Slots- og Kulturstyrelsen

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementspulje

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet kan søge kompensation for tab ved aflyste eller udskudte forestillinger, eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden 9. marts til og med den 31. december 2020.

Frister:

  30. april 2021, kl. 23:59

* Note: OBS! Der er udarbejdet en udførlig ansøgningsvejledning, som det er obligatorisk, at du som ansøger sætter dig grundigt ind i, før du laver din ansøgning. Du finder link til ansøgningsvejledningen længere nede i denne puljebeskrivelse. OBS Ordningen er blevet forlænget til 31. januar 2021. Det er endnu ikke muligt at søge for den forlængede periode. Nærmere information følger snarest på denne side.

Hvem kan søge?

Du kan søge ordningen, hvis du:

 • er producent af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed, der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, og er hovedansvarlig for produktion af en forestilling, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af COVID-19
 • har planlagt at opføre forestillinger i mere end 4 uger og mindre end 6 måneder på samme lokation i Danmark i perioden fra den 9. marts til den 31. december 2020, og har mindst 100 publikumspladser per opførsel. Opførelserne skal have været offentliggjort senest den 6. april 2020
 • har udtømt alle andre muligheder for dækning af dit tab, før du søger denne pulje. Det gælder fx udgifter, som bliver dækket af egen forsikring eller anden offentlig støtte, herunder regeringens generelle COVID-19 hjælpepakker og kompensationsordninger
 • i videst muligt omfang har anvendt din disponible formue forstået som likvider og let omsættelige aktiver, som ikke bliver vurderet nødvendige for at sikre den fortsatte drift
 • kan dokumentere, at det er afgørende for den videre drift, at der ydes et ekstraordinært tilskud (kompensation) fra denne ordning
 • inden den 9. marts 2020 er blevet registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og har betalt eller vil betale den skat for 2020, du er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler
 • Grønnegårds Teatret er som eneste modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet berettiget til at søge denne ordning
 • Professionelle cirkusser med publikumspladser på 100-349 er ekstraordinært berettiget til at søge denne ordning

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge støtte fra ordningen, hvis du:

 • er omfattet af de to arrangementspuljer Kompensationsordningen for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger eller Kompensationsordningen for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger
 • modtager driftstilskud fra Kulturministeriet
 • ikke har udtømt mulighederne for at søge støtte gennem de generelle COVID-19 støtteordninger (se de generelle ordninger på www.virksomhedsguiden.dk)
 • ikke – i det omfang det er muligt - har opbrugt den disponible egenkapital
 • har ændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år, herunder har ændret periodiseringsprincipper, tilbageført indtægter eller medtaget omkostninger, der ikke knytter sig til forestillingen eller regnskabsåret
 • ikke vurderer, at det er afgørende for din virksomheds videre drift, at der ydes kompensation fra ordningen

Hvad kan man søge kompensation for?

Du kan søge kompensation for:

 • 80% af forestillingens tab, som er påviseligt relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som du ikke har kunne afværge (kunstnerhonorarer er undtaget afværgepligten). Kompensationen af tabet udregnes som omkostninger fratrukket indtægter knyttet direkte eller indirekte til den pågældende forestilling i perioden fra den 9. marts til og med den 31. december 2020
 • 80 % og maksimalt 16.000 kr. for rimelige og dokumenterbare udgifter til udarbejdelse af en revisorerklæring ved ansøgninger om kompensation over 500.000 kr., såfremt ansøgningen udløser kompensation

Hvad kan man ikke søge kompensation for?

Du kan ikke søge kompensation for:

 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke resultere i en fortjeneste
 • Tabte indtægter, som du ikke er kontraktlig forpligtet til at tilbagebetale
 • Udgifter, som kan godtgøres på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, der kan henføres direkte til forestillingen og oppebæres uanset forestillingens gennemførelse

Ansøgningsprocessen

 1. Læs ansøgningsvejledningen grundigt. Her finder du også links til bilag. 
 2. Download alle relevante bilagsskabeloner 
 3. Udfyld de relevante bilag, inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet 
 4. Find dine egne relevante bilag, som du skal bruge til dokumentation og gem dem som pdf-filer på din computer
 5. Åbn det elektroniske ansøgningsskema og udfyld online. OBS: Vær opmærksom på, at du maks. må være inaktiv i skemaet i 15 min., da der ellers vil være timeout
 6. Vedhæft alle bilag
 7. Indsend ansøgning

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500.000 kr., skal du vedhæfte følgende i ansøgningsskemaet:

 • Bilag 1: Perioderegnskab og likviditetsbudget (xlsx)
 • Bilag 2: En fyldestgørende vurdering af likviditetsbehovet, omsættelige aktiver og egenkapital i forhold til den fortsatte drift, som er underskrevet af den eller de tegningsberettigede.

eller

 • Bilag 3: Redegørelse for begrænsede administrative ressourcer. 

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb ikke overstiger 500.000 kr., skal du vedhæfte følgende i ansøgningsskemaet:

 • Bilag 4: Underskrevet skriftlig redegørelse 

Alle ansøgninger (både over og under 500.000 kr.):

Nederst på siden finder du ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på, at du har alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout, hvis du ikke har været aktiv i 15 minutter. Så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browserne Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Hvornår får du svar?

Kompensationsordningen kan søges til og med den 30. april 2021.

Vi kan desværre ikke oplyse en generel sagsbehandlingstid. Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgninger hurtigst muligt.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail til den kontaktperson, du har angivet i ansøgningsskemaet. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, når du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at alle de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Der bliver ikke udbetalt kompensation, hvis den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Lovgrundlag

Ansøgningerne behandles efter aktstykke nr. 180 af 20. maj 2020 samt aktstykke nr. 307 af 24. september 2020 og bekendtgørelse nr. 862 af 12. juni 2020 med tilhørende ændringsbekendtgørelse nr. 1530 af 26. oktober 2020 og nr. 1805 af 2. december 2020 om midlertidig kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementspulje.

Hvis du får bevilling

Vi udbetaler kompensationen direkte til producentens NemKonto (NCVR), når de fastsatte krav til dokumentation for tab er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Slots- og Kulturstyrelsen kan nedsætte kompensationen, hvis producenten ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Hvis du får udbetalt støtte, indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen. Se mere om skat og støtte som følge af COVID-19 under 'Skat af tilskud fra kompensationsordninger' på skat.dk/corona.

Regnskab

Producenten skal senest den 30. juni 2021 indsende det ordinære årsregnskab, der omfatter den periode, som kompensationen dækker. Årsregnskabet skal være godkendt af virksomhedens øverste ledelse og være ledsaget af en revisorerklæring. 

Som led i aflæggelsen af årsregnskabet skal jeres virksomhed endvidere udarbejde en opgørelse og erklæring, der dokumenterer:

 • at jeres virksomhed ikke i regnskabsåret har opnået væsentlige likviditetsforbedringer, herunder indtægter, som ikke indgik i det likviditetsbudget, som blev udarbejdet til brug for ansøgning om kompensation, hvis den ansøgte kompensation overstiger 500.000 kr.
 • at jeres virksomhed har anvendt kompensationen til finansiering af tab ved sæsonbetonede forestilling(er) som følge af COVID-19 foranstaltninger
 • at forudsætningerne for udbetalingen af kompensationen til jeres virksomhed ikke har ændret sig væsentligt

Tilbagebetaling af kompensation

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen anmoder om det, skal ansøger udlevere øvrige oplysninger til styrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af berettigelsen af den udbetalte kompensation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan efterregulere eller kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, hvis producenten fx:

 • opnår et positivt regnskabsresultat
 • opnår et væsentligt bedre resultat end budgetteret, hvis det budgetterede resultat var negativt

Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation tilbagebetalt, hvis fx:

 • ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse
 • det ordinære årsregnskab ikke fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden den anførte frist ledsaget af en revisorerklæring
 • ansøger på trods af påmindelse herom undlader at afgive oplysninger.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der udmønter puljen administrativt på baggrund af de udmeldte kriterier efter bemyndigelse fra Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan i henhold til den gældende bekendtgørelse påklages til Kulturministeriet. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende ansøger.

Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)