Kend dit land! Danmarks børn skal med bus se kultur, natur og historie!

For at give børn landet over kendskab til Danmarks historie, kultur, natur, landbrug og maddannelse, kan alle landets kommuner nu søge om at være blandt de fem kommuner, der i efteråret 2018 får tilskud til at sende deres 4. klasses elever på bustur på tværs af landet. Hensigten med ordningen er at sende folkeskolens 4. klasser ud på en dannelsesrejse i miniformat, hvor de oplever nye sider af Danmark. Puljen er resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet samt Børne- og Socialministeriet.

Område:

Frister:

Hvem kan søge?

Kommuner.

Hvad er formålet med ordningen?

At kende sit eget land fører til samhørighedsfølelse og fællesskab, giver identitet og bidrager til demokratiet. Kendskab til egen kultur, natur og historie er en god modvægt mod rodløshed og frygt for det fremmede. Hvis Danmark også fremover skal hænge sammen som en kulturel enhed, er det vigtigt, at vi fortsat har en oplevelse af at være ét land beboet af forskellige mennesker. 

De fire ministerier har sammensat ti ruter, som kommunerne kan vælge imellem. Turene går på tværs af landet, fra vest til øst og fra øst til vest med fire-seks stop på turen. Turene bliver uddybet her:

Tur 1 Fra Sjælland til Nordjylland

 • Energimuseet – Natur og teknologi.
 • Limfjordsmuseet og Fr. VII’s kanal – Samspil mellem mennesker og natur.
 • Svinkløv / Naturcenter Fosdalen – Natur, der former landskabet.
 • Kunsten i Aalborg – Det kreative blik.
 • Nordjyllands Historiske Museum, Lindholmhøje – Vikingeliv og død.

Tur 2 Fra Sjælland til Nordvestjylland

 • Østfyns Museer, Nyborg Slot – Konge og middelalder.
 • Nordjyllands Historiske Museum, Vikingecentret Fyrkat – Vikingeliv.
 • Thorup Strand – Fiskeri ved Vesterhavet.
 • Livø – Ø med de fleste danske naturtyper.
 • Kunsten i Aalborg – Det kreative blik. 

Tur 3 fra Sjælland til Midtjylland

 • Svendborg Museum, Forsorgsmuseet – Børnenes socialhistorie. 
 • Skjern Å – Et blik på naturen.
 • Ringkøbing Skjern Museum, Bork Vikingehavn – Vikingetiden på egen krop.
 • Tipperne – Fugleliv.
 • Ringkøbing Skjern Museum, Abelines Gaard – Mad på klitgården.
 • Søby Brunkulslejr – Naturen som ressource. 

Tur 4 Fra Sjælland til Østjylland

 • Vejle Ådal – Danmarks naturpark.
 • Det grønne Museum - Jagten, skoven, landbruget og maden.
 • Gl. Estrup – Herregårdsliv og arbejde på landet.
 • Frijsenborg – Levende herregårdslandskab.
 • ARoS Kunstmuseum – Kunst og kreativitet.
 • Den Gamle By – Sanselig købstadshistorie.
 • Aarhus Teater – På scenen.
 • Moesgaard – Dramatisk kulturhistorie. 

Tur 5 Fra Sjælland til Sønderjylland 

 • Odense Bys Museer, H.C. Andersens Hus – Eventyrets mester. 
 • Vardemuseerne, Tirpitz bunkerne – Vestkystens skattekiste. 
 • Fiskeri- og Søfartsmuseet – Livet over og under overfladen.
 • Esbjerg Kunstmuseum – Kunst på nye måder. 
 • Vadehavet/Vadehavscenteret – Havet går op og ned. 
 • Historiecenter Dybbøl Banke – I krigens skygge.

 Tur 6 Fra Nordjylland til hovedstadsområdet 

 • Museum Salling, Spøttrup Borg – middelalder, tro og overtro. 
 • Geopark Odsherred – Naturen former landskabet. 
 • Museum Vestsjælland, Malergården – Et kunstnerhjem. 
 • Nationalmuseet, Prinsens Palæ – Danmarkshistorie. 
 • Det Kongelige Teater (Gammel Scene) – Bag scenen. 
 • Naturcenter Amager – Tæt på naturen. 

Tur 7 Fra Midtjylland til hovedstadsområdet 

 • Odense bys museer, Den Fynske Landsby – Livet på landet. 
 • Arbejdermuseet – Livet i byen. 
 • Kongernes Samling, Rosenborg – Livet på slottet. 
 • Statens Museum for Kunst – Kunsten fortæller. 
 • Naturcenter Amager – Tæt på naturen. 
 • DR Musikariet – Ind i musikken.

Tur 8 Fra Østjylland til hovedstadsområdet 

 • Nationalmuset, Trelleborg – Vikingeliv. 
 • ARKEN – Samtidskunst i øjenhøjde. 
 • ROMU, Ragnarock – Rockens danmarkshistorie. 
 • DR Byen – Mennesker og medier.
 • Det kgl. Teater (Operahuset) – Bag scenen.  
 • Dyrehaven i Klampenborg – Natur og forlystelser.

Tur 9 Fra Sønderjylland til hovedstadsområdet 

 • Østfyns Museer, Nyborg Slot – Konge og middelalder.
 • Vikingeskibsmuseet – Vikinger til søs.
 • Den Blå Planet – Livet under vandet.
 • Historie og Kunst, Thorvaldsens Museum – Dansk verdenskunst fra 1800 tallet. 
 • Kødbyen – Børnenes madhus.
 • Eksperimentarium i Hellerup – Naturvidenskab i børnehøjde. 
 • Dyrehaven i Klampenborg – Natur og forlystelser.

Tur 10 Fra Sjælland til Lolland og Fyn 

 • Geocenter Møns Klint – Klinten fortæller.
 • Fuglsang Kunstmuseum – Kunsten fortæller.
 • Knuthenlund – Biodynamisk landbrug.
 • Vigelsø, Odense Fjord – En ø genopstår.
 • Østfyns Museer, Vikingemuseet Ladby – Vikingegrav og oldtidslandskab. 
 • Odense Bys Museer, H.C. Andersens Hus – Eventyrets mester.

Det bemærkes, at kommuner udenfor Sjælland og Jylland frit kan vælge mellem alle ti turforslag.

Opgavefordeling mellem kommuner og staten

Staten står for den nationale formidling af projektet og dets identitet, herunder den overordnede kommunikation af turene rundt i landet. Desuden indgår staten aftaler med de institutioner, der er besøgsmål for turene i Kend dit land.

Kommunerne administrerer, booker og tilrettelægger selv lokalt turene, herunder præcist hvornår og hvordan busruterne og overnatningerne mv. skal foregå. Kommunerne står for de konkrete aftaler med besøgsmål, bestilling af busser og overnatningssteder mv. 

Den enkelte kommune og/eller skole kan i sin planlægning af turene vælge at springe ét eller flere stop over. Turene er som udgangspunkt planlagt til at inkludere én overnatning. Antallet af overnatninger kan dog udvides i den lokale planlægning af turene. 

Sådan vurderes din ansøgning

Følgende mindstekrav skal være opfyldt i de indsendte ansøgninger:

 1. Kommunen tager afsæt i en eller flere af de tilrettelagte ture.
 2. Ansøgningen skal reflektere over og redegøre for, hvordan turene vil indgå i skolernes almindelige undervisning.
 3. Afvikling af turene i Kend dit land! skal finde sted i perioden fra august til oktober 2018. Det skal fremgå af ansøgningen, hvor mange børn og klasser, der forventes at deltage i Kend dit land!
 4. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan kommunen planlægger at formidle erfaringerne fra projektet, herunder fx på de sociale medier og ved fremlæggelser fra de deltagende børn.
 5. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan kommunen vil understøtte skolernes arbejde med Kend dit land.
 6. Ansøgningen skal indeholde budget med den samlede pris for turene, opdelt på hhv. tilskud fra puljen og kommunal medfinansiering. 

Vurdering af ansøgningerne sker efter følgende kriterier:

A.      Kommunens plan for at integrere Kend Dit Land-turene i elevernes almindelige undervisning, fx i længerevarende undervisningsforløb og evne til at relatere det til den lokale historie.

B.      Kommunens plan for at formidle erfaringerne fra projektet, herunder fx på de sociale medier og ved fremlæggelser fra de deltagende børn.

C.      Kommunens plan for understøttelse af skolernes arbejde med Kend dit land.

D.      Kommunens plan for at sikre, at den størst mulige andel af kommunens 4. klasses elever kommer med på turene, herunder tiltag, der indebærer hensyn til børn med handicap eller tiltag, der særligt tilskynder elever fra skoler beliggende i/ved udsatte boligområder til at deltage.

Da der er tale om et pilotprojekt, som skal indhente flest mulig erfaringer med henblik på et evt. senere projekt omfattende flere af landets kommuner, vil der derudover i valget af de fem kommuner blive tilstræbt:

 • At der vælges én kommune fra hver af de fem regioner.
 • At der i de udvalgte ansøgninger er repræsenteret forskellige tilgange i beskrivelsen af, hvordan turene vil indgå i skolernes almindelige undervisning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Krav til opfølgning

Senest tre måneder efter projektperiodens udløb skal der indsendes regnskab og en selvevaluering til Slots- og Kulturstyrelsen. Selvevalueringen skal bl.a. redegøre for opfyldelsen af kriterierne A-D samt for, hvad eleverne har fået ud af turene. 

De kommuner, der udvælges, skal senest 1. juli 2018 kontakte de enkelte besøgssteder med henblik på booking af de enkelte ture.

Økonomi

Der er afsat 2,2 mio. kr. til statens medfinansiering af Kend dit land! Staten yder tilskud til overnatning, forplejning, undervisningsforløb (og entre) og forsikring. Der ydes tilskud efter følgende satser pr. tur: Overnatning 7.000 kr., forplejning (100 kr. pr. elev pr. dag), undervisningsforløb inkl. entre (4.000 kr.). Hertil kommer tilskud til forsikring til børn og voksne. 

Der vil i udvælgelsen af ansøgningerne blive tilstræbt en øvre grænse for tilskud på 500.000 kr. pr. kommune. Statens medfinansiering kan maksimalt udgøre 50 pct. af det samlede budget.

Hvilke udgifter kan der søges tilskud til?

Tilskuddet fra puljen må anvendes til dækning af følgende udgifter:

• Overnatning.

• Forplejning. 

• Undervisning inkl. entre på besøgsstederne.

• Forsikring til børn og voksne.

Kommunernes medfinansiering må i budgettet afsættes til dækning af følgende udgifter:

 • Transport.
 • Lærerlønninger.
 • Udgifter til overnatning, forplejning og undervisning på besøgsstederne, der ligger udover de satser, der er angivet for det statslige tilskud.

Tilskud udbetales til ansøgers NEM-konto. Slots- og Kulturstyrelsen indberetter tilskud til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. bliver udbetalt så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. 

Hvornår får du svar?

Den 1. juni 2018.

Når du har indsendt ansøgningen

Når den elektroniske ansøgning er indsendt, vil ansøger umiddelbart herefter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Der er tale om et pilot- og udviklingsprojekt mellem Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet og Børne- og Socialministeriet, der kommer til at omfatte fem kommuner. I forlængelse af projektperioden vil tilskudsmodtagernes selvevalueringer danne baggrund for en beslutning om et evt. efterfølgende projekt omfattende flere af landets kommuner.

Hvem vurderer din ansøgning?

Slots- og Kulturstyrelsen håndterer den administrative behandling af ansøgningerne. Den endelige beslutning om udmøntning af puljen træffes i fællesskab mellem Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet og Børne- og Socialministeriet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Rune Lundberg
33733353
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)