Puljer

Europa for Borgerne har to indsatsområder, hvoraf det ene har tre underområder. Du kan læse om alle fire områder her på siden. De forskellige kriterier finder du i programvejledningen.

Aktiv europæisk erindring

Se de specifikke kriterier i programvejledningen side 21.

Aktiv europæisk erindring handler om at bidrage til borgernes forståelse af EU, dets mangfoldighed og historie samt gøre opmærksom på fælles værdier. Der gives støtte til aktiviteter som forskning, uformel uddannelse, offentlige debatter, udstillinger og andre former for involvering af borgere fra forskellige målgrupper, der reflekterer over årsagerne til totalitære regimer i Europas moderne historie og projekter om andre afgørende øjeblikke og referencepunkter i nyere europæisk historie.

Puljen har deadline én gang årligt.

Ansøgere og partnere

1. Organisationstype/ansøgere
Offentlige lokale/regionale myndigheder eller nonprofitorganisationer, herunder civilsamfundsorganisationer, sammenslutninger af overlevende og kultur-, ungdoms-, uddannelses- og forskningsorganisationer, sammenslutninger af venskabsbyer.

2. Antal partnere
Et projekt skal involvere organisationer fra mindst én medlemsstat. Tværnationale projekter foretrækkes.

Projektets art og størrelse

1. Budget
Maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er 100 000 EUR.

2. Sted, hvor aktiviteterne finder sted
Aktiviteterne skal afvikles i et af de støtteberettigede lande.

3. Støtteberettigelsesperiode/projektets varighed
Projektet skal iværksættes inden for den relevante støtteberettigelsesperiode (se Kalender). Projektets maksimale varighed er 18 måneder.


Find puljen på EACEAs hjemmeside her

Venskabsbyer

Se de specifikke kriterier i programvejledningen side 23.

Venskabsbyer handler om at samle en bred vifte af borgere fra venskabsbyer for at drøfte emner fra den europæiske politiske dagsorden. Det skal være med til at fremme borgernes deltagelse i EU’s politiske beslutningsproces og give mulighed for et samfundsmæssigt engagement og frivilligt arbejde.

Puljen har deadline to gange årligt.

A. ANSØGERE OG PARTNERE

1. Organisationstype/ansøgere
Byer/kommuner eller deres venskabsbyudvalg eller andre nonprofitorganisationer, som repræsenterer lokale myndigheder.

2. Antal partnere
Et projekt skal involvere kommuner fra mindst to støtteberettigede lande, hvoraf mindst ét land er en EU-medlemsstat.

B. PROJEKTETS ART OG STØRRELSE

1. Antal deltagere
Et projekt skal involvere mindst 25 indbudte deltagere. "Indbudte deltagere" er de internationale deltagere, som er udsendt af den eller de støtteberettigede partnere.

2. Budget
Maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er: 25 000 EUR.

3. Sted, hvor aktiviteterne finder sted
Aktiviteterne skal afvikles i et af de støtteberettigede lande, der deltager i projektet.

4. Støtteberettigelsesperiode/projektets varighed
Projektet skal iværksættes inden for den relevante støtteberettigelsesperiode, der afhænger af fristen for den foranstaltning, som ansøgningen vedrører. Projektet kan højest vare 21 dage.


Find puljen på EACEAs hjemmeside her.

Netværk af venskabsbyer

Se de specifikke kriterier i programvejledningen side 24.

Byer, kommuner og lokale/regionale myndigheder opfordres til at styrke deres netværk med andre byer og kommuner på tværs af Europa. Programmet giver derfor midler til udviklingen af tematiske og langvarige netværk, der kan etablere et struktureret, intensivt og mangfoldigt samarbejde. Det giver mulighed for at udforske emner og temaer af fælles interesse med et langsigtet perspektiv, fx bæredygtige bymiljøer, diskutere fælles udfordringer samt udveksle viden og erfaring.

Et netværk af venskabsbyer skal bl.a. være rettet mod definerede målgrupper, som de udvalgte emner er særligt relevante for og inddrage samfundsaktører, der er aktive på det pågældende område, fx eksperter, lokale foreninger, borgere og borgergrupper. Desuden skal et netværk af venskabsbyer danne afsæt for de pågældende byers fremtidige initiativer og aktioner vedr. de spørgsmål, der fokuseres på eller evt. andre spørgsmål af fælles interesse.

Puljen har deadline to gange årligt.

A. ANSØGERE OG PARTNERE

1. Organisationstype/ansøgere
Byer/kommuner eller deres venskabsbyudvalg eller netværk, andre lokale/regionale myndigheder, foreninger/sammenslutninger af lokale myndigheder, nonprofitorganisationer, som repræsenterer lokale myndigheder.

2. Antal partnere
Ud over ansøgerne kan civilsamfundsorganisationer (nonprofit) være partnere i projekterne.

2.1. Antal partnere
Et projekt skal involvere kommuner fra mindst fire støtteberettigede lande, hvoraf mindst ét land er en EU-medlemsstat.

2. Budget
Maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er: 150 000 EUR.

3. Sted, hvor aktiviteterne finder sted, og antal aktiviteter
Aktiviteterne skal afvikles i et af de støtteberettigede lande. Der skal mindst indgå fire arrangementer i hvert projekt.

4. Støtteberettigelsesperiode/projektets varighed
Projektet skal iværksættes inden for den relevante støtteberettigelsesperiode, der afhænger af fristen for den foranstaltning, som ansøgningen vedrører. Projektets maksimale varighed er 24 måneder.


Find puljen på EACEAs hjemmeside her

Civilsamfundsprojekter

Se de specifikke kriterier i programvejledningen side 25.

Programmet giver midler til projekter med tværnationale partnerskaber og netværk og direkte deltagelse af borgere. Målet er at samle borgere med forskellig baggrund i aktiviteter knyttet til EU’s politikker og fx give mulighed for at deltage aktivt i EU’s politiske beslutningsproces inden for områder, der vedrører programmets målsætninger. Det kan fx være aktiviteter der kan fremme debat og kampagner, solidaritet eller frivilligt arbejde.

Et civilsamfundsprojekt skal omfatte mindst to af følgende tre typer aktiviteter:

  • Fremme af samfundsengagement og solidaritet
  • Indsamling af holdninger
  • Frivilligt arbejde

Puljen har deadline én gang årligt.

A. Ansøgere og partnere

1. Organisationstype/ansøgere
Ansøgere: nonprofitorganisationer, herunder civilsamfundsorganisationer, uddannelses-, kultur- eller forskningsinstitutioner.

Partnere: Offentlige lokale/regionale myndigheder eller nonprofitorganisationer, herunder civilsamfundsorganisationer, uddannelses-, kultur- eller forskningsinstitutioner, venskabsbyudvalg eller netværk.

2. Antal partnere
Et projekt skal involvere organisationer fra mindst tre støtteberettigede lande, hvoraf mindst ét land er en EU-medlemsstat.

B. Projektets art og størrelse

1. Budget
Projektforslagene skal opfylde kriteriet vedrørende maksimumbeløbet for tilskud pr. projekt. Maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er: 150 000 EUR.

2. Sted, hvor aktiviteterne finder sted
Aktiviteterne skal afvikles i et af de støtteberettigede lande.

3. Støtteberettigelsesperiode/projektets varighed
Projektet skal iværksættes inden for den relevante støtteberettigelsesperiode (se Kalender, s. 8). Projektets maksimale varighed er 18 måneder.


Find puljen på EACEAs hjemmeside her.

Opdateret 17. august 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen