Statens Kunstfond

Dansk litteratur i Danmark

I denne pulje kan du søge tilskud til produktion af danske værker, til litterære arrangementer og litteraturfestivaler, til rejser og research. Projekter for børn og unge skal søges i puljen ”Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge”.

Område:

Frister:

 • 1. februar
 • 15. august

* Note: Der er to årlige frister, en i februar og en i august. Vi modtager kun ansøgninger elektronisk.

Hvem kan søge?

Virksomheder, institutioner, foreninger og enkeltpersoner. 

Det er kun det udgivende forlag, der kan søge om støtte til produktion.

Man kan ikke søge om støtte til udgivelse af egne værker.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond ønsker at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark. Udvalget giver derfor støtte til udgivelse af dansk litteratur og til projekter, der formidler dansk litteratur inden for skønlitteratur og almen kultur- og faglitteratur. Der kan f.eks. søges støtte til:

 • Honorarstøtte til forfattere og illustratorer ved arrangementer med oplæsning og foredrag
 • Litterære arrangementer, festivaler og konferencer 
 • Produktion af særligt udgiftstunge illustrerede danske værker, samt danske værker der har særligt vanskeligt ved at klare sig på markedsvilkår.
 • Udgivelse af ny dansk dramatik
 • Udgivelse af debutanter
 • Udvikling af digitale fortællinger
 • Forfatterforeningernes kursusvirksomhed
 • Forfatteres rejser i forbindelse med research

Ansøgere, der søger støtte til flere projekter, skal indsende en ansøgning for hvert projekt! Dette gælder dog ikke ansøgninger om honorar til forfatterarrangementer, her søges der samlet til hele perioden.

For ansøgning om honorarstøtte til forfattere og illustratorer ved arrangementer, rejser og research gælder, at forfatteren skal have udgivet mindst ét værk som eneforfatter, og illustratoren skal have udgivet mindst ét illustreret værk inden for udvalgets støtteområde 

Puljen støtter ikke projekter, som udvalget vurderer som værende inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger, kataloger o.l. 

Sådan vurderes din ansøgning

Når udvalget vurderer din ansøgning, lægger de først og fremmest vægt på kunstnerisk kvalitet og talent. I vurderingen af kunstnerisk kvalitet kigger udvalget blandt andet på professionel kunnen, faglig soliditet, sprogbeherskelse, originalitet og vilje til at afsøge nye temaer og udtryk, kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans samt litterær nysgerrighed og dristighed.

Udvalget lægger ikke kun vægt på den kunstneriske kvalitet, men også på kvaliteten af det ansøgte projekt som helhed. Det kan fx dreje sig om kvaliteten af tilrettelæggelsen af et litterært initiativ - både i forhold til kunstneren og i forhold til arrangøren/afviklingen. Hvordan er der fx reflekteret over ide, valg af materiale og kontekst, og har kunstneren/arrangøren erfaring med formidling. Udvalget kan også lægge vægt på, at ansøger overvejer, hvordan projektet bidrager til at styrke dansk litteratur, og evt. på hvordan projektet præsenteres for potentielle læsere.

Rejse og research

Ved ansøgninger om tilskud til rejser og research vurderer udvalget også, i hvor høj grad rejsen er nødvendig for gennemførslen af det pågældende projekt, herunder om der findes alternativer til at opnå den ønskede viden. 

Spredning af kunststøtte

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud i landet som muligt.

Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge ikke at prioritere projekter og ansøgere, der tidligere har modtaget støtte. Er der flere ansøgninger fra samme ansøger, forbeholder udvalget sig retten til at prioritere mellem ansøgningerne. 

I forhold til mængden af ansøgninger prioriteres værker, som udvalget vurderer, har særligt vanskeligt ved at klare sig på markedsvilkår.

Mere formelle kriterier

 • Projektet skal være klart beskrevet.
 • For arrangementer er der krav om, at de skal være tilgængelige for offentligheden og være tydeligt    annonceret.
 • Projektet må ikke være afsluttet ved ansøgningsfristens udløb.
 • Der kan ikke søges om støtte til drift.
 • For ansøgning om honorarstøtte til forfattere og illustratorer ved arrangementer, rejser og research gælder, at forfatteren skal have udgivet mindst ét værk som eneforfatter, og illustratoren skal have udgivet mindst ét illustreret værk inden for udvalgets støtteområde.
 • Søges der støtte til flere projekter skal der indsendes én ansøgning for hvert projekt. Søges der udelukkende honorarstøtte skal disse dog søges samlet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningskriterierne og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen.

Når formålet er:

Honorarstøtte til forfattere og illustratorer ved arrangementer med oplæsning og foredrag:
- Honorarblanket (udfyld denne skabelon). Blanketten indgår som en del af udvalgets kvalitative vurdering af din ansøgning. Hvis skabelonen ikke er vedhæftet, er ansøgningen ikke komplet, og du vil modtage et afslag.
- Kort cv om forfatteren

Litterære arrangementer, festivaler og konferencer (er der tale om overvejende udenlandske medvirkende, bør der søges i puljen ”Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark”):
- Projektbeskrivelse (bemærk, at projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af planlagte mål/aktiviteter, samt klare overvejelser om  den forventede effekt af projektet)
- Program
- Budget (anvend budgetskema)
- Korte cv’er om medvirkende
- Skriftlige aftaler/kontrakter

Produktions- og udgivelsesstøtte:
- Projektbeskrivelse (bemærk, at projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af planlagte mål/aktiviteter, samt klare overvejelser om  den forventede effekt af projektet)
- Budget (anvend budgetskema)
- Korte cv’er om forfattere
- Tekstprøve (max 5 sider), evt. indholdsfortegnelse
- For støtte til digitale fortællinger desuden markeds- og finansieringsstrategi

Rejser og research: 
Projektbeskrivelse (bemærk, at projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af planlagte mål/aktiviteter, samt klare overvejelser om  den forventede effekt af projektet)
- Budget (anvend budgetskema)
- Kort biografi
- Tekstprøve (max 5 sider, evt. fra et tidligere værk)

Du skal være opmærksom på, at vi kun kan modtage vedhæftet materiale i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3. E-breve skal vedhæftes i pdf-format.

Du er som ansøger selv ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, og at alle ønskede bilag er vedhæftet. Udvalget behandler ansøgningerne på baggrund af det materiale, der er indsendt med den pågældende ansøgning. 

Økonomi

Du skal opstille et budget for projektet. Her skal det klart fremgå, hvilke poster der søges støtte til, og hvor stor egenfinansieringen er. 

Der forventes en del egenfinansiering, da udvalget yderst sjældent fuldfinansierer projekter.

Tilskuddenes størrelse varierer og afhænger af det konkrete projekt, men der gives kun i få tilfælde støtte over 100.000 kr. til et projekt, også ud fra den betragtning at kunststøtten skal komme så mange som muligt til gode i alle egne af landet. 

Arrangementer med én forfatter støttes med 5.000 kr. i tilskud til honorar. Ved arrangementer med flere forfattere gives der 4.000 kr. i støtte til honorar pr. forfatter/oversætter. 

Udbetaling: Vi udbetaler tilskud til den NemKonto, der er tilknyttet ansøgers CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her på skat.dk 

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket SKAT af det udbetalte beløb. 

Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningen. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er mere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 8 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet.

Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort på kunst.dk under Tildelinger.

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond offentliggør navne på alle ansøgere.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgningsformularen, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. Se kvitteringen efter for at kontrollere, at du har fået alle de ønskede bilag med.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3 i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2018).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal indsendes afrapportering for alle projekt- og aktivitetstilskud i Statens Kunstfond. 

Har du fået tilskud til honorarer til flere arrangementer, skal der indsendes en samlet afrapportering, når alle arrangementer er afholdt.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen vurderes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)