Pulje til etablering af netværk af talentkommuner

Kommuner kan søge tilskud til udvikling af kommunens samlede talentindsats med henblik på at opnå status som talentkommune og indgå i nationalt netværk for talentudvikling. Kommuner, som ikke søger tilskud fra puljen, kan også ansøge om at opnå status som talentkommune og blive en del af det nationale netværk for talentudvikling.

Hvem kan søge?

 • En eller flere kommuner i fællesskab samt kulturregioner, som har eller udvikler en strategi og indsats for talentudvikling inden for mere end ét kunstområde og ønsker at opnå status som talentkommune(r).
 • Kommuner, som ønsker at forstærke og udvide eksisterende talentmiljøer og talentudviklingstilbud.
 • Kommuner, som ønsker at oprette nye talentmiljøer og talentudviklingstilbud.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljens formål er:

 • At skabe stærke lokale og regionale talentmiljøer, som styrker fællesskabet mellem unge talenter og sikrer en hensigtsmæssig talentfødekædestruktur samt et kvalificeret rekrutteringsgrundlag til de videregående kunstneriske uddannelser. 
 • At opkvalificere lokale talentudviklingstilbud på grundkursusniveau med større diversitet i de kunstarter, unge talenter arbejder indenfor, og i sammenhæng med såvel skoleliv som talentudviklingsforløb på kommunale talent- og kulturskoler samt videregående kunstneriske uddannelser mv.
 • At styrke samspillet, faglig udveksling og koordinering mellem forskellige lokale talentfremmende initiativer og andre relevante lokale, regionale og nationale aktører gennem etablering af partnerskaber.

Puljen er oprettet med afsæt i Kulturministeriets talentindsats for kunstarterne og indsatsområdet Styrkelse og udbredelse af lokale talentmiljøer, hvis formål er at udvikle eksisterende lokale talentinitiativer på grundkursusniveau og etablere nye talentmiljøer, der har fokus på en større diversitet af de udbudte kunstarter.

Kulturministeriets talentindsats omfatter kunstarterne: arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk & design, litteratur, musik og scenekunst.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør puljens fordeling på de indkomne ansøgninger på baggrund af en faglig vurdering foretaget af relevante fagpersoner.

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

 • Udvikling og styrkelse af strukturer og samarbejder omkring talentmiljøer på kommunalt niveau og kommuner imellem.
 • Udvikling af nye og/eller videreudvikling og udbredelse af eksisterende talentudviklingsforløb på grundkursusniveau i partnerskaber med andre lokale, regionale og nationale aktører og med afsæt i kommunens strategi og indsats for talentudvikling. Talentudviklingsforløbene må gerne inkludere et internationalt perspektiv, fx i form af internationale samarbejder om udvikling af forløb.
 • Der kan søges projektrelaterede lønmidler. 
 • Der kan søges støtte til flerårige projekter.

Ansøgninger til puljen skal opfylde følgende krav:

 • Minimum 50 % medfinansiering fra andre kilder end staten fra ansøgerne.
 • Minimum 2 partnere i projektet – partnere kan være kommuner, videregående kunstneriske uddannelser, regionale undervisningsinstitutioner, kulturskoler, kunst- og kulturinstitutioner, selvorganiserende talentmiljøer, grundskoler og ungdomsuddannelser m.v.
 • Minimum 2 forskellige kunstarter i projektets talentudviklingstilbud.
 • Ansøgningen skal inkludere en plan for, hvordan projektet skal gå i drift efter udløb af projektperioden. 

Ved uddeling af midlerne vil der blive prioriteret på baggrund af følgende kriterier (tilfældig rækkefølge):

 • Projektets diversitet i inddragelse af kunstarter.
 • Geografisk spredning af midlerne.
 • Antal talenter, som projektet når ud til.
 • Projektets fokus på nytænkning, kvalitet og bæredygtighed.
 • Projektet skal bygge på lærende partnerskaber mellem aktørerne. Dvs. sikre udveksling af viden og erfaring aktørerne imellem om talentudvikling, så den viden, projektet genererer, forankres hos de deltagende parter, og der sikres en professionel udvikling og faglig kvalificering af det lokale talentmiljø.
 • Ansøgningens bud på mulighederne for forankring af aktiviteterne efter projektperioden.

Puljen støtter ikke:

 • Almindelige drifts- og administrationsomkostninger 
 • Uspecificerede projektomkostninger
 • Diæter
 • Udgifter til anskaffelse af inventar, trykning af materialer og indkøb af materialer
 • Udgifter til teknisk udvikling af digitale platforme (it-løsninger)

Kommuner, som modtager støtte fra puljen og dermed opnår status som talentkommune, forventes at indgå i et landsdækkende netværk for talentudvikling, som skal bidrage til at udvikle en infrastruktur for erfaringsudveksling og samarbejde på tværs om talentudvikling både kommunalt, regionalt og nationalt

Kommuner med talentfremmende institutioner og indsatser, som ikke søger støtte fra puljen, har også mulighed for at ansøge om at opnå status som talentkommune og indgå i netværket, såfremt kommunerne har eller udvikler en strategi og indsats for talentudvikling inden for mere end ét kunstområde og opfylder puljens formål. Se nærmere beskrivelse af ansøgningsprocessen til dette formål nedenfor under Hvad skal ansøgningen indeholde? 

En kommune kan indgive ønske om at være koordinator for etablering af det nationale netværk for talentudvikling. Slots- og Kulturstyrelsen udpeger én kommune til at være koordinator. Koordineringsopgaven honoreres med et mindre beløb fra puljen. Honorering sker efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Opgaven forventes at være flerårig, da den skal følge projekter støttet af puljen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Kommuner, som ansøger om tilskud fra puljen, skal udfylde Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskabelon A: "Ansøgning om tilskud til udvikling af kommunens/kommunernes samlede talentindsats", budgetskabelon og samarbejdsaftale(r), som findes på styrelsens hjemmeside. Der skal foreligge underskrevne samarbejdsaftaler for alle samarbejdspartnere i projektet. Kommuner, som ønsker at blive koordinator for etablering af det nationale netværk for talentudvikling, har mulighed for at tilkendegive deres interesse herfor i projektbeskrivelsesskabelonen.

I ansøgningen skal der oplyses aktiviteter og aktivitetsmål. Dvs. en angivelse af de konkrete aktiviteter, der ønskes gennemført og omfanget heraf. F.eks. antal aktiviteter og deltagere involveret i projektet.

Kommuner, som ikke søger tilskud fra puljen, men ønsker at ansøge om at opnå status som talentkommune, skal udfylde Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema og projektbeskrivelsesskabelon B: "Ansøgning om at opnå status som talentkommune".

Ansøgninger vurderes med udgangspunkt i disse dokumenter. Alle dokumenter skal vedhæftes i pdf-format. Ansøgninger, som ikke opfylder disse krav, vil ikke blive behandlet.

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet, skabeloner til projektbeskrivelse, budget og samarbejdsaftale(r) ikke er fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Den samlede pulje til ETABLERING AF NETVÆRK TALENTKOMMUNER er i alt på 6,0 mio. kr., som fordeles på én uddeling i 2019. Der kan af puljen anvendes midler til at honorere koordinering af etableringen af et nationalt netværk af talentkommuner.

Ansøgninger på under 0,5 mio. kr. vil ikke blive behandlet.

Det er en forudsætning for bevilling, at ansøger bidrager med en medfinansiering på min. 50 % fra andre kilder end staten. Medfinansiering kan være ansøgers egne midler (inkl. kapitaliseret arbejdskraft) og eksterne midler. Slots- og Kulturstyrelsen dækker lønudgifter svarende til 34.000 kr. pr. måned, inkl. pensionsbidrag, feriepenge m.v.

For projektansøgninger, som modtager tilsagn, gælder, at det pågældende projekt skal igangsættes senest 6 måneder efter modtagelse af tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat senest på dette tidspunkt, bortfalder bevillingen.

Tilskud bliver som hovedregel bagudbetalt og finder sted efter aflagt evaluering og regnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning. Der kan undtagelsesvis ske forudbetaling af rater ved flerårige projekter.

Hvornår får du svar?

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse kan forventes inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Tilskud fra puljen ydes af midler afsat til "Talentindsats" på aktstykke nr. 82 af 24/5/2017 (Udlodningsaktstykket), jf. også Lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (Udlodningsloven).

Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab i henhold til Bek nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

 • Aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i bevillingsbrevet. Kommuner skal evaluere støttede projekter efter SMART-kriterierne.
 • Evalueringen skal sikre videns- og erfaringsindsamling fra de støttede projekter i sammenhæng med det landsdækkende netværk for talentudvikling.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)