Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud

Ansøg om midler til at styrke børns læselyst i indskolingens fritidsordninger i et forpligtende samarbejde mellem biblioteksansatte og pædagoger.

Område:

Frister:

  09. december 2019, kl. 23:55

Hvem kan søge?

Folkebiblioteker kan søge puljen i samarbejde med en eller flere skoler/fritidsordninger/fritidshjem og evt. pædagogiske læringscentre.

Vær opmærksom på, at I:

 • Forud for ansøgningen skal indhente en interessetilkendegivelse fra skolerne/fritidsordningerne/fritidshjemmene om et forpligtende samarbejde om projektet.
 • Forud for projektopstart skal indsende en underskrevet samarbejdsaftale.
 • Ikke behøver at have et færdigudviklet projekt til ansøgningsfristen. Projektet udvikles i første halvår 2020 og går i gang i skoleåret 2020/2021.

Hvad er formålet med ordningen?

Læselyst og læsefællesskaber: Formålet med puljen er at styrke børns læselyst og læsefællesskaber i fritiden med bogpakker og aktiviteter i indskolingens fritidstilbud.

Lokalt forankret samarbejde: Puljen skal overordnet set styrke det lokale samarbejde mellem biblioteker og fritidsordninger/fritidshjem, og det konkrete projekt skal give børnene gode oplevelser med læsning i fællesskab. Børnene skal opleve, at læsning og lytning af litteratur er en sjov og meningsfuld aktivitet på linje med fritidsordningens andre tilbud.

National projektunderstøttelse og koordinering: De biblioteker, der modtager støtte fra puljen, skal deltage i et udviklingsforløb, der faciliteres både nationalt og regionalt af centralbibliotekerne. I udviklingsforløbet kan de lokale projekter konkretiseres gennem workshops, idegenerering, fælles tiltag og projektunderstøttelse for bibliotekspersonale og samarbejdspartnere. Udviklingsforløbet afvikles i 1. halvår 2020, og det ligger dermed forud for den projektperiode, der kan søges midler til. Forløbet afsluttes med, at de enkelte tilskudsmodtagere sender en detaljeret projektbeskrivelse til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Hvad kan der søges til? 

Udvikling af samarbejdet omkring læselyst: Biblioteket kan søge midler til at oparbejde et professionelt samarbejde med en eller flere fritidsordninger/fritidshjem om at skabe rammerne for at understøtte børnenes lyst til at læse og være en del af et læsefællesskab.

Bogpakker og aktiviteter: Indsatsen kan konkret bestå i at sammensætte alderssvarende bogpakker, at arrangere formidlingsaktiviteter og -forløb i fritidsordningen og evt. skabe gode fysiske rammer for læsning. Alle aktiviteter har til formål at gøre litteraturen tilgængelig og levende i børnenes hverdag, både i projektperioden og efterfølgende.

Aktiv inddragelse af børnene: Det vægtes højt, at børnene i videst muligt omfang inddrages aktivt, både i udvælgelsen af bøger og i de aktiviteter, der skal foregå.

Appellerende og dynamisk bogsamling: Biblioteket skal sikre, at den bogsamling, der stilles til rådighed i fritidsordningen, er alderssvarende og af god kvalitet. Samlingen bør ikke være statisk, men udskiftes løbende i projektperioden. Bogsamlingen kan suppleres med adgang til en eller flere lydbøger, som børnene også kan lytte til derhjemme.

Puljen giver støtte til:

 • Lønudgifter (op til 50 % af det ansøgte beløb). Der kan ydes et tilskud på maksimalt 300 kr. pr time.
 • Udgifter til etablering af materialesamling/bogsamlinger på fritidsordningerne.
 • Udgifter til indretning af læseområder el.lign. i fritidsordningerne (højst 10 % af det ansøgte beløb).

Puljen giver ikke støtte til generelle drifts- og administrationsomkostninger.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er et krav, at:

 • Projektperioden: Projektet gennemføres i skoleåret 2020/2021. I 1. halvår 2020 skal biblioteket deltage i et forberedende forløb hos et af de koordinerende centralbiblioteker. I denne periode udvikles det konkrete projekt.
 • Samarbejdet: Projektet gennemføres i et forpligtende samarbejde med de deltagende fritidsordninger. Projektbeskrivelsen skal kort gøre rede for, hvordan samarbejdet mellem bibliotek og fritidsordning tænkes udfoldet.
 • Børnene: Børn fra de deltagende fritidsordninger bliver inddraget aktivt i sammensætningen af bogpakker og i de formidlingsaktiviteter, som de er en del af. Projektbeskrivelsen skal kort gøre rede for, hvordan børnene tænkes inddraget, og hvor mange børn der forventes at deltage i aktiviteterne.

Derudover prioriteres projekter, der:

 • Finder sted i udsatte boligområder, områder med mange tosprogede elever eller områder med andre demografiske eller geografiske udfordringer, f.eks. lang afstand til nærmeste bibliotek. Projektbeskrivelsen skal gøre rede for disse særlige forhold.
 • Bidrager til geografisk spredning: Der tilstræbes en rimelig geografisk spredning i tildelingen af midler.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal anvende Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema og vedhæfte følgende bilag:

Økonomi

Der er i alt 6 mio. kr. til rådighed i puljen.

Der stilles ikke noget krav om egenfinansiering.

Slots- og Kulturstyrelsen kan bevilge et mindre beløb end det ansøgte. Dette vil være begrundet i tilsagnsbrevet.

Tilskuddet udbetales efter projektets afslutning, jf. gældende praksis for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning medio december. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når din ansøgning er modtaget, får du en elektronisk kvittering.

Ved ansøgningsfristens udløb vurderes alle indkomne ansøgninger af Slots- og Kulturstyrelsens faglige konsulenter.

Lovgrundlag

Staten yder tilskud til udvikling inden for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, og der afsættes i henhold til § 18 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, årligt et beløb på finansloven § 21.31.03.10 til Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. 

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningen og træffer afgørelse.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister