Slots- og Kulturstyrelsen

Folkeoplysningspuljen

Frister:

  27. november 2020, kl. 23:59

Hvem kan søge?

Foreninger og organisationer, som modtager støtte efter folkeoplysningsloven. Det kan være foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (fx idrætsforeninger, spejderorganisationer, politiske og religiøse ungdomsorganisationer), daghøjskoler eller folkeuniversitetsafdelinger- og komitéer.

Hvad er formålet med ordningen?

Folkeoplysning og demokratisk dannelse: Årets indsatsområde retter sig mod projekter, som aktualiserer, hvordan folkeoplysningen kan være med til at styrke demokratiet og skabe kritiske og engagerede medborgere fx ved at skabe nye engagerende rum, hvor deltagerne har muligheden for at være aktive og handlende. Det kan være projekter med en ny organiseringsform eller aktivitetsform. Projekterne kan have fokus på, hvordan demokratisk dannelse kan gøres mere relevant for nye grupper.

Hvad støtter puljen?

Der kan søges om tilskud til mindre projekter, der ligger inden for ovenstående indsatsområde.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved uddelingen af midler vurderer Slots- og Kulturstyrelsen projektet i relation til puljens ovennævnte formål samt følgende kriterier (tilfældig rækkefølge):

 • Projektets demokratiserende og fællesskabsdannende effekter.
 • Projektets udvikling af deltagelsesformer, som er fremmende for den demokratiske deltagelse. 
 • Projektets udvikling af nye formater og koncepter, som kan komme andre til gode.
 • Projektets involvering af nye deltagergrupper. 
 • Projektets realiserbarhed inden for det angivne budget.
 • Projektets bud på forankring af aktiviteterne efter projektperioden.
 • En geografisk spredning af puljemidlerne.

Følgende gives der ikke tilskud til:

 • Tilskud til dækning af løn til eget personale, men egen aflønning kan indgå i egenfinansieringen.
 • Projekter, hvor der udelukkende eller overvejende søges til indkøb af inventar, udstyr og anlægsudgifter (bygninger) støttes ikke.
 • Almindelige driftsudgifter.
 • Allerede igangsatte projekter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal anvende Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema og vedhæfte følgende bilag:

Projektet skal have en fast start- og slutdato og skal være afsluttet senest et år efter projektets start.

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler ansøgningerne som de er indkommet. Ansøgningerne vurderes udelukkende på baggrund af de obligatoriske bilag – alle bilag derudover vil ikke blive inddraget i vurderingen af ansøgningen. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er benyttet eller fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Kulturministeren har afsat i alt 2,2 mio. kr. til puljen.

Der kan som minimum søges 15.000 kr. og maksimalt 200.000 kr. Ansøgninger på under 15.000 kr. eller over 200.000 kr. til et projekt vil ikke blive behandlet.

Det er en forudsætning for tilskud, at ansøger bidrager med en medfinansiering på minimum 30 % fra andre kilder end statslige puljemidler. Det kan fx være støtte fra kommunen, fra fonde eller sponsorater eller egenfinansiering ved kapitaliserede lønmidler.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering.

Lovgrundlag

Fordelingen af udlodningsmidler sker i medfør af lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

Aktstykke nr. 197 om udlodningsmidler til kulturelle formål er tiltrådt af Finansudvalget d. 11. juni 2020. 

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Tilskud bevilges under forudsætning af:

 • At du anvender tilskuddet i henhold til budget og tidsplan i den projektbeskrivelse, som du har vedhæftet ansøgningsblanketten.
 • At tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke anvendes som angivet i ansøgningen, i henhold til ovenstående bemærkninger eller evt. senere aftalte ændringer.

Udbetaling

Hele tilskuddet udbetales ved projektstart. Vi udbetaler tilskud til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

Regnskabsaflæggelse

Regnskab skal aflægges i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.
Modtag mail om frister