Statens Kunstfond

Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark

I denne pulje kan du søge tilskud til oversættelser til og fra dansk, prøveoversættelser, mentorstøtte for oversættere, arrangementer og netværksstøtte til oversættere, rejselegater for oversættere og researchrejser for forlæggere mv.

Frister:

 • 15. august
 • 15. februar

* Note: Ansøgningsskemaet bliver tilgængeligt cirka en måned før ansøgningsfristen.

Hvem kan søge?

Virksomheder, institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Hvis du vil søge til et projekt fra udlandet, henvises du til at søge via puljen 'Danish literature abroad and foreign literature in Denmark'.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond ønsker at fremme litteraturen og adgangen til udenlandsk litteratur i Danmark og dansk litteratur i udlandet. Udvalget giver derfor støtte til projekter, der formidler litteratur inden for skønlitteratur og almen kultur- og faglitteratur.

Der kan f.eks. søges støtte til:

 • Oversættelser til og fra dansk
 • Produktionsstøtte til illustrerede værker
 • Prøveoversættelser fra dansk
 • Arrangementer for forfattere med henblik på formidling af forfatterskabet
 • Netværksstøtte for oversættere
 • Researchrejser for oversættere og forlæggere
 • Mentorstøtte for oversættere
 • Øvrige litterære projekter

Projekter for børn og unge skal søges i puljen ”Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge”.

Ansøgere, der søger støtte til flere projekter, skal indsende en ansøgning for hvert projekt!

Puljen støtter ikke projekter inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger, kataloger o.l.

For netværksstøtte gælder, at udvalget yder støtte til aktiviteter i lokale netværk af oversættere fra dansk. Netværkene skal styrke etablerede oversætteres adgang til viden om dansk sprog og litteratur, samtidig med at netværkene skal sikre, at der er ramme for nye lovende oversættere. 

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske projekt går på tværs af kunstarterne.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgninger vurderes på grundlag af kunstnerisk kvalitet og talent. 

Kunstnerisk kvalitet

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget bl.a. vægt på professionel kunnen, sprogbeherskelse, originalitet og vilje til at afsøge nye temaer og udtryk, kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans samt litterær nysgerrighed og dristighed.

I vurderingen af kvalitet ift. oversættelse lægger udvalget særligt vægt på såvel forfatterens som oversætterens saglige fundering, erfaring og sproglige kunnen.

Spredning af kunststøtte

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.

Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge at prioritere projekter og ansøgere, der ikke tidligere har modtaget støtte.

Mere formelle kriterier:

 • Projektet skal være klart beskrevet og have klare overvejelser om målgruppe og effekt af projektet.
 • For arrangementer er der krav om, at de skal være tilgængelige for offentligheden og være tydeligt annonceret.
 • Der kan ikke søges om støtte til drift.
 • For produktionsstøtte eller oversættelse af udenlandske værker gælder, at det er det forlag, som har købt rettighederne til udgivelse i Danmark, der kan søge om støtten. For oversættelse gælder tillige, at støtten udelukkende skal gå til oversætterens honorar. Udvalget prioriterer ansøgninger, hvor oversætteren oversætter til sit modersmål og at der oversættes fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på.
 • For arrangementer med det formål at formidle udenlandske forfattere i forbindelse med udgivelse i Danmark, oplæsningsarrangementer eller deltagelse i litteraturfestivaler gælder, at støtte kan søges af forfatteren selv, eller af arrangøren. Det er en forudsætning, at deltageren er inviteret af arrangøren forud for ansøgning.
 • For mentorstøtte gælder, at oversætteren eller forlaget kan søge støtte til maksimalt ti mentortimer ved en meriteret oversætter inden for pågældende sprog og genre. Det er et krav, at der er indgået kontrakt med det udgivende forlag om en given oversættelse. Der kan søges om maks. 6.000 kr.
 • Projektet må ikke være afsluttet ved ansøgningsfristens udløb.
 • For rejser, hvor forfatteren er inviteret til at optræde med egne værker i udlandet, og hvor forfatteren er inviteret med kort frist, kan der ekstraordinært søges om støtte til rejseomkostningerne bagudrettet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningskriterierne og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen.

Ansøgere, der søger støtte til flere projekter, skal indsende én ansøgning for hvert projekt.

Når formålet er:

Oversættelser til og fra dansk
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Projektbeskrivelse (angiv genre og sideantal og motivation)
- Dokumentation for oversætterens erfaring
- kontrakt med oversætter
- tekstprøve på oversættelsen samt originalsprog (5 sider af hver)

Produktionsstøtte til særligt udgiftstunge værker og illustrerede værker
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Projektbeskrivelse (angiv genre og sideantal og motivation)
- Tekstprøve, prøve på illustrationer (max. 5 sider)
- Værkliste for forfatteren

Prøveoversættelser fra dansk
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Tilladelse fra rettighedshaver
- Plan med prøveoversættelsen og pitch
- Liste over valg af forlag indeholdende kontaktpersoner samt motivation for valg heraf

Arrangementer for forfattere
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Projektbeskrivelse
- Værkliste for forfatter
- Invitation fra arrangøren
- Evt. program ved festivaler ol.

Netværksstøtte for oversættere
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Projektbeskrivelse
- Cv/værkliste på deltagende oversættere samt eventuelle oplægsholdere

Researchrejser for oversættere og forlæggere
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Projektbeskrivelse
- Cv eller værkliste

Mentorstøtte for oversættere (der kan søges max. 6.000 kr. i støtte til 10 mentortimer)
-
Kort projektbeskrivelse
- Forlagets kontrakt med oversætter 

Øvrige litterære projekter
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Projektbeskrivelse

Du skal være opmærksom på, at vi kun kan modtage vedhæftet materiale i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3.

Du er som ansøger selv ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, og at alle ønskede bilag er vedhæftet. Udvalget behandler ansøgningerne på baggrund af det materiale, der er indsendt med den pågældende ansøgning.

Økonomi

Du skal opstille et budget for projektet. Her skal det klart fremgå, hvilke poster der søges støtte til, og hvor stor egenfinansieringen er.

Der forventes en del egenfinansiering, da udvalget yderst sjældent fuldfinansierer projekter.

Tilskuddenes størrelse varierer og afhænger af det konkrete projekt, men der gives kun i få tilfælde støtte over 100.000 kr. til et projekt, også ud fra den betragtning at kunststøtten skal komme så mange som muligt til gode i alle egne af landet.

Arrangementer med én forfatter/oversætter støttes med 5.000 kr. i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere forfattere/oversættere gives der 4.000 kr. i støtte til honorar pr. forfatter/oversætter. 

Udbetaling: Vi udbetaler tilskud til den NemKonto, der er tilknyttet ansøgers CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her på skat.dk 

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket SKAT af det udbetalte beløb. 

Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningen. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er mere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater. 

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 8 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet.

Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort på kunst.dk under Se tildelinger.

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond offentliggør navne på alle ansøgere.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgningsformularen, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. Se kvitteringen efter for at kontrollere, at du har fået alle de ønskede bilag med. 

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3 i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2018).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal indsendes afrapportering for alle projekt- og aktivitetstilskud i Statens Kunstfond. 

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen vurderes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Spørgsmål og svar om litteraturpuljerne

Find svar på spørgsmål om litteraturpuljer

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)