Statens Kunstfond

Dansk litteratur i Danmark

Tilskud til produktion af danske værker, til litterære arrangementer og litteraturfestivaler og til rejser og research. Desuden kan forfatterforeningerne søge tilskud til deres kursusvirksomhed.

Område:

Frister:

 • Næste frist: 16. august

* Note: Bemærk, at du først kan ansøge puljen en måned før ansøgningsfristen den 16. august 2021. Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem til dagen, hvor ansøgningsskemaet gøres tilgængeligt. Der er to årlige frister - i 2021 er fristerne 1. marts og 16. august.

Hvem kan søge?

 • Virksomheder, institutioner, foreninger og enkeltpersoner.
 • Det er kun det udgivende forlag, der kan søge om tilskud til produktion.
 • For honorarstøtte og støtte til øvrige litterære arrangementer, festivaler og konferencer gælder, at det kun er arrangørerne, der kan søge om støtte. Arrangøren og den optrædende kunstner må ikke være den samme.
 • Tilskud til rejser og research kan søges af forlæggere, forfattere, oversættere og illustratorer.
 • NYT: Bemærk, at puljefristen er ændret fra 15. februar til 1. marts. Derfor har udvalget i forbindelse med denne uddelingsrunde valgt at ændre på forudsætningen, at projekter ikke må være afsluttet inden ansøgningsfristens udløb. Til denne runde kan projekter, der afholdes, eller værker der udgives i perioden 1. februar – 1. marts også komme i betragtning til støtte

Du kan blandt andet søge tilskud til:

 • honorar til forfatterarrangementer 
 • litterære arrangementer, festivaler og konferencer
 • produktion af særligt udgiftstunge danske værker
 • udgivelse af ny dansk dramatik
 • udgivelse af debutanter
 • udvikling af digitale fortællinger
 • forfatterforeningernes kursusvirksomhed
 • forfatteres rejser i forbindelse med research.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Du kan ikke søge tilskud til:

Der gives desuden ikke tilskud til projekter, som udvalget vurderer, som værende inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælps- og livstilsbøger, ordbøger, kataloger og lignende.

Der gives heller ikke støtte til tværkunstneriske projekter, hvor den indholdsmæssige litterære del efter udvalgets vurdering ikke spiller en uundværlig rolle.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond ønsker at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark. Udvalget giver derfor støtte til udgivelse af dansk litteratur og til projekter, der formidler dansk litteratur inden for skønlitteratur og almen kultur- og faglitteratur.

Sådan vurderes din ansøgning

Når udvalget vurderer din ansøgning, lægger de først og fremmest vægt på kunstnerisk kvalitet og talent. Under vurderingen ser udvalget efter kunstnerisk og personlig nødvendighed og efter professionel og sproglig kunnen. Vilje til at afsøge nye temaer og udtryk tæller positivt med, ligesom kulturel og samfundsmæssig relevans. Endelig tager udvalget stilling til, om projektet forekommer at have fundet sin form og er færdigudviklet. 

Udvalget lægger ikke kun vægt på den kunstneriske kvalitet, men også på kvaliteten af det ansøgte projekt som helhed. Det kan for eksempel dreje sig om kvaliteten af tilrettelæggelsen af et litterært initiativ - både i forhold til kunstneren og i forhold til arrangøren/afviklingen. Hvordan er der for eksempel reflekteret over ide, valg af materiale og kontekst, og har kunstneren/arrangøren erfaring med formidling. Udvalget kan også lægge vægt på, at ansøger overvejer, hvordan projektet bidrager til at styrke dansk litteratur, og eventuelt på hvordan projektet præsenteres for potentielle læsere.

Rejse og research

Ved ansøgninger om tilskud til rejser og research vurderer udvalget også, i hvor høj grad rejsen er nødvendig for gennemførslen af det pågældende projekt, herunder om der findes alternativer til at opnå den ønskede viden. 

Spredning af kunststøtte

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Projektstøtteudvalget for Litteratur, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge at prioritere projekter og ansøgere, der ikke tidligere eller i mere begrænset omfang har modtaget støtte. Er der flere ansøgninger fra samme ansøger, forbeholder udvalget sig retten til at prioritere mellem ansøgningerne. 

I forhold til mængden af ansøgninger prioriteres værker, som udvalget vurderer, har særligt vanskeligt ved at klare sig på markedsvilkår.

En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Andre formelle kriterier

 • Projektet og projektets formål skal være klart beskrevet, bl.a. skal det tydeligt fremgå af ansøgningen, hvilke forfattere der medvirker i projektet.
 • For arrangementer er der krav om, at de skal være tilgængelige for offentligheden og være tydeligt annonceret.
 • Arrangementer med én forfatter støttes med 5.000 kroner i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere forfattere gives der 4.000 kroner i støtte til honorar per forfatter/illustrator.
 • Det er et krav, at der indgår egenfinansiering i projektet (undtagen ansøgninger om honorarstøtte).
 • NYT for denne runde: Projektet må ikke være afsluttet før 1. februar 2021.
 • For ansøgning om honorarstøtte til forfattere og illustratorer ved arrangementer, rejser og research gælder, at forfatteren skal have udgivet mindst ét værk som eneforfatter, og illustratoren skal have udgivet mindst ét illustreret værk inden for udvalgets støtteområde.
 • Danskproducerede værker (fx digitale fortællinger) skal være tilgængelige på dansk.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Du skal vedhæfte følgende bilag

Hvad din ansøgning skal indeholde afhænger af, hvad du søger tilskud til. Nedenfor er de obligatoriske bilag oplistet for de forskellige projekttyper.

Honorarstøtte til forfattere og illustratorer ved arrangementer med oplæsning og foredrag

 • Honorarblanket (brug denne honorarblanket). Blanketten indgår som en del af udvalgets kvalitative vurdering af din ansøgning. Hvis skabelonen ikke er vedhæftet, er ansøgningen ikke komplet, og du vil modtage et afslag.
 • Kort CV om forfatteren

Litterære arrangementer, festivaler og konferencer 

 • Projektbeskrivelse (bemærk, at projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af planlagte mål/aktiviteter samt klare overvejelser om den forventede effekt af projektet)
 • Program
 • Budget (brug denne budgetskabelon)
 • Korte CV’er om medvirkende
 • Skriftlige aftaler/kontrakter

Produktions- og udgivelsesstøtte

 • Projektbeskrivelse (bemærk, at projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af planlagte mål/aktiviteter samt klare overvejelser om den forventede effekt af projektet)
 • Budget (brug denne budgetskabelon)
 • Korte CV’er om forfattere
 • Tekstprøve (maks. 5 sider), evt. indholdsfortegnelse
 • For støtte til digitale fortællinger desuden markeds- og finansieringsstrategi

Rejser og research

 • Projektbeskrivelse (bemærk, at projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af planlagte mål/aktiviteter samt klare overvejelser om den forventede effekt af projektet)
 • Budget (brug denne budgetskabelon)
 • Kort biografi
 • Tekstprøve (maks. 5 sider, eventuelt fra et tidligere værk)

I projektbeskrivelsen (honorarstøtte undtaget) skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være udgivelse af et bestemt værk eller forventede antal deltagere til et litterært arrangement. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.

Ansøgere, der søger tilskud til flere projekter, skal indsende én ansøgning for hvert projekt. Det gælder dog ikke ansøgninger om honorar til forfatterarrangementer - her søges der samlet for hele perioden.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du skal opstille et budget for projektet. Her skal det klart fremgå, hvilke poster der søges støtte til, og hvor stor egenfinansieringen er. Der forventes en delDet er et krav, at projektet er delvist egenfinansieringegenfinansieret (undtagen ansøgninger om honorarstøtte), da udvalget yderst sjældent fuldfinansierer projekter.

Tilskuddenes størrelse varierer og afhænger af det konkrete projekt, men der gives kun i få tilfælde støtte over 100.000 kroner til et projekt, også ud fra den betragtning at kunststøtten skal komme så mange som muligt til gode i alle egne af landet. 

Arrangementer med én forfatter støttes med 5.000 kroner i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere forfattere gives der 4.000 kroner i støtte til honorar per forfatter/illustrator.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Har du fået tilskud til honorarer til flere arrangementer, skal du indsende en samlet afrapportering, når alle arrangementer er afholdt.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.