Statens Kunstfond

Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge

I denne pulje kan du søge tilskud til produktion af danske børne- og ungdomsbøger, til oversættelser til og fra dansk, litterære arrangementer, litteraturfestivaler, støtte til udvikling af digitale fortællinger for børn og unge, rejser og research og andre litterære projekter for børn og unge.

Frister:

 • 15. august
 • 15. februar

* Note: Ansøgningsskemaet bliver tilgængeligt cirka en måned før ansøgningsfristen.

Hvem kan søge?

Virksomheder, institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Det er kun udgivende (købende) forlag, som kan søge støtte om produktionsstøtte og oversættelse. 

Du kan ikke søge om støtte til udgivelse af egne værker. 

Hvis du vil søge til et projekt fra udlandet, henvises du til at søge via puljen 'Danish and foreign literature for children and young adults'.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme børne- og ungdomslitteraturen og børn og unges adgang til dansk og udenlandsk litteratur i Danmark og dansk litteratur i udlandet – det gælder både skønlitteratur og almen kultur- og faglitteratur for børn og unge.

Der kan f.eks. søges støtte til:

 • Honorar til besøg af forfattere, illustratorer og kritikere på skoler/gymnasier mv. (tidligere ’Børn og unges møde med forfattere’)
 • Øvrige litterære arrangementer, festivaler og konferencer om og/eller for børn og unge
 • Produktion af særligt udgiftstunge illustrerede børne- og ungdomsbøger
 • Oversættelse af danske og udenlandske værker samt prøveoversættelse af danske værker
 • Udgivelse af ny dansk dramatik for børn og unge
 • Udvikling af digitale fortællinger for børn og unge
 • Forfatteres rejser i forbindelse med research til børne- og ungdomsbøger

Nyt initiativ ’Kritik er et åbent rum’

’Kritik er et åbent rum’ er et nyt initiativ, som skal bidrage til at børn og unge møder professionelle kritikere som en del af deres undervisning. Formålet er at styrke børns relation til kunsten og anspore dem til en kritisk og nysgerrig tilgang. Derfor er det nu muligt at søge støtte til kritikerarrangementer på skoler, gymnasier mv. i denne pulje.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgninger vurderes på grundlag af kunstnerisk kvalitet og talent samt udvalgets særlige kvalitetskriterier for børn- og ungeområdet.

Kunstnerisk kvalitet

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget bl.a. vægt på professionel kunnen, sprogbeherskelse, originalitet og vilje til at afsøge nye temaer og udtryk, kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans samt litterær nysgerrighed og dristighed.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet ift. oversættere lægger udvalget særlig vægt på såvel forfatterens som oversætterens saglige fundering, erfaring og sproglige kunnen. 

Særligt om kvalitet på børne- og ungeområdet

Kvalitet forstås ikke kun som kunstnerisk kvalitet, men også som kvaliteten i de rammer, der omgiver selve kunsten. Det kan fx dreje sig om kvaliteten af tilrettelæggelsen af et B&U-initiativ – både i forhold til kunstneren/kritikeren og de medkoordinerende voksne. Hvordan er der fx reflekteret over målgruppe, idé, valg af materiale og kontekst, og har kunstneren/kritikeren erfaring med formidling til børn og unge? Og er der tænkt over, hvilken rolle børnene indtager, når de møder kunsten? 

Spredning af kunststøtte

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.

Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge at prioritere projekter, der ikke tidligere har modtaget støtte. 

Mere formelle kriterier

 • Du kan ikke søge om støtte til drift.
 • Dit projekt må ikke være afsluttet, før ansøgningsfristen er udløbet.
 • Hvis du søger støtte til flere projekter, skal du indsende en ansøgning for hvert projekt. Søger du udelukkende honorarstøtte til flere arrangementer, kan disse dog søges samlet. 
 • Arrangementer med én forfatter/illustrator/kritiker støttes med 5.000 kr. i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere involverede gives der 4.000 kr. i støtte til honorar pr. person.
 • For arrangementer er der krav om, at de skal være tilgængelige for offentligheden og være tydeligt  annonceret – dette gælder dog ikke for arrangementer på skoler, gymnasier mv. 
 • Arrangementer på skoler, der strækker sig over flere dage eller som har et workshoplignende indhold, skal i stedet søges i Huskunstnerordningen.
 • For ansøgning om honorar til besøg af forfattere, illustratorer og kritikere gælder følgende: at forfatteren skal have udgivet mindst ét værk som eneforfatter, at illustratoren skal have udgivet mindst ét illustrereret værk, og at kritikeren skal kunne dokumentere professionel kunnen i kraft af sit virke som anmelder.
 • For oversættelser prioriteres ansøgninger, hvor oversætteren oversætter til sit modersmål, og at der oversættes fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på.
 • Tilskud til rejser og research kan søges af forlæggere, forfattere, oversættere og illustratorer, og her gælder følgende forudsætninger: at forfatteren skal have udgivet mindst ét værk som eneforfatter, at oversætteren skal have oversat mindst ét værk, og at illustratoren skal have udgivet mindst ét illustrereret værk.
 • Støtte til oversættelse kan udelukkende gå til oversætterens honorar.

Puljen støtter ikke projekter inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger, kataloger o.l.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningskriterierne og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen. 

Når formålet er:

Udelukkende honorarstøtte til arrangementer med forfattere, illustratorer og kritikere:
- Honorarblanket (hent og udfyld honorarblanket)
- Kort cv om forfatter/illustrator/kritiker

Øvrige litterære arrangementer, festivaler og konferencer:
- Projektbeskrivelse
- Program
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Korte cv’er om medvirkende

Produktions- og udgivelsesstøtte:
- Projektbeskrivelse
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Værkliste for forfatter
- Tekstprøve (max 5 sider), evt. indholdsfortegnelse, prøve på illustrationer (maks 5 sider)
- For støtte til digitale fortællinger desuden markeds- og finansieringsstrategi

Oversættelse til og fra dansk:
- Projektbeskrivelse
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Dokumentation for oversætterens erfaring
- Kontrakt med oversætter
- Tekstprøve (på originalsprog samt oversættelse, maks. 5 sider af hver)

Prøveoversættelser fra dansk:
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Tilladelse fra rettighedshaver
- Plan med prøveoversættelsen og pitch
- Liste over valg af forlag indeholdende kontaktpersoner samt motivation for valg af forlag

Rejser og research:
- Projektbeskrivelse
- Budget
- Kort cv eller værkliste
- Tekstprøve (max 5 sider, evt. fra et tidligere værk)

Du skal være opmærksom på, at vi kun kan modtage vedhæftet materiale i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3. E-breve skal vedhæftes i pdf-format.

Som ansøger er du selv ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, og at alle ønskede bilag er vedhæftet. Udvalget behandler ansøgningerne på baggrund af det materiale, der er indsendt med den pågældende ansøgning.

Økonomi

Du skal opstille et budget for projektet. Her skal det klart fremgå, hvilke poster der søges støtte til, og hvor stor egenfinansieringen er. 

Der forventes en del egenfinansiering, da udvalget yderst sjældent fuldfinansierer projekter.

Tilskuddenes størrelse varierer og afhænger af det konkrete projekt, men der gives kun i få tilfælde støtte over 100.000 kr. til et projekt, også ud fra den betragtning at kunststøtten skal komme så mange som muligt til gode i alle egne af landet. 

Arrangementer med én forfatter/illustrator/kritiker støttes med 5.000 kr. i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere forfattere/illustratorer/kritikere gives der 4.000 kr. i støtte til honorar pr. forfatter/oversætter. 

Udbetaling: Vi udbetaler tilskud til den NemKonto, der er tilknyttet ansøgers CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her på skat.dk 

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket SKAT af det udbetalte beløb. 

Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningen. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er mere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 8 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet.

Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort på kunst.dk under Se tildelinger.

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond offentliggør navne på alle ansøgere, der får tildelt støtte.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgningsformularen, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. Se kvitteringen efter for at kontrollere, at du har fået alle de ønskede bilag med. 

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3 i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2018). 

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal indsendes afrapportering for alle projekt- og aktivitetstilskud i Statens Kunstfond. Har du fået tilskud til honorarer til flere forfatterarrangementer, skal afrapporteringen først indsendes, når alle arrangementer er afholdt.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen vurderes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Spørgsmål og svar om litteraturpuljerne

Find svar på spørgsmål om litteraturpuljer

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)