Kulturministeriet

Landsdækkende almennyttige organisationer

Driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række formelle krav.

Frister:

  01. juli 2020, kl. 23:59

* Note: Puljen er udsat indtil videre. Siden her opdateres, når der er noget nyt.

Hvem kan søge?

Humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, der opfylder: krav til organisationens formål, formelle krav til organisationsform og krav til at have udført arbejde inden for de seneste to år. For at komme i betragtning ved fordeling af midlerne fra puljen til landsdækkende og almennyttige organisationer, skal I opfylde nedenstående betingelser.

Krav til organisationens formål

I skal tilhøre én af følgende kategorier:

 • Humanitære organisationer, der arbejder med udviklings- og / eller nødhjælpsprogrammer i udlandet, eller
 • Kirkelige organisationer med tilknytning til folkekirken, den romersk-katolske kirke eller frikirkerne * eller
 • Mellemfolkelige organisationer, der arbejder for kendskab til og kontakt mellem forskellige folk og lande, eller
 • Almennyttige organisationer, som ikke umiddelbart tilhører en af ovennævnte kategorier, men som udfører et i alment omdømme anerkendt uegennyttigt arbejde.

* Kriteriet er i praksis udvidet til at omfatte alle anerkendte trossamfund i Danmark jf. Kirkeministeriets liste. Dette sker for at overholde reglerne om ligebehandling og diskrimination.

Formelle krav

Organisationen skal være:

 • Være formaliseret som juridisk person
 • Have eksisteret mindst 2 år (som juridisk person)
  • Der tælles 2 X 365 dage bagud fra datoen for ansøgningsfristens udløb
 • Have et landsdækkende sigte, ifølge sin formålsparagraf
  • Reelt ved at optage medlemmer i hele landet
 • Være hjemmehørende i Danmark
 • I senest afsluttede årsregnskab skal organisationen have en omsætning på mindst 31.000 kr. (kun driftsindtægter)
 • Være en hovedorganisation
  •  hovedorganisationer kan søge på vegne af underorganisationer
 • Opfylde krav om straffrihed
  •  organisationen og dens medlemmer må ikke inden for de seneste tre år have været straffede i medfør af straffeloven i forbindelse med organisationens virksomhed. Læs vejledning (Pdf). 

Krav til organisationens arbejde

I skal opfylde mindst et af følgende tre betingelser:

 • løbende have modtaget personlige gaver i medfør af godkendelse efter ligningslovens § 8A – Slots- og Kulturstyrelsen tjekker dette, eller
 • kunne dokumentere at have gennemført en landsdækkende godkendt indsamling i de to senest afsluttede regnskabsår, eller
 • Kunne dokumentere at have gennemført tilbagevendende selvstændige ikke-kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner i de to senest afsluttede kalenderår.

Bemærk: Vi beder kun om, at man afkrydser én betingelse i skemaerne, selvom organisationen opfylder flere af kravene.

Indsamlinger godkendes af Indsamlingsnævnet, www.indsamlingsnaevnet.dk

Hvem kan ikke søge

Hvis organisationen har mulighed for at opnå tilskud til drift fra andre udlodningspuljer, kan der ikke ydes tilskud fra denne pulje.

Eksempelvis fra Socialstyrelsen ULFRI pulje.

Hvad er formålet med ordningen?

Driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række formelle krav.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer ansøgningerne, og om ansøger lever op til krav for at søge. Tilskuddene beregnes, som vi har beskrevet det under ”økonomi”.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Som ansøger skal I udfylde ansøgningsskemaet, som I finder i bunden af siden.
I skemaet skal I afgive erklæring om straffefrihed, og at I opfylder bevillingsbetingelserne. I skriver under herfor med NemID ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Til ansøgningsskemaet skal der vedhæftes en række dokumenter. Der kan kun uploades en fil per vedhæftning. Hvor der er skabeloner til dokumenterne, skal disse anvendes.

* På grund af Covid-19 gælder der særlige regler for opgørelse af de indberettede beløb og indsendelse af visse bilag i 2020. I beløbsskemaet opgøres tallene for 2018 og 2017. Der vedhæftes regnskab for 2018 (og 2017 v. nye ansøgere), samt årsberetning (-er) for samme årstal. Revisorerklæringen (indsættes i beløbsskemaet) skal gælde 2020. Man kan således ikke genbruge samme fil som sidste år.

 • Beløbsskema og revisors erklæring (Excel) *
 • Godkendte og underskrevne regnskaber *
  • For nye ansøgere: regnskaber for de seneste to år, eller *
  • For tilbagevendende ansøgere for det seneste år
  • Husk, at de skal være underskrevet af revisior og bestyrelsen, og
  • underskrifterne skal være synlige i den indsendte version
 • Årsberetning
  • Der skal indsendes den seneste årsberetning, eller referat fra den seneste generalforsamling *
  • Ellers kan der indsendes en kortfattet beretning, hvor I redegør for organisationens virksomhed
 • Vedtægter
  • Lovlige, godkendte og underskrevne

Organisationen skal endvidere indsende dokumentation for mindst en ud af tre mulige betingelser:
Enten: Markere i ansøgningsskemaet, at organisationen er godkendt efter ligningslovens § 8A til at modtage gaver. Slots- og Kulturstyrelsen tjekker dette.

Er organisationen godkendt, men endnu ikke kommet på SKATs offentligt tilgængelige lister, vil I blive kontaktet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Eller: Dokumentation for landsindsamling i de seneste to afsluttende regnskabsår i form af:

 • Anerkendelsesskrivelse fra indsamlingsnævnet i perioden 2018 og 2019.

       Der er to undtagelser

1. Ved løbende godkendelse fra Indsamlingsnævnet:

 • Skal I være godkendt efter ligningslovens § 8A hos SKAT
 • Er I det, behøver I ikke opfylde kriterier om indsamling

2. Ved indsamlingsaktiviteter der ikke kræver godkendelse af Indsamlingsnævnet:

 • Skal I indsende en kort redegørelse for indsamlingens omfang bilagt promotionsmateriale og lignende.

Læs mere på indsamlingsnævnets hjemmeside

Eller: Dokumentation for ikke-kommercielle aktiviteter i tre regioner i de to senest afsluttede kalenderår.
Det er: Aktiviteter, som følger organisationens hovedformål, eller udgør en væsentlig del af organisationens aktiviteter. Organisationen skal yde en konkret indsats mindst 3 forskellige steder i landet. Det må ikke have profit for øje. Der må dog gerne være en indtægt, hvis denne er nødvendig for aktivitetens gennemførelse (fx deltagerbetaling).

Eksempler: En stand på en messe eller byens torv, et foredrag på en skole, deltagelse og/eller afholdelse af arrangementer for offentligheden mv.
Dokumentationen skal rumme tydelig anførelse af aktivitet, tid og sted, samt at aktiviteten er gennemført.

Det kan for eksempel være:

 • Programmer med tydelig angivelse af aktiviteternes indhold
 • Kort beskrivelse af de gennemførte aktiviteter
 • Mail med tak for et godt arrangement mv.

Økonomi

Puljen fordeles en gang om året via en todeling af puljen til de organisationer, der opfylder kriterierne:

33 % fordeles efter organisationernes størrelse baseret på omsætningen,

67 % fordeles efter egenfinansiering (privat indsamlede midler)

Ved beregning af tilskuddet tages der højde for:

 • Puljens størrelse
 • Antallet af organisationer
 • Størrelsen på organisationernes omsætning
 • Størrelsen på organisationernes egenfinansiering
 • Maksimum beløbet til tildeling
 • Minimumsprocenten for de mindre organisationer.

Hvis du vil vide mere om beregningsmetoden klik her.

Hvornår får du svar?

I får svar på ansøgningen i begyndelsen af november. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget hos os, får du en automatisk kvittering med et referencenummer. Har du fået kvitteringen, er ansøgningen gået igennem.

Derefter bliver ansøgningerne registreret i Slots- og Kulturstyrelsen. Når alt materiale - på alle ansøgninger - er kommet ind, behandler vi ansøgningerne for at se om alle bilag er med. Og først da beregner vi tilskudsbeløbet.

Lovgrundlag

Udlodningsloven

Fordelingen af udlodningsmidler (tidl. kendt som tips- og lottomidler) til landsdækkende almennyttige organisationer sker i medfør af lov nr. 1532 af 19. december 2017 om lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.

Puljens bekendtgørelse

Fordelingen af puljen til landsdækkende almennyttige organisationer sker i medfør af bekendtgørelse nr. 1120 af 4. september 2013 om fordeling af midler fra puljen til landsdækkende almennyttige formål.

Den statslige fleksjobordning

Ordningen administreres af Statens Administration og hjemles i bekendtgørelse nr. 1621 af den 27. december 2019 om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere.

Erklæringsbekendtgørelsen

I forbindelse med ansøgningsskemaet udfærdiger revisoren en erklæring i henhold til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (BEK nr. 1468 af 12. december 2017).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

 • Anvende tilskuddet til driftsudgifter i tilskudsåret – altså bagudrettet.
 • Følge vilkårene i tilsagnsbrevet.
 • Aflægge regnskab efter reglerne i Driftstilskudsloven.
 • Modtag besked fra Statens Administration angående den statslige fleksjobordning

Særligt forhold ved modtagelse af driftstilskud

Organisationen er omfattet af den statslige fleksjobordning, hvis I modtager et driftstilskud fra udlodningsmidlerne (særskilt lovgivning).

Det betyder ganske kort, at I kan blive opkrævet bidrag til ordningen, samt at I kan modtage refusion for 50 % af lønudgiften pr. ansat fleksjobber.

Læs mere om den statslige fleksjobordning.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer din ansøgning. Det sker i henhold til kriterierne i bekendtgørelsen for puljen (se under afsnittet Lovgrundlag), vejledningen på denne side og undersider samt bekendtgørelsen om den statslige fleksjobordning.

Tidligere modtagere fra puljen

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)