Slots- og Kulturstyrelsen

Folkeoplysningspuljen

OBS: Puljen er ikke aktiv, men forventes åbnet for ansøgninger i november 2019.

Område:

Frister:

  04. november 2019

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, organisationer og privatpersoner, der har et tidsafgrænset projekt, kan søge folkeoplysningspuljen.

Er du berettiget til at søge?

Puljen kan ikke søges af offentlige myndigheder, institutioner eller lignende (eksempelvis kommuner, skoler og folkebiblioteker), men de kan godt indgå som samarbejdspartnere i et projekt.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen har til formål at støtte mindre folkeoplysende projekter inden for følgende indsatsområder:

 • Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet: Indsatsområdet er rettet mod projekter, der har fokus på at inddrage nye brugergrupper fx socialt udsatte børn og unge, flygtninge, handicappede eller andre for hvem deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning eller det frivillige foreningsliv er uvant.

 • Nye måder at tænke folkeoplysning på: Projekter, hvor rammerne for aktiviteter og inddragelse af deltagerne adskiller sig fra de mere traditionelle fx undervisnings- og debatskabende aktiviteter. Det kan fx være i form af fleksible tilrettelæggelsesformer og nye partnerskaber. Formålet er at fremme nytænkning inden for de folkeoplysende tilbud, herunder inden for voksenundervisningen.

Sådan vurderes din ansøgning

Der kan søges om tilskud på mellem 15.000-200.000 kr. til mindre projekter, der ligger inden for et af ovenstående indsatsområder.

Projektet skal have en fast start- og slutdato.

Herudover lægges der også vægt på følgende kriterier i den samlede vurdering af en ansøgning:

 • At projektaktiviteterne har relation til de generelle formål for folkeoplysende virksomhed om fremme af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.
 • At den aktive målgruppe for projektet har en vis størrelse i forhold til projektets størrelse.
 • At effekten af projektet er af en væsentlig størrelse og at det rækker ud over selve projektet.
 • At projektet har en vis lokal forankring.
 • At det ansøgte beløb har en fornuftig størrelse set i forhold til ansøgningens samlede finansiering og til den samlede puljes størrelse.

Følgende gives der ikke tilskud til:

 • Løbende aktiviteter eller almindelig drift (driftsudgifter). Heraf følger, at der heller ikke ydes tilskud til dækning af løn til eget personale, men det kan indgå i egenfinansieringen.
 • Projekter, hvor der udelukkende eller overvejende søges til indkøb af inventar, udstyr og anlægsudgifter (bygninger) støttes ikke.
 • Der ydes heller ikke tilskud til aktiviteter, som allerede er sat i gang eller gennemført på ansøgningstidspunktet.

Som udgangspunkt skal projektet være afviklet inden for cirka 1 år fra tilsagnet er givet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Den elektroniske ansøgningsblanket, der findes til højre på denne side skal anvendes. Følgende bilag skal være vedhæftet:

Vær opmærksom på, at der skal anvendes NemID i forbindelse med den elektroniske ansøgningsblanket. Hvis du søger på vegne af en forening eller en organisation, er det dennes NemID, der skal anvendes.

Økonomi

Kulturministeren har afsat i alt 2,0 mio. kr. til puljen.

Der ydes enkelttilskud til projekter på mellem 15.000 kr. og 200.000 kr.

Det er et krav, at projektet har en egenfinansiering og /eller finansiering fra anden side på min. 30 % (dette udregnes automatisk i budgetskemaet).

Der ydes ikke tilskud til dækning af løn til eget personale, men det kan indgå i egenfinansieringen.

Projekter, hvor der udelukkende eller overvejende søges til indkøb af inventar, udstyr og anlægsudgifter (bygninger) støttes ikke.

Hvornår får du svar?

Du får svar på ansøgningen ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Du vil få svar på din ansøgning om tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, når alle ansøgninger er behandlet.

En samlet liste over tilskudsmodtagere vil være at finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside efter afgivet tilsagn.

Lovgrundlag

Fordelingen af udlodningsmidler (tidl. kendt som tips- og lottomidler) sker i medfør af lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

Aktstykke nr. 122 om udlodningsmidler til kulturelle formål er tiltrådt af Finansudvalget d. 7. juni 2018.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Det er en forudsætning for tilskuddet, at projektet bliver gennemført som beskrevet i ansøgningen både vedrørende indhold og budget.
Tilskuddet er forudbetalt og vil blive udbetalt samtidig med modtagelse af bevillingsbrevet. Tilskuddet overføres til den NEM-konto, der er tilknyttet det CVR/CPR nummer, der er angivet i ansøgningen.
Såfremt projektet ikke gennemføres, skal det hurtigst muligt meddeles Slots- og Kulturstyrelsen og midlerne tilbageføres.

Projektet skal være afsluttet senest et år fra bevillingsbrevet modtages, (med mindre andet er aftalt med Slots- og Kulturstyrelsen).

Fristen for at aflægge regnskab for anvendelsen af det bevilligede tilskud er 3 måneder efter projektets afslutning.
Afrapporteringen skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til de generelle bestemmelser, relevante blanketter og vejledning her.
Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres og revideres.

Regnskabet skal ledsages af en kort faglig beretning om det gennemførte projekt, hvoraf det skal fremgå, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er blevet opfyldt.
Se i øvrigt bevillingsbrevet for yderligere retningslinjer.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Kulturministeriet, der træffer afgørelse, og Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer puljen, herunder udsender tilsagns- og afslagsbreve.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)