Statens Kunstfond

Produktion, udstilling og formidling

Tilskud til produktion, udstilling og formidling af samtidskunst i Danmark og udlandet.

Område:

Frister:

* Note: Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men det anbefales at indsende i god til inden fristens udløb // Det elektroniske ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før ansøgningsfrist.

Hvem kan søge?

Kunstnere, kuratorer og kunstformidlere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene samt danske udstillingssteder/udstillingsplatforme fx kunsthaller, museer, gallerier, kunstnerdrevne udstillingssteder mv.

Vær opmærksom på følgende:

 • Det anbefales at benytte browseren Chrome
 • Ansøgningen skal indeholde samtlige påkrævede bilag ved fristen (max. 15 MB).    
  Bilag må ikke zip-komprimeres, og vi kan desværre ikke modtage Pages eller odt-formater.
 • Det er ansøgers eget ansvar at sikre at ansøgningen er komplet.
  Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen.
 • Er din ansøgning ukomplet skal en ny og komplet indsendes inden fristen udløb.    
  Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget.
 • Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning.
 • Din ansøgning er først modtaget af Slots- og Kulturstyrelsen, når du har modtaget en kvitteringsmail med ansøgningsnummer.
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.
 • Er dit projekt tvær-kunstnerisk læs mere her.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk og udenlandsk samtidskunst i Danmark samt dansk samtidskunst i udlandet.

Eksempler på mål/aktiviteter: Produktion af nye værker, digital eller trykt formidling af samtidskunst, udstillinger i Danmark eller udlandet, børn/unges møde med udstillende kunstner, Konferencer, seminarer o.l.

Der kan søges støtte til disse områder:

 • Produktion af nye værker
  Støtte til produktion af nye værker til udstillinger i Danmark og udlandet.
  Vær opmærksom på, at det kun er kunstnere, der kan søge støtte til værkproduktion. Typiske udgifter: Materialer, produktionshonorar til kunstner, aflønning af andre, rejse og ophold i forbindelse med produktion. 
 • Formidling
  Støtte til formidling af dansk og international samtidskunst, i trykt eller digital form.
  Kunstbøger, kataloger og udgivelser støttes kun i tilfælde hvor det er særlig relevant for kunstneren/projektet.
  Formidling skal være forbundet med et projekt / have et modtagerforhold, enten i form af et forlag eller en udstillingsaftale, dvs. det er ikke tilstrækkeligt at have aftale med trykkeri.
  Vær opmærksom på, at et formidlingsprojekt, der alene vedrører en udenlandsk kunstner, rettet mod et udenlandsk publikum, kan ikke støttes. Typiske udgifter: Oversættelse, tryk, layout.
 • Udstilling i Danmark eller udlandet
  Støtte til udstillinger med danske og internationale samtidskunstnere i Danmark, samt støtte til udstillinger og messer med danske samtidskunstnere i udlandet.

  Danske udstillingssteder kan søge om produktionshonorar på 5.000 kr. om ugen i højst 4 uger (betaling per påbegyndt uge) til udenlandske kunstnere, der skal producere stedsspecifikke værker på udstillingsstedet. Perioden skal være på mindst 2 uger og forudsætter, at kunstneren er til stede i Danmark i hele perioden. Udstillingsstedet skal udbetale honoraret til kunstneren.

  Ekstra støtte til børn/unges møde med den udstillende kunstner: Udstillinger hvor dansk udstillingssted og kunstner har indgået aftale om, at kunstneren laver aktiviteter for børn/unge under 18 år fx workshops, omvisninger eller lign. Her kan udvalget tildele et honorar til kunstneren på 5.000,- kr. Dette beløb vil være en ekstrabevilling, i forhold til det beløb udvalget i øvrigt måtte støtte udstillingen med, og kan søges af enten udstillingssted eller kunstner.

  Typiske udgifter: Leje af teknisk udstyr, installering, forsikring af værker, transport af værker, rejse, hotel eller andre udgifter, der er relateret til udstillingerne, men som ikke er produktion af selve værket/værkerne, udstillingshonorar*. Ved udstillinger i Danmark desuden: Produktionshonorar til udenlandske kunstnere der skal producere stedsspecifikke værker på udstillingsstedet, ekstra støtte på 5.000 kr. i forbindelse med en planlagt formidlingsaktivitet for børn og unge.
 • Konferencer, seminarer o.l. - Støtte til deltagelse i konferencer, seminarer o.l. i udlandet, hvor ansøger er inviteret til at deltage aktivt, samt til internationale kunstnere, kuratorer og kunstformidleres deltagelse i konferencer, seminarer o.l. i Danmark. Deltagelsen skal fremme dansk kunst. Typiske udgifter: Rejse og hotel.

*Bemærk! Udstillingssteder opfordres til at honorere kunstnere i forbindelse med deres arbejde med en udstilling. Udstillingsstedet kan ansøge om midler til udstillingshonorar. Udstillingshonorar omfatter kunstnerens arbejde i forbindelse med en udstilling, som ikke direkte kan henføres til produktion af værker, eksempelvis kunstnerens deltagelse i møder, opsætning og nedtagning af udstilling, deltagelse i PR og formidling.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Det ansøgte projekt skal fremme samtidskunsten i Danmark og/eller dansk samtidskunst i udlandet
 • Det ansøgte projekt er af høj kunstnerisk kvalitet og har et højt kunstfagligt niveau 
 • Det ansøgte projekt indgår i en sammenhæng med højt kunstfagligt niveau 
 • Der udvises bevidsthed om projektets formidling og møde med publikum
 • Det ansøgte projekt er tilgængeligt for offentligheden 
 • Det ansøgte projekt er lokalt eller internationalt netværksskabende 
 • Det ansøgte projekt er nytænkende

Læs her hvordan hhv. kunstnerisk kvalitet og - niveau vurderes

Der ydes ikke støtte til:

 • Bachelor- eller kandidatstuderende på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller studerende på tilsvarende udenlandske uddannelser, med mindre dit projekt starter efter du er færdiguddannet
 • Kunstnergrupper bestående af både studerende og færdiguddannede, såfremt majoriteten af gruppen er studerende
 • Permanente værker i det offentlige rum
 • Atelierleje
 • Diæter
 • Invitationer, fortæring o. lign. i forbindelse med ferniseringer
 • Assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • Rejse og ophold ifm. udstillinger på gallerier, som kunstneren er fast tilknyttet
 • Lokaltransport
 • Ansøgninger om støtte til udgifter til et projekt, som udvalget allerede tidligere har behandlet (genansøgninger)
 • Udstillinger, konferencer og seminarer, som er påbegyndt inden ansøgningsfristen
 • Værkproduktioner og formidlingsprojekter, som er afsluttet inden ansøgningsfristen
 • Galleriudstillinger, hvor ansøger er fast tilknyttet, støttes kun, hvis udvalget vurderer, at det drejer sig om en særlig satsning

Slots- og Kulturstyrelsen stiller ansøgerens historik (tidligere ansøgninger til Statens Kunstråd) til rådighed for udvalgene i forbindelse med ansøgningsbehandlingen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler du du benytter browseren Chrome

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang. Du bedes om et resume af din projektbeskrivelse på 500 tegn, hvilket skal skrives på forhånd, så det blot skal kopieres ind i det elektroniske ansøgningsskema, når du udfylder det. Du finder en pdf af det samlede skema nederst på denne side. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har er en sikkerhedstimeout på 15 minutter.

NB! Aktiviteter og udgifter der vedrører samme projekt samles i én ansøgning.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningsskemaet (maks. 15 MB):

Ved sidste ansøgningsrunde afprøvede vi en ny skabelon til projektbeskrivelse og budget, som desværre ikke fungerede optimalt. Det er derfor vigtigt at du bruger den skabelon du finder nedenfor.

 • BILAG 1: Projektbeskrivelse og budget udfyldt i den obligatoriske skabelon. Projektbeskrivelsen kan være på dansk eller engelsk. Skabelonen skal udfyldes og vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema. Er skabelonen ikke vedhæftet ansøgningen, er denne ikke komplet og vil modtage et afslag. 
  Hent skabelonen til projektbeskrivelse og budget her  
 • BILAG 2: CV på maks. én side per person der søges midler til (kunstnere, kuratorer, oplægsholdere, skribenter, initiativtagere mv.), dog samlet maks. 10 sider.
  Ved gruppeudstillinger bedes udstillingsarrangøren, i sin ansøgning, vedlægge en liste over, hvilke kunstnere der vil ansøge om produktionsstøtte i forbindelse med udstillingen.
 • BILAG 3: Skriftlig aftale, fx e-mail fra udstillingsstedet el. arrangøren, der bekræfter perioden for udstillingen, konferencen, seminaret, mv. Ved udstilling udenfor institutionelle rammer, skal det sandsynliggøres at udstillingen kan realiseres på den lokalitet hvor det er planlagt, fx. ved godkendelse fra kommune, jordejer eller lign. Fil format: word eller pdf. Det er ikke nødvendigt at vedlægge en skriftlig aftale, når det er udstillingsstedet selv der søger. 
 • BILAG 4: Billedmateriale der dokumenterer den/de udstillende kunstneres praksis og evt. skitser til nyt værk. Min. 5 billeder svarende til maks. 5 A4-sider. Billedmateriale der overstiger 5 A4 sider, vil ikke blive taget i betragtning. Kuratorer skal ikke vedlægge billedmateriale i forhold til deltagelse i konference. Fil format: pdf eller jpg. Bilagene må ikke være zip-komprimerede.
 • Overførsel til udenlandsk konto: For at få udbetalt tilsagn til udenlandsk konto, skal du være fraflyttet Danmark, ellers udbetales der udelukkende til NemKonto. Er du fraflyttet Danmark, bedes du udfylde og vedhæfte blanketten for bankoplysninger til internationale bankoverførsler. For at vælge den korrekte blanket skal du tjekke på forhånd, om det pågældende land anvender IBAN-systemet eller ej. Se listen over lande der anvender IBAN her og vælg den korrekte blanket via link nedenfor.

  Blanket: overførsel til lande der anvender IBAN

  Blanket: overførsel til lande der IKKE anvender IBAN

Økonomi

Du kan orientere dig om tidligere tilskud under "Hvem har fået tilskud?".

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer
Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Du vil få besked om udvalgets afgørelse 8 uger efter ansøgningsfristen.

I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk under "Tildelinger".

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der foretager den kunstfaglige vurdering af ansøgningen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Rikke Bjørnbøl
33 74 45 38
Theis Petersen
33 74 45 34
Ændringer og afrapportering:
Kristina Kold Johansen
33 74 52 77
kkj@slks.dk

Hvordan laver du en god ansøgning?

Video: vejledning til ansøgning

Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)