Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge

Tilskud til produktion af danske børne- og ungdomsbøger, oversættelser til og fra dansk, litterære arrangementer, litteraturfestivaler, rejser, research, udvikling af digitale fortællinger og andre litterære projekter for børn og unge.
Note:

Der er to frister i 2022 - i foråret og i efteråret. Næste frist er den 1. september 2022 kl. 23.59.

Frist

  01.09.2022, kl. 23:59

Hvem kan søge?

 • Virksomheder, institutioner, foreninger og enkeltpersoner.
 • Ved produktionsstøtte og oversættelse er det kun det udgivende (købende) forlag, der kan søge tilskud (gælder ikke prøveoversættelse). Du kan dermed ikke søge støtte til produktion og/eller oversættelse som enkeltperson.
 • For honorarstøtte og tilskud til øvrige litterære arrangementer, festivaler og konferencer gælder, at det kun er arrangørerne, der kan søge om tilskud. Arrangøren og den optrædende kunstner må ikke være den samme.
 • Tilskud til rejser og research kan søges af forlæggere, forfattere, oversættere og illustratorer.

Du kan blandt andet søge tilskud til:

 • Honorarstøtte til forfattere, illustratorer, oversættere og kritikere ved arrangementer på skoler/gymnasier med videre. Du kan hente inspiration til arrangementer i Kunstfondens nye katalog 'Levende Litteraturmøder for børn og unge', men det er ikke et krav for at søge støtte, at dit arrangement involverer en forfatter fra kataloget.
 • Øvrige litterære arrangementer, festivaler og konferencer om og/eller for børn og unge
 • Produktion af særligt udgiftstunge illustrerede B&U-værker, samt værker der har særligt vanskeligt ved at klare sig på markedsvilkår. Hvis der er tale om danske værker til udgivelse i udlandet eller udenlandske værker til udgivelse i Danmark, kan der udelukkende søges produktionsstøtte til illustrerede værker
 • Oversættelse af danske og udenlandske værker samt prøveoversættelse af danske værker
 • Udgivelse af ny dansk dramatik for børn og unge
 • Udvikling af digitale fortællinger for børn og unge
 • Forfatteres rejser i forbindelse med research til børne- og ungdomsbøger

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvis du vil søge til et projekt fra udlandet, henvises du til at søge den engelske version af puljen ”Danish and foreign literature for children and young adults”.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Udgivelse af egne værker
 • Drift og projekter af driftsmæssig karakter
 • Arrangementer på skoler, der strækker sig over flere dage eller som har et workshoplignende indhold. Her henvises du til at søge puljen ”Huskunstnerordningen
 • Oversættelse af nordiske titler til andre nordiske sprog. Tilskud til dette skal søges i det pågældende oprindelsesland. For mere information, se puljen ”Nordiske oversættelser

Der gives desuden ikke tilskud til projekter, som udvalget vurderer, som værende inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælps- og livsstilsbøger, ordbøger, kataloger og lignende.

Der gives heller ikke støtte til tværkunstneriske projekter, hvor den indholdsmæssige litterære del efter udvalgets vurdering ikke spiller en uundværlig rolle.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme børne- og ungdomslitteraturen og børn og unges adgang til dansk og udenlandsk litteratur i Danmark og dansk litteratur i udlandet – det gælder både skønlitteratur og almen kultur- og faglitteratur for børn og unge.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgninger vurderes på grundlag af kunstnerisk kvalitet og talent samt udvalgets særlige kvalitetskriterier for børn- og ungeområdet.

Kunstnerisk kvalitet

Når udvalget vurderer din ansøgning, lægger de først og fremmest vægt på kunstnerisk kvalitet og talent. Under vurderingen ser udvalget efter kunstnerisk og personlig nødvendighed og efter professionel og sproglig kunnen. Vilje til at afsøge nye temaer og udtryk tæller positivt med, ligesom kulturel og samfundsmæssig relevans. Endelig tager udvalget stilling til, om projektet forekommer at have fundet sin form og er færdigudviklet. 

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet i forhold til oversættere lægger udvalget særlig vægt på såvel forfatterens som oversætterens saglige fundering, erfaring og sproglige kunnen. 

Særligt om kvalitet på børne- og ungeområdet

Udvalget lægger ikke kun vægt på den kunstneriske kvalitet, men også på kvaliteten af det ansøgte projekt som helhed. Det kan for eksempel dreje sig om kvaliteten af tilrettelæggelsen af et B&U-initiativ – både i forhold til kunstneren/kritikeren og de medkoordinerende voksne. Hvordan er der for eksempel reflekteret over idé, valg af materiale og kontekst, og har kunstneren/kritikeren erfaring med formidling til børn og unge? Og er der tænkt over, hvilken rolle børnene indtager, når de møder kunsten? 

Ved produktion og udgivelse kan udvalget lægge vægt på, at ansøger overvejer, hvordan projektet bidrager til at styrke dansk børne- og ungdomslitteratur, og eventuelt på hvordan projektet præsenteres for potentielle læsere.

I 2022 vil ansøgninger om honorarstøtte få særlig prioritet, hvis de omhandler kunstnere fra kataloget 'Levende Litteraturmøder for børn og unge'. Du kan fortsat søge støtte til kunstnere, som ikke indgår i kataloget.

Rejse og research

Ved ansøgninger om tilskud til rejser og research vurderer udvalget også, i hvor høj grad rejsen er nødvendig for gennemførslen af det pågældende projekt, herunder om der findes alternativer til at opnå den ønskede viden.

Spredning af kunststøtte

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud som muligt.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Projektstøtteudvalget for Litteratur, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge at prioritere projekter og ansøgere, der ikke tidligere eller i mere begrænset omfang har modtaget støtte. Er der flere ansøgninger fra samme ansøger, forbeholder udvalget sig retten til at prioritere mellem ansøgningerne.

I forhold til mængden af ansøgninger prioriteres værker, som udvalget vurderer, har særligt vanskeligt ved at klare sig på markedsvilkår.

En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Andre formelle kriterier

 • Projektet og projektets formål skal være klart beskrevet, bl.a. skal det tydeligt fremgå, hvilke forfattere der medvirker i projektet.
 • Projektet ikke må være afsluttet inden ansøgningsfristens udløb.
 • For prøveoversættelse gælder, at der kan søges om tilskud fra 1.000 kr. til 8.000 kr., hvor der kun i sjældne tilfælde tildeles det maksimale beløb. Ansøgningen vurderes efter værkets kvalitet, genre og prøveoversættelsens forventede sideantal.
 • For arrangementer er der krav om, at de skal være tilgængelige for offentligheden og være tydeligt annoncerede – dette gælder dog ikke for arrangementer på skoler, gymnasier med videre.
 • Arrangementer med én forfatter/illustratorer/oversættere/kritiker støttes med 5.000 kroner i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere involverede gives der 4.000 kroner i tilskud til honorar per person.
 • Det er et krav, at der indgår egenfinansiering i projektet (undtagen ansøgninger om honorarstøtte).
  For oversættelsesprojekter kan omkostninger til for eksempel tryk eller redaktion af værket medregnes som egenfinansiering.
 • For ansøgning om honorar til besøg af forfattere, illustratorer, oversætter og kritikere gælder følgende forudsætninger: at forfatteren skal have udgivet mindst ét værk som eneforfatter, at illustratoren skal have udgivet mindst ét illustrereret værk, at oversætteren har udgivet mindst et oversat værk, og at kritikeren skal kunne dokumentere professionel kunnen i kraft af sit virke som anmelder.
 • For tilskud til rejser og research for forlæggere, forfattere, oversættere og illustratorer gælder følgende forudsætninger: at forfatteren skal have udgivet mindst ét værk som eneforfatter, at oversætteren skal have oversat mindst ét værk, og at illustratoren skal have udgivet mindst ét illustrereret værk.
 • For oversættelser prioriteres ansøgninger, hvor oversætteren oversætter til sit modersmål, og at der oversættes fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på. Støtte til oversættelse kan udelukkende gå til oversætterens honorar. Det er en forudsætning for tildeling af støtte, at værket oversættes og udgives i sin helhed.
 • Danskproducerede værker (fx digitale fortællinger) skal være tilgængelige på dansk.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Du skal vedhæfte følgende bilag

Hvad din ansøgning skal indeholde afhænger af, hvad du søger tilskud til. Nedenfor er de obligatoriske bilag oplistet for de forskellige projekttyper.

Udelukkende honorarstøtte til forfattere, illustratorer, oversættere og kritikere ved arrangementer:

 • Honorarblanket (hent honorarblanket her). Blanketten indgår som en del af udvalgets kvalitative vurdering af din ansøgning. Hvis blanketten ikke er vedhæftet, er ansøgningen ikke komplet, og du vil modtage et afslag. 
 • Kort CV om forfatter/illustrator/oversætter/kritiker

Øvrige litterære arrangementer, festivaler og konferencer:

Produktions- og udgivelsesstøtte:

 • Projektbeskrivelse
 • Budget (hent obligatorisk budgetskabelon her)
 • Værkliste for forfatter
 • Tekstprøve (5-8 sider), prøve på illustrationer, hvis værket er illustreret (5-8 sider), eventuelt indholdsfortegnelse
 • For tilskud til digitale fortællinger: en markeds- og finansieringsstrategi

Oversættelse til og fra dansk:

 • Projektbeskrivelse
 • Budget (hent obligatorisk budgetskabelon her)
 • Dokumentation for oversætterens erfaring
 • Kontrakt med oversætter
 • Tekstprøve (på originalsprog samt oversættelse, 5-8 sider af hver)

Prøveoversættelser fra dansk (kan søges af agentur, forlag eller oversætter):

 • Tilladelse fra rettighedshaver
 • CV på oversætter
 • Information om genre, originalværkets sideantal og hvor mange sider prøveoversættelsen forventes at omfatte

Rejser og research:

I projektbeskrivelsen (honorarstøtte undtaget) skal du desuden beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være udgivelse/oversættelse af et bestemt værk eller forventet antal deltagere til et litterært arrangement. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.

Ansøgere, der søger tilskud til flere projekter, skal indsende én ansøgning for hvert projekt. Dette gælder dog ikke ansøgninger om honorarstøtte til forfattere, illustratorer og kritikere ved arrangementer – her søges der samlet for hele perioden.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du skal opstille et budget for projektet. Her skal det klart fremgå, hvilke poster der søges tilskud til, og hvor stor egenfinansieringen er. Det er et krav, at projektet er delvist egenfinansieret (undtagen ansøgninger om honorarstøtte).

Tilskuddenes størrelse varierer og afhænger af det konkrete projekt, men der gives kun i få tilfælde tilskud over 100.000 kroner til et projekt, også ud fra den betragtning at kunststøtten skal komme så mange som muligt til gode i alle egne af landet.

Arrangementer med én forfatter/illustrator/oversætter/kritiker støttes med 5.000 kroner i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere involverede gives der 4.000 kroner i tilskud til honorar per person.

For prøveoversættelse gælder, at der kan søges om tilskud fra 1.000 kr. til 8.000 kr., hvor der kun i sjældne tilfælde tildeles det maksimale beløb. Ansøgningen vurderes efter værkets kvalitet, genre og prøveoversættelsens forventede sideantal.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvis du har fået tilskud til honorarer til flere forfatterarrangementer, skal afrapporteringen først indsendes, når alle arrangementer er afholdt.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Opdateret 08. april 2022