Kulturministeriet

Løbende formål – international erfaringsudveksling - Museer

Puljen støtter international erfaringsudveksling.

Område:

Frister:

* Note: Løbende ansøgningsfrist indtil 30. november 2018.

Hvem kan søge?

Statslige og statsanerkendte museer og Dansk ICOM.
I særlige tilfælde vil andre typer museer kunne komme i betragtning. F.eks. etats-, universitets-eller fondsdrevne museer uden statsanerkendelse.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at styrke museernes kompetencer gennem videndeling, konferencedeltagelse og lærende partnerskaber mellem danske og udenlandske museer.

Puljen er oprettet med afsæt i museumsloven, hvis formål er gennem fagligt og økonomisk bæredygtige museers virksomhed og samarbejde at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle betydning af disse i samspil med verden omkring os.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der afgør, om ansøgningen er støtteværdig.

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

 • Lærende partnerskaber mellem danske og udenlandske museer, der omfatter ophold på udenlandske museer for fastansatte medarbejdere.
 • Et eller flere museers invitation af udenlandske specialister til Danmark med henblik på at udveksle erfaringer om museumsfaglige spørgsmål.
 • Workshops for museernes museumsfaglige medarbejdere med international deltagelse primært i Danmark.
 • Konferencedeltagelse i udlandet for oplægsholdere fastansat ved et museum.
 • Udgifter til fly, hotel og lokal transport samt konferencegebyr.

Ved konferencedeltagelse, hvor ansøgers oplæg endnu ikke er optaget, kan der ydes tilsagn under forudsætning af, at ansøgers oplæg bliver realiseret.

Puljen yder ikke støtte til diæter og honorarer.

Rejseaktiviteter i regi af ICOM
Puljen støtter administrative rejser i ICOM-regi for danske museumsansatte, som deltager som formænd i ICOMs internationale komiteer og som medlemmer af ICOMs stående komiteer.
For øvrige rejser i ICOM-regi gælder, at Slots- og Kulturstyrelsen udelukkende behandler ansøgninger om støtte til rejseformål, som er på min. 12.000 kr. og omfatter konferencedeltagelse i udlandet for oplægsholdere fastansat ved et museum.

Herudover bliver ansøgningen vurderet ud fra følgende:

 • Rejseudgifter dækkes ud fra billigste rejseform (inkl. logi).
 • Slots- og Kulturstyrelsen yder kun støtte til museernes fastansatte medarbejdere med henblik på at sikre forankring af viden i organisationen.  
 • Puljen støtter rejseophold i udlandet for danske museers medarbejdere og kun for én medarbejder pr. museum til samme rejseformål.
 • Puljen støtter rejseophold i Danmark for udenlandske specialister inviteret til landet af et eller flere danske museer.
 • Den viden, projekterne genererer, skal forankres på museerne og medføre professionel udvikling af museernes praksis.
 • Museets medfinansiering skal have en størrelse, der indikerer museets engagement i projektet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Alle ansøgere skal udfylde Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskabelon og budgetskabelon, som findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgningen med udgangspunkt i disse dokumenter. Alle dokumenter skal vedhæftes i pdf-format. Ansøgninger, som ikke opfylder disse krav, vil ikke blive behandlet.

Ansøgning om støtte til eksterne ydelser skal indeholde tilbud fra leverandør, der vedhæftes som bilag.

Slots- og Kulturstyrelsen anmoder ikke om manglende oplysninger, men behandler alle ansøgninger, som de er indkommet. Ansøgninger, der mangler oplysninger, vil blive afvist. Det samme gælder ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet og skabelonerne til projektbeskrivelse og budget ikke er fuldstændigt udfyldt.

Økonomi

Ansøgninger på under 12.000 kr. til rejser vil ikke blive behandlet. Undtaget er rejseformål, hvor ansøger er repræsentant for de danske museer i en international kontekst (Dette gælder ikke ICOM-rejser – se ovenfor). Der er ikke en øvre grænse for, hvor stort et beløb der kan søges om.

Det er en forudsætning for bevilling, at ansøger bidrager med en medfinansiering, der viser ansøgers engagement, og som står i forhold til museets og evt. andre deltagende museers samlede økonomi. Medfinansiering kan være museets egne midler eller eksterne midler. Medfinansieringen kan ikke alene udgøres af museets lønudgifter. Undtaget er rejseformål, hvor ansøger er repræsentant for de danske museer i en international kontekst (Dette gælder ikke ICOM-rejser – se ovenfor).

For projektansøgninger, som modtager tilsagn, gælder, at det pågældende projekt skal igangsættes inden for et år efter modtagelse af tilsagnet. Hvis projektet ikke er igangsat senest på dette tidspunkt, bortfalder bevillingen.

Tilskud bliver bagudbetalt.

Hvornår får du svar?

Sagsbehandlingstiden vil typisk være 15 hverdage.

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget, sender Slots- og Kulturstyrelsen en kvittering med en liste over de bilag, der er kommet ind med ansøgningen.

Lovgrundlag

Tilskud til international erfaringsudveksling ydes efter museumslovens § 17 b om udvikling af museumsområdet: Kulturministeren kan yde tilskud med henblik på udvikling af museumsområdet herunder tilskud til museernes erhvervelser af værker og genstande.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Du skal aflægge regnskab og afrapportering efter de krav, der er angivet i bevillingsbrevet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Sidsel Risted Staun
33 74 50 70
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)