Pulje til erhvervelser

Note:

Ansøgninger skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest fem hverdage før en eventuel bevilling skal udnyttes, eksempelvis fem hverdage før en auktionsdato.

Kunstområde :

Frist

  01.12.2021, kl. 23:55

Hvem kan søge?

Statslige og statsanerkendte museer.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at støtte væsentlige erhvervelser af genstande, værker eller præparater til museernes samlinger.

Hvad støtter puljen?

Der kan søges tilskud til følgende:

 • Erhvervelse af genstande, værker og præparater, der falder inden for det enkelte museums ansvarsområde.

Puljen støtter ikke:

 • Værker, genstande og præparater, der allerede er erhvervet som en del af museernes samlinger.
 • Værker, genstande og præparater, der ikke allerede er produceret.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør puljens fordeling på de indkomne ansøgninger efter indstillinger fra et rådgivende organ, som er nedsat med repræsentanter fra statslige og statsanerkendte museer inden for kulturhistorie, kunsthistorie og naturhistorie.

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgningen ud fra følgende kriterier: 

 • Erhvervelsens kunst-, kultur- eller naturhistoriske relevans og væsentlighed i forhold til museets vedtægtsbestemte ansvarsområde (statsanerkendte museer) eller lovbestemte ansvarsområde (statslige museer).
 • Erhvervelsens forsknings- og formidlingsmæssige potentiale med henvisning til museets vedtægtsbestemte eller lovbestemte ansvarsområde og satsninger i fx forsknings- og formidlingsstrategier/planer.
 • Erhvervelsen skal være en kvalitetsmæssig styrkelse af museets samling.
 • For ansøgninger om støtte til erhvervelse af værker fra et kunstmuseum: værkets kvaliteter i relation til kunstnerens øvrige oeuvre samt kunstnerens repræsentation i andre museers samlinger.
 • For ansøgninger om støtte til erhvervelse af kunstværker fra et kulturhistorisk eller naturhistorisk museum: værkets kultur- eller naturhistoriske værdi i forhold til museets ansvarsområde.

Herudover bliver ansøgningen vurderet ud fra følgende:

 • Der ydes kun tilskud til udgifter, der overstiger, hvad man må forvente, at museet selv kan afholde.
 • Museets medfinansiering skal have en størrelse, der indikerer museets engagement i erhvervelsen.
 • En erhvervelse kan ikke begrundes med værkets udsmykningsmæssige kvaliteter. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, samt projekt- og budgetskabeloner. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der skal vedhæftes i PDF-format.

Ved erhvervelse gennem private sælgere skal ansøgningen indeholde to uvildige vurderinger af værket, genstanden eller præparatet foretaget af anerkendte skønsmænd. Foto og vurderinger vedhæftes som bilag.

Såfremt anskaffelse af erhvervelsen omfatter særlige omkostninger, som ligger ud over, hvad der kan forventes af medfinansiering fra ansøger, skal ansøgningen indeholde dokumentation for omkostningerne, fx i form af tilbud på ydelser fra leverandør.

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil modtage et administrativt afslag. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Ansøgninger på under 25.000 kr. til erhvervelser vil ikke blive behandlet. Der er ikke en øvre grænse for, hvor stort et beløb, der kan søges om. Tilskud bliver bagudbetalt. Derudover gælder: 

 • Ved erhvervelse af værker på auktion skal ansøgningens budget tage udgangspunkt i auktionshusets lave vurdering.
 • Det er en forudsætning for bevilling, at ansøger bidrager med en medfinansiering, der viser ansøgers engagement og står i forhold til museets samlede økonomi. Medfinansiering kan være museets egne midler og eksterne midler til finansiering af selve erhvervelsen samt evt. dækning af transportudgifter og auktionssalær forbundet med erhvervelsen. Medfinansieringen kan ikke alene udgøres af museets lønudgifter.
 • Hvis erhvervelsen opnås ved et lavere hammerslag end forventet, nedjusteres tilskuddet, så det svarer til den andel af købssummen, som lå til grund for tilsagnet. 

 • Projekter, som modtager tilsagn, skal være igangsat inden for et år efter modtagelse af tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat på dette tidspunkt, bortfalder tilskuddet.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler hastende ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være fire til fem hverdage. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen. 

Lovgrundlag

Tilskud til erhvervelser ydes efter museumslovens § 17 b om udvikling af museumsområdet: Kulturministeren kan yde tilskud med henblik på udvikling af museumsområdet herunder tilskud til museernes erhvervelser af værker og genstande.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i bevillingsbrevet.

Flere museer, der byder på samme værk

Koordiner med kollegaerne på de andre museer eller skriv til Slots- og Kulturstyrelsens Museumsenhed på mfo@slks.dk inden auktionen, så to museer ikke overbyder hinanden eller søger om midler til erhvervelse af samme værk.

Har du brug for hjælp?

Kontakt fuldmægtig Stine Haarløv via mfo@slks.dk

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)