Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster

Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 ønsker Kulturministeriet at støtte professionelle kunstnere med kompensation for tabt indtægt på deres kunstneriske virke. Denne tabte indtægt kan sandsynliggøres via aflyste aftaler, kontrakter mv. og/eller via en tilsvarende referenceperiode i enten 2019, 2018 eller 2017. Ordningen er rettet mod kunstnere, som er særligt ramt af COVID-19.

* Note: Ansøgningerne behandles og udbetales løbende. Ansøgningsfristen er 28. februar 2021, kl. 23:59.

Hvem kan søge?

Ordningen kan søges af professionelle kunstnere med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med nævnte kunstområder. Men du skal være opmærksom på, at der gælder forskellige krav til opfyldelse af restriktioner alt efter hvilken periode, du søger om kompensation for.

Du skal derfor være opmærksom på, når du læser denne vejledning og udfylder din ansøgning, hvilke specifikke krav der gælder, alt efter om du søger støtte for perioden

 • 1. september – 31. oktober 2020
 • 1. november – 31. december 2020

Bemærk, at du i samme ansøgning godt kan søge om kompensation for begge perioder.

Da ordningen søges via CPR-nummer, er det et krav, at du har et CPR-nummer.

Hvis du tidligere har søgt og modtaget støtte fra den midlertidige kunststøtteordning, skal du IKKE ansøge via denne side. Læs mere her under ”Ansøg den midlertidige kunststøtteordning”, om hvordan du søger den forlængede periode som tidligere ansøger.

Perioderne kan søges af kunstnere med kombinationsindkomster, som kan sandsynliggøre, at de har tabt kunstnerisk indtægt som følge af mindst én af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

Fra 1. september 2020 til 31. december 2020 gælder følgende restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Det store forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Herudover gælder fra 26. oktober 2020:

 • Det lille forsamlingsforbud på over 10 personer

Du skal i din ansøgning vise, at dine tabte indtægter er tabt som direkte eller indirekte konsekvens af en af ovenstående restriktioner. Dette kan eksempelvis være begrænsninger på åbningstiden, alkoholforbud mv.

Ansøger du for tabte indtægter efter d. 9. december 2020, er du omfattet af den gennerelle genåbning af hjælpepakkerne. Dette betyder at din tabte indtægt ikke skal være tabt som en direkte eller indirekte konsekvens af ovenstående restriktioner fra 9. december 2020 – 31. december 2020.

Hvis du i perioden 6. november til 26. november 2020 var berørt af de skærpede restriktioner i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune, er du berettiget til en forhøjet kompensationssats. Du skal derfor benytte det særlige indtægtsskema, der vedrører denne lokale nedlukning.

Mulighed for referenceperiode i 2019, 2018 eller 2017

Hvis du ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre tabte indtægter på baggrund af manglende, aftaler, bookinger job mv., har du mulighed for at søge på baggrund af en referenceperiode i tilsvarende måneder enten i 2019, 2018 eller 2017. Her skal du vise, at du i tilsvarende måneder i det pågældende år havde indtægter fra aftaler mv., hvorimod du i år ikke har sådanne indtægter på grund af COVID-19. Du viser dette ved at vedhæfte kontrakter, lønsedler, kontoudtog, personlige skatteoplysninger el.lign. fra de pågældende måneder.

Du har også i helt ekstraordinære tilfælde mulighed for at kombinere din referenceperiode med enkeltstående konkrete tabte kunstneriske indtægter i samme periode i år. Dette gør du ved at tage udgangspunkt i en referenceperiode i ét af de tre foregående år 2019, 2018 eller 2017 og derudover påvise via aflyste/annullerede skriftlige kontrakter eller aftaler for samme periode i år, at dine forventede kunstneriske indtægter i år, ville være steget markant for den samme periode. Den aflyste/annullerede kontrakt eller aftale skal være indgået før 10. december, 2020.

For begge støtteperioder gælder, at den tabte indtægt minimum skal udgøre 30% af den samlede A- og B-indkomst samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed fra din kunstneriske indtægt for hver støtteperiode.

Du kan søge kompensation for tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke. Dette kan være i form af:

 • Manglende salg af værker, bøger mv.
 • Aflyste koncerter, optrædener og forestillinger mv.
 • Aflyste workshops, undervisning og foredrag mv.
 • Anden tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke som en direkte konsekvens af COVID-19.

Bemærk at dine tabte indtægter skal være tabt som følge af mindst en af de nævnte COVID-19-restriktioner, uanset om du søger på sandsynliggørelse eller referenceperiode.

For at søge puljen skal du:

 • kunne dokumentere en årlig samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit fra dit kunstneriske virke. Indkomsten skal dokumenteres for minimum et ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.
 • understøtte din ansøgning med en tro- og loveerklæring på, at du lever op til alle kravene, herunder at du ikke har søgt eller modtaget kompensation for de samme tabte indtægter fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger. Og at du ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder f.eks. dagpenge, dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

Hvem kan ikke søge?

 • Kunstnere, der har søgt eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger. Hvis du har ansøgt en anden kompensationsordning om støtte for samme tabte indtægter, kan du tilbagekalde din ansøgning og søge denne midlertidige kunststøtteordning i stedet. Hvis du har modtaget kompensation fra anden statslig kompensationsordning i anledning af COVID-19, skal denne tilbagebetales, inden du søger denne ordning. Er der endnu ikke mulighed for tilbagebetaling, skal du ved tro og love erklære, at kompensationen tilbagebetales, så snart det er muligt.
 • Studerende, som er berettiget til SU i perioden, der ansøges om tilskud til.
 • Offentlige institutioner, udstillingssteder, foreninger, virksomheder mv.
 • Personer, der har ret til andre offentlige ydelser. Dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Udgifter, som forsikring dækker.
 • Udgifter, der dækkes af anden offentlig støtte, herunder regeringens i forvejen oprettede tværgående økonomiske hjælpepakker og arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hvad er formålet med ordningen?

Kunst er helt centralt for sammenhængskraften i Danmark, ikke mindst i en krisetid. Betydningen er stor i den fremtid, som vi står over for, når samfundet lukker op igen. Formålet med ordningen er at støtte mulighederne for at udøve kunst. Kunstens vilkår er trængte, fordi kunstnere har meget begrænsede muligheder for at lave kunst og udøve kunst i denne tid. Der er derfor behov for at støtte den kunst, de plejer at lave.

Sådan vurderes din ansøgning

Vurderingen af din ansøgning sker ud fra følgende:

 • Dokumentation for indtægter for dit professionelle kunstneriske virke for minimum ét ud af de seneste tre år (2017, 2018 og 2019)
 • Sandsynliggjort tabt indtægt fra professionelt kunstnerisk virke for perioden 1. september til og med 31. oktober 2020 og/eller perioden 1. november til og med 31. december 2020 på baggrund af din referenceperiode, og som følge af mindst én af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Det store forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
  • Det lille forsamlingsforbud på over 10 personer, gældende fra 26. oktober 2020.

OBS: Såfremt én eller flere af de COVID-19-relaterede restriktioner ophæves inden den 31. december 2020, vil det ikke længere være muligt at modtage kompensation for tabt kunstnerisk indtægt efter denne dato og med baggrund i den ophævede restriktion. For restriktionen angående forbud mod at holde åbent, vil det dog være muligt at modtage kompensation for tabte indtægter som konsekvens af denne restriktion i op til én måned efter restriktionens ophør.

Ansøgninger behandles løbende og på baggrund af de udmeldte kriterier.

Du kan vælge, om du ønsker at ansøge for én af perioderne eller for flere af de mulige støtteperioder.

Det er et krav for at modtage støtte, at du har minimum 30% fald i dine kunstneriske indtægter i de perioder, hvor du søger om støtte.

Støtten kan udgøre op til 75% af det sandsynliggjorte indtægtstab fra kunstnerisk virke, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

 • For perioden 1. september til og med 31. oktober 2020 kan du modtage op til 46.000 kr.
 • For perioden 1. november til og med 31. december 2020 kan du modtage op til 46.000 kr.

Retten til støtte bortfalder, og hele den udbetalte støtte skal betales tilbage, hvis din personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Alle ansøgninger vil blive gennemgået for, om de lever op til kravene. Der vil blive lavet kontrol via registersamkørsel i 2021.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: CV (max én side á 2400 anslag).
 • Bilag 2: Dokumentation for gennemsnitligt årsindtægt på baggrund af dit professionelle kunstneriske virke i A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. for minimum ét ud af de seneste tre år, med udgangspunkt i årsopgørelse fra 2017, 2018 og 2019.
 • Bilag 3: Sandsynliggørelse af tabte kunstneriske indtægter

  Vedhæft sandsynliggørelse af tabt indtægt på kunstnerisk virke for perioden 1. september til og med 31. oktober 2020 og/eller perioden 1. november til og med 31. december 2020. Herunder kontrakter, aftaler og andre skriftlige dokumenter, der vidner om et økonomisk tab for den gældende periode, som en direkte konsekvens af mindst én af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:
  • Forbud mod at holde åbent
  • Det store forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
  • Det lille forsamlingsforbud på over 10 personer, gældende fra 26. oktober 2020
 • Bilag 4: Referenceperiode
  Vedhæft dokumentation for indtægter for kunstnerisk virke i september-oktober eller november-december i ét af de tre foregående år, 2019, 2018 eller 2017. Her kan du tage udgangspunkt i en oversigt over indtægter i de pågældende måneder i enten 2019, 2018 eller 2017, sammenlignet med tilsvarende måneder i år. Du dokumenterer det ved at indsende kopi af kontrakter, lønsedler, personlige skatteoplysninger, faktura mv.
 • Bilag 5: Obligatorisk indtægtsskema, hvor du angiver dine indtægtskilder samt dine forventede indtægter og tabte indtægter for perioden.
  •  Perioden 1. september – 31. oktober 2020:
  • Perioden 1. november – 31. december 2020:
  • Særligt for syv nordjyske kommuner i perioden 6.-26. november 2020:
   • Søger du om støtte for tabt indtægt som følge af de skærpede restriktioner i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune i perioden 6.-26. november 2020, skal du bruge dette obligatoriske indtægtsskema.
  • OBS: Søger du om støtte for begge ovenstående perioder samt evt. på baggrund af skærpede restriktioner i de syv nordjyske kommuner, skal du vedhæfte indtægtsskemaer for hver af de søgte perioder.

Du skal herudover erklære på tro og love, at alle dine indsendte oplysninger er korrekte, herunder hvis du anvender referenceperiode, og at din forventede indkomst i de ansøgte perioder ikke har været mulig som en konsekvens af restriktionerne beskrevet i denne puljebeskrivelse. Herudover erklærer du, at du ikke har modtaget over 1,5 mio. kr. i direkte statsstøtte inden for de sidste tre år. Desuden erklærer du, at du ikke har søgt eller modtaget kompensation for samme tabte indtægter fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger og ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder fx dagpenge. Dog undtaget efterløn, folkepension samt supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet. Bemærk, at tro- og loveerklæringen indgår til sidst i ansøgningsskemaet.

Økonomi

Hvis du får støtte, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle støttebevillinger bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR-nummer, du oplyser i ansøgningen.

Støtten er skattepligtig og Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til Skattestyrelsen. Bemærk, at der ikke fratrukket skat af det beløb du får udbetalt. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 3 uger efter du har indsendt ansøgningen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser træffes i henhold til:

Aktstykke nr. 35 og 36 af 12. november 2020 (Aktstykker om forlængelse, forbedring og udvidelse af de eksisterende kompensationsordninger) samt forudgående aktstykker som anført i Aktstykke nr. 36 af 12. november 2020.

Bekendtgørelse nr. 1509 af 25/10/2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1509

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Du skal senest den 1. juni 2021 indsende tro- og loveerklæring om, at der ikke har været ændringer i de forhold, du har oplyst i din ansøgning om støtten.

Blandt de modtagne tro- og loveerklæringer laver Slots- og Kulturstyrelsen risikobaseret kontrol, herunder registersamkørsel.

Retten til støtte bortfalder, og hele den udbetalte støtte skal betales tilbage, hvis kunstnerens personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Orientering om de minimis-forordningen

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at støtten gives efter EU’s de minimis-forordningen (nr. 1407/2013). De minimis-forordningen giver mulighed for at tildele en virksomhed statsstøtte på en værdi op til 200.000 EUR over en periode på tre løbende regnskabsår. De tre regnskabsår defineres som det år, hvor støtten tildeles, samt de to foregående regnskabsår. Tidspunktet, hvor støtten tildeles, er det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår ret til at modtage støtten - dvs. beslutning om at tildele støtte, og ikke på det tidspunkt, støttemodtageren faktisk modtager støtten. 

Hvem vurderer din ansøgning?

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af udmeldte kriterier.

Det er muligt at klage over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser til Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ofte stillede spørgsmål

Se ofte stillede spørgsmål om den midlertidige kunststøtteordning

Vi anbefaler, at du læser dem, inden du sender din ansøgning.