Statens Kunstfond

Arbejdslegater - Legatudvalget for Litteratur

Arbejdslegater, herunder treårige, for skabende kunstnere inden for litteraturområdet tildelt af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur.

Område:

Frister:

 • 1. februar

* Note: Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men vi anbefaler, at du indsender i god tid inden fristens udløb.

Hvem kan søge?

 • Skønlitterære forfattere, herunder dramatikere, essayister og udøvere af mundtlig litteratur
 • Forfattere og illustratorer af børne- og ungdomslitteratur
 • Forfattere af almen kultur- og faglitteratur
 • Illustratorer og tegneserieskabere (ikke børne- ungdomslitteratur)
 • Oversættere til og fra dansk

med minimum et selvstændigt værk udgivet/opført i eget navn eller tilsvarende inden for udvalgets støtteområde.

Det er kun muligt at indsende én ansøgning per ansøgningsfrist til Legatudvalget for Litteratur.

Legatudvalget for Litteratur støtter kunstnere (herunder oversættere og forfattere af faglitteratur) med en væsentligt tilknytning til den litterære scene i Danmark, der arbejder med værker, som udgives eller opføres på dansk. Udvalget støtter også oversættere, der oversætter til og fra dansk.

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur støtter ikke forfattere, hvis arbejde hovedsagelig ligger inden for: håndbøger, hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger, undervisningsmateriale, udstillingskataloger og lokalhistorie mv.

Dramatikere skal være opmærksomme på, at de også har mulighed for at søge arbejdslegat i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst. Legatudvalget for Litteratur støtter kun dramatikere, der arbejder med skreven dramatik.

Illustratorer og tegneserieskabere skal være opmærksomme på, at de også har mulighed for at søge arbejdslegat i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design. Legatudvalget for Litteratur støtter kun tegneserieskabere og illustratorer, der har en litterær og/eller fortællende tilgang til feltet.

Hvis du arbejder inden for – eller på tværs af – flere kunstarter, kan du søge arbejdslegat inden for flere relevante kunstområder. 

Du kan ikke søge om arbejdslegat fra Statens Kunstfond, hvis du er studieaktiv på en SU-berettiget uddannelse eller på en ph.d.-uddannelse. 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Legater gives til fortsat kunstnerisk virke til kunstnere, der via deres hidtidige produktion har vist et særligt talent.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Udvalget vil primært forholde sig til de medsendte tekstprøver, men vil også se på ansøgers øvrige produktion og virke. Det siddende udvalg lægger i sin vurdering særligt vægt på ét eller flere af følgende kriterier:

 • Originalitet: en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • Formbevidsthed: klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • Substantielt indhold: en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • Værkerne er nybrydende: evne og vilje til afsøgning af nye kunstneriske udtryk

For oversættere vil der særligt blive lagt vægt på, at oversættelsen videreformidler både originalværkets betydning og dets form, og at tonen i originalværket rammes på en overbevisende og sikker måde. Desuden kan udvalget også vælge at se på den litterære kvalitet af de værker, oversætteren hidtil har arbejdet med.

For illustratorer vil der blive lagt vægt på, at der er et reflekteret samspil mellem illustrationer og eventuel tekst.

For forfattere af almen kultur- og faglitteratur, vil der særligt blive lagt vægt på ansøgerens evne til at formidle faglitterære emner på en vedkommende måde for en bredere læserskare.

Udvalget kan derudover vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de seneste år i form af direkte kunstnerstøtte fra Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne. I skønnet indgår dog ikke den livsvarige hædersydelse fra Statens Kunstfond

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det relevante elektroniske ansøgningsskema i bunden af siden. Her vedhæfter du dine bilag på skemaets sidste side. Det er en god idé at have alle bilag klar, inden du udfylder det relevante ansøgningsskema. Legatudvalget modtager ikke fysisk materiale.

Din ansøgning skal indeholde:

1. En motiveret ansøgning med oplysninger om de seneste års kunstneriske arbejde – nævn gerne, hvad du arbejder på i øjeblikket. Maks to A4-sider.

2. Værkliste, der dokumenterer dit kunstneriske arbejde

3. Uddrag fra maks. to værker (er værket oversat, så angiv det) – Du kan enten indsende uddrag fra to tidligere værker eller fra et tidligere værk og en prøve fra det, du arbejder på i øjeblikket (dvs. ikke artikler, anmeldelser o.l.)

Omfang af uddragene:

 • For skønlitteratur, almenkulturel faglitteratur og børne- og ungdomslitteratur: uddrag/tekstprøve/illustrationsprøve på maks. 10 sider pr. værk
 • For skreven dramatik: maks. 20 sider pr. værk
 • For mundtlige genrer og reportage: uddrag/tekstprøve eller lydoptagelse på ca. 10 sider/ 10 minutter pr. værk
 • For illustratorer og tegneserieskabere: illustrations- og tekstprøve på maks. 10 sider pr. værk
 • For oversætterarbejdslegater: uddrag/tekstprøve fra oversættelse såvel som originaltekst – maks. 10 sider pr. værk (dvs. fem sider fra originalteksten og fem sider med din oversættelse af disse fem sider)

Vedhæftet materiale kan kun modtages i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3. ZIP-filer må ikke indsendes. De vedhæftede bilag må maks. fylde 15 MB i alt. Vedhæft IKKE materiale, der overskrider de angivne grænser!

Når ansøgningen er indsendt, kan der efterfølgende ikke ændres/rettes i eller indsendes materiale til ansøgningen.

Du skal være opmærksom på, at ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag, og at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine ansøgningsbilag vil fremgå.

Økonomi

Der skal ikke søges om et bestemt beløb. Legatudvalget for Litteratur fastlægger beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal være tale om treårigt arbejdsstipendium.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater via dette link til ”Se tildelinger”.

Hvis du bliver tildelt et legat, bliver det udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Udbetalingen sker inden for tre uger, efter du har modtaget svarbrevet.

Hvis du bliver tildelt et treårigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR- eller CVR-nummer. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger, uden at du skal foretage dig noget. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil kunne finde datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev.

Modtagere af treårige arbejdslegater vil efter de tre år blive bedt om at indsende en beretning om legatets betydning for deres kunstneriske arbejde.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen hos Skat.

Hvis du har udenlandsk konto, skal du benytte dette bankoplysningsskema for lande med IBAN, og du skal benytte dette bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse pr. mail ultimo april.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du efterfølgende modtage en kvitteringsmail.

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet.

Hvis et eller flere udvalgsmedlemmer erklærer sig inhabilt, deltager vedkommende ikke i behandlingen af ansøgningen. Læs mere om inhabilitet.

Svar på ansøgningen bliver sendt til ansøger pr. mail, og når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Navne på alle ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort i udvalgets referater på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)