Slots- og Kulturstyrelsen

Midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs.

Hvem kan søge?

Du kan danne dig et kort overblik over ordningen i Faktaarket her

Særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, der har udtømt mulighederne for kompensation mv. fra de øvrige hjælpepakker, og som er i risiko for at gå konkurs som følge af COVID-19-foranstaltninger. Puljen kan søges af kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet i perioden 9. marts 2020 – 31. december 2020.

Endvidere kan følgende søge:

 • Egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til en eller flere kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret
 • Aveny-T Fonden
 • Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater
 • Professionelle musicalproducenter uden egen fast scene
 • Videnspædagogiske aktivitetscentre, som modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet via finanslovens § 20.89.03.30.

Med særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. menes en kulturinstitution mv., der er nødlidende som følge af COVID-19 foranstaltninger, og som har omkostninger i kompensationsperioden, som institutionen ikke har disponibel formue, forstået som likvider og let omsættelige aktiver, til at dække.

Ansøger skal desuden have forventede kompensationsberettigede omkostninger på minimum 100.000 kr. i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 31. august 2020 eller minimum 135.000 kr. fra og med 9. marts 2020 til og med 31. december 2020 og have udtømt mulighederne for støtte i de generelle COVID-19-støtteordninger mv. Se nærmere nedenfor i betingelserne for ansøgning om kompensation.

Kompensationsordningen har hjemmel i bekendtgørelse nr. 1515 af 22. oktober 2020 samt senere ændringsbekendtgørelse nr. 1803 af 2. december 2020.

Hvem kan ikke søge? 

Statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner kan ikke søge kompensation gennem puljen.

Følgende modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet er heller ikke berettigede til at modtage kompensation gennem puljen, da de kompenseres i særskilte ordninger: 

 • Højskoler, daghøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet 
 • Ikke-kommercielle lokale TV- og radiostationer, TV2/DANMARK A/S, de regionale TV 2- virksomheder, DR og andre medieudbydere
 • Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig
 • Musikskoler som modtager tilskud fra den almindelige musikskoleordning 
 • Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriets Udlodningspulje til landsdækkende almennyttige organisationer.

Betingelser for ansøgning om kompensation: 

Særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. kan kompenseres for alle former for omkostninger i en af tre kompensationsperioder;

1) fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020,

2) f.o.m. d. 9. marts 2020 t.o.m. d. 31. august 2020 eller

3) f.o.m. d. 9. marts 2020 t.o.m. d. 31. oktober 2020,

4) f.o.m. d. 9. marts 2020 t.o.m d. 31. december 2020

hvis institutionen opfylder de gældende betingelser. Den samlede kompensation fra offentlige COVID-19-støtteordninger kan dog maksimalt udgøre 80 pct. af indtægtstabet for perioden.

For at kunne søge kompensation gælder følgende betingelser:

 • Ansøger har udtømt mulighederne for at søge støtte fra de generelle COVID-19-støtteordninger, bl.a.:
 • Støtteordningen for kompensation for faste omkostninger administreret af Slots- og Kulturstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen. Såfremt ansøger i henhold til denne ordnings trappemodel kan opnå mere kompensation ved at søge for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, hvilket er en mulighed hos Erhvervsstyrelsen, kan ansøger nøjes med at søge for denne periode.
 • Støtteordningen for lønkompensation administreret af Slots- og Kulturstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen.
 • Støtteordning for arrangementer som følge af COVID-19 administreret af Slots- og Kulturstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen.

Kulturinstitutioner mv., som modtager mere end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud, kan søge Slots- og Kulturstyrelsens generelle støtteordninger, mens institutioner, som modtager under 50 pct. af deres ordinære driftsudgifter i støtte, skal søge kompensation via Erhvervsstyrelsen.

Se alle kompensationsordninger, som kan søges på Kulturministeriets område og de øvrige kompensationsordninger.

Der stilles ikke krav om, at man skal søge om støtte fra den nye, målrettede kompensationsordning for faste omkostninger (se aktstykket her) eller fra den forlængede lønkompensationsordning (fra 9. juli og fremefter). Ansøger skal dog oplyse, om deres institution har valgt at søge om støtte fra en eller begge af disse ordninger og hvorvidt de har fået tilkendt kompensation. Hvis en eller begge ordninger søges, efter at ansøger har modtaget kompensation fra ordningen for konkurstruede institutioner mv., skal dette oplyses i forbindelse med afrapporteringen til ordningen for konkurstruede institutioner mv.

 • Ansøger har endvidere udtømt mulighederne for at modtage støtte i Kulturministeriets midlertidige kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv., administreret af Slots- og Kulturstyrelsen. Se ordningen her.

  Hvis ansøger i kompensationsperioden ikke har haft produktionsomkostninger, der kan dækkes af denne støtteordning, skal ansøger redegøre for baggrunden herfor.  
 • Ansøger har udnyttet mulighederne for fremrykket udbetaling af driftstilskud fra Kulturministeriet eller driftslignende tilskud fra Børn og Undervisningsministeriet og udskydelse af moms og skat, såfremt kulturinstitutionen er berettiget hertil.
 • Ansøger har taget alle nødvendige og relevante initiativer og værktøjer i brug for at reducere sine omkostninger, herunder særligt variable omkostninger, som kan falde bort – f.eks. udgifter til timelønnede medarbejdere og konsulenter, omkostninger til ikke-nødvendig vedligeholdelse og rengøring mv. Dog skal udgifter som følge af kontrakter om aflønning af kunstnere afholdes. 
 • Ansøger har anvendt den del af kulturinstitutionens disponible formue, som ikke er nødvendig for at sikre den fortsatte drift. Den disponible formue kan være likvider og let omsættelige aktiver, f.eks. værdipapirer. Særligt for kommunale kulturinstitutioner gælder, at den kommunale institution ikke vil have økonomisk dækning for sine udgifter uden tilførsel af ekstraordinære økonomiske midler.
 • Ansøger skal medsende dokumentation og opgørelser som beskrevet herunder.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøger skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden findes ansøgningsskemaet som PDF. Det kan ansøger orientere sig i for at sikre at have alle oplysninger og bilag klar, inden det egentlige ansøgningsskema udfyldes. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout på 15 minutters inaktivitet, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

I skriver under herfor med NemID medarbejdersignatur ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur her

Vi anbefaler at bruge browseren Chrome eller Firefox, når ansøgningen skal udfyldes.

Følgende skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

1. BEREGNINGSMODEL - FIND DEN OBLIGATORISKE SKABELON HER.

 • Beregningsmodellen skal indsendes i Excelformat (xlsx) Bemærk at:
 • Hvis ansøger har haft indtægter i form af f.eks. kompensation fra de generelle COVID-19-støtteordninger eller salgsindtægter, som dækker omkostninger i kompensationsperioden, skal disse indtægter opgøres, hvorefter beregningsmodellen automatisk fratrækker dem fra opgørelsen af omkostninger. Dette gælder dog ikke indtægter til dækning af produktionsomkostninger.
 • Hvis ansøger har haft produktionsomkostninger og indtægter, der er kompenseret via Kulturministeriets støtteordning for produktionsomkostninger, kan de 20 pct., som ikke kan kompenseres via denne støtteordning, indgå i opgørelsen over kompensationsberettigede omkostninger. Det betyder, at det samlede beløb for kompensationsberettigede produktionsomkostninger (se beregningsmodel for produktionsomkostninger nederst på støtteordningens side) indsættes i beregningsmodellen, hvorefter modellen automatisk indregner de 20 pct. i opgørelsen.

2. OPGØRELSE AF ANSØGERS INDTÆGTSTAB I KOMPENSATIONSPERIODEN

 • Opgørelsen skal være i form af beregningen af indtægtstabet baseret på en sammenligning af indtægterne for den tilsvarende periode i det senest afsluttede regnskabsår. Ansøgers samlede forventede indtægtstab baseret på dette indsættes i beregningsmodellen. Dog gælder følgende forbehold:
 • Hvis helt særlige omstændigheder medfører, at denne periode ikke udgør et repræsentativt grundlag for sammenligning, kan ansøgeren mod fremsendelse af dokumentation for dette i stedet basere beregningen på en sammenligning med et gennemsnit af den tilsvarende periode i de seneste 3 regnskabsår. Hel særlige omstændigheder kan for eksempel være brand, alvorlig sygdom eller ekstraordinær lukning. Læs mere i dokumentationsvejledningen nedenfor.
 • For nye institutioner, der endnu ikke havde omsætning i referenceperioden, anvendes perioden fra tidspunktet for institutionens stiftelse frem til den 9. marts 2020 som referenceperiode. Referenceperioden skal som minimum være en måned lang. Hvis ansøger benytter sig af denne mulighed, skal det forventede omsætningstab opskaleres svarende til længden af kompensationsperioden.

3. DOKUMENTATION FOR, AT DET ER AFGØRENDE FOR DEN VIDERE DRIFT AF KULTURINSTITUTIONEN MV. AT DER YDES ET EKSTRARORDINÆRT TILSKUD.

 • Denne dokumentation skal have form af en skriftlig redegørelse, evt. vedlagt yderligere dokumentation, som ansøger finder relevant. For ansøgere, som forventer højst 500.000 kr. i kompensation, skal redegørelsen vedlægges en skriftlig godkendelse fra ansøgers bestyrelse. 
 • Hvis den forventede kompensation fra puljen overstiger 500.000 kr. skal ansøger også vedlægge:
 • Perioderegnskab for perioden fra 1. januar 2020 til udgangen af den senest afsluttede kalendermåned på ansøgningstidspunktet.
 • Et månedsopdelt likviditetsbudget for resten af 2020 eller resten af ansøgers indeværende regnskabsår, hvis dette ikke følger kalenderåret.
 • Perioderegnskabet og likviditetsbudgettet skal godkendes af ansøgers bestyrelse, og dette skal dokumenteres skriftligt. 

Se skabelon for perioderegnskab og likviditetsbudget. 


4. REDEGØRELSE FOR, AT ANSØGER HAR UDTØMT MULIGHEDERNE FOR AT MODTAGE STØTTE I DE ØVRIGE COVID-19-STØTTEORDNINGER.

 • Redegørelsen skal være i form af dokumentation for den støtte, der er modtaget fra de ordninger, som er nævnt under afsnittet "Betingelser for ansøgning om kompensation" eller afslag om støtte fra ordningerne.
 • Hvis ansøger åbenlyst ikke er berettiget til at modtage kompensation fra de generelle COVID-19 støtteordninger, kan ansøger undlade at søge ordningerne. Der skal vedlægges en redegørelse for, hvorfor ansøger helt åbenlyst ikke ville have været støtteberettiget. 

5. REDEGØRELSE FOR, AT ANSØGER HAR TAGET ALLE NØDVENDIGE OG RELEVANTE INITIATIVER OG VÆRKTØJER I BRUG FOR AT REDUCERE SINE OMKOSTNINGER

 • Herunder særligt variable omkostninger, som kan falde bort. Dokumentationen skal være godkendt af ansøgers bestyrelse, hvilket skal dokumenteres skriftligt.

6. VURDERING AF ANSØGERS LIKVIDITETSBEHOV OG OMFANGET AF OMSÆTNINGSAKTIVER

 • Vurderingen skal være af de likviditetsbehov og omsætningsaktiver, som er nødvendige at bevare for at sikre den fortsatte drift. I tilknytning hertil en vurdering af den forventede udvikling i egenkapitalen med udgangen af indeværende regnskabsår opgjort i forhold til det senest afsluttede regnskabsår. Vurderingerne skal være godkendt af ansøgers bestyrelse, og dette skal dokumenteres skriftligt.

7. OPGØRELSE OVER ANSØGERS OMKOSTNINGER I KOMPENSATIONSPERIODEN

 • Opgørelsen skal omfatte de faktiske omkostninger fra denne periodes start og frem til ansøgningstidspunktet, og de bestyrelsesgodkendte budgetterede omkostninger for resten af kompensationsperioden, dog eksklusiv produktionsomkostninger.

8. ERKLÆRING FRA ANSØGERS LEDELSE

 • Dette skal være en erklæring om, at det er de af myndighederne indførte COVID-19-foranstaltninger, der har bevirket, at kulturinstitutionen i økonomisk henseende er blevet særligt nødlidende.

9. HVIS DEN FORVENTEDE KOMPENSATION OVERSTIGER 500.000 KR.:

Se retningslinjer i revisorvejledningen her.

Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring, såfremt kulturinstitutionens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms, og dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen skal medsendes. 

10. TRO- OG LOVEERKLÆRING PÅ, AT DE AFGIVNE OPLYSNINGER MV. I ANSØGNINGEN ER KORREKTE 

Læs mere om kravene til dokumentation her: Dokumentationsvejledning til ansøger 

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig retten til ikke at behandle ansøgninger, som ikke opfylder disse krav. 

Økonomi

 

Beregning af kompensation 

Kompensationen kan ydes med op til 100 pct. af ansøgers faktiske og budgetterede omkostninger i kompensationsperioden.

Kompensationen kan sammen med kompensationen fra andre offentlige COVID-19-støtteordninger maksimalt udgøre 80 pct. af det beregnede indtægtstab i kompensationsperioden.

Kompensationen beregnes som summen af ansøgers omkostninger i kompensationsperioden fratrukket al støtte, som ansøger har modtaget fra andre offentlige COVID-19-støtteordninger. Ansøger skal udfylde den obligatoriske skabelon til beregningsmodellen, som automatisk beregner nedskrivningen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan give administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne vedlagt ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den vedlagte dokumentation er utilstrækkelig. Det samme gælder, hvis den ansøgte kompensation i forhold til sammenlignelige kulturinstitutioner skønnes at være opgjort væsentligt for højt. I tilfælde af administrativt afslag kan ansøger indsende en ny ansøgning med de nødvendige oplysninger efter nærmere anvisning fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Udbetaling af kompensation 

Udbetaling af kompensation sker direkte til ansøgers NemKonto, når ansøgningen er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis du får udbetalt støtte, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona

Kontrol og tilbagebetaling

KONTROL

Senest den 30. juni 2021 skal ansøger indsende sit bestyrelsesgodkendte ordinære årsregnskab, der omfatter den periode, som kompensationen dækker. Hvis Kulturministeriets driftstilskud til ansøger i regnskabsåret udgør 200.000 kr. eller mere, skal årsregnskabet være revideret af en godkendt revisor.

Som led i aflæggelsen af årsregnskabet for kompensationsperioden skal kulturinstitutioner mv., der har modtaget kompensation fra denne støtteordning, udarbejde en opgørelse og erklæring, der dokumenterer:

 • at de periodiserede omkostninger, som institutionen har afholdt i kompensationsperioden, ikke afviger med mere end minus 10 pct. fra den opgørelse, som institutionen udarbejdede til brug for ansøgning om kompensation,
 • at indtægter, som institutionen har modtaget i kompensationsperioden, ikke afviger med mere end plus 10 pct. fra den opgørelse, som institutionen udarbejdede til brug for ansøgning om kompensation,
 • at institutionen ikke i regnskabsåret har opnået væsentlige likviditetsforbedringer, herunder indtægter, som ikke indgik i det likviditetsbudget, som blev udarbejdet til brug for ansøgning om kompensation, hvis den ansøgte kompensation overstiger 500.000 kr.,
 • at kompensationen er anvendt til finansiering af ordinære driftsomkostninger eller af ekstraordinære omkostninger som følge af COVID-19 foranstaltninger,
 • at forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen ikke har ændret sig væsentligt.

Ansøger skal udfylde fanen ”Afrapportering” i den obligatoriske skabelon til beregningsmodellen. Beregningsmodellen for afrapporteringen indsendes sammen med den øvrige dokumentation med henblik på kontrol og eventuel efterregulering/tilbagebetaling.

Hvis ansøger har opnået et positivt regnskabsresultat i regnskabsåret eller et væsentligt bedre regnskabsresultat end budgetteret, skal ansøger redegøre for årsagerne hertil og sandsynliggøre, at dette ikke er begrundet i for stor kompensation.

Ansøger skal på forlangende udlevere oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation. Slots- og Kulturstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol pålægge ansøger at anvende en uafhængig godkendt revisor. 

TILBAGEBETALING

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt:

 • Hvis forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen har ændret sig væsentligt.
 • Hvis ansøger har opnået et positivt regnskabsresultat i regnskabsåret eller et væsentligt bedre regnskabsresultat end budgetteret, og der derved er udbetalt for stor kompensation.
 • Hvis ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.
 • Hvis det bestyrelsesgodkendte ordinære reviderede årsregnskab ikke fremsendes inden den angivne frist den 30. juni 2021.
 • Hvis ansøger på trods af påmindelse undlader at udlevere oplysninger med henblik på efterfølgende kontrol.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 4-5 hverdage. Dog max 14 dage. 

Dokumentation til kontrol mv. kan indsendes indtil den 30. juni 2021.

Lovgrundlag

Midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1515 af 22. oktober 2020 samt senere ændringsbekendtgørelse nr. 1803 af 2. december 2020.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Senest den 30. juni 2021 skal kulturinstitutionen mv. indsende dokumentation med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)