - løbende frist til d. 2. december 2020 - Museer

Støtte til erhvervelser af genstande, værker eller præparater til museernes samlinger.

Område:

Frister:

    Løbende

* Note: Løbende ansøgningsfrist indtil 2. december 2020. Ansøgninger skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest fem hverdage før en eventuel bevilling skal udnyttes, eksempelvis fem hverdage før en auktionsdato.

Hvem kan søge?

Statslige og statsanerkendte museer, der sorterer under Kulturministeriet.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at støtte væsentlige erhvervelser til museernes samlinger, der falder inden for det enkelte museums ansvarsområde.

Puljen er oprettet med afsæt i museumsloven, hvis formål er gennem fagligt og økonomisk bæredygtige museers virksomhed og samarbejde at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle betydningen af disse i samspil med verden omkring os.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør, om ansøgningen er støtteværdig efter indstillinger fra styrelsens Museumsudvalg for Kulturhistorie, Kunsthistorie og Naturhistorie.

Der kan søges tilskud til følgende mål og aktiviteter:
Erhvervelse af genstande, værker og præparater.

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgningen ud fra følgende kriterier:

  • Der skal i ansøgninger argumenteres for erhvervelsens kunst-, kultur- eller naturhistoriske relevans og for erhvervelsens væsentlighed i forhold til museets vedtægtsbestemte ansvarsområde (statsanerkendte museer) eller lovbestemte ansvarsområde (statslige museer).
  • Der skal redegøres for erhvervelsens forsknings- og formidlingsmæssige potentiale med henvisning til museets vedtægtsbestemte eller lovbestemte ansvarsområde og satsninger i f.eks. forsknings- og formidlingsstrategier/planer.
  • Erhvervelsen skal styrke den nationale repræsentation inden for det kunst-, kultur- eller naturhistoriske felt.
  • Erhvervelsen skal være en kvalitetsmæssig styrkelse af museets samling.
  • Ansøgninger om støtte til erhvervelse af værker til et kunstmuseum skal redegøre for værkets kvaliteter i relation til kunstnerens øvrige oeuvre samt kunstnerens repræsentation i andre museers samlinger.
  • Ansøgninger om støtte til erhvervelse af kunstværker til et kulturhistorisk eller naturhistorisk museum skal redegøre for værkets kultur- eller naturhistoriske værdi i forhold til museets ansvarsområde.

En erhvervelse kan ikke begrundes med værkets udsmykningsmæssige kvaliteter. Der ydes ikke støtte til værker, genstande og præparater, der allerede er erhvervet som en del af museernes samlinger. Ligeledes ydes der ikke støtte til kunstværker, der ikke allerede er produceret.

Herudover bliver ansøgningen vurderet ud fra følgende:

  • Der ydes kun tilskud til udgifter, der overstiger, hvad man må forvente, at museet selv kan afholde.
  • Museets medfinansiering skal have en størrelse, der indikerer museets engagement i projektet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal udfylde Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskabelon og budgetskabelon.

Ansøgningen skal indeholde foto af den ansøgte erhvervelse. Ved erhvervelse gennem private sælgere skal ansøgningen indeholde to uvildige vurderinger af værket eller genstanden foretaget af anerkendte skønsmænd. Foto og vurderinger vedhæftes som bilag.

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgningen med udgangspunkt i disse dokumenter. Alle dokumenter skal vedhæftes i pdf-format. Ansøgninger, som ikke opfylder disse krav, vil ikke blive behandlet.

Såfremt anskaffelsen af erhvervelsen omfatter særlige omkostninger, som ligger ud over, hvad der kan forventes af medfinansiering fra ansøger, skal ansøgningen indeholde dokumentation for omkostningerne. Fx i form af tilbud på ydelser fra leverandør.

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Ansøgninger på under 25.000 kr. til erhvervelser vil ikke blive behandlet. Der er ikke en øvre grænse for, hvor stort et beløb der kan søges om.

Det er en forudsætning for bevilling, at ansøger bidrager med en medfinansiering, der viser ansøgers engagement, og som står i forhold til museets samlede økonomi. Medfinansiering kan være museets egne midler og eksterne midler til finansiering af selve erhvervelsen samt evt. dækning af transportudgifter og auktionssalær forbundet med erhvervelsen. Medfinansieringen kan ikke alene udgøres af museets lønudgifter.

For ansøgninger, som modtager tilsagn, gælder, at det pågældende projekt skal igangsættes inden for et år efter modtagelse af tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat senest på dette tidspunkt, bortfalder bevillingen.

Tilskud bliver bagudbetalt.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler hastende ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 4-5 hverdage. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Tilskud til erhvervelser ydes efter museumslovens § 17 b om udvikling af museumsområdet: Kulturministeren kan yde tilskud med henblik på udvikling af museumsområdet herunder tilskud til museernes erhvervelser af værker og genstande.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Du skal aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i bevillingsbrevet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Flere museer der byder på samme værk?

Koordiner med kollegaerne på de andre museer eller skriv til Slots- og Kulturstyrelsens museumsendhed på mfo@slks.dk inden auktionen, så to museer ikke overbyder hinanden eller søger om midler til erhvervelse af samme værk.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)