Landsdækkende almennyttige organisationer 2023

Puljen yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række formelle krav.
Note:

Opret gerne din ansøgning hurtigst muligt. Du kan efterfølgende rette ansøgningen frem til ansøgningsfristen. Vi behandler kun de indsendte ansøgninger. Vi anvender Tilskudsportalen til ansøgninger, afrapporteringer og al skriftlig kommunikation, herunder svarbreve og anmodninger om oplysninger.

Hvis I er berørt af en midlertidigt manglende godkendelse fra SKAT ang. LL§ 8a (grundet SKATs igangværende arbejde med organisationernes vedtægtsbestemmelser), vil I få en frist hos os til den 15. oktober 2023 til at få rettet op på den manglende godkendelse. I skal dog, uanset eventuelt udestående med godkendelse i Skat, fortsat indsende jeres ansøgning rettidigt til os for at komme i betragtning til tilskud, dvs. senest den 3. juli 2023.

Kunstområde :

Frist

  03.07.2023, kl. 14:00

Hvem kan søge?

Humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer der opfylder: krav til organisationens formål, formelle krav til organisationsform og krav til at have udført arbejde inden for de seneste to år. For at komme i betragtning ved fordeling af midlerne fra puljen til landsdækkende og almennyttige organisationer, skal I opfylde nedenstående betingelser:

Krav til organisationens formål

I skal tilhøre én af følgende 4 kategorier:

 • Humanitære organisationer der arbejder med udviklings- og/eller nødhjælpsprogrammer i udlandet
 • Kirkelige organisationer med tilknytning til folkekirken, den romersk-katolske kirke eller frikirkerne*
 • Mellemfolkelige organisationer der arbejder for kendskab til og kontakt mellem forskellige folk og lande
 • Almennyttige organisationer som ikke umiddelbart tilhører en af ovennævnte kategorier, men som udfører et i alment omdømme anerkendt uegennyttigt arbejde.

* Kriteriet er i praksis udvidet til at omfatte alle anerkendte trossamfund i Danmark jf. Kirkeministeriets liste. Dette sker for at overholde reglerne om ligebehandling og diskrimination. 

Formelle krav

Organisationen skal:

 • Være formaliseret som juridisk person
 • Have eksisteret mindst 2 år (som juridisk person). Der tælles 2 år bagud fra datoen for ansøgningsfristens udløb
 • Have et landsdækkende sigte, ifølge sin formålsparagraf. Reelt ved at optage medlemmer i hele landet
 • Være hjemmehørende i Danmark
 • I regnskabsåret 2022 skal organisationen have en omsætning på mindst 31.000 kr. (summen af samtlige driftsindtægter)
 • Være en hovedorganisation. Hovedorganisationer kan søge på vegne af underorganisationer
 • Opfylde krav om straffrihed
 • Organisationen og dens medlemmer må ikke inden for de seneste tre år have været straffede i medfør af straffeloven i forbindelse med organisationens virksomhed. Læs vejledningen her
 • Have en gyldig NemKonto tilknyttet CVR-nummeret
 • Have en medarbejdersignatur tilhørende den ansøgende organisation for at kunne søge via Tilskudsportalen
 • Selv indsende ansøgningen. Revisor kan ikke indsende ansøgningen på vegne af den reelle ansøger.

Krav til organisationens arbejde 

I skal opfylde mindst én af følgende tre betingelser:

 1. Løbende have modtaget personlige gaver i medfør af godkendelse efter ligningslovens § 8A hos Skattestyrelsen
  Organisationen skal være at finde på listen over godkendte organisationer hos Skat fra den 3. juli 2023. Slots- og Kulturstyrelsen tjekker denne. Er organisationen godkendt, men endnu ikke optaget på listen, skal der indsendes dokumentation. Se under ’Hvad skal ansøgningen indeholde’ for krav til dokumentation.
   
 2. Kunne dokumentere at have gennemført en landsdækkende godkendt indsamling i de to senest afsluttede regnskabsår. Dvs. i 2022 og 2021. Se under ’Hvad skal ansøgningen indeholde’ for krav til dokumentation.
   
 3. Kunne dokumentere at have gennemført tilbagevendende selvstændige ikke-kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner i 2022. Se under ’Hvad skal ansøgningen indeholde’ for krav til dokumentation.

  Ikke-kommercielle aktiviteter er:
  • En konkret indsats mindst 3 forskellige steder i landet
  • Aktiviteter som følger organisationens hovedformål eller udgør en væsentlig del af organisationens aktiviteter 
  • Aktiviteter som ikke har profit for øje. Der må dog gerne være en indtægt, hvis denne er nødvendig for aktivitetens gennemførelse (fx deltagerbetaling) 
  • Aktiviteterne skal fortrinsvis involvere andre end organisationen selv og den egne medlemmer
  • Aktiviteterne må ikke udelukkende være online-baserede, som fx hjemmesider, sociale medier mv., da de ikke kan afgrænses geografisk

   Eksempler på tilladte aktiviteter: En stand på en messe eller byens torv, et foredrag på en skole, deltagelse og/eller afholdelse af arrangementer for offentligheden mv.

Hvem kan ikke søge

Hvis organisationen har mulighed for at opnå tilskud til drift fra andre udlodningspuljer, kan der ikke ydes tilskud fra denne pulje. Det gælder eksempelvis tilskud fra Socialstyrelsens ULFRI pulje.

Hvis organisationen er en underorganisation, skal der søges igennem hovedorganisationen.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til puljens formelle krav.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer ansøgningerne, og om ansøger lever op til kravene for at søge. Tilskuddene beregnes, som vi har beskrevet det under ”økonomi”.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Som ansøger skal I udfylde ansøgningsskemaet via Tilskudsportalen. Har I ikke mulighed for at ansøge via Tilskudsportalen, fx hvis I ikke har anskaffet medarbejdersignatur i tide, kan I rent undtagelsesvist indsende jeres ansøgning her. I så fald skal der vedhæftes et supplerende skema med de oplysninger som mangler i ansøgningsskemaet. I finder det supplerende skema her. Vi anbefaler, at I efterfølgende får anskaffet en medarbejdersignatur.

I ansøgningsskemaet skal I afgive erklæring om straffefrihed, og at I opfylder bevillingsbetingelserne. 

Til ansøgningsskemaet skal der vedhæftes en række dokumenter. Hvor der er skabeloner til dokumenterne, skal disse anvendes.

Der er begrænsning på, hvor meget filerne må fylde i alt, samt hvor mange filer der må vedhæftes. I kan med fordel anvende en pdf-merger til at flette flere filer til én pdf, eller pdf. komprimering til at reducere størrelsen på en pdf. Begge dele findes gratis på nettet

Der findes en tjekliste til jeres eget brug, som I kan vælge at bruge til at danne overblik over filerne. I finder tjeklisten her.

Der skal vedhæftes følgende filer:

Og hvis relevant:

Dokumentation for én ud af tre mulige betingelser:

 1. Godkendelsesbrev fra Skattestyrelsen for godkendelse efter Ligningslovens § 8A (hvis organisationens navn ikke findes i den officielle liste pr. 3. juli 2023) 
 2. Anerkendelsesskrivelse fra indsamlingsnævnet i perioden 2022 og 2021
 3. Dokumentation for ikke-kommercielle aktiviteter i tre regioner i 2022.

Bemærk: Vi beder kun om, at man vælger én betingelse i skemaerne, selvom organisationen opfylder flere af kravene.

Krav til dokumentationen:

Excel fil med beløbsskema, revisors erklæring og evt. aktivitetsoversigt

 • Skabelon benyttes. Hent skabelonen her.
 • Beløbsskemaet udfyldes i fane 2
 • Revisors erklæring udfyldes/indsættes i fane 3. Der er et eksempel til inspiration, men revisor kan lave sin egen og indsætte denne. Revisors underskrift skal fremgå af erklæringen. Se fane 3 for kravene til erklæringen
 • Vejledning til udfyldelse af beløbsskema er i fane 4
 • Aktivitetsoversigt kan udfyldes i fane 5 (hvis relevant). Se ”dokumentation for ikke-kommercielle aktiviteter…”.

Godkendte og underskrevne regnskaber

 • For nye ansøgere: regnskaber for 2022 og 2021, eller
 • For tilbagevendende ansøgere: regnskab for 2022
 • Regnskaberne skal være underskrevet af revisor og bestyrelsen
  • Bestyrelsens underskrifter skal som minimum opfylde tegningsreglerne i vedtægterne
  • Underskrifterne skal være synlige i den indsendte version
  • De må gerne være underskrevet elektronisk.

Årsberetninger

 • For nye ansøgere: for 2022 og 2021, eller 
 • For tilbagevendende ansøgere: for 2022
 • Hvis en årsberetning ikke findes, skal der vedhæftes et referat fra generalforsamlingen (formandens beretning), eller en kortfattet beretning, hvor I redegør for organisationens virksomhed. Den skal give et indblik i, hvad der er foregået i jeres organisation i ovenstående periode (-r).

Vedtægter (eller love / fundats)

 • Skal være gældende 
 • Lovlige, godkendte og underskrevne.

”En ud af tre” betingelsen

 1. Godkendelsesbrev fra Skattestyrelsen: Er organisationen godkendt af Skattestyrelsen efter Ligningslovens § 8a til at modtage gaver, har organisationen modtaget en godkendelsesbrev fra Skattestyrelsen. Dette brev dokumenterer godkendelsen, såfremt organisationen ikke er at finde på listen over godkendte organisation pr. 3. juli 2023.
   
 2. Anerkendelsesbrev fra indsamlingsnævnet i perioden 2022 og 2021: Er organisationen godkendt til at foretage landsindsamlinger, har organisationen modtaget et anerkendelsesbrev fra Indsamlingsnævnet. Anerkendelsesbrevet skal dække hele perioden. Læs mere på indsamlingsnævnets hjemmeside.

  Der er to undtagelser:
  A. Ved løbende godkendelse fra Indsamlingsnævnet: Skal I være godkendt efter ligningslovens § 8A hos Skattestyrelsen. Er I det, behøver I ikke opfylde kriteriet om indsamling.
  B. Ved indsamlingsaktiviteter der ikke kræver godkendelse af Indsamlingsnævnet: Skal I indsende en kort redegørelse for indsamlingens omfang bilagt promotionsmateriale og lignende. Det skal stadig dække den gældende periode.
   
 3. Dokumentation for ikke-kommercielle aktiviteter i tre regioner i 2022
  • Organisationen skal yde en konkret indsats mindst 3 forskellige steder i landet det år.
  • Aktiviteterne må ikke udelukkende være online-baserede, som fx hjemmesider, sociale medier mv., da de ikke kan afgrænses geografisk.
  • Brug fanen ”5. Aktivitetsoversigt” i beløbsskema-filen (Excel) til at danne overblik over aktiviteterne og deres dokumentation
  • Vær systematiske i jeres dokumentation, og anvend gerne overstregningstusch/markeringsværktøj i dokumentationen. Det er f.eks. også en hjælp at skrive regionen og aktivitet nummer 1, 2 eller 3 på siden i dokumentationen
  • Husk at hvad der er soleklart for jer, er ikke nødvendigvis soleklart for udefrakommende
  • Vi skal kun have oplysninger om tre aktiviteter, hverken mere eller mindre.
    
  • Dokumentationen skal rumme tydelig anførelse af aktivitet, tid og sted, samt at aktiviteten er gennemført (Hvor, hvornår, hvad, hvem og bevis). Dokumentationen kan for eksempel være:
   • Nyhedsartikler
   • Sidehenvisning til årsberetningen hvis dokumentationen fremgår af denne
   • Skærmprint af en hjemmeside/en artikel/sociale medier eller lignende, hvor aktiviteten fremgår
   • Programmer/invitationer/beskrivelser med tydelig angivelse af aktiviteternes indhold, kombineret med dokumentation for gennemførelse. Det kan fx være en mail med tak for et godt arrangement. Husk, et program eller invitation er kun en hensigtserklæring om afholdelse af aktiviteter. Det skal derfor altid suppleres med bevis for at aktivteten blev gennemført.
     
  • Dokumentation kan ikke være:
   • Billeder uden forklaring/kontekst eller uden tydelig indikation af hvad de dokumenterer
   • Mails der ikke tydeligt forholder sig til det, de skal dokumentere
   • Links til hjemmesider, sociale medier, diverse virtuelle drev eller lignende.
   • Dynamiske løsninger, som links, kan ændres efter indsendelsen, og er dermed ikke en pålidelig del af en ansøgning. En ansøgning skal være komplet med alle relevante bilag, når den er indsendt. Alle sager arkiveres senere hen hos Rigsarkivet.

Økonomi

Tilskudsstørrelse

Puljen er på ca. 54 mio. kr. og der gives tilskud til ca. 350 tilskudsmodtagere.

Puljen fordeles én gang om året til de organisationer, der opfylder kriterierne.

Ved beregning af tilskuddet tages der højde for:

 • Puljens størrelse
 • Antallet af organisationer
 • Størrelsen på organisationernes omsætning
 • Størrelsen på organisationernes egenfinansiering
 • Maksimum beløbet til tildeling
 • Minimumsprocenten for de mindre organisationer

Slots- og Kulturstyrelsen anvender et specialudviklet program til at foretage beregningen efter at alle ansøgninger er gennemgået. 

Hvis I vil vide mere om beregningsmetoden klik her.

Om Nemkonto

Tilskud udbetales kun til NemKonto.
 
Hvis I ikke har en NemKonto, skal I kontakte jeres bank, for at få en sådan tilknyttet jeres CVR-nummer. 

Læs mere om NemKonto via dette link.  

Udbetaling af tilskud sker i hurtigst muligt efter udsendelsen af tilsagnsbrevet.

Hvornår får du svar?

Vi bestræber os på at kunne give jer svar på ansøgningen primo november. Svarbrevet vil blive sendt til Tilskudsportalen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når I indsender ansøgningen, skifter skærmbilledet til en automatisk kvittering. Der bliver ikke længere sendt en pr. mail. I kan med det samme se jeres ansøgning i Tilskudsportalen, og I kan rette jeres ansøgning helt frem til ansøgningsfristen udløber. 

Hvis I retter jeres ansøgning, skal I være opmærksomme på at få indsendt ansøgningen igen, idet uafsluttede/ikke-indsendte ansøgninger afvises efter ansøgningsfristens udløb. 

Skriftlig kommunikation om jeres ansøgning vil foregå via jeres sag i Tilskudsportalen og vil ligge tilgængeligt der.

Når ansøgningsfristen er udløbet, går Slots- og Kulturstyrelsen i gang med at tjekke alle ansøgningerne. Hvis der er fejl eller mangler, kontakter vi dig for at få dem udbedret – der er dog kun en kort frist, og manglende udbedring af fejl og mangler medfører et afslag.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ’ Folkeoplysning, EU-oplysning, foreninger og højskoler’ her, for at få besked om frister og andre nyheder om puljen.

Lovgrundlag

Udlodningsloven

Fordelingen af udlodningsmidler (tidl. kendt som tips- og lottomidler) til landsdækkende almennyttige organisationer, sker i medfør af lov nr. 1532 af 19. december 2017 om lov om udlovning af overskud og udbytte fra lotteri.

Puljens bekendtgørelse

Fordelingen af puljen til landsdækkende almennyttige organisationer sker i medfør af bekendtgørelse nr. 1953 af 14. oktober 2021 om fordeling af midler fra puljen til landsdækkende almennyttige formål.

Den statslige fleksjobordning

Ordningen administreres af Statens Administration og hjemles i bekendtgørelse nr. 2270 af den 29. december 2020 om den statslige fleksjobordning. Tilskudsmodtagere fra puljen opfylder betingelserne i § 1 ang. tekstanmærkning 105, stk. 1 i § 7 på finansloven, da der er tale om driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning.

Erklæringsbekendtgørelsen

I forbindelse med ansøgningsskemaet udfærdiger revisoren en erklæring i henhold til bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2017 om godkendte revisorers erklæringer.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

 • Anvende tilskuddet til driftsudgifter i tilskudsåret – altså bagudrettet
 • Følge vilkårene i tilsagnsbrevet
 • Aflægge regnskab efter reglerne i Driftstilskudsbekendtgørelsen via sagen i Tilskudsportalen
 • Læs mere om afrapportering her
 • Modtage besked fra Statens Administration angående den statslige fleksjobordning.

Særligt forhold ved modtagelse af driftstilskud

Organisationen er omfattet af den statslige fleksjobordning, hvis I modtager et driftstilskud fra udlodningsmidlerne (særskilt lovgivning).

Det betyder ganske kort, at I kan blive opkrævet bidrag til ordningen, samt at I kan modtage refusion for 50 % af lønudgiften pr. ansat fleksjobber.

Læs mere om den statslige fleksjobordning

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer jeres ansøgning. Det sker i henhold til kriterierne i bekendtgørelsen for puljen (se under ’Lovgrundlag’), vejledningen på denne side og undersider samt bekendtgørelsen om den statslige fleksjobordning. 

Tidligere modtagere af puljen

Nedenfor fremgår en liste over tilskudsmodtagere og beløbsstørrelser for de sidste tre år.

Opdateret 31. marts 2023