Slots- og Kulturstyrelsen

Større tværgående udviklingsprojekter på højskole- og folkeoplysningsområdet

Tilskud til større tværgående udviklingsarbejder og rådgivningsvirksomhed primært med sigte på højskoler og sekundært med sigte på folkeoplysning.

Område:

Frister:

Hvem kan søge?

Alle der har et større defineret udviklings- eller rådgivningsprojekt inden for højskole- og/eller folkeoplysningsområdet. 

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen har til formål at støtte udviklingsprojekter af bredere karakter indenfor folkehøjskole- og folkeoplysningsområdet.

Der ydes tilskud til større udviklingsprojekter og rådgivningsvirksomhed med fast start- og slutdato.

Sådan vurderes din ansøgning

Der vil ved vurderingen blive lagt vægt på følgende: 

  • at projektet kommer det samlede højskole- eller folkeoplysningsområde til gavn.
  • at ansøgeren som udgangspunkt har erfaring med større tværgående højskole- eller folkeoplysningsprojekter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Den digitale ansøgningsblanket skal anvendes. I den skal følgende tre dokumenter vedhæftes:

  • Projektbeskrivelse, inkl. tidsplan for projektet.
  • Budget for projektet
  • Kort beskrivelse af/oversigt over tidligere gennemførte større tværgående højskole- eller folkeoplysningsprojekter

Vær opmærksom på, at der skal anvenders NemID i forbindelse med den elektroniske ansøgningsblanket. Hvis du søger på vegne af en organisation eller forening, er det deres Nem ID, der skal anvendes. 

Økonomi

Kulturministeren har afsat i alt 1,960 mio. kr. til puljen.

Der ydes alene tilskud til projekter på 200.000 kr. eller mere. For mindre projekter på folkeoplysningsområdet henvises til Folkeoplysningspuljen.

For at komme i betragtning skal projektet også indeholde egenfinansiering eller finansiering fra anden side på minimum 15% af det samlede budget.

Der ydes ikke støtte til

  • anlægsudgifter og indkøb af udstyr samt inventar.
  • løbende aktiviteter eller almindelig drift (driftsudgifter).

Hvornår får du svar?

Du kan forvente svar senest fire måneder efter ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.
 
Du vil få svar på din ansøgning om tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, når alle ansøgninger er behandlet i Kulturministeriet.
 
En samlet liste over tilskudsmodtagere vil være at finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside efter afgivet tilsagn. 

Lovgrundlag

Der træffes afgørelse efter Udlodningsloven (lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål).
 
Aktstykke nr. 82 om udlodningsmidler til kulturelle formål er tiltrådt af Finansudvalget den 24. juni 2017.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Det er en forudsætning for tilskuddet, at projektet bliver gennemført som beskrevet i ansøgningen både vedrørende indhold og budget.

Tilskuddet er forudbetalt og vil blive udbetalt samtidig med modtagelse af tilsagnsbrevet. Tilskuddet overføres til den NEM-konto, der er tilknyttet det CVR/CPR nummer, der er angivet i ansøgningen.

Såfremt projektet ikke gennemføres, skal det hurtigst muligt meddeles Kulturstyrelsen og midlerne tilbageføres.

Projektet skal være afsluttet senest et år fra bevillingsbrevet modtages, (med mindre andet er aftalt med Kulturstyrelsen). 

Fristen for at aflægge regnskab for anvendelsen af det bevilligede tilskud er 3 måneder efter projektets afslutning. 

Afrapporteringen skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til de generelle bestemmelser, relevante blanketter og vejledning her

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres og revideres. Regnskabet skal ledsages af en kort faglig beretning om det gennemførte projekt, hvoraf det skal fremgå, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er blevet opfyldt.

Se i øvrigt bevillingsbrevet for yderligere retningslinjer.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Kulturministeriet der træffer afgørelse, og Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer puljen. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Indholdsmæssige spørgsmål stilles til Frederik Bjerglund Madirazza:
41 39 38 91
Praktiske spørgsmål stilles til Aleksandra Kolasa:
33 92 7107
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)