Statens Kunstfond

Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge

I denne pulje kan du søge tilskud til produktion af danske børne- og ungdomsbøger, til oversættelser til og fra dansk, litterære arrangementer, litteraturfestivaler, støtte til udvikling af digitale fortællinger for børn og unge, rejser og research og andre litterære projekter for børn og unge.

Frister:

 • 1. februar
 • 15. august

* Note: Bemærk, at fristen for ansøgning i februar er blevet rykket. Der er to årlige frister, efterfølgende frist er 15. august. Vi modtager kun ansøgninger elektronisk.

Hvem kan søge?

Virksomheder, institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

For produktionsstøtte gælder, at det er det udgivende forlag, der kan søge om støtte.

Man kan ikke søge om støtte til udgivelse af egne værker.

For honorarstøtte og støtte til øvrige litterære arrangementer, festivaler og konferencer gælder, at det kun er arrangørerne, der kan søge om støtte. 

Hvis du vil søge til et projekt fra udlandet, henvises du til at søge via puljen 'Danish and foreign literature for children and young adults'.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme børne- og ungdomslitteraturen og børn og unges adgang til dansk og udenlandsk litteratur i Danmark og dansk litteratur i udlandet – det gælder både skønlitteratur og almen kultur- og faglitteratur for børn og unge.

Der kan f.eks. søges støtte til:

 • Honorar til arrangementer med forfattere, illustratorer og kritikere på skoler/gymnasier mv.
 • Øvrige litterære arrangementer, festivaler og konferencer om og/eller for børn og unge
 • Produktion af særligt udgiftstunge illustrerede B&U-værker, samt værker der har særligt vanskeligt ved at klare sig på markedsvilkår.
 • Oversættelse af danske og udenlandske værker samt prøveoversættelse af danske værker
 • Udgivelse af ny dansk dramatik for børn og unge
 • Udvikling af digitale fortællinger for børn og unge
 • Forfatteres rejser i forbindelse med research til børne- og ungdomsbøger

Bemærk: Ansøgere, der søger støtte til flere projekter, skal indsende én ansøgning for hvert projekt. Dette gælder dog ikke ansøgninger om honorar til forfatterarrangementer, her søges der samlet til hele perioden. 

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgninger vurderes på grundlag af kunstnerisk kvalitet og talent samt udvalgets særlige kvalitetskriterier for børn- og ungeområdet.

Kunstnerisk kvalitet

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget bl.a. vægt på professionel kunnen, sprogbeherskelse, originalitet og vilje til at afsøge nye temaer og udtryk, kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans samt litterær nysgerrighed og dristighed.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet ift. oversættere lægger udvalget særlig vægt på såvel forfatterens som oversætterens saglige fundering, erfaring og sproglige kunnen. 

Særligt om kvalitet på børne- og ungeområdet

Udvalget lægger ikke kun vægt på den kunstneriske kvalitet, men også på kvaliteten af det ansøgte projekt som helhed. Det kan fx dreje sig om kvaliteten af tilrettelæggelsen af et B&U-initiativ – både i forhold til kunstneren/kritikeren og de medkoordinerende voksne. Hvordan er der fx reflekteret over idé, valg af materiale og kontekst, og har kunstneren/kritikeren erfaring med formidling til børn og unge? Og er der tænkt over, hvilken rolle børnene indtager, når de møder kunsten? Ved produktion og udgivelse kan udvalget lægge vægt på, at ansøger overvejer, hvordan projektet bidrager til at styrke dansk børne- og ungdomslitteratur, og evt. på hvordan projektet præsenteres for potentielle læsere.

Rejse og research

Ved ansøgninger om tilskud til rejser og research vurderer udvalget også, i hvor høj grad rejsen er nødvendig for gennemførslen af det pågældende projekt, herunder om der findes alternativer til at opnå den ønskede viden.

Spredning af kunststøtte

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud som muligt.

Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge ikke at prioritere projekter og ansøgere, der tidligere har modtaget støtte. Er der flere ansøgninger fra samme ansøger, forbeholder udvalget sig retten til at prioritere mellem ansøgningerne.

Mere formelle kriterier

 • Projektet skal være klart beskrevet
 • Du kan ikke søge om støtte til drift.
 • Dit projekt må ikke være afsluttet, før ansøgningsfristen er udløbet. For rejser, hvor forfatteren er inviteret til at optræde med egne værker i udlandet, og hvor forfatteren er inviteret med kort frist, kan der dog ekstraordinært søges om støtte til rejseomkostningerne bagudrettet.
 • Hvis du søger støtte til flere projekter, skal du indsende en ansøgning for hvert projekt. Søger du udelukkende honorarstøtte til flere arrangementer, skal disse dog søges samlet. 
 • Arrangementer med én forfatter/illustrator/kritiker støttes med 5.000 kr. i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere involverede gives der 4.000 kr. i støtte til honorar pr. person.
 • For prøveoversættelse gælder, at der kan søges om støtte på 4.000 kr. til en prøveoversættelse på op til 10 sider og 8.000 kr. til en prøveoversættelse på op til 25 sider. Søges der til prøveoversættelse på op til 25 sider skal der oplyses særlig begrundelse herfor.
 • For arrangementer er der krav om, at de skal være tilgængelige for offentligheden og være tydeligt annonceret – dette gælder dog ikke for arrangementer på skoler, gymnasier mv. 
 • Arrangementer på skoler, der strækker sig over flere dage eller som har et workshoplignende indhold, skal i stedet søges i Huskunstnerordningen.
 • For ansøgning om honorar til besøg af forfattere, illustratorer og kritikere gælder følgende: at forfatteren skal have udgivet mindst ét værk som eneforfatter, at illustratoren skal have udgivet mindst ét illustrereret værk, og at kritikeren skal kunne dokumentere professionel kunnen i kraft af sit virke som anmelder. (inden
 • For oversættelser prioriteres ansøgninger, hvor oversætteren oversætter til sit modersmål, og at der oversættes fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på. Støtte til oversættelse kan udelukkende gå til oversætterens honorar.
 • Tilskud til rejser og research kan søges af forlæggere, forfattere, oversættere og illustratorer, og her gælder følgende forudsætninger: at forfatteren skal have udgivet mindst ét værk som eneforfatter, at oversætteren skal have oversat mindst ét værk, og at illustratoren skal have udgivet mindst ét illustrereret værk.

Puljen støtter ikke projekter, som udvalget vurderer som værende inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger, kataloger o.l.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningskriterierne og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen. 

Når formålet er:

Udelukkende honorarstøtte til arrangementer med forfattere, illustratorer og kritikere:
- Honorarblanket (hent og udfyld honorarblanket). Blanketten indgår som en del af udvalgets kvalitative vurdering af din ansøgning. Hvis blanketten ikke er vedhæftet, er ansøgningen ikke komplet, og du vil modtage et afslag. 
- Kort cv om forfatter/illustrator/kritiker

Øvrige litterære arrangementer, festivaler og konferencer:
- Projektbeskrivelse
- Program
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Korte cv’er om medvirkende

Produktions- og udgivelsesstøtte:
- Projektbeskrivelse
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Værkliste for forfatter
- Tekstprøve (max 5 sider), evt. indholdsfortegnelse, prøve på illustrationer (maks 5 sider)
- For støtte til digitale fortællinger desuden markeds- og finansieringsstrategi

Oversættelse til og fra dansk:
- Projektbeskrivelse
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Dokumentation for oversætterens erfaring
- Kontrakt med oversætter
- Tekstprøve (på originalsprog samt oversættelse, maks. 5 sider af hver)

Prøveoversættelser fra dansk:
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Tilladelse fra rettighedshaver
- Plan med prøveoversættelsen og pitch
- Liste over valg af forlag indeholdende kontaktpersoner samt motivation for valg af forlag

Rejser og research:
- Projektbeskrivelse
- Budget
- Kort cv eller værkliste
- Tekstprøve (max 5 sider, evt. fra et tidligere værk)

Du skal være opmærksom på, at vi kun kan modtage vedhæftet materiale i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3. E-breve skal vedhæftes i pdf-format.

Som ansøger er du selv ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, og at alle ønskede bilag er vedhæftet. Udvalget behandler ansøgningerne på baggrund af det materiale, der er indsendt med den pågældende ansøgning.

Økonomi

Du skal opstille et budget for projektet. Her skal det klart fremgå, hvilke poster der søges støtte til, og hvor stor egenfinansieringen er. 

Der forventes en del egenfinansiering, da udvalget yderst sjældent fuldfinansierer projekter.

Tilskuddenes størrelse varierer og afhænger af det konkrete projekt, men der gives kun i få tilfælde støtte over 100.000 kr. til et projekt, også ud fra den betragtning at kunststøtten skal komme så mange som muligt til gode i alle egne af landet. 

Arrangementer med én forfatter/illustrator/kritiker støttes med 5.000 kr. i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere forfattere/illustratorer/kritikere gives der 4.000 kr. i støtte til honorar pr. forfatter/oversætter. 

Udbetaling: Vi udbetaler tilskud til den NemKonto, der er tilknyttet ansøgers CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her på skat.dk 

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket SKAT af det udbetalte beløb. 

Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningen. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er mere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 8 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet.

Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort på kunst.dk under Tildelinger

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond offentliggør navne på alle ansøgere, der får tildelt støtte.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgningsformularen, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. Se kvitteringen efter for at kontrollere, at du har fået alle de ønskede bilag med. 

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3 i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2018). 

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal indsendes afrapportering for alle projekt- og aktivitetstilskud i Statens Kunstfond. Har du fået tilskud til honorarer til flere forfatterarrangementer, skal afrapporteringen først indsendes, når alle arrangementer er afholdt.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen vurderes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)