Folketinget og Kulturministeriet

Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforeningsjubilæet 2020

Tilskud til projekter der formidler Danmarks og det dansk-tyske grænselands historie i forbindelse med markeringen af 100 året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark.

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger og kulturelle institutioner i Danmark og Slesvig-Holsten med dokumenteret erfaring med formidling af historiske emner blandt andet det dansk-tyske grænselands historie. Enkeltpersoner og private firmaer kan ikke søge puljen.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

26. august kl. 23:59

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen har til formål at understøtte formidlende og folkeoplysende aktiviteter, der medvirker til at bidrage til styrkelse af befolkningens kendskab til genforeningens betydning både aktuelt og historisk, således at genforeningsjubilæet ikke blot bliver en regional men en national begivenhed.

Hvad kan der søges om

Puljen støtter udgifter til formidlende og folkeoplysende aktiviteter, udstillinger og andre
formidlingsaktiviteter med udgangspunkt i Danmarks og det dansk-tyske grænselands historie. Der kan søges indenfor følgende fire overordnede hovedtemaer:

1. Folkenes selvbestemmelsesret
Aktiviteter med fokus på den dansk-tyske grænseregionens erfaringer med at skabe stabilitet og samarbejde på tværs af sproglige og kulturelle skel, herunder evt. inddragelse af, hvilke erfaringer andre grænseregioner har haft med at skabe stabilitet og samarbejde på tværs af sproglige og kulturelle skel.

2. Det gode naboskab til Slesvig-Holsten og Tyskland
Med udgangspunkt i grænseregionen, som et historisk eksempel på udvikling af godt naboskab kan der søges om støtte til aktiviteter, der sætter fokus på Tyskland som Danmarks største eksportmarked og vigtigste partner i Europa.

3. Danmarks etablering som nationalstat – og fremtiden
Fokus på, med udgangspunkt i grænselandets historie og afstemningen 1920, at perspektivere nationalstaten anno 2020.

4. Grænselandets aftryk i dansk kunst
Fokus på initiativer der belyser Sønderjyllands og genforenings betydning for dansk kunst og kultur.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er den statslige styregruppe*, i samarbejde med Folketinget, der vurderer hvordan puljen skal fordeles i forhold til de indkomne ansøgninger, og indstiller hvilke projekter, der skal modtage tilskud. Det er Kulturministeren, der træffer den endelige beslutning om, hvem der modtager tilskud.

Det er et krav at ansøgningen indeholder:

 • En realistisk tids- og kommunikationsplan
 • Medfinansiering fra ansøger, der som minimum svarer til 20 % af projektsummen

Ansøgningen vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Aktivitetens realiserbarhed inden for det angivne budget
 • Aktivitetens inddragelse af nye målgrupper herunder især ungdommen
 • Målgruppens størrelse og geografiske spredning
 • Samarbejde eller partnerskab mellem flere relevante foreninger og kulturelle institutioner
 • Hensynet til en samlet prioritering af puljen, der tilgodeser markeringens nationale udbredelse og betoningen af forskellige aspekter af genforeningens betydning

Puljen støtter ikke:

 • Almindelige driftsudgifter
 • Lønudgifter** 
 • Rejseudgifter der overstiger statens takster
 • Diæter
 • Udgifter til inventar og udstyr
 • Anlægsudgifter
 • Allerede igangsatte projekter
 • Udgivelser

Ansøgningen vurderes alene med udgangspunkt i det ansøgte beløb samt de øvrige vurderingskriterier.

* For mere information om markeringen af Genforening 2020, herunder den Statslige Styregruppe og det kommissorium, der udgør rammen for Genforeningen 2020 mv. henvises til Genforeningen 2020.

** Der kan gives tilskud til køb af konsulentydelser og honorar. Honorarer skal ikke erstatte større lønudgifter, men er betragtet som engangshonorar for et stykke arbejde, f.eks. til optrædende kunstnere. Der skal ved benyttelse af konsulentydelser tydeliggøres, hvorledes den viden der genereres i projektet er forankret i den ansøgende institution.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal anvende Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema og vedhæfte følgende bilag:

Projektet skal have en fast start- og slutdato, og skal være afsluttet senest medio 2021.

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler ansøgningerne som de er indkommet. Ansøgningerne vurderes udelukkende på baggrund af de obligatoriske bilag – alle bilag derudover vil ikke blive inddraget i vurderingen af ansøgningen. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er benyttet eller fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Der er afsat i alt 2 mio. kr. i 2019. Der kan som minimum søges 50.000 kr. og maksimalt 500.000 kr. Ansøgninger på under 50.000 kr. eller over 500.000 kr. til et projekt vil ikke blive behandlet. Der kræves en medfinansiering fra ansøgers side på minimum 20 %. Medfinansiering kan være i form af ansøgers egne midler, eksterne midler eller kapitaliseret arbejdskraft.

Hvornår får du svar?

Du kan forvente svar på din ansøgning i oktober 2019.

Når du har indsendt ansøgningen

 1. Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en elektronisk kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.
 2. Ved ansøgningsfristens udløb vurderer den statslige styregruppe, i samarbejde med Folketinget, de indkomne ansøgninger og indstiller hvilke projekter der skal modtage tilskud. Det er Kulturministeren, der træffer den endelige beslutning om, hvem der modtager tilskud.
 3. Efter der er truffet endelig beslutning, sender Slots- og Kulturstyrelsen afgørelse til ansøgere.

Lovgrundlag

Tilskud til projekter ydes efter Finanslovskonto § 21.11.23.57 til markering af Genforeningsjubilæum 2020.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Tilskud bevilges under forudsætning af:

 • At du anvender tilskuddet i henhold til budget og tidsplan i den projektbeskrivelse, som du har vedhæftet ansøgningsblanketten.
 • At tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke anvendes som angivet i ansøgningen, i henhold til ovenstående bemærkninger eller evt. senere aftalte ændringer.
 • At det ved enhver omtale af projektet på egen hjemmeside eller ved publicering af resultaterne i dags- og fagpresse fremgår, at projektet gennemføres med tilskud fra Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforeningsjubilæet 2020.

Udbetaling

Hele tilsagnet udbetales ved projektstart. Vi udbetaler et eventuelt tilskud til den NemKonto, der er knyttet til institutionens CVR-nummer, medmindre der skal udbetales til en udenlandsk konto. Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark. Ved udbetaling til udenlandsk konto skal blanketten for bankoplysninger til internationale bankoverførsler vedhæftes.

Regnskabsaflæggelse

Du skal aflægge regnskab og afrapportere efter de generelle bestemmelser for aflæggelse af regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.
Foruden regnskab skal der ved regnskabsaflæggelse indsendes en slutrapport.
Læs mere om aflæggelse af regnskab

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)