Statens Kunstfond

Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge

I denne pulje kan du søge tilskud til produktion af danske børne- og ungdomsbøger, til oversættelser til og fra dansk, litterære arrangementer, litteraturfestivaler, støtte til udvikling af digitale fortællinger for børn og unge, rejser og research og andre litterære projekter for børn og unge.

Frister:

 • 15. august
 • 15. februar

Hvem kan søge?

Virksomheder, institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond ønsker at fremme børne- og ungdomslitteraturen og børn og unges adgang til dansk og udenlandsk litteratur i Danmark og dansk litteratur i udlandet. Udvalget giver derfor støtte til udgivelse af dansk litteratur og til projekter, der formidler dansk og oversat børne- og ungdomslitteratur samt almen kultur- og faglitteratur for børn og unge. 

Der kan f.eks. søges støtte til:

 • Oversættelse til og fra dansk af børne- og ungdomsbøger
 • Prøveoversættelser af børne- og ungdomsbøger

 • Litterære arrangementer for børn og unge
 • Litteraturfestivaler for børn og unge
 • Produktionsstøtte til særligt udgiftstunge illustrerede danske børne- og ungdomsbøger
 • Udvikling af digitale fortællinger for børn og unge

Puljen støtter ikke projekter inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger samt kataloger o.l. 

For produktionsstøtte gælder, at det er det udgivende forlag, der kan søge om støtten.

For oversættelser gælder, at det er det udgivende forlag, der kan søge om støtten og at støtten udelukkende skal gå til oversætterens honorar.

Arrangementer på skoler, der strækker sig over flere dage eller som har et workshoplignende indhold, skal i stedet søges i Huskunstnerordningen

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgninger vurderes på grundlag af kunstnerisk kvalitet og talent. 

Udvalget uddyber her sin holdning:
”Begrebet ’kunstnerisk kvalitet’ er et grundlæggende princip i Statens Kunstfond og hele dens virke. Det latinske ord ’kvalitet’ betyder direkte oversat ’hvordanhed’ – eller vi kunne sige: måden det er og er gjort på. 

Hvad kunsten handler om – hvilket ’stof’ der bygges på og fremlægges – er naturligvis heller ikke ligegyldigt – og da slet ikke for kunstneren selv. Han/hun skal kunne brænde for det, så det kan blusse op og blive lyslevende for læseren. For Projektstøtteudvalget kan et værks indholdsmæssige relevans også spille en væsentlig rolle, men til syvende og sidst bliver ’hvordanheden’ dog afgørende for tildelingen af støtte.

Ethvert projekt – om det så er en værkudgivelse, en oversættelse, en rejse, et offentligt arrangement eller en litterær festival – må være båret af lidenskab og af professionel kunnen.

Er der tale om støtte til produktion af danske og oversatte værker lægger udvalget dels vægt på deres grad af nødvendighed i både den litterære og almenkulturelle offentlighed, dels på forfatterens og oversætterens saglige fundering og sproglige mesterskab. 

Endelig kan en formodning om værkernes gode muligheder på markedet medføre, at midlerne hellere afsættes til andre, måske mindre kommercielle udgivelser. 

Hvad angår ansøgninger om støtte til afholdelse af litterære arrangementer og festivaler, ser udvalget på de medvirkendes navne og på emnet og på formålet. Originalitet og opfindsomhed i tilrettelæggelsen tæller positivt med, samtidig med at udvalget også forholder sig til den geografiske placering og eventuelle erfaringer med publikumsinteresse.

Støtte til rejser og research kan især opnås, når en – for et projekts gennemførelse – uundværlig viden ikke er tilgængelig på anden vis, og når ansøgeren gennem sit hidtidige forfatterskab eller en vedlagt tekstprøve har dokumenteret sine litterære færdigheder.”

Udvalget lægger dermed især vægt på følgende i ansøgningen:

 • Projektet skal være klart beskrevet.
 • For arrangementer er der krav om, at de skal være tilgængelige for offentligheden og være tydeligt annonceret. Undtaget er dog arrangementer på skoler.
 • Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge at prioritere projekter, der ikke tidligere har modtaget støtte.
 • Projektet må ikke være afsluttet ved ansøgningsfristens udløb.
 • Der kan ikke søges om støtte til drift.
 • Projekter om digitale fortællinger skal have en klar markeds- og finansieringsstrategi, da udvalget kun støtter projektudvikling.

Puljen støtter ikke projekter inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger, kataloger o.l. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningskriterierne og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen.

Som ansøger kan du højst indsende én ansøgning pr. ansøgningsfrist. Du må til gengæld gerne søge om støtte til flere projekter i samme ansøgning. 

Ansøgningen skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse
 • Budget med præcis angivelse af, hvilke poster, der søges om støtte til. BUDGETSKEMA skal anvendes.
 • CV og biografier på maks. én side pr. person, der søges midler til (kunstnere, forfattere, oversættere, oplægsholdere, projektleder mv.)
 • Tekstprøve og indholdsfortegnelse, hvis der søges om udgivelsesstøtte (maks. 5 sider)
 • Kontrakt med oversætter i forbindelse med oversættelsesstøtte
 • Tekstprøver (på originalsprog samt oversættelse), maks. 5 sider
 • Skriftlige aftaler, kontrakter, programmer mv.
 • En markeds- og finansieringsstrategi for støtte til digitale fortællinger 

Du skal være opmærksom på, at vi kun kan modtage vedhæftet materiale i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3. 

Du er som ansøger selv ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, og at alle ønskede bilag er vedhæftet. Udvalget behandler ansøgningerne på baggrund af det materiale, der er indsendt med den pågældende ansøgning.  

Økonomi

Du skal opstille et budget for projektet. Her skal det klart fremgå, hvilke poster der søges støtte til, og hvor stor egenfinansieringen er.

Der forventes en del egenfinansiering, da udvalget yderst sjældent fuldfinansierer projekter.

Tilskuddenes størrelse varierer og afhænger af det konkrete projekt, men der gives sjældent støtte over 100.000 kr. til et projekt, også ud fra den betragtning at kunststøtten skal komme så mange som muligt til gode i alle egne af landet.

Arrangementer med én forfatter/oversætter støttes med 5.000 kr. i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere forfattere/oversættere gives der 4.000 kr. i støtte til honorar pr. forfatter/oversætter. 

Udbetaling: Vi udbetaler tilskud til den NemKonto, der er tilknyttet ansøgers CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her på skat.dk 

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket SKAT af det udbetalte beløb. 

Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningen. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er mere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater. 

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet.

Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort på kunst.dk under Se tildelinger.

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond offentliggør navne på alle ansøgere.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgningsformularen, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. Se kvitteringen efter for at kontrollere, at du har fået alle de ønskede bilag med. 

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3 i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2018). 

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal indsendes afrapportering for alle projekt- og aktivitetstilskud i Statens Kunstfond.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen vurderes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Spørgsmål og svar om litteraturpuljerne

Find svar på spørgsmål om nye de litteraturpuljer

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)