Indberetning af oplysninger vedrørende kompensation for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19

Det er her muligt at indberette oplysninger til efterregulering af kompensation for tabte annonceindtægter i perioden 9. marts 2020 - 8. juli 2020, som følge af nedgang i annoncemarkedet i forbindelse med myndighedernes tiltag mod COVID-19.

Område:

Frister:

    01. september 2020, kl. 12:00

* Note: Indberetning af oplysninger til efterregulering af kompensation for tabte annonceindtægter i perioden 9. marts 2020 - 8. juli 2020 skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest den 1. september 2020, kl. 12.00.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vær opmærksom på, at du først skal indberette oplysninger til efterregulering af kompensation for tabte annonceindtægter, når du har modtaget afgørelse på din ansøgning.

Du skal indberette oplysninger til efterregulering af kompensation for tabte annonceindtægter via et elektronisk indberetningsskema, der indsendes ved hjælp af NemID-medarbejdersignatur, dit personlige NemID eller virksomhedens digitale signatur. Bemærk, at du skal være tegningsberettiget for mediet, der indberettes på vegne af.

Indberetningen skal relatere til den ansøgning, som du indsendte inden ansøgningsfristen den 29. juni 2020. Det vil sige, at oplysningerne, der indsendes i forbindelse med indberetningen, knyttes til din eksisterende sag med henblik på at efterregulere allerede modtaget kompensation på baggrund af faktiske oplysninger om mediets annonceindtægter i kompensationsperioden 9. marts - 8. juli 2020.

HAR I MODTAGET KOMPENSATION ELLER GODTGØRELSE PÅ ANDEN VIS? 

Der ydes ikke kompensation for tab i annonceindtægter som følge af myndighedernes tiltag mod COVID-19, der godtgøres medievirksomheden på anden vis. Anden godtgørelse omfatter fx forsikringsdækning, andre offentlige refusioner, tilskud mv. 

Du skal derfor i indberetningsskemaet oplyse om evt. anden kompensation eller godtgørelse, som medievirksomheden har modtaget i forbindelse med COVID-19. Du skal desuden angive de realiserede omkostningsbesparelser i kompensationsperioden som følge af COVID-19.

Slots- og Kulturstyrelsen fraregner ved efterregulering af kompensation anden eventuel kompensation, der ydes til medievirksomheden som følge af øvrige statslige kompensationsordninger i anledning af foranstaltninger i forbindelse med udbruddet af COVID-19 samt eventuelle omkostningsbesparelser, som mediet har realiseret som følge af COVID-19.

Bilag til indberetning

Til indberetningsskemaet skal du vedhæfte en række bilag. Vær opmærksom på, at hvis der er en skabelon til et bilag, skal du benytte den. Følgende bilag kan eller skal vedhæftes ansøgningsskemaet:

Vejledninger m.v.

Læs mere om kravene til indberetning samt de obligatoriske bilag i 'Vejledning til efterregulering vedrørende kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19'.

Til udarbejdelse af revisors erklæring vedrørende mediets faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden samt for mediets faktiske nettoomsætning (faktiske nettoomsætning skal kun oplyses for medievirksomheder, der har modtaget over 5 mio. kr. i kompensation), skal revisor anvende vejledningen 'Retningslinjer for revisors arbejde - kompensationsordning for tabte annonceindtægter'.

Slots- og Kulturstyrelsen kan af ansøger kræve de oplysninger, som styrelsen finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen, ligesom at styrelsen kan indhente oplysninger hos Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder vedrørende medievirksomhedens ansøgning.

Læs her hvis du har behov for at se den oprindelige ansøgningsvejledning

Økonomi

Nedgang i annonceindtægter kompenseres med følgende procentsatser:

  1. 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på minimum 30 pct. og op til 50 pct., eller

  2. 80 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på over 50 pct. og op til 100 pct. 

Indsendelse af faktiske oplysninger til efterregulering af kompensationsbeløb

  • Medievirksomheder, der har modtaget under 100.000 kr. i kompensation i ansøgningsrunden, skal efter den 8. juli 2020 indsende en opgørelse over de faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden med henblik på at beregne medievirksomhedens faktiske tab i annonceindtægter. Opgørelsen skal være ledsaget af en erklæring på tro- og love om opgørelsens rigtighed. 
  • Medievirksomheder, der har modtaget 100.000 - 5.000.000 kr. i kompensation i ansøgningsrunden, skal efter den 8. juli 2020 indsende en opgørelse over de faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden med henblik på at beregne medievirksomhedens faktiske tab i annonceindtægter. Opgørelsen skal være ledsaget af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor.
  • Medievirksomheder, der har modtaget over 5.000.000 kr. i kompensation i ansøgningsrunden, skal efter den 8. juli 2020 indsende en opgørelse over de faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden samt en opgørelse over mediets faktiske, samlede nettoomsætning (ikke begrænset til annonceindtægter) i både referenceperioden og kompensationsperioden 9. marts - 8. juli 2020.

Indberetning af oplysninger om faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden vil i praksis betyde, at det forudbetalte acontokompensationsbeløb kan blive op- eller nedjusteret.

Det betyder også, at hele tilskudsbeløbet vil skulle tilbagebetales, hvis det faktiske tab i annonceindtægter viser sig at have været under 30 procent.

I tilfælde af opjustering vil det yderligere kompensationsbeløb blive udbetalt til medievirksomhedens NemKonto. I tilfælde af nedjustering vil Slots- og Kulturstyrelsen udstede et tilbagebetalingskrav.

ANSØGERE MED EN FORVENTET NEDGANG I ANNONCEINDTÆGTER PÅ UNDER 30 PCT.

Såfremt du har modtaget afslag på en ansøgning for et medie, hvor mediets forventede nedgang i annonceindtægter blev beregnet til at være under 30 pct., er det muligt - ved udfyldning af indberetningsskemaet nederst på denne side - at indsende en opgørelse over mediets faktiske annonceindtægter i kompensationsperioden den 9. marts - 8. juli 2020, såfremt I finder, at den faktiske nedgang i annonceindtægter er på 30 pct. eller derover. 

Slots- og Kulturstyrelsen vil i så fald genbehandle den allerede afgjorte ansøgning og yde kompensation til det pågældende medie i henhold til det realiserede tab mv., såfremt den faktiske nedgang i annonceindtægter er på 30 pct. eller derover samt at ansøgningen opfylder bekendtgørelsens øvrige kriterier. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udgifter til revisor kun vil blive godtgjort, jf. bekendtgørelsens § 18, såfremt der ydes kompensation til mediet.

Indberetningsskema 

Du finder det elektroniske skema til indberetning af oplysninger til efterregulering af kompensation for tabte annonceindtægter i perioden 9. marts 2020 - 8. juli 2020 her.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsen behandler indberetninger hurtigst muligt og senest 1. oktober 2020.

Lovgrundlag

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)