Statens Kunstfond

Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark

Tilskud til projekter, der finder sted i Danmark: produktion, udstilling, shows, messedeltagelse, seminarer, residencies og formidling af dansk kunsthåndværk og design

Område:

Frister:

* Note: Bemærk venligst, at dette er en midlertidig frist!

Hvem kan søge?

 • Ved udstillinger, messedeltagelse, shows og formidling 

Aktører med væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene: Kunsthåndværkere, designere, kuratorer, skribenter, formidlere, museer, gallerier og andre, der har interesse i at udvikle og fremme dansk kunsthåndværk og design. 

 • Ved produktion og residency

Kunsthåndværkere og designere med væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene kan søge.

Hvem kan ikke søge?

Studerende kan ikke søge.

Vær opmærksom på følgende

Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere. Tildelinger bliver offentliggjort med ansøgerens navn og det i ansøgningen angivne projektnavn.

Inden for denne pulje tildeler Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg tilskud til konkrete projekter på baggrund af budgetter. Er dit projekt endnu ikke modnet og konkret, men har karakter af research og grundforskning, kan du søge om et arbejdslegat hos fondens Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design.

Projektstøtteudvalget anbefaler, at gallerier, agenter og tilsvarende aktører søger samlet for et års aktiviteter ad gangen, og beder om, at årstallet for aktiviteternes gennemførelse nævnes i projektnavnet på ansøgningen. Man kan godt søge tilskud til kommende års aktiviteter i indeværende år. Udvalget støtter gallerier, agenter og tilsvarende aktører med et beløb på maksimalt 100.000 kr. per aktivitetsår.

Projektstøtteudvalget støtter nulevende kunsthåndværkere og designere. Udstillinger skal præsentere nulevende kunsthåndværkere og designere – men gruppeudstillinger behøver ikke nødvendigvis udelukkende præsentere nulevende kunstnere. Kun ved formidlingsprojekter såsom bøger og formidling af akademisk forskning er der ikke krav om, at det skal handle om vores samtid: Her kan nutid og historie finde sammen og være til inspiration og udvikling i miljøet.

Udvalget ønsker at fremme vækstlaget såvel som den etablerede del af dansk kunsthåndværk og design.

Udvalget favner bredt i sin støtte – det er et stort fagområde – og tilgodeser også kunstnerisk kvalitet i fagområdets grænser. Udvalget samarbejder gerne med andre udvalg i Statens Kunstfond om tværfaglige projekter. Søges der om støtte hos mere end et udvalg i Statens Kunstfond, skal dette oplyses i ansøgningen. Læs her om, hvordan du ansøger Statens Kunstfond til tværfaglige projekter.

Som de andre udvalg i Statens Kunstfond tilgodeser Projektstøtteudvalget ansøgninger om produktion, præsentation og formidling af kunsthåndværk og design over for børn og unge. Herudover gør udvalget opmærksom på Statens Kunstfonds Huskunstnerordning, som kunsthåndværk og design er en del af.

Ved vurderinger af ansøgninger om kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark har udvalget et ønske om at tilgodese en geografisk spredning af deres støtte for at fremme høj kunstnerisk kvalitet og talent i hele landet. 

Projektbeskrivelser er velkomne på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Du kan orientere dig om internationale residency-muligheder blandt andet på www.resartis.org.

Et projekt  én ansøgning

 • Indeholder dit projekt aktiviteter, som finder sted både i udlandet og i Danmark, skal du sende én samlet ansøgning for hele projektet – inklusive udgifterne i Danmark – til udvalgets anden pulje Kunsthåndværk- og designprojekter i udlandet.
 • Alle aktiviteter, der vedrører samme projekt (for eksempel produktion, udstilling og katalog), samles i én ansøgning.

CPR- og CVR-nummer samt skat

 • Et eventuelt tilskud bliver automatisk udbetalt til NEM-kontoen for det CPR- eller CVR-nummer, som angives på ansøgningen. Tjek med banken, at du har en NEM-konto, inden du ansøger om tilskud.
 • Man kan ikke efterfølgende ændre det CVR-/CPR-nummer, som er knyttet til ansøgningen.
 • Udenlandske ansøgere skal i stedet for et CVR- eller CPR-nummer angive nummer 012345 og vedhæfte et udfyldt bankskema til ansøgningen. Find bankskemaet under overskriften ”Hvad skal ansøgningen indeholde”.
 • Tilskud fra Statens Kunstfond bliver indberettet til SKAT. SKAT vejleder om de skattemæssige forhold.

Samarbejdsprojekter/medansøgere

 • Er I flere samarbejdspartnere, som skal dele et evt. tilskud mellem jer, men som ikke har et fælles CVR-nummer, skal I indsende en ansøgning hver med et identisk projektnavn og identiske bilag. I budgetskemaet skal hver ansøger angive det beløb, som er vedkommendes andel af det samlede støttebehov. Budgetskemaet kan downloades under overskriften ”Hvad skal ansøgningen indeholde”.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at fremme kunstnerisk kvalitet inden for udvikling og nytænkning af nutidigt dansk kunsthåndværk og design. Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design uddeler inden for puljen tilskud til produktion, præsentation og alle former for formidling (mundtlig, skriftlig, visuel, digital og trykt) af danske kunsthåndværkers og designers arbejde over for et relevant publikum, herunder tilskud til rejse og ophold i forbindelse med konkrete udstillinger og opgaver.

Nedenfor er støttemulighederne listet:

 • PRODUKTION

Tilskud til produktion af nye værker til udstillinger, messer og shows i Danmark.
Tilskud til forretningsdannelse og samarbejder om produktion af nye typer af danske kunsthåndværk- og designprodukter, der er med til at markere kunsthåndværkets/designets særlige identitet og profil.

 • UDSTILLINGER, MESSER og SHOWS I DANMARK

Tilskud til udstillinger, messer og shows af danske og udenlandske kunsthåndværkere og designere.

 • FORMIDLING

Tilskud til formidling af danske kunsthåndværkere og designeres arbejde i trykt og digital form. Formidlingen kan have samlende karakter eller synliggøre individuelle udøvere. Udvalget giver tilskud til produktion af bøger, kataloger og tidsskrifter samt til etablering og udvikling af hjemmesider mv. Udvalget støtter også redaktionel indholdsproduktion til forskellige medier: anmeldelser, artikler, formidling af akademiske forskningsprojekter mv.

 • SEMINARER, KONFERENCER OG RESIDENCIES

Danske kunsthåndværkere, designere, kuratorer og formidlere kan søge tilskud til rejse og ophold, hvor ansøger er inviteret til at deltage aktivt i konferencer, seminarer, residencies og lignende i Danmark. Danske institutioner kan søge om støtte til at invitere udenlandske kunsthåndværkere, designere, formidlere og andre til at deltage aktivt i konferencer, seminarer og lignende i Danmark. 

Der ydes ikke tilskud til:

 • Aktiviteter, som er afsluttet inden ansøgningsfristen
 • Atelierleje
 • Diæter/lokaltransport
 • Assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • Residency-ophold, der er fuldt finansieret af værtsinstitutionen
 • Deciderede uddannelsesforløb
 • Uddannelsesinstitutioners og de studerendes projekter
 • Virksomhedernes kapitalinvesteringer, for eksempel nye maskiner til driftsmæssig produktion.

Bemærk! Etablerede udstillingssteder, museer og gallerier opfordres til behørig honorering af kunsthåndværkere og designere, hvis disse deltager i arbejdet med opbygningen af udstillingen på udstillingsstedet. Honorartilskud til opbygning søges sammen med tilskud til udstillingen. Læs også om ordningen Visningsvederlag på kunst.dk

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

Kunstnerisk kvalitet
Som grundkrav for at opnå tilskud fra Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design skal en ansøgning om støtte udvise høj kunstnerisk kvalitet inden for det pågældende fagområde.

Udvalget vurderer den kunstneriske kvalitet i forhold til, hvorvidt det ansøgte projekt udviser:

 • sikkerhed i håndværket og eget formsprog
 • et professionelt og reflekteret forhold til materialer, kontekst, tradition og samtid
 • en eksperimenterende indfaldsvinkel til arbejdet, omsat til overbevisende projekter og/eller produkter.

 Følgende er centralt ved den eksperimenterende indfaldsvinkel til arbejdet: 

 • Nytænkning af traditioner, udvikling af fagene og udfordringer af faste forestillinger
 • Originalitet, opfindsomhed og substans
 • Værker/produkter tænkt eller udført i nye materialer eller eksisterende materialer genfortolket
 • Udfordring af processer og produktionsmetoder.

Kontekst
Ved ansøgninger om tilskud til udstillinger, messer, residencies, deltagelse i seminarer, konferencer mv. vurderer udvalget ud over den kunstneriske kvalitet også den kontekst, projektet skal indgå i: om udstillingsstedet/begivenheden/programmet har et højt fagligt niveau, om deltagelse er netværksskabende, og om deltagelsen har en tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske og faglige projekt og praksis.

Formidling
Ved ansøgninger om tilskud til formidlingsprojekter af samlende karakter vurderer udvalget, om projektet har den rigtige afsender, om det har og kan nå en relevant målgruppe, og om det i tilstrækkelig høj grad samler fagområder og aktører inden for kunsthåndværk og design.
Ved ansøgninger om tilskud til formidling af individuelle kunsthåndværkers/designers arbejde vurderer udvalget, om projektet understøtter og er på niveau med kunsthåndværkers/designers egen produktion og sikrer, at publikum og de informationsøgende får et korrekt billede af udøvernes talent og muligheder.

Generelt
Inden for denne pulje tildeler Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg tilskud til for støttemodtageren/de involverede markante projekter, som bringer de involverede videre i karrieren.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

En god og komplet ansøgning overholder de formelle kriterier for, hvad ansøgningen skal (og ikke skal) indeholde (se nedenfor), og argumenterer præcist og kortfattet for, hvorfor projektet er vigtigt for ansøgeren og/eller for fagmiljøet generelt. 

Det vedhæftede visuelle materiale (skitser, fotos mv.), understøttet af teksten, skal kunne give udvalget mulighed for at bedømme projektets kunstneriske kvalitet.

Vedhæft ikke billeder af andres arbejder, for eksempel inspirationsbilleder og moodboards. Er der helt særlige grunde til at vedhæfte billeder af andres arbejder, skal det fremgå tydeligt, at de ikke er dine. Tilsvarende skal det fremgå, hvis det kunstneriske arbejde er udført i samarbejde med andre udøvere.

”Pages-" og "zip"-filer modtages ikke.

Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.

For at sikre en klar og ensrettet behandlingsproces har udvalget fastsat en begrænsning for omfanget af indsendelse af ansøgningsmateriale. Øvrigt materiale vil ikke blive læst. 

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang. 

Følgende 3 (4) bilag skal vedhæftes ansøgningen

 1. Udfyldt skabelon ”Projektbeskrivelse og budget”. Download skabelonen her.
 2. a. Relevant billedmateriale, der visualiserer det projekt, der søges tilskud til, dvs. fotos, skitser eller andre billeder: maks. fire A4-sider med billeder. (Filformat: pdf eller jpg)
  b. Evt. billedmateriale, der dokumenterer tidligere praksis: maks. én A4-side med billeder. (Filformat: pdf eller jpg)
 3. Kort CV på samtlige kunsthåndværkere, designere, kuratorer, initiativtagere, skribenter mv., der søges midler til. CV’et må maks. fylde én A4-side. Ved projekter med flere deltagere vedlægges blot forkortede CV'er på maks. en halv A4-side hver. (Filformat: word eller pdf)
 4. For ansøgere med udenlandsk konto: udfyldt bankoplysningsskema
  Bankoplysningsskema: overførsel til lande der anvender IBAN
  Bankoplysningsskema: overførsel til lande der IKKE anvender IBAN

Komplette ansøgninger
Ansøgninger bliver forelagt udvalget, som de foreligger ved fristens udløb. Det er ansøgers eget ansvar at sikre, at ansøgningen indeholder samtlige påkrævede bilag ved fristen. Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning. Filnavne på de bilag, du har vedhæftet din ansøgning, fremgår af vedhæftningen i kvitteringsmailen. Er din ansøgning ukomplet, skal en komplet ansøgning indsendes inden fristens udløb. I tilfælde af at der er indsendt flere ansøgninger, vil senest indsendte ansøgning blive forelagt udvalget.

Økonomi

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten kommer flest muligt til gode.

Du kan orientere dig om tidligere tilskud på kunst.dk/kunststøtte/tildelinger.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse pr. mail inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

I løbet af 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Såfremt der er inhabilitetssager, skal de igennem yderligere en behandlingsproces.

Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk/kunststøtte/tildelinger.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail, hvoraf dit ansøgningsnummer og de bilag, du har vedhæftet, fremgår. Tjek at alle dine bilag er vedhæftet, og gem din kvittering.

Hvis det viser sig, at din ansøgning hører til under en anden af udvalgets puljer end den, du har søgt under, vil Kulturstyrelsen overføre din ansøgning til den rette pulje.

Lovgrundlag

Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning LOV nr 457 af 08/05/2013

Hvis du får tilsagn

Hvis du får tilsagn om tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, skal du afrapportere til Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres. 
Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der foretager den faglige vurdering af ansøgningen og uddeler tilskuddet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Signe Marie Ebbe Jacobsen
+45 33 74 45 08
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)