Læselyst og læsefællesskaber for alle - Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2020

Tilskud til læselystprojekter og læsefællesskaber på landets folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. I projekterne skal indgå samarbejder med udøvende forfattere eller øvrige kunstnere.

Område:

Frister:

  15. september 2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Folkebiblioteker, skoler, kommuner og institutioner, der understøtter og udvikler folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, kan søge puljen. 

Hvad er formålet med ordningen?

Læselyst og læsefællesskaber for alle

Årets strategiske indsatsområde under Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre er Læselyst og læsefællesskaber for alle. Indsatsområdet skal understøtte udviklingen af folkebibliotekerne og de pædagogiske læringscentres arbejde med læselyst og læsefællesskaber for alle landets borgere. 

Formålet med indsatsområdet er at understøtte kulturel aktivitet og fællesskaber om litteratur og læsning. Puljen støtter både digitale og fysiske formidlings- og fællesskabsaktiviteter og understøtter folkebibliotekernes kulturelle aktivitet og kulturformidling med udgangspunkt i læsning og litteratur. 

Samarbejde med forfattere og kunstnere

For at opnå støtte fra puljen skal I inddrage forfattere, udøvende kunstnere, foredragsholdere mv. i projektet, således at der biddrages til kulturaktivitet fremadrettet. 

Puljen er oprettet med afsæt i Lov om Biblioteksvirksomhed §18. 

Hvad kan der søges til? 

For folkebiblioteker
Folkebibliotekerne er levende kulturinstitutioner med stort potentiale til at skabe fællesskaber og øget deltagelse blandt borgere i lokalsamfund og på tværs af landet. Med udgangspunkt i bibliotekerne som litterære mødesteder, både fysisk og digitalt, og litteraturens potentiale som samtaleåbner, brobygger og omdrejningspunkt for fællesskaber, kan folkebiblioteker søge tilskud til at udvikle koncepter for, hvordan læsning og litteratur kan formidles og være relevant for borgere i alle livets faser. 

Der er i projekterne mulighed for at arbejde med et bredt læse- og litteraturbegreb. 

Det er et krav for at opnå tilskud, at projekterne inddrager kunstnere og forfattere. Det kan fx være i forbindelse med konceptudvikling, formidlingsaktiviteter, arrangementer eller andre mere forpligtende samarbejder.

Projekterne kan fokusere på dem, der ikke af sig selv opsøger litteratur, for at skabe rum for, at endnu flere kan få glæde af den viden og de kulturelle oplevelser, som læsning og litteratur kan give. Dette er dog ikke et krav for tildeling af tilskud.

Puljen støtter kun projekter i udviklingsfasen, men det er samtidig en forudsætning, at projektet har defineret konkrete aktiviteter målrettet borgere. Der kan også gives tilskud til projektmodning, hvis et projekt kræver større forberedelser. 

For pædagogiske læringscentre
De pædagogiske læringscentre kan søge tilskud til at udvikle koncepter for, hvordan læsefællesskaber, læsning og litteratur kan formidles og tilgængeliggøres for elever på skolerne og til deres fritidslæsning. Der kan med fordel fokuseres på de svage læsere i skolen og dem, der ikke af sig selv opsøger litteratur og læsning. 

Det er et krav, at projekterne inddrager kunstnere og forfattere. Det kan fx være i forbindelse med konceptudvikling, formidlingsaktiviteter, arrangementer eller andre mere forpligtende samarbejder.

Frie forsøg 
Frie forsøg er en mulighed for at søge midler til projekter, der falder uden for årets strategiske indsatsområde. Bemærk dog, at kvalificerede projekter med afsæt i puljens primære formål at støtte læselyst og læsefællesskaber for alle prioriteres over frie forsøg.

Projekter under frie forsøg skal opfylde puljens kriterier, som fremgår nedenfor under Sådan vurderes din ansøgning. Projekter under frie forsøg skal dog ikke opfylde kriterierne vedrørende Læsning og læsefællesskaber og Samarbejde med forfattere/kunstnere. 

Det er ikke et krav for tildeling af tilskud til frie forsøg, at der skal indgå samarbejde med forfattere, udøvende kunstnere, foredragsholdere mv.

Projektmodning 
I har mulighed for at søge om tilskud til projektmodning, hvis forberedelsen til en projektansøgning kræver ekstraordinære ressourcer. I en projektmodningsfase arbejdes der typisk med gennemførelse af behovsanalyse, med at finde samarbejdspartnere og med valg af metode. 

Hvis I vælger at søge om tilskud til projektmodning, skal I redegøre for, hvordan I vil gribe modningsfasen an. Der kan maksimalt søges 70.000 kr. til projektmodning. 

Hvilke typer udgifter kan der ydes støtte til?

 • Frikøb af personale (se specifikation nedenfor)
 • Formidlingsaktiviteter
 • Kunstner-/forfatterhonorarer
 • Formidling af projektresultater f.eks. konferencer/seminarer og publicering
 • Konsulentbistand til væsentlige opgaver i projektet, der kræver ekstern ekspertise, f.eks. følgeforskning, ekstern evaluator eller øvrige specialistkompetencer

Tilskud til løn og konsulentbistand
Det er muligt at søge midler til lønudgifter i forbindelse med projektet. 

Der kan gives et tilskud på maksimalt 300 kr. pr time. Timerne skal opgøres i effektiv tid brugt på projektet, og timeforbruget skal udspecificeres i det obligatoriske budgetskema. Timepriserne skal som udgangspunkt afspejle de reelle lønomkostninger (inkl. pension, ekskl. ferie) knyttet til de enkelte medarbejdere.

Hvis en projektdeltager eller projektleder har en højere løn end det ovenfor anførte beløb, kan differencen dækkes af egenfinansiering og skal anføres som sådan i budgettet.

Slots- og Kulturstyrelsen lægger i vurderingen af ansøgningen vægt på, at der argumenteres for det specifikke behov for eventuelle udgiftsposter til konsulentbistand, da det skal sandsynliggøres, at den erfaring og viden, der genereres i projektet, forankres i biblioteket. 

Puljen støtter ikke: 

 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger
 • It-udstyr og inventar, herunder iPads
 • Uspecificerede projektudgifter
 • Materialer til bibliotekets samling
 • Kompetenceudvikling som selvstændig aktivitet
 • Allerede igangsatte projekter

Sådan vurderes din ansøgning

De indkomne ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Læsning og læsefællesskaber
  Der lægges vægt på, at projekterne udvikler koncepter, der kan bidrage til at øge læselysten hos landets borgere, gerne i læsefællesskaber. 
 • Målgrupper
  Der lægges vægt på, at projektets aktiviteter er relevante for målgruppen, der arbejdes med, og at I aktivt forholder jer til målgruppens særlige forhold og behov. 
 • Samarbejde med andre biblioteker/skoler
  Der lægges vægt på, at projektet udvikles i samarbejde mellem flere biblioteker/skoler, gerne på tværs af kommuner og regioner, med henblik på at projektet svarer på en udfordring eller en udviklingsmulighed, der er relevant i et bredere perspektiv. 
 • Samarbejde med forfattere/kunstnere
  I skal i projektet indtænke et samarbejde med minimum én skabende kunstner i projektaktiviteterne. Det kan være til eksempelvis konceptudvikling, formidlingsaktiviteter, arrangementer eller andre mere forpligtende samarbejder.
 • Fremtidsperspektiv
  Der lægges vægt på, at der er realistiske muligheder for at udnytte et projekts resultater efter projektafslutning. Det betyder, at der i projektbeskrivelsen skal indgå overvejelser om, hvordan projektet på sigt kan integreres og bidrage fremadrettet.
 • Praktisk anvendelighed og bredde
  Der lægges vægt på projektaktiviteter, hvor der er taget højde for, at de kan bruges på andre folkebiblioteker/af andre skoler efterfølgende, og at flere folkebiblioteker/skoler dermed kan få glæde af projektets aktiviteter. Det betyder, at det skal sandsynliggøres, at projektet svarer på en udfordring eller mulighed, der gør sig gældende i flere kommuner og derfor kan være relevant og berige andre biblioteker/skoler fremadrettet. 
 • Kun for ansøgninger fra de pædagogiske læringscentre – læringscentrets rolle
  Der lægges vægt på, at det pædagogiske læringscenters rolle i projektet er tydeligt defineret. 

Derudover prioriteres projekter, der: 

 • Afprøver nye metoder, arbejdsmodeller og måder at nå den målgruppe, der arbejdes med. 
 • Er målrettet grupper, der ikke af sig selv opsøger litteratur og læsning i særlig høj grad. 

Ansøgningerne bliver behandlet ud fra en helhedsvurdering af projektbeskrivelse og bilag.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal anvende Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema og vedhæfte følgende bilag:

Slots- og Kulturstyrelsen forholder sig til det fremsendte ansøgningsmateriale  og behandler ansøgningerne, som de er blevet indsendt. Ansøgningerne vurderes udelukkende på baggrund af de obligatoriske bilag – bilag derudover vil ikke blive inddraget i vurderingen af ansøgningen. 

Vi gør opmærksom på, at ansøgninger, der mangler de påkrævede oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er benyttet eller er ufuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Der kræves en medfinansiering fra ansøgers side på min. 40 % af det samlede budget. Medfinansiering kan være i form af ansøgers egne midler, eksterne midler eller kapitaliseret arbejdskraft. En del af egenfinansieringen kan komme fra private samarbejdspartnere, fonde, legater m.fl. 

Der gives tilskud til generel metodeudvikling, men ikke til udvikling af konkrete særlige serviceydelser (jvf. § 20 i Lov om biblioteksvirksomhed) med henblik på salg eller til markedsføring af sådanne ydelser. 

Slots- og Kulturstyrelsen kan bevillige tilskud med et mindre beløb end det ansøgte. Dette vil være begrundet i tilsagnsbrevet.

Projektvarighed 

Slots- og Kulturstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter i op til to år. Du kan ikke opnå tilskud fra puljen med tilbagevirkende kraft. 

Hvornår får du svar?

Du kan forvente svar senest medio november 2020. 

Når du har indsendt ansøgningen

 1. Når din ansøgning er modtaget, får du en elektronisk kvittering. 
 2. Ved ansøgningsfristens udløb fordeles alle indkomne ansøgninger blandt Slots- og Kulturstyrelsens faglige konsulenter, som udarbejder indstillinger til styrelsens fagligt Rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (RUF). 
 3. Projekter og indstillinger drøftes på et møde mellem RUF og Slots- og Kulturstyrelsen. Nærmere oplysninger om, hvornår der er møde RUF, offentliggøres på styrelsens hjemmeside.
 4. Efter RUF-mødet træffer Slots- og Kulturstyrelsen endelig beslutning og sender tilsagn og afslag til ansøgere.

Lovgrundlag

Staten yder tilskud til udvikling inden for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, og der afsættes i henhold til §18 i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013, årligt et beløb på finansloven §21.31.03.10 til Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Midlerne indtægtsføres årligt fra udlodningsmidlerne til kulturelle formål.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Tilskud bevilges under forudsætning af:

 • At tilskuddet anvendes i henhold til budget og tidsplan i den projektbeskrivelse, som er vedhæftet ansøgningsblanketten.
 • At tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke anvendes som angivet i ansøgningen, iht. ovenstående bemærkninger eller evt. senere aftalte ændringer.
 • At det ved enhver omtale af udviklingsprojektet på egen hjemmeside eller ved publicering af resultaterne i dags- og fagpresse fremgår, at projektet gennemføres med tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen.

Regnskab og revision

Du skal aflægge regnskab og afrapportere efter de generelle bestemmelser for aflæggelse af regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Foruden regnskab skal der indsendes en afsluttende beretning.

Læs mere om afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud 

Udbetaling

Tilskuddet udbetales i to rater – en ved projektstart og en ved godkendelse af afsluttet regnskab. Tilskuddet udbetales til den Nemkonto, der er tilknyttet institutionens cvr-nummer. 

Juridisk og økonomisk ansvar for projektet 

Vær opmærksom på, at den projektansvarlige har det juridiske og økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet. Den projektansvarlige har ansvaret for, at al relevant lovgivning overholdes, og at projektet ikke strider imod administrativt fastsatte regler. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)