Statens Kunstfond

Open call: Huskunstner – Artist in residency

I denne pulje kan der søges om støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med kunstnerophold af op til 12 måneders varighed i kommunalt regi med henblik på at fremme børn og unges møde med kunst. Ansøgningsskemaet vil blive gjort tilgængeligt ca. en måned inden næste ansøgningsfrist

* Note: Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23.59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid inden fristens udløb. Puljen kan søges to gange årligt. Det elektroniske ansøgningsskema vil være tilgængeligt her på siden en måned inden ansøgningsfristen. Ansøgningsfristerne i 2020 er 3. marts og 6. oktober

Hvem kan søge?

 • Kommuner i partnerskaber med professionelle kunstnere

Forudsætningen for at søge dette open call er,

 • at en kommune og en professionel kunstner/kunstnergruppe har etableret et partnerskab om et længerevarende forløb
 • at kommunen har eller er i færd med at udarbejde lokale kunst- og kulturstrategier
 • at kommunen inddrager relevante lokale institutioner og aktører i forløbet

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond ønsker at fremme kunsten i Danmark bl.a. ved at tilgodese formidling af kunst over for børn og unge. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen.

Dette open call har fokus på etablering af Artist in residency-forløb, hvor aktive, udøvende kunstnere knyttes til en kommune i en længere periode. Målgruppen for kunstnerens virke under forløbet er personer og institutioner i kommunen, der er involveret i at udvikle overordnede strategier for børn og unges møde med kunsten. Intentionen er at kunstnerens/kunstnergruppens praksis, viden, erfaring og faglighed, med dette Artist in residency initiativ placeres som en resurse i samspil med de fagligheder og ressourcer der findes i kommunen.

Ordningen giver mulighed for at den professionelle kunstner og professionelle aktører fra f.eks. forvaltningen, fra institutioner eller organisationer i kommunen skaber en fælles arbejdsplads med henblik på at åbne op for nye samtaler, igangsætte nye initiativer og sammentænke indsatser i kommunen der sikrer at børn og unges mulighed for at møde den professionelle kunst til stadighed inspireres og gentænkes i sine udformninger.

Dette skal sikre børn og unge en kontinuerlig udvikling i kunstneriske kompetencer i nærmiljøet der på sigt kan medvirke til at barnet/den unge kan møde professionel kunst ud fra et kritisk og kompetent ståsted.

Et artist in residency skal være karakteriseret ved at:

 • Kunstneren/kunstnergruppen har et professionelt og aktivt virke (inden for arkitektur, billedkunst, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst eller tværkunstnerisk)
 • Residencyopholdet har tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske eller kunstfaglige projekt og praksis
 • Kommunen formidler kontakt til relevante lokale institutioner og aktører
 • Kommunen og udvalgte institutioner i samarbejde med kunstneren/kunstnergruppen udvikler og gennemfører et ambitiøst samarbejdsprojekt

Statens Kunstfond ønsker, at et artist in recidency:

 • baseres på et ligeværdigt og forpligtigende partnerskab mellem kommune og kunstner
 • bidrager til at kommunen og lokale institutioner og aktører gennem nye tiltag styrker børn og unges relation til kunst
 • bidrager til at kommunen og lokale institutioner og aktører gennem nye tiltag styrker børn og unges forståelse for værktøjer og metoder i den kunstneriske proces.

Formålet for udvikling og gennemførelse af et residencyprogram er:

at kunstneren/kunstnergruppen:        

 • arbejder med udgangspunkt i egen praksis
 • får mulighed for at eksperimentere, udvikle og fordybe sig i egen praksis, innovative samarbejdsmodeller og samfundsstrukturer
 • får indgående kendskab til lokale samfundsstrukturer og aktører i kommunen
 • ønsker at få indblik i og arbejde inden for og med rammer, der omgiver børn og unge i deres dagligdag, og derigennem styrke og udvikle egen kunstnerisk praksis
 • gennem sin kunstneriske praksis bidrager til processer i kommunalt regi. Det kan være i politiske og forvaltningsmæssige strategi- og udviklingsprocesser eller i tilknytning til udviklingsprocesser i kommunale institutioner og andre lokale tiltag, der alle fremmer børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen

at kommunen og lokale institutioner og aktører:

 • Inddrager kunstnerens praksis og kunstfaglige tilgang i ønsket om at eksperimentere, udfordre, inddrage impulser udefra og åbne op for innovative arbejdsmodeller på højt kunstnerisk niveau, der fremmer børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen

Samarbejdsprojektet skal både indeholde mere formaliserede, kvalificerende og udviklende aktiviteter, samt mere uformelle netværksopbyggende aktiviteter.  Mulige aktiviteter, et artist in recidency-forløb kan indeholde:

 • Indledende research periode i kommunen for kunstneren/kunstnergruppen
 • Etablering af fælles arbejdsplads for kunstner/kunstner grupper og andre fagligheder i kommunens forvaltning eller andre institutioner, med henblik på at give rum for den uformelle samtale og inspiration fagligheder imellem.
 • Borgerinddragende processer og projekter, der kan give byråd, forvaltning, institutioner mfl. ny inspiration ift. børn og unges møde med og relation til kunst.
 • Workshops og udviklingsforløb for byråd, forvaltning, institutioner, foreninger og andre aktører, der arbejder med eller ønsker at arbejde med børn og unges møde med kunst

Residencyprogrammet skal forankres i kommunen, der skal stille kontor/studio og hvis relevant bolig til rådighed i hele projektperioden.

For at der kan være tale om et egentligt residencyprogram, kræves det i denne pulje at der planlægges aktiviteter i minimum 6 måneder og maksimum 12 måneder. Det vil være optimalt, om kunstneren er lokal bosiddende i perioden, ifald kommunen kan stille egnet bolig til rådighed. Fonden yder alene støtte til kunstnerens honorar.

Sådan vurderes din ansøgning

Puljen fordeles efter en kvalitets- og væsentlighedsvurdering af den enkelte ansøgning. Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om uddeling fra puljen ud fra følgende kriterier:

 • I hvilken udstrækning artist in recidency-forløbet er ambitiøst og eksperimenterende og tør udfordre parterne i hver deres praksis.
 • Om kunstner/kunstnergruppe vurderes at være på et højt kunstnerisk niveau og har et aktivt kunstnerisk virke.
 • Om kunstner/kunstnergruppe i sin praksis skønnes at udvise et professionelt og reflekteret forhold til målgruppe, idé og kontekst hvilket løbende omsættes i et overbevisende og originalt virke. 
 • Om kommunen har en aktiv og deltagende rolle i forhold til planlægning og gennemførelsen af projektet og bidrager i forhold til kvaliteten af samarbejdet.
 • Om partnerskabet skønnes at skabe mulighed for et ligeværdigt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af de kunstbaserede processer i artist in residency-forløbet.
 • I hvilken udstrækning artist in recidency-forløb udspringer af en stærk og original kunstnerisk intention, og et ambitiøst kommunalt ønske om udvikling af kvaliteten af børn og unges møde med kunsten lokalt.
 • I hvilket omfang puljens kriterier for projektlængde er opfyldt. 

I vurderingen af ansøgning ses der positivt på at kunstneren/kunstnergruppen ikke i forvejen er bosiddende i kommunen.

Der gives ikke støtte til:

 • Semesteransatte gæstelærere på folkeskoler, kulturskoler, GrundKurser etc.
 • Studerende.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet vurdering om, at kunststøtten kommer flest muligt til gode.
Udvalget forbeholder sig endvidere retten til at vurdere en uddeling samlet i forhold til en spredning af midlerne såvel geografisk som med hensyn til kunstarter og kunstnere.  

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal benytte det elektroniske ansøgningsskema.

Vi anbefaler, at du har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.

Bilag 1

Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af ønsket og intentionerne med recidency opholdet motivation for samarbejdet fra kommunens og kunstnerens/kunstnergruppens side, overordnet plan over ønskede aktiviteter, plan for hvordan kunstneren/kunstnergruppen lokaliserer og etablerer kontakt til relevante institutioner i kommunen samt hvor, hvornår og hvordan residency opholdet gennemføres i tilknytning til den overordnede intention.

Hent skabelon til projektbeskrivelse og budget her.

Bilag 2

CV for alle deltagende kunstnere, kronologisk og i punktform, indeholdende relevante oplysninger, der dokumenterer deres aktive, kunstneriske virke. Max. 1 A4-side pr. kunstner.

Hvis du har materiale, der dokumenterer den/de medvirkende kunstneres praksis, vil vi opfordre dig til at vedhæfte materialet eller vedhæfte et dokument med max. 3 links, der fører direkte hen til foto/video/lyddokumentation. I alt max. 5 A4-sider. Filformat: pdf foretrækkes. Bilagene må ikke være zip-komprimerede. 

Du er selv ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, og at de krævede oplysninger/bilag foreligger. Ansøgninger vil blive behandlet på det foreliggende grundlag og er ansøgningen mangelfuld, vil udvalget i reglen være nødt til at give afslag. Slots- og Kulturstyrelsen sender ikke brev/mail til ansøgere med anmodning om eftersendelse af evt. manglende bilag.   

Økonomi

Udvalget yder tilskud til dækning af honorar til den/de deltagende kunstnere med 30.000 kr. pr. måned.

Det månedlige honorar skal stå i passende forhold til kunstnerens reelle timeforbrug ved Artist in recidency-opholdet.

Der kan ikke søges tilskud til dækning af udgifterne til kunstnerens transport, ophold, studio/værksted, materialer, workshops, borgerinddragende aktiviteter m.v. Sådanne udgifter forudsættes afholdt af kommunen eller finansieret via andre midler efter nærmere aftale med kunstneren.

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 12 uger efter ansøgningsfristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. Du vil kunne se hvilke filer, vi har modtaget, sammen med din ansøgning nederst i kopien af ansøgningsskemaet.

Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle ansøgningerne med samme frist er klar, bliver resultatet meddelt pr. mail til den mailadresse, der er oplyst i ansøgningsskemaet. Alle tilskud offentliggøres på www.kunst.dk.

Alle ansøgere offentliggøres på www.kunst.dk med navn og ansøgt beløb i referatet fra behandlingsmødet.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i Lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013)

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Tilskudsmodtager skal være opmærksom på vilkår for tilskud og afrapportering, nævnt i bevillingsbrevet.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer de indkomne ansøgninger, og der foretages en konkret vurdering af den enkelte ansøgning.

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)