Dispensation til ændring af beskyttede fortidsminder

Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation til ændring af beskyttede fortidsminder. Alle ændringer på beskyttede fortidsminder kræver tilladelse af styrelsen, både ved permanent eller midlertidig løsning. Styrelsen behandler indkomne ansøgninger løbende.

Kunstområde :

Frist

  Løbende

Hvem kan søge?

Alle ændringer på beskyttede fortidsminder kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det er, som udgangspunkt, fortidsmindets ejer, der kan ansøge om ændringer på et beskyttet fortidsminde. Har du fået bemyndigelse til at ansøge på vegne af ejer, skal du vedlægge en fuldmagt til ansøgningen.

Læs mere om beskyttede fortidsminder

Hvad er formålet med ordningen?

Museumsloven har blandt andet til formål at sikre, at der foretages så få ændringer af de synlige fortidsminder som muligt. Ifølge museumsloven kan styrelsen i særlige tilfælde dispensere for beskyttelsen og tillade ændringer på beskyttede fortidsminder.

Læs reglerne i Museumsloven

Hvad er en ændring?

Ved ethvert anlægsarbejde, indgreb, tilføjelse, afsøgning med metaldetektor med videre, er der tale om ændringer, der kræver tilladelse. Der er, i princippet, ingen bagatelgrænse for, hvad der skal ansøges om. Det er også underordnet, om der er tale om en permanent eller midlertidig ændring.

Eksempler på ændringer og forhold der kræver tilladelse:

 • opsætning af skilte, borde og bænke
 • opstilling af jagtskjul og foderanlæg
 • opstilling af containere, telte, scener, skraldespande og lignende
 • nedlægning af ledninger
 • deponering af materialer
 • ændringer af bygningsudseende og bygninger beliggende på fortidsmindet
 • oprensning af voldgrav
 • opsætning eller nedrivning af skure, carporte, tilbygninger
 • brug af metaldetektor
 • ændring af matrikulære forhold
 • dyrkning, sprøjtning og tilplantning inden for 2 meter omkring et fortidsminde

Det er i forhold til museumsloven underordnet, om der er tale om en permanent eller midlertidig løsning.

Sådan vurderes din ansøgning

Styrelsen giver kun tilladelse til ændringer i særlige tilfælde. Du skal derfor kun forvente at få dispensation for reglerne til at udføre arbejdet, hvis der er tale om en nødvendig ændring.

Nødvendige ændringer er eksempelvis:

 • etablering af anlæg eller installationer, som er pålagt ejer af en anden myndighed
 • ændringer, der udføres for at vedligeholde og forbedre forholdene for fortidsmindet
 • ændringer, der udføres for at vedligeholde og forbedre fortidsmindets formidling

Det er vigtigt, at der i ansøgningen argumenteres grundigt for, hvorfor ændringerne skal foretages.

Det er også vigtigt, at de ønskede ændringer respekterer de restriktive forhold, der gælder for fortidsmindet. Indgrebene skal derfor være så få og begrænsede som muligt, og de skal udføres, så fortidsmindet påvirkes mindst muligt.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du ser ansøgningsblanketten i gennem og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang med at udfylde ansøgningen. Du kan hente ansøgningsskemaet som pdf før skemaet udfyldes digitalt nedenfor.

Ansøgningen inklusiv kort og andre relevante bilag skal give en entydig beskrivelse af den ønskede ændring, da styrelsen kun kan tage stilling til det, der fremgår af ansøgningen.

Er alt ikke beskrevet i ansøgningen fra starten, kan det blive nødvendigt at indsende en ny ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Fortidsmindets fredningsnummer
 • Oplysninger om ejer
 • Oplysninger om ansøger, hvis ansøger ikke er ejer
 • Fuldmagt fra ejer (vedhæftes ansøgningen, hvis ansøger ikke er ejer)
 • Titel på projekt
 • Projektbeskrivelse
 • Begrundelse for ændring
 • Plantegning over ændringernes udstrækning og placering i forhold til fortidsmindet (vedhæftes ansøgningen)

Hvis du ikke kender fortidsmindets fredningsnummer i forvejen, kan du finde det på Danmarks Arealinformation under Miljøportalen. Du finder fortidsmindets nummer ved at tilføje information om beskyttede fortidsminder til kortet. Herefter har du adgang information om fortidsmindet samt mulighed for at finde uddybning via link til det centrale registre Fund og Fortidsminder.

Gå til Danmarks Arealinformation under Miljøportalen

Gå til det centrale registrer Fund og Fortidsminder

Vedhæftede filer må ikke overskride en størrelse på 10 MB. Hvis størrelsen af dine vedhæftede filer overstiger 10 MB, kan du skrive dette i ansøgningsblanketten under "supplerende oplysninger". Du vil så blive kontaktet, når sagsbehandlingen startes.

Hvornår får du svar?

Du kan forvente et svar på din ansøgning inden for 12 uger. Du skal dog være opmærksom på, styrelsen behandler ansøgninger løbende og i den rækkefølge ansøgningerne er modtaget.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgningsskemaet, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. Kvitteringsmailen sendes til den/de mailadresse(r), der oplyses i ansøgningen.

Lovgrundlag

Dispensation for beskyttelsen af beskyttede fortidsminder sker med hjemmel i museumslovens § 29 j, stk. 1

Læs reglerne i museumsloven

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal være opmærksom på, at vores afgørelse først kan benyttes efter en 4 ugers klageperiode, der regnes fra den dato, hvor du modtager afgørelsen.

I klageperioden på 4 uger kan du og andre klageberettigede påklage styrelsen afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede fremgår af museumslovens § 29 u, der eksempelvis udgør sagens parter og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur, kultur og miljø.

Du skal også være opmærksom på, at der i dispensationer til ændringer ofte vil være knyttet en række vilkår for afgørelsen.

Vilkårene kan være, at anlægsarbejdet skal udføres på en særlig måde eller inden for et bestemt tidsrum. Det kan også være, at der skal være en arkæolog til stede, der kan registrere eventuelle indgreb i fortidsmindet. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af vilkårene skal afholdes af ejer eller den, som ejer har bemyndiget til det.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er styrelsen, der behandler ansøgninger om at ændre beskyttede fortidsminder.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Opdateret 31. maj 2022