Slots- og Kulturstyrelsen

Folkeoplysningspuljen

Område:

Frister:

  31. oktober 2020

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, organisationer og privatpersoner, der har et tidsafgrænset projekt, kan søge folkeoplysningspuljen.

Er du berettiget til at søge?

Puljen kan ikke søges af offentlige myndigheder, institutioner eller lignende (eksempelvis kommuner, skoler og folkebiblioteker), men de kan godt indgå som samarbejdspartnere i et projekt.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen har til formål at støtte mindre folkeoplysende projekter inden for følgende indsatsområde:

Inddragelse af nye deltagere: Indsatsområdet retter sig imod projekter, der har til formål at tiltrække nye deltagere til folkeoplysningens aktiviteter, f.eks. gennem projekter som skaber nye folkeoplysende rum eller folkeoplysende rum på nye steder. Projekterne skal have fokus på, at de folkeoplysende aktiviteter gøres mere relevante for flere borgere, og at folkeoplysningen kommer ud af sine vante omgivelser både geografisk f.eks. i nye lokalområder eller udforsker nye formater for folkeoplysningen.

Sådan vurderes din ansøgning

Der kan søges om tilskud til mindre projekter, der ligger inden for ovenstående indsatsområde.

Ansøgningen vurderes ud fra følgende kriterier: 

 • Projektets relation til det generelle formål for folkeoplysende virksomhed om fremme af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.
 • Projektets realiserbarhed inden for det angivne budget.
 • Projektets inddragelse af nye målgrupper herunder især ungdommen.
 • Målgruppens størrelse.
 • Projektets lokale forankring.
 • Projektets fokus på nytænkning.
 • Projektets bud på forankring af aktiviteterne efter projektperioden.

Følgende gives der ikke tilskud til:

 • Tilskud til dækning af løn til eget personale, men det kan indgå i egenfinansieringen.
 • Projekter, hvor der udelukkende eller overvejende søges til indkøb af inventar, udstyr og anlægsudgifter (bygninger) støttes ikke.
 • Almindelige driftsudgifter.
 • Allerede igangsatte projekter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal anvende Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema og vedhæfte følgende bilag: 

Projektet skal have en fast start- og slutdato, og skal være afsluttet senest et år efter projektets start.

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler ansøgningerne, som de er indkommet. Ansøgningerne vurderes udelukkende på baggrund af de obligatoriske bilag – alle bilag derudover vil ikke blive inddraget i vurderingen af ansøgningen. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er benyttet eller fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Kulturministeren har afsat i alt 2,8 mio. kr. til puljen.

Der kan som minimum søges 15.000 kr. og maksimalt 200.000 kr. Ansøgninger på under 15.000 kr. eller over 200.000 kr. til et projekt vil ikke blive behandlet.

Det er et krav, at projektet har en egenfinansiering og /eller finansiering fra anden side på min. 30 %.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse foreligger inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering.

Lovgrundlag

Fordelingen af udlodningsmidler sker i medfør af lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

Aktstykke nr. 118 om udlodningsmidler til kulturelle formål er tiltrådt af Finansudvalget d. 11. april 2019.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Tilskud bevilges under forudsætning af:

 • At du anvender tilskuddet i henhold til budget og tidsplan i den projektbeskrivelse, som du har vedhæftet ansøgningsblanketten.
 • At tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke anvendes som angivet i ansøgningen, i henhold til ovenstående bemærkninger eller evt. senere aftalte ændringer.

UDBETALING

Hele tilsagnet udbetales ved projektstart. Vi udbetaler tilskud til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer.

REGNSKABSAFLÆGGELSE

Regnskab skal aflægges i henhold til BEK. nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)