Statens Kunstfond

Projektstøtte til arkitekter eller tegnestuer

Projektstøtte til arkitekter, tegnestuer og andre tildelt af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Område:

Frister:

* Note:

Hvem kan søge?

Arkitekter, tegnestuer og aktører med væsentlig tilknytning til den danske arkitekturscene kan søge kan søge.

Studerende på  Arkitektskolen Aarhus, Det Kgl. Kunstakademis Skoler for arkitektur, Design og Konservering, Københavns Universitet landskabsarkitektuddannelsen, Aalborg Universitet, Arkitektur og Design og Danmarks Tekniske Universitet, Bygningsdesign (bachelor, master, kandidat) eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge. Der ydes desuden ikke støtte til uddannelsesformål.

Hvis du arbejder inden for – eller på tværs af – flere kunstarter, læs mere her. Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond skal fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Projektstøtte gives til en nærmere defineret opgave, som fremmer den kunstneriske dimension i et arkitektonisk projekt.

Udvalget har besluttet at yde støtte til formidlingsprojekter, der synliggør og fremmer arkitekturfaget som en ansvarlig, nødvendig og relevant aktør i arbejdet med at udvikle samfundet og løse samfundsmæssige problemstillinger og udfordringer. Støtten kan også gives til projekter, der beskriver tendenser og strømninger indenfor arkitekturen. Udover de generelle betingelser for projektstøtte, har udvalget valgt at opstille specifikke krav til formidlingsprojekter.

Bemærk, at projektet ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

Ved vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på ansøgninger, der understøtter og udfordrer arkitekturens og landskabsarkitekturens evne til at agere og påvirke menneskers adfærd med fokus på både årsag og virkning. Udvalget prioriterer i særlig grad ansøgninger, der diskuterer grænseflader i forbindelse med faglige dilemmaer, tværfaglighed og/eller skalaspring. Udvalget påskønner skarpe, enkle ansøgninger, der angriber en aktuel eller dagsordenssættende problemstilling og ansøgninger, der er både nysgerrige, visionære og udviklende på fagets vegne. Høj arkitektonisk og æstetisk kvalitet anses som et grundlag for at opnå støtte.

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger. Udvalget kan også vælge at tage hensyn til, hvor meget ansøgeren i øvrigt modtager eller har modtaget i støtte fra Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne.

Ved støtte til formidlingsprojekter har udvalget desuden defineret følgende kriterier: Udvalget giver ikke støtte til almindelig promovering af tegnestuer eller arkitekter, men kan godt give støtte til arkitekter eller tegnestuers dokumentation af særligt stærkt kunstnerisk virke eller specialeområde.

Det er et krav for at opnå formidlingsstøtte, at:

 • der foreligger en klar formidlings- og distributionsplan
 • produktet har en defineret målgruppe

Udvalget lægger desuden vægt på at:

 • emnet har relevans
 • der inddrages relevante eksempler fra andre arkitekter/tegnestuers virke
 • der på ansøgningstidspunktet er indgået aftale om udgivelse med fx forlag, eller filmdistributør, medie el. lign.
 • der er medfinansiering, så Statens Kunstfond ikke er eneste bidragyder
 • der er tilknyttet en ekstern formidler/journalist/forfatter el. lign.

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Dernæst de ovenfor beskrevne kriterier.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det tager ca. 15. min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd. Fx skal bankoplysninger indtastes i skemaet. Det er desuden en god idé at have følgende bilag klar til vedhæftning:

 • Projektbeskrivelse indeholdende formål, tidsplan, projektdeltagere, kontaktperson, formidlingsplan, ansøgt beløb, budget og finansieringsplan - max 5 A4 sider i alt
 • CV på projektets kontaktperson - max 2 A4 sider
 • Dokumentation af kunstnerisk virke i form af billedfiler - max 5 sider (fil format word,  pdf eller jpg)

Vedhæftede bilag må maks. fylde 15 MB i alt.

CPR- eller CVR-nummer

Du kan søge på enten CPR- eller CVR-nummer, hvis du har en tegnestue. Bemærk, at de angivne oplysninger om CPR-/CVR-nummer, du indtaster i ansøgningsskemaet, bliver brugt ved udbetalingen af støtten og indberetning til SKAT. Dette er ikke muligt at ændre efterfølgende, så beslut dig for om du ønsker støtten udbetalt til dit CPR- eller CVR-nummer inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Udbetaling

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen fra SKAT her.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Udbetalingen sker inden for tre uger, efter at du har modtaget svarbrevet.

Vær opmærksom på følgende:

 • Ansøgningsfristen er kl. 23.59
 • Ansøgningen skal indeholde samtlige påkrævede bilag ved fristen (max. 15 MB).
 • Undgå "Pages" og "Zip" filer.
 • Det er ansøgers eget ansvar at sikre at ansøgningen er komplet
 • Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen
 • Er din ansøgning ukomplet skal en ny og komplet indsendes inden fristens udløb
 • Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget
 • Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen Hvem har fået tilskud

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Du får besked om udvalgets afgørelse indenfor tre måneder. Efter ansøgningsfristen bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet og herefter skal afgørelserne bekræftes. Såfremt der er inhabilitetssager skal de igennem yderligere en behandlingsproces. Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det. Svar på ansøgningen bliver udmeldt pr. mail og tilskud offentliggjort samlet på www.kunst.dk.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur har i perioden 2018-2021 følgende sammensætning:

Landskabsarkitekt Ellen Braae (formand)
Arkitekt Boris Broman Jensen
Arkitekt Jens Thomas Arnfred
Arkitekt Kathrin Susanna Gimmel
Arkitekt Mads Bjørn Hansen

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Bo Kolbye
33745542
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)