Statens Kunstfond

Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark

I denne pulje kan du søge tilskud til oversættelser til og fra dansk, prøveoversættelser, formidlingsarrangementer for forfattere m.fl., mentorstøtte, netværksstøtte og rejselegater til oversættere og researchrejser for forlæggere mv.

Frister:

 • 1. februar
 • 15. august

* Note: Der er to årlige frister, en i februar og en i august. Vi modtager kun ansøgninger elektronisk.

Hvem kan søge?

Virksomheder, institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Det er kun udgivende (købende) forlag eller teatre, der opsætter en forestilling/udgiver stykket på tryk, som kan søge støtte til oversættelse og produktionsstøtte.

Hvis du vil søge til et projekt fra udlandet, henvises du til at søge via puljens engelske version 'Danish literature abroad and foreign literature in Denmark'.

Bemærk: Støtte til oversættelse af nordiske titler fra andre nordiske sprog skal søges i det pågældende oprindelsesland. Mere information, se puljen 'Nordiske oversættelser'.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond ønsker at fremme litteraturen og adgangen til udenlandsk litteratur i Danmark og dansk litteratur i udlandet. Udvalget giver derfor støtte til projekter, der formidler litteratur inden for skønlitteratur, dramatik og almen kultur- og faglitteratur.

Der kan f.eks. søges støtte til:

 • Oversættelser til og fra dansk
 • Prøveoversættelser fra dansk
 • Produktionsstøtte til illustrerede værker
 • Arrangementer for forfattere, illustratorer og oversættere med henblik på formidling af forfatterskabet/eget virke
 • Researchrejser for oversættere og forlæggere (ved researchrejser for forfattere henvises til puljen ”Dansk litteratur i Danmark”)
 • Netværksstøtte for oversættere
 • Mentorstøtte for oversættere
 • Øvrige litterære projekter

Projekter for børn og unge skal søges i puljen ”Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge”.

Ansøgere, der søger støtte til flere projekter, skal indsende en ansøgning for hvert projekt!

Puljen støtter ikke projekter, som udvalget vurderer, som værende inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger, kataloger o.l. Der gives normalt ikke støtte til danske forlag/teatre, der ønsker at udgive danske værker i oversættelse

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgninger vurderes på grundlag af kunstnerisk kvalitet og talent. 

Kunstnerisk kvalitet

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget bl.a. vægt på professionel kunnen, sprogbeherskelse, originalitet og vilje til at afsøge nye temaer og udtryk, kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans samt litterær nysgerrighed og dristighed.

Kvalitet forstås ikke kun som kunstnerisk kvalitet, men også som kvaliteten af det ansøgte projekt som helhed.

I vurderingen af kvalitet i forhold til oversættelse lægger udvalget særligt vægt på såvel forfatterens som oversætterens saglige fundering, erfaring og sproglige kunnen.

Research

Ved ansøgninger om tilskud til research vurderer udvalget også, i hvor høj grad rejsen er nødvendig for gennemførslen af det pågældende projekt, herunder om der findes alternativer til at opnå den ønskede viden. For forlag og agenturer gælder, at formålet med researchrejsen forventes at ligge uden for rammerne af et forlags/agenturs almindelige virke.

Spredning af kunststøtte

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud som muligt.

Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge ikke at prioritere projekter og ansøgere, der tidligere har modtaget støtte. Er der flere ansøgninger fra samme ansøger, forbeholder udvalget sig retten til at prioritere mellem ansøgningerne.

I forhold til mængden af ansøgninger prioriteres værker, som udvalget vurderer, har særligt vanskeligt ved at klare sig på markedsvilkår.

Mere formelle kriterier:

 • Projektet skal være klart beskrevet.
 • For produktionsstøtte eller oversættelse af udenlandske værker gælder, at det er det forlag, som har købt rettighederne til udgivelse i Danmark, der kan søge om støtten. For oversættelse gælder tillige, at støtten udelukkende skal gå til oversætterens honorar. Udvalget prioriterer ansøgninger, hvor oversætteren oversætter til sit modersmål og at der oversættes fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på.
 • Projektet må ikke være afsluttet ved ansøgningsfristens udløb. For rejser, hvor forfatteren er inviteret til at optræde med egne værker i udlandet, og hvor forfatteren er inviteret med kort frist, kan der ekstraordinært søges om støtte til rejseomkostningerne bagudrettet.
 • For arrangementer med det formål at formidle udenlandske forfattere, illustratorer eller oversættere i forbindelse med udgivelse, oplæsningsarrangementer eller deltagelse i litteraturfestivaler i Danmark gælder, at støtte kan søges af forfatteren selv, eller af arrangøren. Det er en forudsætning, at deltageren er inviteret af arrangøren forud for ansøgning. Samme regler gælder for danske forfattere, illustratorer og oversættere, der er inviteret til at formidle sit forfatterskab/virke i udlandet. Ved formidlingsarrangementer er der krav om, at de skal være tilgængelige for offentligheden og være tydeligt annonceret.
 • For prøveoversættelse gælder, at der kan søges om støtte på 4.000 kr. til en prøveoversættelse på op til 10 sider og 8.000 kr. til en prøveoversættelse på op til 25 sider. Søges der til prøveoversættelse på op til 25 sider skal der oplyses særlig begrundelse herfor.
 • For mentorstøtte gælder, at oversætteren eller forlaget kan søge støtte til maksimalt ti mentortimer ved en meriteret oversætter inden for pågældende sprog og genre. Det er et krav, at der er indgået kontrakt med det udgivende forlag om en given oversættelse. Der kan søges om maks. 6.000 kr.
 • For netværksstøtte gælder, at udvalget yder støtte til aktiviteter i lokale netværk af oversættere fra dansk. Netværkene skal styrke etablerede oversætteres adgang til viden om dansk sprog og litteratur, samtidig med at netværkene skal sikre, at der er ramme for nye lovende oversættere.
 • Der kan ikke søges om støtte til drift.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningskriterierne og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen.

Ansøgere, der søger støtte til flere projekter, skal indsende én ansøgning for hvert projekt.

Når formålet er:

Oversættelser til og fra dansk
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Projektbeskrivelse (angiv genre og sideantal og motivation)
- Dokumentation for oversætterens erfaring
- kontrakt med oversætter
- tekstprøve på oversættelsen samt originalsprog (5 sider af hver)

Produktionsstøtte til illustrerede værker
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Projektbeskrivelse (angiv genre og sideantal og motivation)
- Tekstprøve, prøve på illustrationer (max. 5 sider)
- Værkliste for forfatteren

Prøveoversættelser fra dansk
- Tilladelse fra rettighedshaver
- Plan med prøveoversættelsen og pitch, inklusiv oplysning om genre og sideantal på originalværk.
- Begrundelse, hvis der indsendes ansøgning om støtte til 25 sider.
- Liste over valg af forlag indeholdende kontaktpersoner samt motivation for valg heraf
- CV på oversætter

Arrangementer for forfattere, illustrator eller oversætter
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Projektbeskrivelse
- Værkliste for forfatter, illustrator eller oversætter
- Invitation fra arrangøren
- Evt. program ved festivaler ol.

Netværksstøtte for oversættere
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Projektbeskrivelse
- Cv/værkliste på deltagende oversættere samt eventuelle oplægsholdere

Researchrejser for oversættere og forlæggere
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Projektbeskrivelse
- Cv eller værkliste

Mentorstøtte for oversættere (der kan søges max. 6.000 kr. i støtte til 10 mentortimer)
-
Kort projektbeskrivelse
- Forlagets kontrakt med oversætter 

Øvrige litterære projekter
- Budget (budgetskema skal anvendes)
- Projektbeskrivelse

Du skal være opmærksom på, at vi kun kan modtage vedhæftet materiale i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3.

Du er som ansøger selv ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, og at alle ønskede bilag er vedhæftet. Udvalget behandler ansøgningerne på baggrund af det materiale, der er indsendt med den pågældende ansøgning.

Økonomi

Du skal opstille et budget for projektet. Her skal det klart fremgå, hvilke poster der søges støtte til, og hvor stor egenfinansieringen er.

Der forventes en del egenfinansiering, da udvalget yderst sjældent fuldfinansierer projekter.

Tilskuddenes størrelse varierer og afhænger af det konkrete projekt, men der gives kun i få tilfælde støtte over 100.000 kr. til et projekt, også ud fra den betragtning at kunststøtten skal komme så mange som muligt til gode i alle egne af landet.

Udbetaling: Vi udbetaler tilskud til den NemKonto, der er tilknyttet ansøgers CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her på skat.dk 

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket SKAT af det udbetalte beløb. 

Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningen. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er mere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater. 

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 8 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet.

Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort på kunst.dk under Tildelinger 

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond offentliggør navne på alle ansøgere.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgningsformularen, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. Se kvitteringen efter for at kontrollere, at du har fået alle de ønskede bilag med. 

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3 i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2018).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal indsendes afrapportering for alle projekt- og aktivitetstilskud i Statens Kunstfond. 

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen vurderes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)