Kulturministeriet

Projektmagerforløb for unge

Der gives støtte til at udvikle og gennemføre ét-årige fritidsbaserede kompetenceforløb for unge projektmagere (16-25 år), som baserer sig på viden og metoder fra eksisterende projektmagerforløb. Projektmagerforløbene skal styrke de unges evner i selv at organisere, planlægge og gennemføre kulturprojekter.

Område:

Frister:

  08. april 2015

* Note: Deadline er kl 12 på ansøgningsfristen.

Hvem kan søge?

 • Aktør(er) med erfaring i projektmagerforløb, der – i fællesskab med kommune(r) og/eller institution(er) – ønsker at udvikle og gennemføre projektmagerforløb for unge.
 • Kommune(r), der – i fællesskab med aktør(er) og/eller institution(er) – ønsker at udvikle og gennemføre projektmagerforløb for unge.
 • Institution(er), fx ungdomsskoler eller kulturhuse, der – i fællesskab med aktør(er) og/eller kommuner(er) – ønsker at udvikle og gennemføre projektmagerforløb for unge.

Enkeltpersoner kan ikke søge.

Der kan ikke søges til

 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger
 • Uspecificerede projektomkostninger
 • Diæter
 • Tilskud til it-udstyr og inventar

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er:

 • At give flere unge kompetencer til at konceptudvikle, organisere, afvikle og formidle kunst- og kulturprojekter – også de unge, der ikke af sig selv opsøger selvorganiserende kulturmiljøer.
 • At understøtte unge i at omsætte tanker, idéer og engagement til konkret handling lokalt.
 • At skabe samarbejde og partnerskaber mellem unge, kommuner og lokale kulturinstitutioner
 • At udvikle kommuners kompetencer for at understøtte rammer for selvorganisering, herunder fx at indtænke uddannelse af medarbejdere samt kvalificering af undervisningsmateriale.
 • At bygge videre på eksisterende projektmagerforløb m.h.t. metoder, greb og modeller for organisering.Efter uddeling af puljemidlerne afholdes indledningsvist et netværksmøde for tilskudsmodtagerne med fokus på videndeling og erfaringsudveksling, og når projektperioden er afsluttet afholdes et netværksmøde med fokus på forankring af projekterne.

Hvad kan der søges om?

 • Tilskud til at udvikle og afholde nye projektmagerforløb for unge (16-25 år), som baserer sig på viden og metoder fra eksisterende projektmagerforløb, herunder også tilskud til markedsføring, udvikling af undervisningsmateriale, transportudgifter osv.
 • Der kan søges projektrelaterede lønmidler.

Projektperioden skal løbe over 2 år, dvs. at der gives støtte til at gennemføre to forløb af 1-års varighed.

Sådan vurderes din ansøgning

Vurderingen sker ud fra følgende kriterier:

 • Ansøger skal have relevante kompetencer til at varetage et projektmagerforløb eller trække på viden fra allerede eksisterende projektmagerforløb.
 • Udvikling og gennemførsel af projektmagerforløbene skal ske i samarbejde(r) mellem relevante samarbejdspartnere.
 • Medfinansiering skal udgøre 40 %. Medfinansieringen kan bestå af udgifter i forbindelse med planlægning og afvikling af projektet, fx løn, it-udstyr og inventar osv. Anden ekstern finansiering kan også indgå som medfinansiering.

Prioritering (tilfældig rækkefølge):

 • Ansøger skal sigte mod at udvikle og gennemføre projektmagerforløb med flere samarbejdsparter, dvs. at fx flere kommuner og en relevant aktør, som har erfaring med projektmagerforløb, går sammen om et samlet forløb.
 • Ansøger skal sigte mod at udvikle og gennemføre projektmagerforløb i kommuner, som ikke allerede tilbyder projektmagerforløb for unge.
 • Projektmagerforløbet skal sigte mod at tiltrække en mangfoldig gruppe af unge; både unge, der har erfaring med eller idéer til konkrete kunst- eller kulturprojekter, og unge, der ikke af sig selv opsøger selvorganiserende miljøer.
 • Ansøgningen skal sandsynliggøre videreførelsen af projektmagerforløbet udover de to år, projektet er berammet, fx i form af en finansieringsplan, som rækker ud over de to år.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal anvende Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskabelon, budgetskabelon og samarbejdsaftale(r).

Alle dokumenter skal vedhæftes i pdf-format. Fysisk indsendte ansøgninger og øvrigt materiale vil ikke blive behandlet.

Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de erindkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet, skabelonen til projektbeskrivelse, budget og samarbejdsaftale(r) ikke er fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Den samlede pulje er på i alt 2 mio. kr. Såfremt alle midler ikke uddeles i 2015, vil der blive udbudt en ekstra ansøgningsrunde i 2016.

Der kræves en medfinansiering fra ansøger på 40 %. Medfinansiering kan være ansøgers egne midler, eksterne midler eller kapitaliseret arbejdskraft. Hvis projektet omfatter lønmidler, dækker Kulturstyrelsen op til 34.000 kr. pr. måned, inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.

Projekter, der modtager tilsagn, igangsættes senest 6 måneder efter modtagelse af tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat senest på dette tidspunkt, bortfalder bevillingen.Udbetaling af tilskud finder som hovedregel sted efter aflagt evaluering og regnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning. Der kan dog tidligst 6 måneder efter igangsættelse af projektet, ske en delvis udbetaling. Ved delvis udbetaling skal der aflægges delregnskab og delberetning. Herefter kan udbetaling af tilskud ske hver 6. måned ved projekter over 1 års varighed. Sagsbehandlingstiden i Kulturstyrelsen er herefter 8 uger.

Hvornår får du svar?

Kulturstyrelsen sender svar på ansøgninger inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind sammen med ansøgningen.

Ansøgningen vil herefter blive behandlet af Kulturstyrelsen, Børnekulturens Netværk og relevante fagpersoner, som vil komme med en faglig vurdering. Kulturstyrelsen træffer den endelige beslutning om, hvem der modtager tilskud.

Lovgrundlag

§ 3, stk. 1, nr. 3 i lov om udlodning af overskud fra lotteri, samt heste og hundevæddeløb (lov nr. 696 af 25. juni 2010), samt § 2 i bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet (bkg. nr. 1479 af 22. december 2014).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

I skal aflægge regnskab og evaluere efter de krav, der er angivet i bevillingsbrevet.

Hvis du får tilskud skal du evaluere projektet efter SMART-kriterierne, læs mere om krav til evaluering her

Hvem vurderer din ansøgning?

Børnekulturens Netværk og relevante fagpersoner vurderer ansøgningerne.

Baggrund for puljen

Puljen er en del af Kulturministeriets strategier ”Det begynder med børn og unge”, som der i alt er afsat 40 mio. kr. til. Strategien til unge skal sikre, at alle unge møder kunst og kultur og får mulighed for selv at skabe kulturelle aktiviteter. Puljen til projektmagerforløb skal skabe samarbejde og partnerskaber mellem unge, kommuner og lokale kulturinstitutioner og desuden udvikle kommuners kompetencer for at understøtte rammer for selvorganisering blandt unge. Til medfinansiering af projektmagerforløb for unge er der afsat i alt 2.1. mio. kr. 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)