Statens Kunstfond

Idéforslag til udstillingsprojekt i den danske pavillon på Venedig Biennalen 2021

Professionelle billedkunstnere kan indsende et idéforslag til Venedig Biennalen 2021. Efterfølgende vil 2-3 kunstnere blive inviteret til at videreudvikle deres idéforslag til et egentligt projektforslag, inden den endelige udpegning finder sted i foråret 2020.

Område:

Frister:

  17. december 2019, kl. 23:59

* Note: Kontakt Tine Vindfeld på tvi snabel-a slks punktum dk, hvis du har spørgsmål eller oplever problemer. OBS. Puljen har kun denne ene ansøgningsfrist. Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for fristen.

Hvem kan søge?

Professionelle billedkunstnere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene kan søge enten individuelt eller som duo/kollektiv.

Er du berettiget til at søge?

 • Bachelor- eller kandidatstuderende på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller studerende på tilsvarende udenlandske uddannelser kan ikke søge.
 • Kuratorer eller andre kunstfaglige personer kan ikke indsende idéforslag på billedkunstneres vegne. Idéforslag kan alene indsendes af billedkunstnere. Såfremt en billedkunstner har en kuratorisk praksis eller på anden måde vælger at inkludere andre billedkunstneres bidrag som en del af idéforslaget, er dette dog muligt.
 • Billedkunstnere der tidligere har udstillet i den danske pavillon kan ikke søge. 

Hvad er formålet med ordningen?

Venedig Biennalen er kendt ikke kun som den ældste, men også som en af de vigtigste og mest prestigefulde begivenheder inden for billedkunst. Venedig Biennalen tiltrækker et stort internationalt publikum, der består af både et stort antal professionelle kunstfaglige og af et almindeligt bredt kunstinteresseret publikum - i 2017 besøgte i alt 615.000 gæster biennalen.

Det er Projektstøtteudvalget for Billedkunst, der som kommissær for den danske pavillon på Venedig Biennalen er ansvarlig for at udpege den kunstner, som skal repræsentere Danmark. Det er også Projektstøtteudvalget, som finansierer realiseringen af udstillingsprojektet.

Det er udvalgets ambition, at den danske pavillon på Venedig Biennalen skal præsentere samtidskunst af højeste kunstneriske kvalitet for det internationale publikum. Formålet med pavillonen er således både at skabe synlighed om den udstillende kunstner og at generere en interesse for og et kendskab til dansk samtidskunst internationalt.

Projektstøtteudvalget for billedkunst ønsker denne gang at afprøve en ny proces frem mod udpegningen af den kunstner, der skal repræsentere Danmark med en udstilling i den danske pavillon i 2021. Udvalget har derfor besluttet, at udpegningen skal finde sted som resultat af en proces med 3 faser:

FASE 1
Professionelle billedkunstnere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene kan indsende idéforslag. 1. fase løber fra 5. nov. – 17. dec. 2019, hvor der er frist for indsendelse af idéforslag.

FASE 2
2 – 3 billedkunstnere bliver udvalgt og inviteret til at videreudvikle deres idéforslag til et fuldt og gennemarbejdet projektforslag. I denne fase står Slots- og Kulturstyrelsen til rådighed med rådgivning, ligesom der bliver etableret samarbejde med en kurator og givet mulighed for en besigtigelse af pavillonen i Venedig. Denne fase finder sted fra 11. feb. – 17. apr. 2020.

FASE 3
De udvalgte billedkunstnere præsenterer deres projektforslag på udvalgsmøde i slutningen af april. Derefter træffer udvalget endelig beslutning om hvilket udstillingsprojekt, der skal realiseres på Venedig Biennalen i 2021.

Henover efteråret 2020 finder selve produktionen af værker til udstillingen sted, ligesom udstillingsopbygning, formidling og kommunikation planlægges. Venedig Biennalen åbner som regel i første uge af maj og vises frem til slutningen af november 2021.

Udvalget ønsker således i denne 1. fase at se idéforslag fra professionelle billedkunstnere, der giver et bud – et pitch – på koncept, tematikker og planer for en udstilling i den danske pavillon.

Idéforslaget skal indeholde en kort tekst og billedmateriale, der tilsammen beskriver idéen til en udstilling i den danske pavillon.

Idéforslaget skal også indeholde forslag til hvilken kurator, som ansøgeren gerne ser tilknyttet til projektet. Forslag til kurator skal begrundes med en kort motivation, der forklarer hvorfor netop den kurator foreslås. Kuratoren kan være dansk eller ikke-dansk. Det er ikke et krav, at der allerede er etableret en kontakt mellem ansøgeren og kuratoren, så forslaget skal have karakter af et ønske. Der vil blive stillet krav om, at der tilknyttes en kurator til udstillingsprojektet. Valget af kurator foregår i et tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, ligesom valget af kurator også skal godkendes af udvalget. Kuratoren inviteres ind i projektet i fase 2, når idéforslaget videreudvikles til et fuldt og gennemarbejdet projektforslag.

Plantegninger, fotos samt en model i 3D af den danske pavillon kan hentes her

Det er ikke et krav, at ansøger inkluderer hverken plantegninger eller fotos i sit idéforslag. Plantegninger og fotos er primært tænkt som en hjælp for ansøgeren i processen, men hvis ansøgeren vurderer at det bidrager væsentligt til at beskrive idéforslaget, kan det inkluderes som en del af ansøgningens billedmateriale.

Eksempler på mål/aktiviteter: Idéforslag til den danske pavillon på Venedig Biennalen 2021. 

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler Idéforslag til udstillingsprojekt i den danske pavillon på Venedig Biennalen ud fra de fem generelle parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau, som er gældende i alle udvalgets puljer. De fem generelle parametre er nedenfor suppleret med en række mere specifikke kriterier, som vil indgå i udvalgets vurdering af idéforslagene.

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger udvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive den idé, der foreslås: Hvad kommer publikum til at opleve?

 • Projektet skaber en samtale omkring sig (dialog med modtager, når ud til modtageren, væsentlighed, relevans, fortælling, budskab)

  Der lægges særlig vægt på:
  - at pavillonen er umiddelbar i sin henvendelsesform til publikum.
  - at pavillonen etablerer en direkte kontrakt med beskueren, dvs. at den kan opleves uden at det er nødvendigt med mange lag af forklaringer og formidling.
  - at pavillonen favner hele udstillingsperioden på 7 måneder. Oplevelsen skal have om ikke samme, så en ligeså høj grad af kvalitet i starten som i slutningen.
 • Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst (relation til specifik situation/emne, historie, samtid, budskab, indhold)

  Der lægges særlig vægt på:
  - at pavillonen har aktualitet, forstået bredest muligt. Det vil sige, at aktualitet både kan forstås som kommentar til samtidige samfundsforhold eller til almenmenneskelige og universelle problemstillinger.
  - at pavillonen beskæftiger sig med emner og problemstillinger, der rækker ud over Danmarks grænser.
  - at pavillonen er vedkommende, uanset hvilken baggrund publikum har, og at den arbejder med sine tematikker på en umiddelbar måde.  
 • Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst (relation mellem projekt og platform, institutionel ramme, stedsspecificitet)

  Der lægges særlig vægt på:
  - at pavillonen fremstår som en helhed.
  - at kunstneren har arbejdet med pavillonens rum installatorisk, eller i et samlet greb.
  - at kunstneren har forholdt sig til pavillonens arkitektur, den fysiske ramme.
  - at kunstneren har forholdt sig til Biennalen som kontekst, og udviser et reflekteret forhold til det at være en del af en national repræsentation.
 • Projektets udførsel er gennemtænkt (medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik, færdigheder)

  Der lægges særlig vægt på:
  - at de værker, der udstilles i pavillonen er produceret og udført på et højt professionelt niveau. 
  - at de værker, der udstilles i pavillonen kan realiseres inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer.
 • Projektet er båret af nytænkning (mod, bryde forventninger, gentænkning, nye perspektiver, koncept)

  Der lægges særlig vægt på:
  - at pavillonen rummer et element af overraskelse eller på anden måde er modig.
  - at pavillonen arbejder med publikums forventninger – og gør noget andet, udfordrer publikums forventninger, enten i indhold eller i form, eller i begge.  

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang, herunder et resumé af din projektbeskrivelse på 500 tegn. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har en sikkerhedstimeout på 15 minutter.

Følgende bilag skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema (maks. 15 MB ialt):

BILAG 1: Kort tekst, der beskriver idéforslaget til en udstilling i den danske pavillon. Teksten må max fylde 1 A4 side. Teksten kan være på dansk eller på engelsk. Idéforslaget skal også indeholde forslag til kurator og kort motivation af dette.

BILAG 2: Billedmateriale (skitser, visualiseringer), der beskriver idéforslaget. Idéforslagets billedmaterialet må max fylde 5 A4 sider.

BILAG 3: Ansøgerens CV. CV’et må max fylde 1 A4 side.

BILAG 4: Billedmateriale (tidligere værker, udstillinger og andre kunstneriske projekter), der dokumenterer ansøgerens kunstneriske praksis. Dokumentationens billedmaterialet må max fylde 5 A4 sider.

Vigtige tekniske detaljer

 • Bilagene må ikke zip-komprimeres.
 • Pdf og word format foretrækkes. Filer i formaterne "Pages", "jpeg", "png" og "jpg" modtages ikke.
 • Evt. manglende bilag kan ikke eftersendes. Mangler din ansøgning bilag eller information, skal du i stedet indsende ny og komplet ansøgning. Det er altid den sidst indsendte ansøgning, der bliver behandlet.
 • Benyt browseren Chrome.
 • Du kan max vedhæfte 4 bilag.
 • Du kan samle dine bilag til 1 fil, fx i Pdf.
 • Alle bilag må maks fylde 15 MB i alt.

Økonomi

Der udbetales ikke honorar til de billedkunstnere, der deltager i 1. fase ved at indsende et idéforslag.

Der udbetales et honorar på 50.000 dkr til de 2-3 billedkunstnere, der i 2. fase bliver udvalgt og inviteret til at videreudvikle idéforslaget til et fuldt og gennemarbejdet projektforslag.

Det er først i 2. fase, at der skal udarbejdes budget, produktionsplan og lignende for udstillingsprojektet. Det kan dog være gavnligt allerede i 1. fase at kende de overordnede økonomiske rammer for udstillingsprojektet, og derfor oplyses det her, at der udbetales et kunstnerhonorar på yderligere 200.000 dkr. for realisering af opgaven og at budgetrammen for værkproduktion er 800.000 dkr. Typisk søges der yderligere midler til værkproduktion fra andre fonde. Dertil kommer en budgetramme for pavillonens øvrige udgifter, som fx honorarer til eksterne, transport, udstillingsopbygning, kommunikation og drift på i alt 3.400.000 dkr. 

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 8 uger efter ansøgningsfristen. 

I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når den endelige udpegning finder sted i maj 2020, vil navnene på de øvrige 1-2 billedkunstnere, som har været udvalgt og inviteret til at videreudvikle deres idéforslag til et egentligt projektforslag også fremgå.

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. 

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der foretager den kunstfaglige vurdering af ansøgningen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)