Pulje til deltagelse i folkeoplysende aktiviteter for personer, der har et handicap

Landsdækkende, folkeoplysende foreninger og kommuner kan nu søge om tilskud fra Pulje til deltagelse i folkeoplysende aktiviteter for personer, der har et handicap for handicappede. Ansøgningsfristen er fredag den 16. juni 2023. Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Kunstområde :

Frist

  16.06.2023, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Folkeoplysende lokalforeninger – der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning eller aktiviteter inden for det frie frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningslovens kap. 4 og 5.

En kommune eller en landsdækkende organisation kan ansøge om tilskud på en lokalforenings vegne. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilke foreninger tilskuddet er til.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens overordnede formål er at støtte personer der har et handicaps deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Deltagelsen skal være i aktiviteter, som modtager et kommunalt tilskud efter folkeoplysningslovens kap. 4 og 5.

Puljen støtter udgifter inden for følgende områder:

 1. Befordring til deltagere, der ikke kan befordre sig selv til folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
 2. Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler.
 3. Tolkebistand til hørehæmmede.

Sådan vurderes din ansøgning

Din ansøgning behandles på baggrund af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning §44, stk 2. Puljen fordeles på baggrund af et budget over de forventede udgifter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Denne pulje søges gennem Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsportal med NemID-signatur. Når du søger på vegne af en institution, skal du benytte en medarbejder-signatur. Det er vigtigt, at man er i god tid, hvis man for eksempel skal have bestilt en medarbejdersignatur. På den måde kan man sikre, at man har adgang til at søge puljen inden fristen.

Læs mere om tilskudsportalen og find hjælp til den

I skal anvende og udfylde alle felter i ansøgningsskemaet via Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsportal. I skemaet skal I afgive erklæring om, at I opfylder bevillingsbetingelserne. I skriver under herfor med NemID ved indsendelsen af skemaet.

Et oplysningsskema skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

Link til oplysningsskema

Oplysningsskemaet skal indeholde følgende oplysninger:

 • Oplysninger om ansøger.
 • Oplysninger om den forening eller de foreninger, som der søges et tilskud til. 
 • En angivelse af hvilke type folkeoplysende aktiviteter deltagelsen vedrører samt det forventede antal deltagere i ansøgningsåret.
 • En opgørelse over de forventede udgifter i ansøgningsåret for puljens tre tilskudsområder samt det forventede deltagerantal for hvert tilskudsområde. Der kan kun søges om tilskud til udgifter, som ikke er dækket af andre offentlig tilskud eller af anden medfinansiering.

Oplysningsskemaet skal underskrives af den/de tegningsberettigede i foreningen eller af en økonomiansvarlig i organisationen eller kommunen.

Vær opmærksom på, at hvis du har oprettet en ansøgning i portalen, men endnu ikke indsendt den, så skal du logge ind i Tilskudsportalen via portalens hovedside.

Tilgå Tilskudsportalens hovedside

Økonomi

Puljen fordeles en gang om året forholdsmæssigt mellem ansøgerne. 

Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

Regnskabsaflæggelse

I skal aflægge regnskab efter reglerne i Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet (BEK nr. 1479 af 22/12/2014) og efter de krav, der er angivet i tilsagnsbrevet.

Hvis I har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende en elektronisk erklæring. I erklæringen skal I oplyse regnskabstal samt bekræfte at tilskuddet er anvendt til formålet.

Hvis I har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet revideret af en revisor.

Hvis I har modtaget et tilskud over 500.000 kr., skal I indsende regnskab, som er revideret af statsautoriseret revisor eller en godkendt revisor.

Regnskabet skal indeholde oplysninger om:

 1. Modtaget tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til personer med et handicaps deltagelse i folkeoplysende virksomhed i regnskabsåret.
 2. Udgifter til personer med et handicaps deltagelse i folkeoplysende virksomhed i regnskabsåret.
 3. Andre offentlige tilskud eller andre indtægter i regnskabsåret som dækker udgifter til befordring, handicapkompenserende hjælpemidler eller tolkebistand i forbindelse med personer med et handicaps deltagelse i folkeoplysende virksomhed.

Hvornår får du svar?

Når alle ansøgninger er blevet behandlet, vil svarbrevet blive sendt via tilskudsportalen og E-boks senest primo oktober 2023.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgning, får du en skærmkvittering, som du kan downloade. Du modtager ikke en kvitteringsmail. Du kan altid se ansøgning og dens status i tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger”. Når den er indsendt korrekt ha den status som ”indsendt”.

På din ansøgningssag i tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge ansøgningen godt igennem. 

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler, skal du skrive via kontaktformularen på sagen i tilskudsportalen. 
 

Lovgrundlag

§ 44, stk. 2, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) (LBK nr 1115 af 31/08/2018).

Tidligere modtagere af puljen

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Opdateret 31. marts 2023