Open call: International scenekunstudveksling mellem Danmark og England med fokus på bæredygtighed

Deltagelse i et online udviklingsprogram med efterfølgende mulighed for at ansøge om tilskud til at etablere samarbejdsprojekter mellem England og Danmark med fokus på praktiske tilgange til at reducere internationalt scenekunstarbejdes klimapåvirkninger.

Frist

  29.11.2021, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Læs om Tilskudsportalen og info om login

Hvem kan søge?

Små til mellemstore aktører, der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter.

Du skal have erfaring med internationalt samarbejde og turné og have vilje og kapacitet til at fremme din bæredygtige praksis og udvikle innovativ klimatænkning.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, § 18, stk. 1.

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge, hvis uddannelsen ikke er afsluttet inden ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at fremme scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i Danmark og dansk scenekunst i udlandet.

I samarbejde med Julie's Bicycle, Arts Council England og Udviklingsplatformen for Scenekunst udbyder Projektstøtteudvalget for Scenekunst dette udviklingsprogram, som har til formål at hjælpe scenekunstaktører i England og Danmark med sammen at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion.

Rejser og turnéaktivitet er en afgørende del af det professionelle arbejde med scenekunst, men efterhånden som klimakrisen tager til, stiger også behovet for, at sektoren til fulde forstår sit klimaaftryk og afsøger nye metoder til at dele kunsten, som understøtter omstillingen til et globalt lavemissionsparadigme.

Dette udviklingsprogram bygger på Arts Council England og Julie's Bicycle’s ’Accelerator Program’; et uddannelses-, ledelses-, udvekslings- og mentorprogram, der hjælper kulturelle organisationer med at fremme deres bæredygtige praksis. Læs mere om programmet her.

Her kan du læse mere om Julie’s Bicycle, Arts Council England og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

PROGRAMMETS OPBYGNING

Programmet falder i to dele:

 • Først kan du ansøge om at deltage i et online udviklingsprogram
 • Efterfølgende kan du, hvis du bliver udvalgt til onlineprogrammet, søge om tilskud til samarbejdsprojekter

I alt 20 ansøgere udvælges (10 baseret i England og 10 i Danmark) til at deltage i et to-måneders interaktivt onlineprogram, der udforsker udfordringer for og praktiske tilgange til at reducere internationalt scenekunstarbejdes klimapåvirkninger.

Programmet ledes af organisationen Julie’s Bicycle, som er internationalt anerkendt inden for arbejdet med bæredygtig kunst og kultur, med input fra gæstetalere og en session fra Udviklingsplatformen for Scenekunst. Deltagerne vil blive opfordret til i samarbejde at udvikle koncepter, der svarer til programmets formål.

Onlineprogrammet omfatter 12 sessions i starten af 2022, hver af tre timers varighed:

13., 17., 20. og 27. januar, 3., 10., 17. og 24. februar og 3., 7., 15. og 17. marts.

Efter gennemførelse af onlineprogrammet kan deltagerne søge om tilskud til samarbejdsprojekter, som fx kan være fokuseret på nyt kunstnerisk indhold, udforskning af nye metoder og modeller, forskning eller udvikling af et større projekt.

De udvalgte deltagere får vejledning fra Julie’s Bicycle og Udviklingsplatformen til at udvikle og siden afvikle projekterne.

Deltagerne vil kunne ansøge om tilskud til samarbejdsprojekter på op til £20.000 pr. projekt. Der vil blive udvalgt op til tre projekter.

Fristen vil være 8. april 2022, og de udvalgte samarbejdsprojekter vil få svar i april 2022. Projekterne forventes påbegyndt i efteråret 2022.

Samarbejdspartnerskaberne kan være i digitale, fysiske eller hybridformater afhængigt af rejserestriktioner med videre. Fysiske partnerskaber vil blive prioriteret, hvis omstændighederne tillader det, men disse kan om nødvendigt omdannes til digitale projekter.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst i samarbejde med repræsentanter fra Arts Council England og Julie’s Bicycle, der vurderer de indkomne ansøgninger af to omgange.

Indledningsvis kan du ansøge om optagelse i onlineprogrammet. Efterfølgende kan du, hvis du bliver udvalgt til onlineprogrammet, søge om tilskud til samarbejdsprojekter.

I vurderingen af ansøgninger om deltagelse i onlineprogrammet lægges vægt på:

 • Høj kunstnerisk kvalitet
 • Din organisations størrelse og organisatoriske relevans
 • Dine erfaringer med internationalt samarbejde og turné
 • Hvordan deltagelse i programmet kan og skal bruges i dit videre internationale arbejde og turnépraksis
 • Spredning på genrer og geografi

I vurderingen af samarbejdsprojektansøgningerne lægges desuden vægt på, at projektet:

 • skabes i samarbejde mellem mindst én af de udvalgte deltagere fra hvert land
 • tager afsæt i programmets temaer: klimaansvar, internationalt samarbejde og innovation af turnépraksis

Udvalget kan vælge at imødekomme en samarbejdsprojektansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten. 

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Hvis du er baseret i England, skal du søge om optagelse i programmet gennem Arts Council England. Læs mere her.

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden - vi modtager ikke fysisk materiale.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • Kort beskrive dit arbejde, herunder argumentere for dets høje kunstneriske kvalitet og dine erfaringer med internationalt samarbejde og turné (max 2400 tegn på engelsk)
 • Kort forklare, hvordan du kunne drage fordel af at deltage i programmet (max 2000 tegn på engelsk)
 • Kort beskrive din fremtidsvision for dine internationale samarbejder (max 3000 tegn på engelsk)

De udvalgte deltagere vil blive inviteret til at indsende ansøgninger om tilskud til samarbejdsprojekter på op til 20.000£. Fristen vil være 8. april 2022, og I vil her skulle indsende et budget, en projektplan og en tidslinje og angive, hvordan jeres foreslåede koncept forholder sig til programmets formål.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at yderligere materiale, ud over det ovennævnte, vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt. Tjek derfor din kvitteringsmail

Økonomi

Der gives ikke tilskud til deltagelsen i onlineprogrammet, men efter endt deltagelse vil deltagerne kunne ansøge om tilskud til samarbejdsprojekter på op til £20.000 pr. projekt. Der vil blive udvalgt op til tre projekter.

Udbetaling:

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden, du får et eventuelt tilsagn, og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningen definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Pengene bliver udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 4 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Hvis dit samarbejdsprojekt modtager tilskud, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan, du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst i samarbejde med repræsentanter fra Arts Council England og Julie’s Bicycle, der af to omgange vurderer de indkomne ansøgninger og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal deltage i onlineprogrammet og have tilskud til samarbejdsprojekter.