Statens Kunstfond

Boliglab - 1. ansøgningsrunde

Deltagelse i Statens Kunstfond og Realdanias boliglaboratorium for arkitekt- og byggebranchen med eksperimenterende boligprojekter.

Frister:

  15. september 2020, kl. 23:59

* Note: Ny ansøgningsfrist: på grund af den aktuelle situation med coronavirus/COVID-19 udskydes ansøgningsfristen til Boliglaboratorium. Den nye ansøgningsfrist for første ansøgningsrunde er nu den 4. maj 2020 Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Du kan søge allerede nu.

Hvem kan søge?

Statens Kunstfond og Realdania, der er partnerskabet bag det nye boliglaboratorium, ønsker at invitere den samlede arkitekt- og byggebranche til at byde ind.

Det kan være bygherrer, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, entreprenør, designere, rådgivere og andre parter fra byggebranchen som kan og vil bidrage til at genstarte traditionen for det gode danske boligbyggeri.

 • Alle typer af ideer og boligbyggerier med almen relevans er velkomne i boliglaboratoriet
 • Bygherre kan enten være privat eller almen
 • Valg af udbudsform/entrepriseform afhænger af det enkelte projekt
 • Udvalget og Realdania ønsker primært at optage boligprojekter med rum for eksperimenter og som endnu ikke har et på forhånd for fastlåst program, byggesystem og arkitektur.

Du kan søge tilskud til:

 • udvikling, eksperimenter, ekspertviden+, mock-ups med mere. 

Ansøgningsproces:

 • Som ansøger skal du igennem to ansøgningsrunder med afleveringer for at komme i betragtning til at deltage i det nye boliglaboratorium. Den første ansøgningsrunde er åben for alle, mens den anden ansøgningsrunde kun er for de ansøgere, der er gået videre fra første runde.
 • Til første ansøgningsrunde kan alle søge – både individuelle, del-teams og komplette teams. Her behøver du altså ikke have det fulde team eller finansiering af realiseringen af projektet på plads.
 • Hvis du mangler en aktør til dit team, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning i første runde. Du kan samtidig tilmelde dig til et matchmaking arrangement den 27. februar 2020.
 • Til anden ansøgningsrunde stilles der krav om, at teamet indeholder en bygherre og at du beskriver, hvorledes projektet tænkes, realiseres og finansieres.

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen her.

Vi opfordrer alle ansøgere til at orientere sig i ansøgningsskemaet inden ansøgningen indsendes - du kan downloade en .pdf version her nederst i puljeopslaget.

Hvem kan ikke søge?

Studerende på Arkitektskolen Aarhus, Det Kgl. Kunstakademis Skoler for arkitektur, Design og Konservering, Københavns Universitet landskabsarkitektuddannelsen, Aalborg Universitet, Arkitektur og Design og Danmarks Tekniske Universitet, Bygningsdesign (bachelor, master, kandidat) eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge. Vi yder desuden ikke støtte til uddannelsesformål.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at skabe rum for en genstart af måden vi tænker, udformer og bygger vores boliger på.

Statens Kunstfond og Realdania ønsker med det nye boliglaboratorium at sætte gang i et nybrud i dansk boligbyggeri. Et nybrud, der skal udvikle den gode danske byggetradition, hvor boliger formgives med ambitioner for både skønhed, funktion, menneskers trivsel i hverdagen og med omtanke for den verden vi lever i. Ambitionen er at højne den arkitektoniske kvalitet i boligbyggeriet og bidrage til et boligbyggeri, der i langt højere grad spejler samfundets udfordringer og de lokale forhold

Projekter i regi af boliglaboratorium skal være geografisk placeret i Danmark.

Jf. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning skal Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur fremme de kunstneriske dimensioner af arkitektur i Danmark og dansk arkitektur i udlandet. Der kan således tildeles projektstøtte til et nærmere defineret projekt, som fremmer den kunstneriske dimension i arkitekturen.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfond og Realdanias boliglaboratorium vil vurdere din ansøgning ud fra følgende overordnede udvælgelseskriterier:

1. Eksperimentprofil

2. Geografisk spredning

3. Team og motivation

4. Sandsynlighed for realisering

5. Projektets stadie

6. Spredning i projekternes boligtypologi og størrelse

7. Eksperimentprofiler

Boliglaboratorium har formuleret 7 eksperimentprofiler for at rammesætte boligeksperimenterne. De ansøgende teams forventes at svare på, hvorledes deres idé eller projekt forholder sig til de 7 eksperimentprofiler. Dog behøver de 7 eksperimentprofiler ikke vægtes ligeligt.

Lad os få mere ud af færre ressourcer!

Hvordan kan det byggede drage omsorg for klimaet?

Lad os tilbyde nye boformer!

Hvordan kan boligen imødekomme vores ændrede livsmønstre og demografi?

Lad os bruge naturens potentialer!

Hvordan kan naturens iboende kvaliteter udnyttes til gavn for både bolig og klima?

Lad os redefinere den attraktive bolig!

Hvad er nutidens svar på en god bolig, hvor det nøjsomme gøres attraktivt?

Lad os dele!

Hvordan kan nye rumlige organiseringer give grobund for nye fællesskaber, nye ejer- og organisationsformer?

Lad os styrke den gode byggeskik!

Hvordan kan vi bygge med forenklede byggetekniske løsninger, der bidrager til helheden?

Lad os udnytte de lokale potentialer!

Hvordan kan det der bygges afspejle stedets lokale betingelser?

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden finder du ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af ansøger og teamet – max 2 A4-sider i alt
 • Projektdata (beskrivelse af projekttype- og størrelse, skala, sted, økonomi, projektstade, tidsplan) – max 3 A4-sider i alt
 • Motivation (beskrivelse af motivation for deltagelse i det nye boliglaboratorium) – max 2 A4-side i alt
 • Eksperimentprofil (beskriv, hvordan projektet og det foreslåede udviklingsarbejde forholder sig til de 7 eksperimentprofiler) – max 2 A4-sider i alt
 • Evt. billedmateriale (tegninger, diagrammer, fotos eller andet visuelt materiale) – max. 6 A4-sider i alt
 • Budget for støttemidler til eksperimenter og udviklingsarbejde - max 1 A4-side i alt
 • Uddybende beskrivelse af budgettet (begrund budgettet og beskriv, hvordan midlerne ønskes benyttet) – max 1 A4-sider i alt
 • Arkitekter i teamet kan indsende kunstnerisk dokumentation – max 2 A4-sider

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer, Pages, JPG, Odt eller Numbers
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af partnerskabet bag det nye boliglaboratorium
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af partnerskabet bag det nye boliglaboratorium. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Du kan søge på enten CPR- eller CVR-nummer, hvis du har et firma eller søger som en bygherreorganisation. Du skal beslutte dig, om du vil have et eventuelt tilskud udbetalt til dit CPR- eller CVR-nummer, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Det er nemlig ikke er muligt at ændre i din ansøgningen, efter den er indsendt. 

Økonomi

Staten Kunstfond og Realdanias boliglaboratorium yder tilskud til udvikling, eksperimenter og indhentning af viden i 5-7 eksperimenterende boligprojekter. Der gives ikke midler til realiseringen af byggeriet.

Du kan søge midler til udvikling, eksperimenter, ekspertviden, mock-ups med mere på i alt 6.5 mio. kr., der fordeles på de 5-7 projekter. 

Derudover har partnerskabet afsat yderligere 1. mio. kr. til videndeling i form af fællesseminarer, workshops og formidling for alle projekterne. Du kan ikke søge disse midler.

Udbetaling

Bliver dit projekt udvalgt, skal der udarbejdes en kontakt mellem dig, Staten Kunstfond og Realdanias boliglaboratorium, før du kan modtage tilskud.

Hvis du får tilskud og skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud, vil vi udbetaler pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 6 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til partnerskabet bag det nye boliglaboratorium og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis dit projekt bliver udvalgt, vil du modtage svar på din ansøgning, så du kan tilpasse den inden 2. ansøgningsrunde, der har deadline den 20. maj. De deltagere der bliver udvalgt til 2. ansøgningsrunde, bliver inviteret til at præsentere deres ansøgning overfor partnerskabet i juni. Herefter træffes der afgørelse om de udvalgte 5-7 teams. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Hvis dit projekt bliver udvalgt, skal der udarbejdes en kontrakt mellem dig, Statens Kunstfond, Realdanias boliglaboratorium før dit projektet kan modtage midlerne.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen vurderes af partnerskabet bag Statens Kunstfond og Realdanias boliglaboratorium:

Nina Kovsted Helk, Filantropidirektør i Realdania

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur. Udvalget har i perioden 2018-2021 følgende sammensætning:

Ellen Braae (formand)
Mads Bjørn Hansen
Boris Brorman Jensen
Jens Thomas Arnfred
Kathrin Susanna Gimmel

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)