Slots- og Kulturstyrelsen

Midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet

Kompensation til kulturinstitutioner mv., der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet, som har forventede kompensationsberettigede omkostninger på 100.000 kr. eller mere for perioden fra og med den 9. marts til og med den 31. august 2020, eller mere end 135.000 kr. i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. december 2020, og som har omkostninger knyttet til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.

Hvem kan søge?

Du kan danne dig et kort overblik over ordningen i Faktaarket her

Selvejende og kommunale institutioner samt fonde, foreninger mv. som:

 • modtager et årligt driftstilskud fra Kulturministeriet.
 • har forventede kompensationsberettigede omkostninger på 100.000 kr. eller mere for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020 eller den 31. august 2020, eller 135.000 kr. for perioden den 9. marts til 31. oktober eller den 31. december 2020.
 • har omkostninger knyttet til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.

Endvidere kan følgende søge: 

 • Egnsteatre, hvor Kulturministeriet yder refusion til en eller flere kommuner af deres driftstilskud til egnsteatret
 • Aveny T-Fonden
 • Det Ny Teater, herunder produktionsselskaber som producerer forestillinger til Det Ny Teater
 • Professionelle musicalproducenter uden egen fast scene
 • Videnspædagogiske aktivitetscentre, som modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet fra § 20.89.03.30.

Ved driftstilskud forstås tilskud, som tilskudsmodtagere frit kan anvende inden for deres ordinære drift iht. deres formål og som, med forbehold for vedtagelsen af årlige bevillingslove mv. i staten og årlige budgetgodkendelser i kommuner, forventes ydet tidsubegrænset eller i en periode på tre på hinanden følgende regnskabsår. Tilskud til drift omfatter hverken tilskud til tidsmæssigt afgrænsede projekter og lign. eller anlægstilskud.

Modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet forstås som kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, herunder fra offentlige armslængdeorganer (f.eks. Statens Kunstfond), offentlige driftstilskud, der er udlagt i delegeret tilskudsforvaltning til en selvejende institution mv. (f.eks. Det Københavnske Teatersamarbejde) samt driftstilskud, der er udlagt i regionale kulturaftaler med kommuner.

Ansøger skal have udtømt mulighederne for at modtage støtte i de generelle COVID-19 støtteordninger og dokumentere den støtte, der er modtaget fra disse, eller afslag om støtte fra disse.

Vi gør opmærksom på, at der er en ny målrettet kompensationsordning for faste omkostninger (se aktstykket her) samt en forlængelse af lønkompensationsordning (fra 9. juli og fremefter). Der stilles ikke krav om at man skal have søgt disse nye ordninger forud for ansøgning om kompensation for produktionsomkostninger, hvis man har søgt de oprindelige ordninger. Ansøger skal dog oplyse, om deres institution har valgt at søge om støtte fra en eller begge af disse ordninger og hvorvidt de har fået tilkendt kompensation. Hvis en eller begge ordninger søges, efter at ansøger har modtaget kompensation fra ordningen for kompensation for produktionsomkostninger, skal dette oplyses i forbindelse med afrapporteringen.

Hvem kan ikke søge?

Følgende tilskudsmodtagere under Kulturministeriet er ikke berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen: 

 • Højskoler, daghøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet
 • Ikke kommercielle lokale TV- og radiostationer, TV2/Danmark A/S, de regionale TV 2- virksomheder, DR og andre medieudbydere
 • Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra § 21.91.01 Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig
 • Musikskoler, som modtager tilskud fra § 21.22.17.10.
 • Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriets Udlodningspulje til landsdækkende almennyttige organisationer.

Statsinstitutioner er ikke berettigede til at modtage kompensation gennem ordningen.

Hvad er formålet med ordningen?

Der kan søges om kompensation for omkostninger til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som ikke er dækket af øvrige indtægter, og som ikke kan genaktiveres, når den publikumsrettede aktivitet var planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juli 2020, 31. august 2020, 31. oktober 2020 eller 31. december 2020, idet der dog maksimalt gives kompensation for 80 pct. af de kompensationsberettigede produktionsomkostninger. Den samlede kompensation fra denne og andre COVID-19 støtteordninger kan aldrig overstige 80 pct. af det beregnede indtægtstab i kompensationsperioden.

Ved ansøgning skal der angives den kompensationsperiode, der svarer til perioden for de publikumsrettede aktiviteter. Således skal ansøgninger til aktiviteter afsluttet før den 8. juli 2020 benytte kompensationsperioden den 9. marts til den 8. juli 2020; ansøgninger til aktiviteter afsluttet efter den 8. juli 2020, men før den 31. august 2020 skal benytte kompensationsperioden den 9. marts til den 31. august 2020; ansøgninger til aktiviteter afsluttet efter den 31. august 2020 skal benytte kompensationsperioden den 9. marts til den 31. oktober 2020; og ansøgninger til aktiviteter afsluttet efter den 31. oktober 2020 skal benytte kompensationsperioden den 9. marts til den 31. december 2020.

Der kan søges om kompensation for omkostninger til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som var påbegyndt inden den 9. marts 2020 og/eller var planlagt til at vare længere end til efter kompensationsperioden (8. juli 2020, 31. august 2020, 31. oktober 2020, 31. december 2020), idet der dog alene ydes kompensation for produktionsomkostninger, som vedrører kompensationsperioden.

Ved produktionsomkostninger forstås omkostninger knyttet til produktion af publikumsrettede aktiviteter, f.eks. en forestilling eller en udstilling i form af omkostninger til markedsføring, genstandslån, lysdesign, royalties, manuskripter, kompositioner, dekorationsmaterialer, scenografi, møbler, rekvisitter og lignende.   

Ved produktionsomkostninger der kan genaktiveres forstås omkostninger knyttet til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som ved aktivering på et senere tidspunkt, forventes at generere en økonomisk indtjening.

Salgsindtægter forstås som indtægter, som hidrører fra fakturerede ydelser/varer, kontantsalg og lignende, f.eks. indtægter fra billetsalg og entre, salg af forestillinger, koncerter og værker, salg af rettigheder, udlejning af lokaler, kursusvirksomhed, salg af programmer, cafédrift, salg af merchandise og lignende.

Lønudgifter til ansøgers egne fastansatte produktionsmedarbejdere kan dækkes af produktionsomkostningspuljen, i det omfang medarbejderne har været anvendt til produktion af en publikumsrettet aktivitet, der var planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juli 2020, 31. august 2020, 31. oktober 2020 eller 31. december 2020, og hvis forudsætningerne i øvrigt er opfyldt. Lønudgifter kan kun dækkes af produktionsomkostningspuljen i tilfælde, hvor der ikke kan opnås kompensation for lønudgifterne via de generelle COVID-19-støtteordninger, herunder kompensationsordningerne for løn og faste omkostninger samt arrangementsordningen. Lønudgifter, der er dækket via andre COVID-19-støtteordninger skal ikke medregnes i opgørelsen over produktionsomkostningerne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgning skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som findes her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan ansøgningsskemaet findes som PDF. Det kan ansøger orientere sig i for at sikre at have alle oplysninger og bilag klar, inden det egentlige ansøgningsskema udfyldes. Det elektroniske ansøgningsskema har en sikkerhedstimeout på 15 minutters inaktivitet, så det skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt.

I skriver under herfor med NemID medarbejdersignatur ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Læs mere om NemID og medarbejdersignatur her

Vi anbefaler at bruge browseren Chrome eller Firefox til ansøgningen.

Ansøger skal vedhæfte følgende bilag:

1. TRO OG LOVEERKLÆRING PÅ, AT DE AFGIVNE OPLYSNINGER MV. I ANSØGNINGEN ER KORREKTE – FIND DEN OBLIGATORISKE SKABELON HER 

 • Erklæringen skal underskrives af ansøgers bestyrelsesformand, og i dennes fravær næstformand og den daglige leder/ledelse.

2. BEREGNINGSMODEL – FIND DEN OBLIGATORISKE SKABELON HER

 • Ansøger skal opgøre og oplyse sine omkostninger knyttet til produktion af de publikumsrettede aktiviteter, som var planlagt til afholdelse i kompensationsperioden, men som er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.
 • Opgørelsen over produktionsomkostninger udfyldes i et separat regneark i Beregningsmodellen.
 • Opgørelsen skal omfatte faktisk afholdte produktionsomkostninger og produktionsomkostninger, der endnu ikke er afholdt, men som skal afholdes som følge af, at der er tale om forpligtende, uopsigelige kontrakter eller som følge af, at der er tale om kontrakter om aflønning af kunstnere.
 • Hvis institutionen har henført 20% eller mere af institutionens samlede produktionsomkostninger under udgiftsposten ”øvrige udgifter” i beregningsmodellen, skal der vedlægges en udspecificeret liste over de øvrige udgifter. Der skal fremgå beløb for hver enkelt post på listen. Resultatet skal stemme overens med beløbet for ”øvrige udgifter” i beregningsmodellen. Listen skal være periodiseret, således at der kun søges om kompensation for de måneder, som kompensationsperioden dækker.
 • Har ansøger modtaget indtægter i form af øremærkede midler, herunder offentlige tilskud, fondsmidler, sponsorater eller salgsindtægter, som dækker produktionsomkostningerne knyttet til de publikumsrettede aktiviteter, skal disse indtægter opgøres. Beregningsmodellen fratrækker dem automatisk i den samlede opgørelse af kompensationsberettigede produktionsomkostninger.   
 • Produktionsomkostninger, som ansøger forventer at kunne genaktivere på et senere tidspunkt, skal opgøres. Beregningsmodellen fratrækker dem automatisk i den samlede opgørelse af kompensationsberettigede produktionsomkostninger.
 • Lønudgifter til ansøgers egne fastansatte produktionsmedarbejdere kan dækkes af produktionsomkostningspuljen, i det omfang medarbejderne har været anvendt til produktion af en publikumsrettet aktivitet, der var planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8.juli 2020, 31. august 2020, 31. oktober 2020 eller 31. december 2020, og hvis forudsætningerne i øvrigt er opfyldt. Lønudgifter kan kun dækkes af produktionsomkostningspuljen i tilfælde, hvor der ikke kan opnås kompensation for lønudgifterne via de generelle COVID-19-støtteordninger, herunder kompensationsordningerne for løn og faste omkostninger samt arrangementsordningen. Lønudgifter, der er dækket via andre COVID-19-støtteordninger skal ikke medregnes i opgørelsen over produktionsomkostningerne.
 • Hvis der søges om kompensation til en publikumsrettet aktivitet, der allerede var påbegyndt inden den 9. marts 2020 og/eller var planlagt til at vare længere end frem til og med den 8. juli, 31. august 2020, 31. oktober 2020 eller 31. december 2020, beregnes der en forholdsmæssig nedskrivning af de opgjorte produktionsomkostninger. Ansøger skal opgøre samtlige produktionsomkostninger for den periode der søges for; beregningsmodellen beregner selv nedskrivningen.
 • Nedskrivningen sker ved at foretage en procentmæssig beregning af, hvor stor en andel af aktiviteten, der ligger uden for kompensationsperioden sammenholdt med den andel, der ligger inden for kompensationsperioden. Den procentmæssige andel af dage, f.eks. forestillingsdage eller udstillingsdage, der ligger uden for kompensationsperioden, fratrækkes efterfølgende de opgjorte produktionsomkostninger.
 • Ansøger skal opgøre og oplyse sit indtægtstab for kompensationsperioden. Beregningen af indtægtstabet baseres på en sammenligning af salgsindtægterne for den tilsvarende periode i det senest afsluttede regnskabsår.
 • Hvis der er helt særlige omstændigheder, der medfører, at referenceperioden ikke udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan ansøgeren mod fremsendelse af behørig dokumentation for dette, i stedet basere beregningen på en sammenligning med et gennemsnit af den tilsvarende periode i de seneste 3 regnskabsår.
 • For institutioner, der ikke har haft omsætning i referenceperioden, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.
 • Hvis institutionen har modtaget støtte fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter i kompensationsperioden skal denne støtte opgøres som en indtægt i perioden. Dermed skal støtten medregnes på indtægtssiden ved beregningen af indtægtstabet for kompensationsperioden. Støtten skal dog ikke anføres som støtte fra øvrige COVID-19-støtteordninger i beregningsmodellen. Bemærk, at det ikke er muligt at søge om kompensation for produktionsomkostninger til aktiviteter, der har modtaget støtte fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter. 
 • Ansøger skal oplyse sine udgifter til revisorerklæring ekskl. moms. Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorerklæring, såfremt ansøgningen udløser kompensation. Godtgørelsen til revision kan maksimalt udgøre 16.000 kr. ekskl. moms. Ansøger skal kun indhente en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, hvis den forventede kompensation overstiger 500.000 kr. Jf. nedenfor om revisorerklæring.

Bemærk, at beregningsmodellen skal indsendes i Excel-format (.xlsx). 

3. DOKUMENTATION FOR TILSAGN OG AFSLAG PÅ ANDEN STØTTE FRA ØVRIGE RELEVANTE COVID-STØTTEORDNINGER – FIND DEN OBLIGATORISKE SKABELON HER

 • Ansøger skal dokumentere at have modtaget enten tilsagn eller afslag om støtte fra de generelle COVID-19 støtteordninger. De generelle COVID-19 støtteordninger omfatter bl.a.:
 • Støtteordningen for kompensation for faste omkostninger administreres af Slots- og Kulturstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen. Såfremt ansøger i henhold til denne ordnings trappemodel kan opnå mere kompensation ved at søge for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni, hvilket er en mulighed hos Erhvervsstyrelsen, kan ansøger nøjes med at søge for denne periode.
 • Støtteordningen for lønkompensation administreres af Slots- og Kulturstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen, afhængigt af, hvor stor en andel af de ordinære driftsudgifter, som modtages i offentlige tilskud.
 • Støtteordningen for arrangementer administreret af Slots-og Kulturstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen, afhængigt af, hvor stor en andel af de ordinære driftsudgifter, som modtages i offentlige tilskud.
 • Ansøger kan undlade at søge om kompensation fra støtteordningerne, hvis det er åbenlyst, at ansøger ikke er berettiget til at modtage støtte fra disse. Har ansøger undladt at søge om kompensation fra de andre støtteordninger, skal ansøger redegøre for baggrunden herfor.
 • Bemærk, at det ikke er et krav i forbindelse med ansøgning til denne ordning, at ansøger skal have udnyttet mulighederne for fremrykket udbetaling af driftstilskud fra kulturministeriet eller driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet og udskydelse af moms og skat jf. bekendtgørelse nr. 1516 af 23/10/2020.

4. REVISORERKLÆRING I FORBINDELSE MED ANSØGNING OM KOMPENSATION – FIND DEN OBLIGATORISKE SKABELON TIL ERKLÆRINGEN HER OG FIND EN VEJLEDNING HER

 • Ansøger skal indhente en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, hvis den forventede kompensation overstiger 500.000 kr. Erklæringen skal bl.a. omfatte:
 • En vurdering af grundlaget for den af ansøger udarbejdede opgørelse over kompensationsberettigede produktionsomkostningerne
 • En vurdering af, hvorvidt det af ansøger opgjorte indtægtstab for kompensationsperioden svarer til ansøgers salgsindtægter i den tilsvarende periode i det senest afsluttede regnskabsår eller den valgte referenceperiode

5. DOKUMENTATION FOR UDGIFTER TIL REVISOR

 • Hvis ansøger i forbindelse med ansøgningen har benyttet sig af revisorbistand, skal dokumentation for afholdte udgifter til revisorerklæringen (kopi af faktura som PDF) vedlægges ansøgningsblanketten. Gælder kun for ansøgere, hvor den forventede kompensation overstiger 500.000 kr. 

6. DOKUMENTATION FOR SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER I REGNSKABSREFERENCEPERIODEN

 • Hvis der er helt særlige omstændigheder, der medfører, at samme periode i sidst afsluttede regnskabsår ikke kan anvendes som et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan ansøger mod fremsendelse af behørig dokumentation for dette, i stedet basere beregningen på en sammenligning med et gennemsnit af den tilsvarende periode i de seneste 3 regnskabsår.
 • For institutioner, der ikke har haft omsætning i referenceperioden, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

Læs mere om kravene til dokumentationen her: Dokumentationsvejledning til ansøger

I DET ELEKTRONISKE ANSØGNINGSSKEMA SKAL ANSØGER:

 • Erklære, at de publikumsrettede aktiviteter, hvortil der søges om kompensation for produktionsomkostninger, har måttet aflyses eller udskydes, som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring af smitte med COVID-19.
 • Erklære, at have udtømt mulighederne for at modtage støtte i de generelle COVID-19 støtteordninger, såfremt disse er relevante.
 • Erklære, at der er vedlagt dokumentation for modtaget støtte eller afslag på støtte fra de generelle COVID-19 støtteordninger, eller en redegørelse for, hvorfor disse ikke er søgt.
 • Godkende, at Slots- og Kulturstyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, herunder oplysninger om institutionen og institutionens ansatte, fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, der hvor oplysningerne er nødvendige i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

ANSØGER SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 • At de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt.
 • At vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • At ansøger ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgning, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal der indsendes en ny, komplet ansøgning.
 • At det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet.
 • At Slots- og Kulturstyrelsen kan meddele administrativt afslag på ansøgninger om kompensation, når oplysningerne i tilknytning til ansøgningen må anses som mangelfulde eller ikke-retvisende, samt når den dokumentation, der er fremsendt som bilag til ansøgningen, er utilstrækkelig.
 • At yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i denne ansøgningsvejledning, ikke vil indgå i vurderingen af din ansøgning.
 • At ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå.
 • At ansøger er forpligtet til at orientere Slots- og Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af kompensationen ændrer sig væsentligt efter din ansøgning er indsendt.

Økonomi

Udbetaling af kompensation vil ske, når ansøgning om kompensation (inkl. bilag og dokumentation) er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udbetales ikke kompensation for produktionsomkostninger, der ikke kan dokumenteres, eller hvor den fremsendte dokumentation m.v. er utilstrækkelig.

Udbetaling af kompensation sker forskudsvis direkte til ansøgers NemKonto.

Hvis du får udbetalt støtte, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af Covid-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona

Beregning af kompensationen

Kompensationen beregnes som 80 pct. af ansøgers kompensationsberettigede produktionsomkostninger. 

Kompensationen kan sammen med kompensationen fra andre offentlige COVID-19 støtteordninger maksimalt udgøre 80 pct. af det beregnede indtægtstab i kompensationsperioden.  

Kontrol og tilbagebetaling

Hvis I modtager tilsagn på baggrund af jeres ansøgning, skal I kontakt Slots- og Kulturstyrelsen med nye oplysninger:

 1. hvis forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen har ændret sig væsentligt efter ansøgningstidspunktet, eller
 2. hvis I har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, herunder for beregningen af kompensationen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation på baggrund af de nye oplysninger.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden vil typisk være 5 hverdage. Dog max 14 dage.

I de tilfælde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen meddeler administrativt afslag, kan ansøger indsende en fornyet ansøgning med de fornødne oplysninger og den påkrævede dokumentation inden for den gældende ansøgningsfrist eller frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Lovgrundlag

Midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet har hjemmel i Bekendtgørelse nr. 1516 af 23. oktober 2020 samt senere ændringsbekendtgørelse nr. 1804 af 2. december 2020.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Senest den 30. juni 2021 skal ansøger indsende dokumentation med henblik på kontrol og evt. efterregulering/tilbagebetaling, jf. ovenfor om kontrol og tilbagebetaling.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger er berettiget til kompensation.

Afgørelsen, som Slots- og Kulturstyrelsen træffer, kan påklages til Kulturministeriet. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende ansøger. 

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)