Slots- og Kulturstyrelsen

Kultur i udsatte boligområder 2019

Puljens formål er, med udgangspunkt i kunst- og kulturel deltagelse, at fremme beboere i udsatte boligområders deltagelse, engagement og integration i samfundet.

Frister:

  14. juni 2019, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Partnerskaber mellem kulturelle og boligsociale aktører kan søge puljen. Med kulturelle aktører menes f.eks. kulturinstitutioner, biblioteker, kulturelle og folkeoplysende foreninger og organisationer. Med boligsociale aktører menes f.eks. boligforeninger, beboerforeninger, daginstitutioner, relevante afdelinger mv. i kommuner, skoler og klubber, der er tilknyttet de udsatte boligområder og helhedsplanerne.

Ansøger skal have hjemme i det udsatte boligområde, mens samarbejdspartneren/-partnerne også kan være en eller flere eksterne aktører, f.eks. en specialiseret kulturinstitution eller en boligsocial aktør, som går på tværs af flere områder. Det er afgørende, at projektet har lokal forankring.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er, med udgangspunkt i kunst- og kulturel deltagelse, at fremme beboere i udsatte boligområders deltagelse, engagement og integration i samfundet.

Formålet er at støtte projekter, der bygger på danske værdier så som demokrati, aktivt medborgerskab, ytringsfrihed og dialog, og som anvender kunstneriske og kulturelle redskaber, der starter positive fællesskaber.

Dette skal ske ved:

 • At beboere i udsatte boligområder møder og engagerer sig aktivt i kunst og kultur.
 • At starte samtaler og positive fællesskaber gennem kunst og kultur på tværs af sociale, kulturelle og religiøse forskelligheder.
 • At etablere nye former for samarbejde mellem boligsociale aktører i udsatte boligområder og kunst- og kulturaktører.

Hvad støtter puljen?

Puljen støtter projekter inden for et bredt defineret kulturbegreb, herunder billedkunst, kulturarv, film, teater, litteratur, musik, kulturelt foreningsarbejde, dans, arkitektur, design mv.

Puljen støtter ikke rene idrætsprojekter, men kan støtte projekter, der blander idræt og kultur.

Puljen støtter både projekter med voksne, børn og unge, og projekter, som går på tværs af målgrupperne, så som familieindsatser.

Der gives ikke støtte til:

 • Ikke projektrelaterede drifts- og administrationsomkostninger
 • Uspecificerede projektomkostninger
 • Diæter
 • Udgifter til anskaffelse af inventar
 • Udgifter til indkøb af digitalt udstyr, som ikke er essentielle for projektets gennemførsel, og udvikling af digitale tjenester.

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen træffer beslutning om tilskud på baggrund af en faglig vurdering. Der tilknyttes desuden en ekstern rådgivningsgruppe, som rådgiver Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med behandling og vurdering af ansøgningerne.

Ved uddelingen af midler vurderer Slots- og Kulturstyrelsen projektet i relation til puljens ovennævnte formål samt følgende kriterier (tilfældig rækkefølge):

 • Projektets fokus på deltagernes ejerskab og aktive deltagelse i projekterne
 • Projektets fokus på nytænkning, kvalitet og kreativitet
 • Projektets bud på forankring af aktiviteterne efter projektperioden
 • Geografisk spredning af puljemidlerne

Derudover vægtes det at give støtte til projekter, der løber over flere år.

Ansøgninger til puljen skal derudover opfylde følgende krav:

 • Projektet skal have tilknytning til et af de udsatte boligområder, der fremgår af "Liste over udsatte boligområder". Listen opdateres løbende og findes på Transport-, Bygnings- og Boligstyrelsens hjemmeside.
 • Der skal minimum være 40 % medfinansiering fra andre kilder end statslige puljemidler.
 • Der kan minimum ansøges om 300.000 kr. for at sikre, at projekterne har en vis volumen.
 • Der skal være tale om et partnerskab, bestående af minimum to partnere, som er involveret i projektet, og alle parter skal være involveret både i udviklings- og afviklingsfasen.
 • Der skal foreligge en skriftlig, forpligtende aftale mellem de involverede parter.
 • Ansøgningen skal beskrive, hvordan projektet forholder sig til eksisterende projekter i området (hvilke andre projekter er der, og hvordan spiller projektet sammen med disse).
 • Ansøgningen skal forholde sig til metodeudvikling. Ved tilsagn om tilskud kan der evt. blive stillet yderligere krav om dette.
 • Ansøgningen skal indeholde en plan for forankring og for, hvordan projektet skal fortsætte og bliver bæredygtigt efter udløbet af projektperioden.
 • Tilskudsmodtagere skal indgå aktivt i puljerelateret videndeling og netværksaktiviteter, der bliver koordineret af Slots- og Kulturstyrelsen, med henblik på at sikre videns- og netværksdannelse.
 • Projektets tidsperspektiv skal som minimum være 3 år. Kravet kan dog fraviges ifm. pilotprojekter, der afprøver nye metoder eller arbejdsmodeller.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgere skal anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske skabeloner. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger med udgangspunkt i nedenstående dokumenter, der skal vedhæftes i pdf-format.

Slots- og Kulturstyrelsen behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskema, budget eller samarbejdsaftale(r) ikke er anvendt eller er fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Kulturministeriet har afsat i alt 20 mio. kr. til udmøntningen af Puljen til kunst og kultur i udsatte boligområder, 5 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022.

Der vil være én årlig uddeling af puljen.

Ansøgninger med ansøgt beløb på under 300.000 kr. vil ikke blive behandlet.

Det er en forudsætning for tilskud, at ansøger bidrager med en medfinansiering på min. 40 % fra andre kilder end statslige puljemidler. Det kan f.eks. være støtte fra kommunen, fra fonde eller sponsorater, støtte fra boligselskabet eller egenfinansiering ved kapitaliserede lønmidler. Vær opmærksom på, at såfremt projektets egenfinansiering i løbet af projektet må nedjusteres, opretholdes kravet om 40 % medfinansiering, hvormed tilskuddet tilsvarende vil blive nedjusteret.

Der dækkes projektrelaterede lønudgifter på max 34.000 kr. pr. måned (inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.).

Hvis du er momsregistret, skal de ansøgte beløb (der indeholder moms) angives ekskl. moms.

Projekter, der modtager tilsagn, skal være igangsat senest seks måneder efter tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat senest på dette tidspunkt, bortfalder tilskuddet.

Tilskud bliver udbetalt, når projektet starter samt primo hvert af de følgende projektår mod indsendelse af statusrapport. Sidste rate udbetales, når regnskabet er godkendt.

Senest tre måneder efter projektets afslutning skal modtager indsende evaluering efter SMART-kriterierne, beretning og regnskab. Der kan undtagelsesvist ske forudbetaling af rater.

Regnskab skal aflægges i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Ved tilskud på over 500.000 kr. skal regnskabet være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner. Indsend regnskab og beretning elektronisk via www.slks.dk Udgifter til revision af projektet kan indgå i det samlede projektbudget.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Projektmodningscamp

Slots- og Kulturstyrelsen har den 6. maj 2019 afholdt en projektmodningscamp for alle potentielle ansøgere på EnergiCenter Voldparken. På campen havde kulturaktører og boligsociale aktører mulighed for at netværke, videndele og udvikle projekter i fællesskab.

Campen bød blandt andet på inspirationsoplæg, diskussioner og en ”walk-and- talk” frokost til Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, og dagen sluttede med fællesspisning i Det Økologiske Folkekøkken i EnergiCenter Voldparken.

Oplæg, billeder og refleksionsmateriale fra campen er samlet nedenfor:  

Materiale

Evaluering af puljen

Slots- og Kulturstyrelsen foretager i samarbejde med en ekstern evaluator en evaluering af puljen i 2020 med henblik på at undersøge udvalgte, støttede projekter. Målet er at skabe større viden om, hvordan man kan arbejde med kunst og kultur i udsatte boligområder og herigennem understøtte formålet om at fremme beboere i udsatte boligområders medborgerskab og integration i samfundet. Evalueringen vil både benytte sig af kvalitative og kvantitative metoder.

Tilskudsmodtagernes deltagelse i videndeling og netværksaktiviteter samt løbende evalueringer af projektet vil ligeledes fungere som input til den overordnede evaluering af puljen.

Lovgrundlag

Der er afsat midler til puljen på Finansloven 2019, konto § 21.11.23.62. Kunst og kultur i udsatte boligområder.

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)