Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementsordning

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager tilskud fra Kulturministeriet, kan søge kompensation for tab ved aflyste eller udskudte forestillinger, eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra den 1. september 2020 – 30. juni 2021.
Note:

Der er udarbejdet en udførlig ansøgningsvejledning, som du som ansøger skal sætte dig grundigt ind i, før du laver din ansøgning. Du finder ansøgningsvejledningen længere nede i denne puljebeskrivelse.

Frist

 • 31.10.2021, kl. 23:59

Hvem kan søge?

 Du kan søge ordningen, hvis du:

 • er en professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed, der ikke modtager tilskud fra Kulturministeriet, og er hovedansvarlig for produktionen af en forestilling, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af COVID-19.
 • har planlagt at opføre forestillinger i mere end 4 uger og mindre end 6 måneder på samme lokation i Danmark i perioden fra den 1. september 2020 – 30. juni 2021, og har mindst 100 publikumspladser per opførsel. Opførelserne skal have været offentliggjort senest to måneder før forestillingens første spilledag.  
 • har udtømt alle andre muligheder for dækning af dit tab, før du søger denne pulje. Det gælder fx udgifter, som bliver dækket af egen forsikring eller anden offentlig støtte, herunder regeringens generelle COVID-19 hjælpepakker og kompensationsordninger.
 • i videst muligt omfang har anvendt din disponible formue forstået som likvider og let omsættelige aktiver, som ikke bliver vurderet nødvendige for at sikre den fortsatte drift.
 • kan dokumentere, at det er afgørende for den videre drift, at der ydes ekstraordinær kompensation fra denne ordning. 
 • inden den 9. marts 2020 er blevet registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og har betalt eller vil betale den skat for 2020 og 2021, du er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler.  
 • er Grønnegårds Teatret, der som eneste modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet berettiget til at søge denne ordning.
 • er et professionelt cirkus med 100-349 publikumspladser

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge støtte fra ordningen, hvis du:

 • er omfattet af de to arrangementspuljer Kompensationsordningen for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger eller Kompensationsordningen for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger.
 • modtager tilskud fra Kulturministeriet, herunder også tilskud fra armslængdeorganer så som Statens Kunstfond.
 • ikke har udtømt mulighederne for at søge støtte gennem de generelle COVID-19 støtteordninger (se de generelle ordninger på www.virksomhedsguiden.dk).
 • ikke – i det omfang det er muligt - har opbrugt den disponible egenkapital.
 • har ændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år, herunder har ændret periodiseringsprincipper, tilbageført indtægter eller medtaget omkostninger, der ikke knytter sig til forestillingen eller regnskabsåret.
 • ikke vurderer, at det er afgørende for din virksomheds videre drift, at der ydes kompensation fra ordningen.

Hvad kan man søge kompensation for?

Du kan søge kompensation for:

 • 80% af forestillingens tab, som er påviseligt relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som du ikke har kunne afværge (kunstnerhonorarer undtaget). Kompensationen af tabet udregnes som omkostninger fratrukket indtægter knyttet direkte eller indirekte til den pågældende forestilling i perioden fra den 1. september 2020 til og med den 30. juni 2021
 • 80 % og maksimalt 16.000 kr. for rimelige og dokumenterbare udgifter til udarbejdelse af en revisorerklæring ved ansøgninger om kompensation over 500.000 kr., såfremt ansøgningen udløser kompensation.

Hvad kan man ikke søge kompensation for?

Du kan ikke søge kompensation for:

 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke resultere i en fortjeneste.
 • Tabte indtægter, som du ikke er kontraktlig forpligtet til at tilbagebetale.
 • Udgifter, som kan godtgøres på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, der kan henføres direkte til forestillingen og oppebæres uanset forestillingens gennemførelse.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

NB! Husk at læse og følge den uddybende ansøgningsvejledning (pdf)

Til ansøgningsskabelonen skal der vedhæftes følgende:

Alle ansøgninger:

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500.000 kr.:

Nederst på siden finder du ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout, hvis du ikke har været aktiv i 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browserne Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvornår får du svar?

Kompensationsordningen kan søges til og med den 31. oktober 2021. Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger løbende.

Sagsbehandlingstiden er 20 arbejdsdage, gældende fra når sagen er fuldt oplyst. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail til den kontaktperson, du har angivet i ansøgningsskemaet. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, når du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at alle de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

 

Afgørelser træffes efter aktstykke nr. 180 af 20. maj 2020, akt nr. 307 af 24. september 2020, akt nr. 35 af 12. november 2020, akt nr. 73 af 3. december 2020, akt nr. 138 af 12. januar 2021, akt nr. 167 af 25. februar 2021, akt nr. 179 af 18. marts 2021 og akt nr. 215 af 22. april 2021 og bekendtgørelse nr. 862 af 12. juni 2020 med tilhørende ændringsbekendtgørelser nr. 1530 af 29. oktober 2020, nr. 1805 af 4. december 2020 og nr. 766 af 30. april 2021 om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementspulje.

Hvis du får bevilling

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til producentens NemKonto (NCVR), når de fastsatte krav til dokumentation for tab er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Slots- og Kulturstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis producenten ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt

Regnskab

Såfremt du modtager kompensation, skal du som led i afrapporteringen indsende enten det ordinære årsregnskab eller det projektregnskab, der omfatter den periode, som kompensationen dækker. Årsregnskabet skal være godkendt af virksomhedens øverste ledelse og være ledsaget af en revisorerklæring. Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter frist og nærmere retningslinjer for afrapporteringen.

Som led i aflæggelsen af årsregnskabet skal jeres virksomhed endvidere udarbejde en opgørelse og erklæring, der dokumenterer:

 • at jeres virksomhed ikke i regnskabsåret har opnået væsentlige likviditetsforbedringer, herunder indtægter, som lå til grund for jeres vurdering i forbindelse med ansøgningen om kompensation
 • at jeres virksomhed har anvendt kompensationen til finansiering af tab ved sæsonbetonede forestilling(er) som følge af COVID-19 foranstaltninger.
 • at forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen til jeres virksomhed ikke har ændret sig væsentligt.

Tilbagebetaling af kompensation

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om det, skal du udlevere øvrige oplysninger til styrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af berettigelsen af den udbetalte kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan efterregulere eller kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, hvis producenten fx:

 • opnår et positivt regnskabsresultat.
 • opnår et væsentligt bedre resultat end budgetteret, hvis det budgetterede resultat var negativt.

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve udbetalt kompensation tilbagebetalt, hvis fx:

 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.
 • det ordinære årsregnskab ikke fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden den anførte frist ledsaget af en revisorerklæring, eller hvis ansøger på trods af påmindelse herom undlader at afgive oplysninger.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsen udmønter puljen administrativt på baggrund af de udmeldte kriterier efter bemyndigelse fra Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan i henhold til den gældende bekendtgørelse påklages til Kulturministeriet. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende ansøger.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Opdateret 31. marts 2023